Raadsvergadering

Raadsvergadering 3 maart 2020

dinsdag 3 maart 2020 21:00 - 23:00
Locatie:
Raadzaal
Voorzitter:
Burgemeester Adema
Toelichting:

Raadsvergadering 3 maart 2020

Uitzending

Agendapunten

 • 0

  00:00:40 - 00:00:40 - J. Schoone
  00:01:11 - 00:01:11 - E. vd Herberg
 • 1
 • 2


  Stemming
  Onderwerp
  Stemming 00: Voorstel van Orde

  00:05:24 - 00:05:35 - M.J. van de Watering
  00:05:35 - 00:05:42 - E. vd Herberg
 • 3
 • 4


  Besluitenlijsten en conclusieformulieren raadsbijeenkomsten
  Titel
  Besluitenlijst Raadsvergadering 11 februari 2020
 • 5

  00:07:14 - 00:07:23 - J. Schoone
  00:07:25 - 00:07:29 - E. vd Herberg
  00:07:29 - 00:07:37 - J. Schoone
  00:07:37 - 00:07:39 - E. vd Herberg
  00:07:39 - 00:07:46 - J. Schoone
  00:07:46 - 00:08:02 - E. vd Herberg
 • 5.a
 • 5.a.1
 • 5.a.2
 • 5.a.3
 • 5.a.4
 • 5.a.5
 • 5.a.6
 • 5.a.7
 • 5.b


  Ingekomen stukken
  Titel
  Financiële bijdrage t.b.v. opzet en onderhoud van digitaal platform m.b.t. kennis over methoden en aanpak invasieve exoten door Landelijk kennis- en praktijknetwerk
  Informeren over discussie tussen Kamerleden en Minister over verbreding sluis Kornwerderzand. Petitie marktbijdrage sluis Kornwerderzand
  Motie aangenomen m.b.t. oplopende tekorten door vreemd abonnementstarief en vernieuwde meldcode
  Motie aangenomen m.b.t. verhuurdersheffing
  Publicatie Landingsplaats voor de Omgevingswet
  Verhoging WOZ-waarde van 32 % en meer voor bewoners Stadspark
  Raadsvragen
  Onderwerp
  Technische vragen n.a.v. bericht Kassa inz. taxatiefout bij WOZ-bepaling - CDA

  00:08:04 - 00:08:40 - F.J.C. Volmer
  00:08:40 - 00:08:56 - E. vd Herberg
 • 6  Moties
  Titel
  Motie toeslagenaffaire - PvdA
  Stemming
  Onderwerp
  Stemming 01: Motie toeslagenaffaire

  00:09:22 - 00:09:25 - B. Belhaj
  00:09:51 - 00:09:53 - E. vd Herberg
  00:09:53 - 00:11:15 - B. Belhaj
  00:11:15 - 00:11:35 - E. vd Herberg
  00:11:35 - 00:12:03 - S.H. de Wilde
  00:12:06 - 00:12:29 - B. Belhaj
  00:12:31 - 00:12:50 - S.H. de Wilde
  00:12:51 - 00:12:55 - E. vd Herberg
  00:12:55 - 00:13:24 - J. Schoone
  00:13:27 - 00:13:32 - S.H. de Wilde
  00:13:34 - 00:13:43 - E. vd Herberg
  00:13:45 - 00:13:48 - P.L.W.J. Baaten
  00:13:48 - 00:13:50 - E. vd Herberg
  00:13:51 - 00:13:53 - P.L.W.J. Baaten
  00:13:53 - 00:13:55 - E. vd Herberg
  00:13:55 - 00:14:45 - D.A. Grimbergen
  00:14:47 - 00:15:36 - B. Belhaj
  00:15:36 - 00:15:59 - D.A. Grimbergen
  00:15:59 - 00:16:13 - B. Belhaj
  00:16:13 - 00:16:15 - D.A. Grimbergen
  00:16:15 - 00:16:16 - B. Belhaj
  00:16:16 - 00:16:20 - D.A. Grimbergen
  00:16:20 - 00:16:38 - B. Belhaj
  00:16:38 - 00:16:42 - E. vd Herberg
  00:16:44 - 00:17:25 - A. Messelink-Dijkstra
  00:17:26 - 00:18:22 - B. Belhaj
  00:18:22 - 00:18:24 - E. vd Herberg
  00:18:24 - 00:18:29 - A. Messelink-Dijkstra
  00:18:34 - 00:18:39 - B. Belhaj
  00:18:39 - 00:18:46 - E. vd Herberg
  00:18:46 - 00:20:02 - P.L.W.J. Baaten
  00:20:02 - 00:20:20 - B. Belhaj
  00:20:20 - 00:20:22 - P.L.W.J. Baaten
  00:20:22 - 00:20:23 - E. vd Herberg
  00:20:23 - 00:21:03 - B. Belhaj
  00:21:03 - 00:21:05 - E. vd Herberg
  00:21:05 - 00:21:09 - B. Belhaj
  00:21:09 - 00:21:19 - E. vd Herberg
  00:21:22 - 00:22:02 - P.L.W.J. Baaten
  00:22:04 - 00:22:09 - B. Belhaj
  00:22:23 - 00:22:33 - E. vd Herberg
  00:22:33 - 00:22:55 - J. Schoone
  00:22:59 - 00:23:17 - B. Belhaj
  00:23:17 - 00:23:30 - E. vd Herberg
  00:23:42 - 00:26:43 - J.M. Van den Heuvel
  00:26:44 - 00:26:49 - E. vd Herberg
  00:26:51 - 00:27:30 - S.H. de Wilde
  00:27:32 - 00:28:37 - J.M. Van den Heuvel
  00:28:38 - 00:28:50 - E. vd Herberg
  00:28:50 - 00:28:58 - J. Schoone
  00:29:00 - 00:29:15 - J.M. Van den Heuvel
  00:29:17 - 00:29:20 - E. vd Herberg
  00:29:20 - 00:30:07 - B. Belhaj
  00:30:07 - 00:30:14 - E. vd Herberg
  00:30:16 - 00:31:18 - J.M. Van den Heuvel
  00:31:18 - 00:31:28 - E. vd Herberg
  00:31:31 - 00:32:03 - A. Messelink-Dijkstra
  00:32:05 - 00:32:16 - E. vd Herberg
  00:32:21 - 00:32:51 - A. Messelink-Dijkstra
  00:33:40 - 00:33:41 - B. Belhaj
  00:33:41 - 00:33:51 - E. vd Herberg
  00:33:51 - 00:34:42 - B. Belhaj
  00:34:42 - 00:35:39 - E. vd Herberg
 • 7

