Raadssessies (Raadzaal)

BOB-sessies

dinsdag 23 juni 2020 19:00 - 23:00
Locatie:
Digitaal
Voorzitter:
Toelichting:

Sessie 1 - Jaarstukken 2019
Sessie 2 - Aanpak sociaal domein
Sessie 3 - Huisvesting vergunningshouders
Sessie 4 - Aanbesteding jongerenwerk
Sessie 5 - Visie Stationsgebied

Uitzending

Agendapunten

 • 1


  Besluitenlijsten en conclusieformulieren raadsbijeenkomsten
  Titel
  Conclusieformulieren 23 juni 2020
 • 1.a


  Voorgesteld besluit

  1. Kennis te nemen van de reactie van het college op de bevindingen van de accountant in de bijgevoegde brief  “controlebevindingen jaarstukken 2019”.
  2. De jaarstukken 2019 vast te stellen.
  3. De definitieve doorschuifbudgetten 2019 op basis van de december notitie 2019 vast te stellen.
  4. Het rekeningresultaat 2019 als volgt te bestemmen:
  4.1 De nagekomen taak-gerelateerde Decentralisatie uitkeringen ad. €320.000 uit de decembercirculaire 2019 door te schuiven naar 2020
  4.2 De verkoopopbrengst van grond in het gebied Lelycenter te bestemmen voor uitvoer van het project Koopmanshof ad. €80.000.
  4.3 De Opbrengst van de verkoop van de erfpachtgrond  ad. €734.000 in de egalisatiereserve grondexploitaties te storten.
  4.4 Voorgesteld wordt het negatieve saldo van het rekeningresultaat ten laste te brengen aan de algemene reserve.


  Raadsvragen
  Onderwerp
  Technische vragen 104. Aanbieden concept Jaarverslag 2019 - D66
  Technische vragen 181 Jaarstukken 2019 - JongLelystad
 • 2
 • 2.a

  Lelystad wordt geconfronteerd met grote financiële tekorten binnen het sociaal domein, die niet langer binnen de begroting kunnen worden opgevangen. Daarnaast zien we dat ook de corona-crisis impact zal gaan hebben op het sociaal domein. Dit vraagt om politieke keuzes, zowel ten aanzien van de inrichting van het sociaal domein als de financiële kaders. Deze keuzes liggen voor in deze Aanpak Sociaal Domein.
  In de Aanpak Sociaal Domein wordt integraal ingegaan op deze drie beleidsterreinen (Jeugdzorg, Wmo, Participatiewet), waarbij een fundamentele koerswijziging wordt voorgesteld. In het licht hiervan wordt de raad dan ook voorgesteld het zogeheten ‘Nieuw Lelystads Peil’ vast te stellen, waarin normalisering en versobering het uitgangspunt zijn. Er worden nieuwe financiële kaders vastgesteld, waarbij er gekoerst wordt op een ombuiging ter grootte van ruim € 9 miljoen.


 • 2.b


  Voorgesteld besluit

  1. De volgende inhoudelijke kaders voor het Nieuw Lelystads Peil binnen het sociaal domein vast te stellen:
  a. Normalisering is het uitgangspunt voor het Sociaal Domein.
  b. Er vindt een versobering plaats binnen het Sociaal Domein.
  2. De volgende veranderingen voor Jeugdzorg door te voeren
  a. Voor de positionering van het Toegangsteam te kiezen voor het scenario B extern team zonder Zorgaanbieder.
  b. Voor de inrichting van de toegang te kiezen voor Model A2 waarbij de toegang uitsluitend wordt ingezet op complexe of meervoudige problematiek.
  c. In te stemmen met de richting van het Kompas Onderwijs en Jeugd, als uitwerking van het Aanvalsplan Jeugd en Onderwijs.
  d. Om oplopend € 0,5 miljoen extra te investeren in de sterke basis en hiervoor de huidige basispartijen in Lelystad de opdracht te geven. De extra investering richt zich op:
  - Versterken van de sociale basis rondom gezinnen;
  - Behoud en doorontwikkeling van het Scheidingsloket;
  - Uitbreiding en doorontwikkeling van de lichte ondersteuning en coaching van kinderen en hun ouders/opvoeders.
  e. Een stedelijke stevige toegang en regie in te richten waarvoor we € 2 miljoen beschikbaar stellen en de toegang en regie per 1 juli 2021 aan te besteden.
  f. Maatwerk voor jeugdhulp de volgende verandering voor:
  - De huidige lokale contracten voor maatwerk jeugdhulp te beëindigen.
  - Het lokale maatwerk voor jeugdhulp opnieuw aan te besteden volgens een perceelindeling op basis van voorgestelde segmenten.
  - Voor deze percelen een budgetplafond in te stellen.
  - Met een beperkt aantal aanbieders voor een langere periode (5 jaar) partnerschap aan te gaan.
  g. Met inachtneming van bovenstaande veranderingen het budget voor Jeugdzorg voor 2021 t/m 2024 vast te stellen op resp. € 31,4 miljoen, € 31,1 miljoen, € 29,8 miljoen en € 29,2 miljoen.

