Raadsvergadering archief

dinsdag 7 november 2017 18:45
Locatie:
Raadzaal
Voorzitter:
Toelichting:

Raadsbijeenkomst 07-11-2017

Uitzending

Agendapunten

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8


  Besluit
  De reactie op het rapport evaluatie ICL-bijdrage Lelystad vast te stellen en te verzenden aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, met een afschrift aan de Raad voor het Openbaar Bestuur.
 • 9


  Besluit
  1. De herziene grondexploitatie Schoener-west 2017 vast te stellen. 2. Het college te machtigen tot het doen van de benodigde uitgaven en investeringen tot het bedrag van de in de grondexploitatie begrote bedragen.
 • 10


  Besluit
  1. Het ontwerpbesluit strekkende tot het onttrekken aan het openbaar verkeer van een deel van de Pythagorasweg, zoals aangegeven op de bij het ontwerpbesluit behorende tekening, vast te stellen; 2. Mandaat te verlenen, indien geen zienswijzen naar voren worden gebracht, aan het college van burgemeester en wethouders om overeenkomstig het ontwerpbesluit te besluiten tot het onttrekken van een deel van de Pythagorasweg aan het openbaar verkeer.
 • 11


  Besluit
  Aan het collegebesluit tot wijziging van de Centrumregeling Sociaal Domein Flevoland conform artikel 1, lid 2 van de Wet gemeenschappelijke regelingen toestemming te verlenen.
 • 12


  Besluit
  De door het college ingevolge artikel 25, lid 2 van de Gemeentewet opgelegde geheimhouding op de bijlagen bij de raadsbrief inzake Beëindigen intentieovereenkomst bioscoop op grond van artikel 25 lid 3 van de Gemeentewet te bekrachtigen
 • 13