  Stemming
  Onderwerp
  Stemming: Vaststellen A-stukken

  00:35:51 - 00:36:16 - E. vd Herberg
  00:36:16 - 00:36:21 - E. Hers
 • 7.a

  Het programma van deze locatie bestaat uit 35 luxeappartementen die uitkijken over het Zilverpark en het Groene Carré. De in het bestemmingsplan op de plankaart voor “Wonen 2” aangewezen gronden zijn bestemd voor wonen met de daarbij behorende verkeers-, parkeer- en groenvoorzieningen, gebouwen en bouwwerken. Dit bestemmingsplan is sinds februari 2006 onherroepelijk. Dit voorstel geeft uitvoering aan het destijds ingezette (en huidige) beleid.  Voorgesteld besluit

  1. De grondexploitatie Zilverpark-Oost vast te stellen.
  2. Het college te machtigen tot het doen van uitgaven en investeringen tot het bedrag van de in de grondexploitatie begrote bedragen.


  Besluit
  1. De grondexploitatie Zilverpark-Oost vast te stellen. 2. Het college te machtigen tot het doen van uitgaven en investeringen tot het bedrag van de in de grondexploitatie begrote bedragen.

  Stemming
  Onderwerp
  Stemming 01: Grondexploitatie Zilverpark-Oost
 • 7.b

  Na het faillissement van MC IJsselmeerziekenhuizen B.V. heeft de gemeenteraad op 20 november 2018 een voorbereidingsbesluit genomen voor een nieuw bestemmingsplan voor de locatie Ziekenhuisweg 100 te Lelystad. De gemeente vindt het belangrijk voor de inwoners van de stad en de regio dat de ziekenhuis- en zorgfunctie op deze locatie behouden blijft. Het bestemmingsplan is gebaseerd op de door de gemeenteraad op 9 juli 2019 vastgestelde Nota van Uitgangspunten. Het plan biedt ruimte voor invulling van de ziekenhuisfunctie op deze locatie voor nu en voor de toekomst. Daarnaast biedt het plan ruimte voor actuele ontwikkelingen en wensen op het gebied van zorg en zorg-wonen.

  Het ontwerpbestemmingsplan heeft met ingang van 21 november 2019 gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage gelegen. Hiervan is op de gebruikelijke en wettelijk voorgeschreven wijze kennis gegeven in de Staatscourant en de Flevopost. In deze periode is één zienswijze ontvangen. De raad wordt voorgesteld een standpunt over deze zienswijze in te nemen en vervolgens het bestemmingsplan ‘Locatie Ziekenhuisweg 100’ vast te stellen.  Voorgesteld besluit

  De door het college ingevolge artikel 25 lid 2 Gemeentewet opgelegde geheimhouding op de notitie en planschaderisico-analyse SAOZ behorende bij het ontwerpbestemmingsplan ‘Locatie Ziekenhuisweg 100’ op grond van artikel 25 lid 3 te bekrachtigen.