  3. De volgende veranderingen binnen Wmo en Welzijn door te voeren:
  a. Vanaf 2022 een deel van de volumegroei ten laste te brengen van het begrotingssaldo.
  b. Binnen de Wmo de basis te versoberen en daarbij te focussen op de inzet die een direct effect heeft op de zelfredzaamheid en het gebruik van maatwerkvoorzieningen. Hiermee kan een bezuiniging van € 900.000 worden gerealiseerd.
  c. Het pakket Wmo maatwerkvoorzieningen te versoberen en een aantal vervoersvoorzieningen/woningaanpassingen e.d. als algemeen gebruikelijk aan te merken. Dit levert een bezuiniging op van ca. € 350.000.
  d. De Wmo maatwerkvoorzieningen alleen nog in te zetten voor inwoners waarvoor dit heel nodig/onvermijdelijk is. Dit levert naar verwachting een bezuiniging op van € 700.000 in 2021, ervan uitgaande dat hiermee het aantal gebruikers van huishoudelijke ondersteuning, woningaanpassingen en vervoersvoorzieningen met 7,5 % teruggebracht kan worden.
  e. Een stedelijk triageteam in te stellen dat besluit over de toekenning van Wmo maatwerkvoorzieningen.
  f. Aanvullend € 500.000 te bezuinigen op aanpalende terreinen, conform het onderzoek bezuinigingen Wmo.
  4. De volgende veranderingen binnen de Participatiewet door te voeren:
  a. De succesvolle aanpak van het Werkbedrijf verder uit te bouwen d.m.v. het verhogen van de uitstroom uit de bijstand middels een opdracht tot extra arbeidsmarkttoeleiding.
  b. Het intakeproces te herijken volgens het “Work First” principe. Iedereen die zich meldt voor een uitkering krijgt een traject naar werk aangeboden.
  c. De regie op het traject voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt over te hevelen van Welzijn naar het Werkbedrijf.
  d. De begeleiding en ondersteuning ten behoeve van de arbeidstoeleiding waar nodig te versterken of uit te breiden.
  e. Met inachtneming van bovenstaande veranderingen een ombuiging van per saldo €1 miljoen te realiseren.


  Raadsvragen
  Onderwerp
  Technische vragen 165. Concept Aanpak Sociaal Domein - PvdA
  Technische vragen 165. en 176. Aanpak Sociaal Domein - FvO
  Technische vragen 176. Aanpak Sociaal Domein - ChristenUnie
  Technische vragen 176. Aanpak Sociaal Domein - GL
  Technische vragen 176. Aanpak Sociaal Domein - PvdA
  Technische vragen 176. Aanpak Sociaal Domein - VVD en SP
  Technische vragen 176. Aanpak Sociaal domein 2020 - D66
  Technische vragen 176. Aanpak Sociaal Domein 2021 - CDA
  Technische vragen Sociaal domein LL
 • 2.c
 • 3
 • 3.a


  Voorgesteld besluit

  A. Uiterlijk 1 september 2020 een aangepast plan van aanpak bij de provincie in te dienen waardoor
         1. de achterstand van 2019 uiterlijk 1 april 2021 is ingelopen,
         2. de taakstelling voor 2020 uiterlijk 1 april 2021 is gerealiseerd
         3. een structurele oplossing wordt geboden voor toekomstige taakstellingen.

  B. Ten behoeve van element 1: de achterstand taakstelling 2019 en element 3: een structurele oplossing voor toekomstige taakstellingen, een keuze te maken uit de volgende opties:

  Ad. 1. Betreffende de achterstand van 2019, te weten 49 vergunninghouders zijn de opties:
  1.a   niets doen, met als gevolg dat de provincie in de plaats zal treden en op kosten van de gemeente Lelystad de huisvesting zal overnemen;
  1.b   huisvesting (waaronder gezinshereniging) middels de urgentieregeling van Centrada
  1.c  huisvesting middels een huisvestingsverordening
  1.d  huisvesting middels nieuw te bouwen (midstay)woningen
  Ad. 3  Betreffende het bieden van een structurele oplossing voor toekomstige taakstellingen zijn de opties:
  3.a  niets doen, met als gevolg dat uiteindelijk de provincie in de plaats zal treden en op kosten van de gemeente Lelystad de huisvesting zal overnemen;
  3.b   huisvesting middels de urgentieregeling van Centrada
  3.c  huisvesting middels een huisvestingsverordening
  3.d   huisvesting middels nieuw te bouwen (midstay)woningen voor iedere toekomstige
              taakstelling