  • Eerste termijn met indienen amendementen en moties

  • Reactie college  Besluit
  De programmabegroting 2018 en de meerjarenraming 2019 – 2021 vast te stellen, met inachtneming van de daarin specifiek opgenomen beslispunten 0 tot en met 54: 0. Voor begrotingsjaar 2018 een bedrijfsvoeringsopslag van € 43,15 vast te stellen. 1. Op basis van bovenstaand voorstel ‘A2 – Areaal OZB opbrengsten’ de begroting 2018 en de meerjarenraming met ingang van 2019 bij te stellen met € 300.000. 2. Op basis van bovenstaand voorstel ‘A9 - Duurzaamheidsbeleid’ de meerjarenraming 2019 – 2021 bij te stellen met de volgende bedragen: -€ 515.000 in 2019 en -€ 558.000 met ingang van 2020. 3. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Algemene uitkering – niet taakgerelateerde mutaties’ de begroting 2018 en de meerjarenraming 2019 – 2021 bij te stellen met de volgende bedragen: € 1.036.000 in 2018, € 1.127.000 in 2019, € 1.175.000 in 2020 en € 1.208.000 met ingang van 2021. 4. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Gemeentefonds – taakgerelateerde mutaties’ de begroting 2018 en de meerjarenraming 2019 – 2021 bij te stellen met de volgende bedragen: € 2.483.000 in 2018, € 2.462.000 in 2019, € 2.664.000 in 2020 en € 3.109.000 met ingang van 2021. 5. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Beëindiging betalingen derden cq. nieuwe betalingen VNG ’ de begroting 2018 en de meerjarenraming met ingang van 2019 bij te stellen met -€ 236.000. 6. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Compensatie ontwikkeling loon / sociale lasten’ de begroting 2018 en de meerjarenraming met ingang van 2019 bij te stellen met -€ 546.000. 7. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Voorschoolse voorziening peuters (DU)’ de meerjarenraming met ingang van 2021 bij te stellen met -€ 48.000. 8. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Armoedebestrijding kinderen (DU)’ de begroting 2018 en de meerjarenraming 2019 – 2021 bij te stellen met -€ 19.000. 9. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Gezond in de stad (DU)’ de begroting 2018 en de meerjarenraming 2019 – 2021 bij te stellen met -€ 88.000. 10. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Wet maatschappelijke ondersteuning 2007 (IU)’ de begroting 2018 en de meerjarenraming 2019 – 2021 bij te stellen met de volgende bedragen: -€ 202.000 in 2018 en 2019, -€ 203.000 in 2020 en -€ 404.000 met ingang van 2021. 11. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (IU SD)’ de begroting 2018 en de meerjarenraming 2019 – 2021 bij te stellen met de volgende bedragen: -€ 719.000 in 2018, -€ 716.000 in 2019, -€ 786.000 in 2020 en -€ 769.000 met ingang van 2021. 12. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Jeugdhulp (IU SD)’ de begroting 2018 en de meerjarenraming 2019 – 2021 bij te stellen met de volgende bedragen: -€ 512.000 in 2018 en 2019, -€ 663.000 in 2020 en -€ 783.000 met ingang van 2021. 13. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Participatiewet (IU SD)’ de begroting 2018 en de meerjarenraming 2019 – 2021 bij te stellen met de volgende bedragen: -€ 161.000 in 2018, -€ 143.000 in 2019, -€ 123.000 in 2020 en -€ 216.000 met ingang van 2021. 14. Op basis van bovenstaand voorstel ‘M19 – Meerkosten accountant’ de begroting 2018 en de meerjarenraming 2019 – 2021 bij te stellen met -€ 40.000. 15. Op basis van voorstel Visie Lelystad Digitaal 2020 de begroting 2018 en de meerjarenraming 2019 - 2021 bij te stellen met -€ 134.000, en deze bedragen te onttrekken aan de Reserve Ontwikkeling Stad. 16. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Parkeren’ de begroting 2018 en de meerjarenraming 2019 – 2021 bij te stellen met de volgende bedragen: -€ 153.000 in 2018, -€ 138.000 in 2019, -€ 135.000 in 2020 en -€ 126.000 met ingang van 2021. 17. Op basis van bovenstaand voorstel ‘ICL evaluatie’ de meerjarenraming 2019 – 2021 bij te stellen met de volgende bedragen: -€ 340.000 in 2019, -€ 820.000 in 2020 en -€ 1.300.000 in 2021. 18. Op basis van bovenstaand voorstel ‘GR veiligheidsregio Flevoland’ de begroting 2018 en de meerjarenraming 2019 – 2021 bij te stellen met de volgende bedragen: € 16.000 in 2018, € 134.000 in 2019, € 153.000 in 2020 en € 150.000 met ingang van 2021. 19. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Fysieke bedrijfsinfrastructuur’ de begroting 2018 en de meerjarenraming 2019 – 2021 bij te stellen met de volgende bedragen: -€ 70.000 in 2018 en 2019 en -€ 69.000 met ingang van 2020. 20. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Afbouw Wet sociale werkvoorziening (social firm)’ de begroting 2018 en de meerjarenraming 2019 – 2021 bij te stellen met de volgende bedragen: -€ 50.000 in 2018, -€ 215.000 in 2019, -€ 309.000 in 2020 en -€ 403.000 met ingang van 2021. 21. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Gemeentelijke bijdrage OFGV op basis van kostprijssystematiek’ de begroting 2018 en de meerjarenraming 2019 – 2021 bij te stellen met de volgende bedragen: -€ 100.000 in 2018 en -€ 204.000 met ingang van 2019. 22. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Actualisatie legesopbrengsten en uitvoeringskosten’ de begroting 2018 en de meerjarenraming 2019 – 2021 bij te stellen met de volgende bedragen: € 281.000 in 2018, € 181.000 in 2019, € 700.000 in 2020 en € 350.000 in 2021. 23. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Persoonsgerichte aanpak’ de begroting 2018 bij te stellen met -€ 50.000. 24a. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Project Middenweg (budgetneutraal)’ een investeringskrediet van € 600.000 beschikbaar te stellen in 2018, met inbegrip van de provinciale cofinanciering van € 300.000. 24b. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Project Middenweg (budgetneutraal)’ de bij deze investering behorende kapitaallasten van € 10.500 met ingang van 2019 budgetneutraal te dekken binnen de bestaande middelen voor verkeer en vervoer. 25. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Onttrekking algemene reserve - egalisatie ’ een onttrekking aan de algemene reserve te begroten ten gunste van het begrotingssaldo van € 276.000 in 2019 en € 576.000 in 2021. 26. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Marker Wadden’ een bedrag van -€ 500.000 in 2018 te beklemmen binnen de Reserve Ontwikkeling Stad. 27. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Nationaal Park Nieuwland – poort Lelystad’ een bedrag van - € 1.000.000 in 2018 te beklemmen binnen de Reserve Ontwikkeling Stad. 28. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Kunstgrasveld S.V. Batavia 90’ een bedrag van -€ 300.000 in 2019 te beklemmen binnen de Reserve Ontwikkeling Stad. 29. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Kamerverhuur’ de begroting 2018 en de meerjarenraming 2019 bij te stellen met -€ 190.000 en deze bedragen te onttrekken aan de Reserve Ontwikkeling Stad. 30. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Voorkomen fietshinder Stadshart’ de begroting 2018 bij te stellen met -€ 48.000 en dit bedrag te onttrekken aan de Reserve Ontwikkeling Stad. 31. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Feestverlichting Stadshart’ de begroting 2018 en de meerjarenraming 2019 en 2020 bij te stellen met de volgende bedragen: -€ 40.000 in 2018, - € 20.000 in 2019 en -€ 10.000 in 2020 en deze bedragen te onttrekken aan de Reserve Ontwikkeling Stad. 32. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Kenniscentra A – luchthaven transport en logistiek’ de begroting 2018 bij te stellen met -€ 40.000 en dit bedrag te onttrekken aan de Reserve Ontwikkeling Stad. 33. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Intensivering HRM activiteiten’ de begroting 2018 en de meerjarenraming 2019 bij te stellen met -€ 171.000 en deze bedragen te onttrekken aan de Reserve Ontwikkeling Stad. 34. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Leefbaarheidsfonds Luchthaven’ de begroting 2018 bij te stellen met -€ 350.000 en dit bedrag te onttrekken aan de Reserve Ontwikkeling Stad. 35. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Toekomstkeuzes voor Onderzoek & Statistiek (O&S)’ de begroting 2018 en de meerjarenraming 2019 bij te stellen met de volgende bedragen: -€ 100.000 in 2018 en -€ 50.000 in 2019 en deze bedragen te onttrekken aan de Reserve Ontwikkeling Stad. 36. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Gedichten in het Stadshart’ de begroting 2018 bij te stellen met -€ 15.000 en dit bedrag te onttrekken aan de Reserve Ontwikkeling Stad. 37. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Ruiterpaden’ de begroting 2018 bij te stellen met -€ 100.000 en dit bedrag te onttrekken aan de Reserve Ontwikkeling Stad. 38. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Visie Lelystad Digitaal 2020’ de begroting 2018 en de meerjarenraming 2019 – 2020 bij te stellen met de volgende bedragen: -€ 362.000 in 2018, - € 436.000 in 2019 en -€ 220.000 in 2020 en deze bedragen te onttrekken aan de Reserve Ontwikkeling Stad. 39. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Invoering Omgevingswet’ de begroting 2018 en de meerjarenraming 2019 – 2020 bij te stellen met de volgende bedragen: -€ 70.000 in 2018, - € 100.000 in 2019 en -€ 80.000 in 2020 en deze bedragen te onttrekken aan de Reserve Ontwikkeling Stad. 40. Op basis van bovenstaand voorstel ‘M9 – Buurtbegroting / buurtfondsen’ de begroting 2018 bij te stellen met -€ 50.000 en dit bedrag te onttrekken aan de Reserve Ontwikkeling Stad. 41. Op basis van voorstel Capaciteit Veiligheid de begroting 2018 en de meerjarenraming 2019 en verder bij te stellen met -€ 175.000. 42. De gesubsidieerde instellingen een eenmalige additionele uitkering ter grootte van het inflatiepercentage (1,1%) toe te kennen in 2018 en de dan resterende middelen aan te wenden door: - Het college het mandaat te geven op basis van de door hen bij gesubsidieerde instellingen gesignaleerde zwaarste knelpunten discretionair een eenmalige financiële bijdrage aan een of meerdere gesubsidieerde instellingen toe te kennen in de jaren 2018 en 2019 (in een verhouding van globaal 50/50). - Voor de jaren na 2018 de subsidies te verhogen met het inflatiepercentage uitsluitend indien daarvoor de financiële ruimte ontstaat door stijging van het accres van het gemeentefonds als gevolg van de aangekondigde stijging van de rijksuitgaven zoals die uit de decembercirculaire 2017 waarschijnlijk zal blijken. 43. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Lelystad Creates’ de begroting 2018 en de meerjarenraming 2019 bij te stellen met -€ 50.000 en deze bedragen te onttrekken aan de Reserve Ontwikkeling Stad. 44. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Sportverkiezingen’ de begroting 2018 en de meerjarenraming 2019 – 2021 bij te stellen met -€ 12.000 en deze bedragen te onttrekken aan de Reserve Ontwikkeling Stad. 45. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Stadshart’ de begroting 2018 en de meerjarenraming 2019 – 2021 bij te stellen met -€ 76.000 en deze bedragen te onttrekken aan de Reserve Ontwikkeling Stad. 46. Voor de jaren 2019 en verder de meerjarenraming bij te stellen met +€ 350.000, te behalen vanuit een nieuwe taakstelling “besparing budget personele inhuur”. 47. Op basis van voorstel “KN 2018 - 4 - Sociaal raadslieden” de begroting 2018 en de meerjarenraming 2019 en verder bij te stellen met -€ 87.000, en deze (voor de begroting en meerjarenraming) kostenneutraal te dekken via de uitvoeringsnota wmo. 48. Op basis van voorstel “KN 2018 - 6 - Chief information officer (CIO)” de begroting 2018 en de meerjarenraming 2019 en verder bij te stellen met -€ 114.000. 49. Op basis van voorstel “KN 2018 - 8 - Reparatie overheveling budget kunstzinnige vorming” de begroting 2018 en de meerjarenraming 2019 en verder bij te stellen met -€ 50.000. 50. Op basis van voorstel “KN 2018 - 10 - Kwaliteitverbetering taalonderwijs primair onderwijs” de begroting 2018 en de meerjarenraming 2019 en verder bij te stellen met -€ 50.000. 51. Op basis van voorstel “KN 2018 - Uitwerking motie 21 - Openingstijden bibliotheek” de begroting 2018 en de meerjarenraming 2019 en verder bij te stellen met -€ 110.000. 52. Op basis van voorstel “KN 2018 - Uitwerking motie 16 - Lelypas” de begroting 2018 en de meerjarenraming 2019 en 2020 bij te stellen met de volgende bedragen: -€ 60.000 in 2018, -€ 50.000 in 2019 en -€30.000 in 2020 en deze bedragen te onttrekken aan de Reserve Ontwikkeling Stad. 53. Voor kwaliteitswaarborging van de schuldhulpverlening en het benodigde lidmaatschap van de NVVK een budget van € 42.000 per jaar uit te trekken ten bate van het Interdiaconaal Overleg, en deze (voor de begroting en meerjarenraming) kostenneutraal te dekken via de uitvoeringsnota wmo. 54. In de begroting hoofdstuk 3.3. wordt de post ‘’Prognose aanzuivering ROS: Rekeningresultaat 2017 - Begrotingsmonitor september 2017’’ (in overeenstemming met die begrotingsmonitor) voor 2018 aangepast naar € 2.933.000. 55. Ten behoeve van de Motiemarkt een bedrag van -€150.000 voor de begroting 2019 te beklemmen binnen de Reserve Ontwikkeling Stad.
 • 14