Commissie Samenleving

maandag 28 oktober 2019 19:30 - 23:00
Locatie:
Raadzaal, Huize Swaensteyn
Voorzitter:
Dhr. H.P. Klazenga

Uitzending

Agendapunten

 • 1.a


  Besluit
  De agenda wordt gewijzigd vastgesteld. Agendapunt 5 (brief Gemeentelijke Ombudsman inzake aanbevelingen dienstverlening sociaal domein) wordt als eerste bespreekpunt geagendeerd.

  De voorzitter heet iedereen welkom. Hij merkt op dat de heer Van Dolen (D66) afwezig is met bericht van verhindering en dat vanavond spreektijden worden gehanteerd. De heer Steutel (GBLV) vraagt om agendapunt 5 (brief Gemeentelijke Ombudsman inzake aanbevelingen dienstverlening sociaal domein) als eerste bespreekpunt te agenderen omdat zich hiervoor een inspreker heeft aangemeld. De commissie stemt hiermee in.


  00:00:36 - 00:00:40 - W.F. Steutel
  00:00:43 - 00:00:44 - Commissievoorzitter MA
  00:00:45 - 00:01:07 - W.F. Steutel
  00:01:07 - 00:01:52 - Commissievoorzitter MA
 • 1.b

  Besluit
  --

  Mevrouw Ligtermoet spreekt in m.b.t. agendapunt 2.b (raadsvoorstel rapport Rekenkamercommissie 'de burger neemt het initiatief') en vraagt aandacht voor het budget m.b.t. Fenomeen Bovenveen. Aanvullende vragen zijn gesteld door de heer Hendriks (CDA), de heer Streefkerk (PvdA) en de heer Mathlouti (D66).
  Mevrouw Van Veen spreekt in m.b.t. agendapunt 5 ((brief Gemeentelijke Ombudsman inzake aanbevelingen dienstverlening sociaal domein) en vraagt aandacht voor de gemeentelijke hulpverlening en de vele en onduidelijke procedures die moeten worden doorlopen. Aanvullende vragen zijn gesteld door mevrouw Van den Heuvel (VVD), de heer Van Rossum (GroenLinks), de heer Van Maldegem (D66) en de heer Van Popering (GBLV).


  00:01:52 - 00:01:54 - Spreker 1
  00:03:47 - 00:03:48 - Commissievoorzitter MA
  00:03:48 - 00:03:49 - Spreker 1
  00:03:49 - 00:04:02 - Commissievoorzitter MA
  00:04:11 - 00:04:25 - Spreker 1
  00:04:25 - 00:04:25 - M. Mathlouti
  00:04:27 - 00:04:42 - F.L.M. Duijn
  00:04:42 - 00:05:09 - Spreker 1
  00:05:38 - 00:05:45 - Commissievoorzitter MA
  00:05:45 - 00:05:46 - J. Streefkerk
  00:06:16 - 00:07:29 - Spreker 1
  00:07:29 - 00:07:30 - Commissievoorzitter MA
  00:07:30 - 00:07:32 - Spreker 1
  00:07:32 - 00:07:34 - Commissievoorzitter MA
  00:07:34 - 00:07:35 - Spreker 1
  00:07:35 - 00:07:45 - M. Mathlouti
  00:07:45 - 00:08:17 - Spreker 1
  00:08:17 - 00:08:21 - Commissievoorzitter MA
  00:08:49 - 00:16:50 - Spreker 1
  00:16:50 - 00:16:58 - Commissievoorzitter MA
  00:16:58 - 00:17:50 - Spreker 1
  00:17:50 - 00:17:55 - Commissievoorzitter MA
  00:18:17 - 00:18:21 - S.D. van den Heuvel
  00:18:44 - 00:18:45 - Commissievoorzitter MA
  00:18:56 - 00:19:11 - J. van Rossum
  00:19:11 - 00:19:14 - Spreker 1
  00:19:14 - 00:19:16 - Commissievoorzitter MA
  00:19:17 - 00:19:35 - J.J. van Maldegem
  00:19:35 - 00:19:52 - Spreker 1
  00:20:49 - 00:20:51 - Commissievoorzitter MA
  00:20:52 - 00:21:26 - A.P. van Popering
  00:21:27 - 00:22:39 - Spreker 1
  00:22:39 - 00:22:40 - Commissievoorzitter MA
  00:22:51 - 00:22:53 - J.J. van Maldegem
 • 2