  Besluit
  De door het college ingevolge artikel 25 lid 2 Gemeentewet opgelegde geheimhouding op de notitie en planschaderisico-analyse SAOZ behorende bij het ontwerpbestemmingsplan ‘Locatie Ziekenhuisweg 100’ op grond van artikel 25 lid 3 te bekrachtigen.

  Stemming
  Onderwerp
  Stemming 01: bekrachtiging geheimhouding Vaststelling BP Locatie Ziekenhuisweg 100
 • 8

  00:36:21 - 00:36:24 - E. vd Herberg
  00:37:19 - 00:37:20 - E. Hers
  00:37:22 - 00:37:38 - E. vd Herberg
  00:37:40 - 00:40:10 - G.J. Boertjens
 • 9

  Raadsvragen
  Onderwerp
  Mondelinge vragen afvalinzameling - GL

  00:40:10 - 00:40:15 - E. vd Herberg
  00:40:15 - 00:40:56 - G.J. Boertjens
  00:40:56 - 00:41:03 - E. vd Herberg
  00:41:03 - 00:41:05 - G.J. Boertjens
  00:41:05 - 00:41:17 - E. vd Herberg
  00:41:17 - 00:41:18 - E. van Wageningen
  00:41:26 - 00:41:27 - G.J. Boertjens
  00:41:27 - 00:41:29 - E. van Wageningen
  00:41:29 - 00:41:36 - G.J. Boertjens
  00:41:36 - 00:41:50 - E. vd Herberg
  00:41:50 - 00:47:07 - E. van Wageningen
  00:47:07 - 00:47:12 - E. vd Herberg
  00:47:12 - 00:48:39 - E. van Wageningen
  00:48:39 - 00:48:46 - E. vd Herberg
  00:48:46 - 00:49:08 - E. van Wageningen
  00:49:08 - 00:49:17 - E. vd Herberg
  00:49:17 - 00:49:22 - G.J. Boertjens
  00:49:22 - 00:49:33 - E. vd Herberg
  00:49:33 - 00:49:35 - G.J. Boertjens
  00:49:35 - 00:49:45 - E. vd Herberg
  00:49:45 - 00:50:21 - J. Schoone
  00:50:21 - 00:50:27 - E. vd Herberg
  00:50:27 - 00:51:46 - J.M. Van den Heuvel
  00:51:46 - 00:52:13 - J. Schoone
  00:52:15 - 00:52:16 - E. vd Herberg
  00:52:16 - 00:52:22 - E. van Wageningen
  00:52:22 - 00:52:25 - E. vd Herberg
  00:52:25 - 00:52:56 - E. van Wageningen
  00:52:56 - 00:52:59 - J. Schoone
  00:52:59 - 00:53:01 - E. van Wageningen
  00:53:03 - 00:53:06 - E. vd Herberg
  00:53:08 - 00:53:09 - J. Schoone
  00:53:09 - 00:53:42 - E. vd Herberg
 • 10

  Moties
  Titel
  Motie vreemd aan de orde van de dag - Actieonderzoek maatwerk Sociaal Domein
  Stemming
  Onderwerp
  Stemming 01: Motie vreemd Actieonderzoek (behandeling)
  Stemming 02: Motie Vreemd Actieonderzoek