  Raadsvragen
  Onderwerp
  Technische vragen nr 173. RV betreffende opties huisvesting vergunninghouders - JongLelystad
 • 4
 • 4.a  Voorgesteld besluit

  1. Kennis te nemen van de startnota Aanbesteding jongerenwerk 2021 en de volgende daarin opgenomen onderdelen van te stellen:
   a. De hoofdlijnen van de opdrachtomschrijving, waarbij een organisatie gezocht wordt die uitvoering geeft aan het outreachend jongerenwerk, gericht op begeleiding van risico-jongeren met als doel om deze jongeren te motiveren en begeleiden richting een positieve ontwikkeling en om een belangrijke bijdrage te leveren aan de openbare orde en veiligheid in de stad. Het jongerenwerk is daarmee een belangrijke schakel in de sterke basis voor jeugd, welke een kernelement is in de Aanpak sociaal domein 2021 e.v.;
   b. De minimale eisen, met als belangrijkste punten:
   i. De organisatie heeft meerjarige aantoonbare ervaring met outreachend jongerenwerk;
   ii. De organisatie biedt kwalitatief en kwantitatief een sterk team van jongerenwerkers, met vaste gezichten;
   iii. De organisatie werkt aan een sterke verbinding met de sociale infrastructuur en wordt hier essentieel onderdeel van;
   iv. De jongerenwerkers beschikken over nodige de kwalificaties en competenties;
   v. De jongerenwerkers werken zowel individueel als groepsgericht, vanuit motiverende en positieve benadering. Ze werken systeemgericht en vanuit cultuursensitiviteit;
   vi. De jongerenwerkers slaan een brug tussen de leefwereld van de jongeren en de samenleving erom heen;
   vii. De jongerenwerkers werken nauw samen met het lokale netwerk van professionals uit onderwijs-zorg-veiligheid.


  Raadsvragen
  Onderwerp
  Technische vraag 175. Raadsvoorstel startnota aanbesteding jongerenwerk 2021 - Leefbaar Lelystad
  Technische vragen 175 jongerenwerk LL
  Technische vragen 175. Raadsvoorstel startnota aanbesteding jongerenwerk 2021 - GroenLinks
 • 5
 • 5.a

  Wilcke - Sparreboom - Riepma  Voorgesteld besluit

  1. Kennis nemen van de tussenrapportage  “Stationsgebied Lelystad, gebiedsvisie en strategische agenda” en vast te stellen:
  1.1 dat de visie past binnen de ambities van Lelystad Next Level en als zodanig deze te beschouwen als een deeluitwerking daarvan;
  1.2 de geschetste ontwikkelrichting met het onderschrijven van de volgende uitgangspunten voor verdere uitwerking:
  a) aanpassen van de verkeersstructuur, waarbij het concreet gaat om het knippen van de Visarenddreef, Middenweg, Stationsplein (tussen station en rechtbank) en het aanleggen van een eilandbusstation;
  b) aanpassen van het parkeerregime in het stationsgebied: verlaging van de parkeernormering en het niet meer faciliteren van een P+R functie;
  c) inpassen van nieuwe fietsstallingen in het stationsgebied (lopend project waarbij als eerste stap een variantenstudie wordt uitgevoerd);
  2. Een onderzoek in te stellen naar de effecten op het netwerk buiten het stationsgebied van de voorgenomen verkeersmaatregelen.
  3. Een voorstel tegemoet te zien met de uitwerking van deze visie naar een Uitvoeringsplan bestaande uit:
  a) inpassing infrastructuur (busstations, K&R, ontsluiting parkeergarages) en bouwvolumes;
  b) een programmatische uitwerking wonen en werken i.r.t. woningbouwopgave vanuit de o.a. MetropoolRegio Amsterdam (MRA);
  c) de omschrijving van de beeldkwaliteit;
  d) een uitgewerkte fasering
  e) een integrale gebiedsexploitatie;
  f) een voorstel voor dekking van de exploitatie inclusief een verkenning van de financiële bijdragen vanuit gemeente, overheden en stakeholders.
  4. Voor de uitvoering van de vervolgfase zoals onder beslispunten 1, 2 en 3 aangegeven een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van € 300.000 euro in beginsel te dekken uit de t.z.t vast te stellen grond- c.q. gebiedsexploitatie met als achtervang de egalisatiereserve .


  Raadsvragen
  Onderwerp
  Technische vragen 174. Visie Stationsgebied - CDA
  Technische Vragen 174. Visie Stationsgebied - JongLelystad
  Technische vragen 174. Visie Stationsgebied -FvF