  00:22:53 - 00:22:55 - Commissievoorzitter MA
  00:22:56 - 00:23:01 - J.J. van Maldegem
  00:23:01 - 00:23:01 - Commissievoorzitter MA
 • 2.a

  De besluitenlijst is op 26 september 2019 toegestuurd naar raad en college. Er zijn geen wijzigingsvoorstellen ontvangen.  Besluit
  De besluitenlijst van de Commissie Samenleving van 23 september 2019 wordt vastgesteld conform.
 • 2.b

  De Rekenkamercommissie (RKC) heeft op 19 februari 2019 een toelichting gegeven op het rapport ‘de burger neemt het initiatief’. Op 18 juli 2019 heeft een eerste bijeenkomst burgerparticipatie plaatsgevonden met raadsleden en inwoners. Op 3 oktober 2019 heeft een tweede bijeenkomst plaatsgevonden. Tijdens de tweede bijeenkomst is het idee besproken een raadsvoorstel ‘Startnotitie spelregels burgerparticipatie’ op te stellen en te bespreken in commissie en/of raad. Het presidium stelt voor de aanbevelingen van de RKC bij die bespreking te betrekken en het rapport nu voor kennisgeving aan te nemen

  Hieronder staat een link naar de website met alle informatie over burgerparticipatie.
  https://www.ingesprekmetlv.nl/burgerparticipatie/default.aspx
  https://www.ingesprekmetlv.nl/burgerparticipatie/samenwerken+aan+afspraken+voor+burgerparticipatie/default.aspx (deze link leidt naar het verslag / sfeerimpressie van de 1e bijeenkomst).
  Naar verwachting wordt binnenkort een raadsvoorstel met een startnotitie burgerparticipatie in route gebracht voor agendering in het college.
  Daarna komt het naar de raad. De voorlopige planning is dat het raadsvoorstel met een startnotitie burgerparticipatie dan wordt geagendeerd voor de Commissie Samenleving van 25 november en de raad van 10 december.  Besluit
  De voorzitter concludeert dat het raadsvoorstel rapport Rekenkamercommissie 'de burger neemt het initiatief' kan worden geagendeerd als hamerstuk voor de raad van 12 november 2019. De fracties VVD, GBLV, CDA, D66, GroenLinks, PvdA en CU-SGP stemmen hiermee in.
 • 3
 • 3

  Het rapport is eerder geagendeerd in de commissie Rekening & Audit van 4 september 2019 en daarna doorgeleid naar het presidium. Het presidium stelt voor dat de commissie (mede aan de hand van het memo van de griffie) suggesties voor verbeteringen doet. Deze worden vervolgens door de griffie uitgewerkt tot een concreet voorstel en voorzien van de eventuele (financiële) consequenties.  Besluit
  De voorzitter concludeert dat het raadsvoorstel rapport Rekenkamercommissie 'de burger neemt het initiatief' wordt aangehouden en nog niet wordt geagendeerd voor besluitvorming in de raad. In kleiner verband wordt door een aantal raadsleden gekeken naar de aanbevelingen van de Rekenkamercommissie en de voorgestelde verbeterpunten. De fracties VVD, GBLV, CDA, D66, GroenLinks, PvdA en CU-SGP stemmen hiermee in.

  Het woord wordt gevoerd door de heer Van Rossum (GroenLinks), de heer Wilschut (CU-SGP), de heer Van Maldegem (D66), de heer Hendriks (CDA), de heer Heil (VVD) en burgemeester Tigelaar.

  In reactie op vragen en opmerkingen stelt burgemeester Tigelaar voor om met een kleine groep van raadsleden nog eens goed te kijken naar de aanbevelingen in het rapport van de Rekenkamercommissie en deze aanbevelingen te bespreken met de griffie. Hij stelt voor om in kleiner verband dan ook te kijken naar de kwaliteit van de (raads)stukken.


