Raadssessies (Raadzaal)

6. Hoofdlijnennotitie Sport en bewegen

dinsdag 19 maart 2019 19:55 - 20:45
Locatie:
Raadzaal
Voorzitter:
De Wilde – Van Wageningen – Noordman
Toelichting:

Sessie 6 - Hoofdlijnennotitie Sport en bewegen (B)

Uitzending

Agendapunten

 • 0
 • 1

  Het sport- en beweegbeleid is een beleidsterrein waarmee gemeenten zich kunnen onderscheiden als een vitale een aantrekkelijke woon- en leefstad. Daarom zorgt de gemeente Lelystad voor de be-schikbaarheid van sportaccommodaties, sportvelden en overige faciliteiten, zodat hun inwoners kun-nen sporten en bewegen. Tevens ondersteunt de gemeente sportverenigingen, sportstimulering en sportevenementen.

  Het gemeentelijk sportbeleid wordt periodiek geactualiseerd zodat op nieuwe ontwikkelingen kan wor-den ingespeeld. Vanuit een integrale visie op de functie van sport en bewegen in de lokale samenle-ving wordt met de Keuzenota in de vorm van een hoofdlijnennotitie keuzes gemaakt voor de wijze waarop het sport- en beweegbeleid bijdraagt aan de ontwikkeling van de stad en welke doelen hierbij worden nagestreefd.

  Op basis van de Hoofdlijnennotitie wordt vervolgens een meer gedetailleerde kadernota voor het sport en beweegbeleid opgesteld. Met deze kadernota wordt het sport- en beweegbeleid van de ge-meente voor de komende jaren definitief door de gemeenteraad vastgesteld.  Raadsvragen
  Onderwerp
  Beantwoording vragen inzake Sportbeleid 5 maart 2019