  00:54:28 - 00:55:22 - M. Jacobs-Haagen
  00:55:32 - 00:55:54 - E. van der Herberg
  00:55:56 - 00:56:08 - M. Jacobs-Haagen
  00:56:11 - 00:56:12 - S. Kruis
  00:56:12 - 00:56:13 - M. Jacobs-Haagen
  00:56:13 - 00:56:31 - S. Kruis
  00:56:31 - 00:56:45 - M. Jacobs-Haagen
  00:56:45 - 00:56:46 - S. Kruis
  00:56:46 - 00:56:50 - M. Jacobs-Haagen
  00:57:31 - 01:00:37 - E. van der Herberg
  01:00:38 - 01:00:45 - M. Jacobs-Haagen
  01:00:45 - 01:01:31 - A. Messelink-Dijkstra
  01:01:33 - 01:01:36 - M. Jacobs-Haagen
  01:01:36 - 01:02:20 - E. van der Herberg
  01:02:21 - 01:02:25 - M. Jacobs-Haagen
  01:02:25 - 01:02:49 - S. Kruis
  01:02:50 - 01:02:55 - M. Jacobs-Haagen
  01:02:55 - 01:04:29 - D.A. Grimbergen
  01:04:30 - 01:04:37 - M. Jacobs-Haagen
  01:04:37 - 01:06:27 - M.J. van de Watering
  01:06:28 - 01:06:37 - M. Jacobs-Haagen
  01:06:37 - 01:07:26 - P.L.W.J. Baaten
  01:07:27 - 01:07:32 - M. Jacobs-Haagen
  01:07:32 - 01:09:09 - S.H. de Wilde
  01:09:11 - 01:09:20 - M. Jacobs-Haagen
  01:09:20 - 01:09:24 - J.M. Van den Heuvel
  01:09:24 - 01:09:25 - M. Jacobs-Haagen
  01:21:07 - 01:22:35 - J.M. Van den Heuvel
  01:22:37 - 01:22:42 - M. Jacobs-Haagen
  01:22:42 - 01:22:55 - E. van der Herberg
  01:22:57 - 01:23:02 - M. Jacobs-Haagen
  01:23:02 - 01:23:32 - S.H. de Wilde
  01:23:35 - 01:23:37 - M. Jacobs-Haagen
  01:23:37 - 01:23:48 - J.M. Van den Heuvel
  01:23:51 - 01:23:58 - M. Jacobs-Haagen
  01:23:58 - 01:24:14 - M.J. van de Watering
  01:24:15 - 01:24:20 - M. Jacobs-Haagen
  01:24:20 - 01:24:37 - J.M. Van den Heuvel
  01:24:41 - 01:24:46 - M. Jacobs-Haagen
  01:24:46 - 01:25:18 - H. Schraa
  01:25:21 - 01:25:26 - M. Jacobs-Haagen
  01:25:26 - 01:25:41 - S. Kruis
  01:25:43 - 01:25:54 - M. Jacobs-Haagen
  01:25:56 - 01:27:09 - J.M. Van den Heuvel
  01:27:10 - 01:27:14 - M. Jacobs-Haagen
  01:27:14 - 01:28:08 - D.A. Grimbergen
  01:28:10 - 01:28:12 - M. Jacobs-Haagen
  01:28:12 - 01:28:24 - J. Schoone
  01:28:26 - 01:28:40 - M. Jacobs-Haagen
  01:28:40 - 01:28:41 - E. van der Herberg
  01:28:41 - 01:28:44 - M. Jacobs-Haagen
  01:28:44 - 01:28:56 - E. van der Herberg
  01:28:56 - 01:28:58 - M. Jacobs-Haagen
  01:38:34 - 01:38:56 - E. van der Herberg
  01:38:58 - 01:39:04 - M. Jacobs-Haagen
  01:39:04 - 01:40:22 - P.L.W.J. Baaten
  01:40:24 - 01:40:27 - M. Jacobs-Haagen
  01:40:27 - 01:40:37 - D.A. Grimbergen
  01:40:39 - 01:40:42 - M. Jacobs-Haagen
  01:40:42 - 01:41:50 - S.H. de Wilde
  01:41:50 - 01:41:53 - M. Jacobs-Haagen
  01:41:53 - 01:42:24 - H. Schraa
  01:42:25 - 01:42:30 - M. Jacobs-Haagen
  01:42:30 - 01:43:33 - J. Schoone
  01:43:33 - 01:43:36 - M. Jacobs-Haagen
  01:43:36 - 01:44:00 - B. Belhaj
  01:44:01 - 01:44:04 - M. Jacobs-Haagen
  01:44:04 - 01:44:31 - S. Kruis
  01:44:32 - 01:44:40 - M. Jacobs-Haagen
  01:44:40 - 01:45:50 - E. van der Herberg
  01:45:51 - 01:46:08 - M. Jacobs-Haagen
  01:46:08 - 01:46:15 - D.B.J. Bergman
  01:46:15 - 01:46:18 - M. Jacobs-Haagen
  01:46:28 - 01:46:49 - D.A. Grimbergen
  01:46:50 - 01:46:55 - M. Jacobs-Haagen
  01:46:55 - 01:47:34 - A.Y. Sprong
  01:47:34 - 01:47:37 - M. Jacobs-Haagen
  01:47:39 - 01:47:48 - J.W. Hijmissen
  01:47:49 - 01:47:50 - M. Jacobs-Haagen
  01:47:55 - 01:48:19 - B. Belhaj
  01:48:20 - 01:48:23 - M. Jacobs-Haagen
  01:48:23 - 01:49:00 - S.H. de Wilde
  01:49:00 - 01:49:03 - M. Jacobs-Haagen
  01:49:03 - 01:49:22 - B. Schopman
  01:49:24 - 01:49:27 - M. Jacobs-Haagen
  01:49:27 - 01:49:39 - S. Kruis
  01:49:41 - 01:49:46 - M. Jacobs-Haagen
  01:49:46 - 01:50:16 - P.L.W.J. Baaten
  01:50:17 - 01:50:25 - M. Jacobs-Haagen
  01:50:25 - 01:50:34 - J. Schoone
  01:50:35 - 01:50:42 - M. Jacobs-Haagen