  00:54:09 - 00:55:37 - J. van Rossum
  00:56:41 - 00:56:42 - Commissievoorzitter MA
  00:56:43 - 00:58:37 - J.R.H. Mulder
  00:58:37 - 00:58:39 - Commissievoorzitter MA
  00:58:39 - 00:58:40 - J.R.H. Mulder
  00:58:40 - 00:58:40 - J.J. van Maldegem
  01:00:59 - 01:01:01 - Commissievoorzitter MA
  01:01:03 - 01:03:34 - F.L.M. Duijn
  01:03:34 - 01:03:35 - J.J. van Maldegem
  01:03:35 - 01:03:38 - F.L.M. Duijn
  01:03:38 - 01:03:40 - Commissievoorzitter MA
  01:03:40 - 01:03:41 - F.L.M. Duijn
  01:03:41 - 01:03:45 - J.J. van Maldegem
  01:04:14 - 01:04:15 - Commissievoorzitter MA
  01:04:16 - 01:04:37 - F.L.M. Duijn
  01:04:37 - 01:04:38 - J.J. van Maldegem
  01:04:39 - 01:04:41 - Commissievoorzitter MA
  01:04:41 - 01:05:08 - J.J. van Maldegem
  01:05:10 - 01:05:11 - F.L.M. Duijn
  01:05:32 - 01:05:36 - Commissievoorzitter MA
  01:05:36 - 01:05:43 - F.L.M. Duijn
  01:05:43 - 01:05:50 - Commissievoorzitter MA
  01:05:51 - 01:07:03 - O. Heil
  01:07:03 - 01:07:04 - J.J. van Maldegem
  01:07:05 - 01:07:07 - Commissievoorzitter MA
  01:07:07 - 01:07:25 - J.J. van Maldegem
  01:07:25 - 01:07:26 - Commissievoorzitter MA
  01:07:26 - 01:08:37 - O. Heil
  01:08:39 - 01:08:39 - Commissievoorzitter MA
  01:08:39 - 01:08:42 - J.J. van Maldegem
  01:08:42 - 01:08:55 - Commissievoorzitter MA
  01:08:56 - 01:11:12 - K. Tigelaar
  01:11:12 - 01:11:27 - Commissievoorzitter MA
  01:11:28 - 01:11:37 - J.J. van Maldegem
  01:11:37 - 01:11:38 - Commissievoorzitter MA
  01:11:40 - 01:12:21 - K. Tigelaar
  01:12:21 - 01:12:22 - Commissievoorzitter MA
  01:12:23 - 01:12:24 - J.J. van Maldegem
  01:12:38 - 01:12:39 - Commissievoorzitter MA
  01:12:40 - 01:13:18 - K. Tigelaar
  01:13:18 - 01:13:53 - Commissievoorzitter MA
  01:13:56 - 01:14:04 - F.L.M. Duijn
  01:14:04 - 01:14:05 - Commissievoorzitter MA
 • 4

  De fracties PvdA en GroenLinks hebben verzocht om de raadsbrief evaluatie re-integratie- en participatiebeleid eerste helft 2019 te agenderen.

  Bij de vaststelling van het Re-integratie- en Participatiebeleid heeft de gemeenteraad motie 398 unaniem aangenomen. In deze motie wordt het college opgeroepen de gemeenteraad halfjaarlijks te informeren over de score op een aantal punten die gemeten worden in de Divosa benchmark Werk en Inkomen. Tevens is in het Uitvoerings- en Implementatieplan behorend bij het beleidsplan toegezegd dat het beleid halfjaarlijks wordt geëvalueerd. Middels bijgaande raadsbrief wordt aan deze informatiebehoefte voldaan.  Besluit
  De voorzitter concludeert dat de raadsbrief evaluatie re-integratie- en participatiebeleid eerste helft 2019 na bepreking voor kennisgeving wordt aangenomen. De fracties VVD, GBLV, CDA, D66, GroenLinks, PvdA en CU-SGP stemmen hiermee in.

  Het woord wordt gevoerd door de heer Streefkerk (PvdA), mevrouw Dominicus (GroenLinks), de heer Wilschut (CU-SGP), de heer Van Maldegem (D66), de heer Visser (CDA), de heer Heil (VVD) en wethouder Stemerdink.

  In reactie op vragen en opmerkingen antwoordt wethouder Stemerdink dat ze goede hoop heeft dat de doelstelling (een bestandsreductie van 30 tot 50 dossiers) wordt bereikt en mogelijk meer. Ze wil met name de betrokken medewerkers complimenteren met het werk dat is verricht om dit mogelijk te maken. Ze beaamt dat de resultaten ook altijd mede afhankelijk zijn van externe factoren zoals de ontwikkeling van de economie.

  Wethouder Stemerdink zegt toe:

  • in een volgende rapportage m.b.t. het re-integratie- en participatiebeleid meer aandacht te besteden aan de groep cliënten met meer dan 24 maanden afstand tot de arbeidsmarkt;
  • in een volgende rapportage m.b.t. het re-integratie- en participatiebeleid ook het punt van de taaltoets mee te nemen;
  • na te gaan of een uitsplitsing mogelijk is van de cijfers op gemeentelijk niveau specifiek voor Leidschendam-Voorburg;
  • de vraag van de heer Heil (VVD) m.b.t. de ontwikkelroutes voor statushouders schriftelijk (via de mail) te beantwoorden;
  • de cijfers voor de Divosa benchmark weer bijtijds aan te leveren.

  De vergadering wordt geschorst van 21:40 – 21:45 uur.


  01:14:27 - 01:15:03 - Commissievoorzitter MA
  01:15:08 - 01:15:24 - J. Streefkerk
  01:15:24 - 01:15:26 - Commissievoorzitter MA
  01:15:26 - 01:17:43 - J. Streefkerk
  01:17:43 - 01:17:48 - O. Heil
  01:17:48 - 01:17:51 - Commissievoorzitter MA
  01:17:51 - 01:18:07 - O. Heil
  01:18:08 - 01:18:20 - Commissievoorzitter MA
  01:18:20 - 01:19:41 - J. Streefkerk
  01:19:41 - 01:19:42 - J.J. van Maldegem
  01:19:42 - 01:19:42 - Commissievoorzitter MA
  01:19:45 - 01:20:14 - J.J. van Maldegem
  01:20:14 - 01:20:15 - J. Streefkerk
  01:20:39 - 01:20:39 - Commissievoorzitter MA
  01:20:42 - 01:24:32 - J.C. Dominicus
  01:24:32 - 01:24:33 - J.J. van Maldegem
  01:24:33 - 01:24:34 - Commissievoorzitter MA
  01:24:36 - 01:25:50 - J.J. van Maldegem
  01:25:50 - 01:25:51 - J.C. Dominicus
  01:25:51 - 01:25:53 - J.J. van Maldegem
  01:25:53 - 01:25:56 - Commissievoorzitter MA
  01:25:57 - 01:25:57 - J.C. Dominicus
  01:26:36 - 01:26:39 - Commissievoorzitter MA
  01:26:42 - 01:28:40 - J.J. van Maldegem
  01:28:41 - 01:28:46 - Commissievoorzitter MA
  01:28:46 - 01:29:58 - J.R.H. Mulder
  01:29:58 - 01:29:58 - Commissievoorzitter MA
  01:30:03 - 01:32:11 - T.J. Visser
  01:32:11 - 01:32:14 - Commissievoorzitter MA
  01:32:17 - 01:37:31 - O. Heil
  01:37:31 - 01:37:32 - J.J. van Maldegem
  01:37:32 - 01:37:33 - Commissievoorzitter MA
  01:37:34 - 01:37:34 - O. Heil
  01:37:35 - 01:37:39 - J.J. van Maldegem
  01:37:39 - 01:37:39 - O. Heil
  01:37:40 - 01:37:41 - Commissievoorzitter MA
  01:37:41 - 01:37:57 - O. Heil
  01:37:57 - 01:37:58 - J.J. van Maldegem
  01:37:58 - 01:37:59 - Commissievoorzitter MA
  01:37:59 - 01:38:00 - J.J. van Maldegem
  01:38:10 - 01:38:12 - O. Heil
  01:40:44 - 01:40:50 - Commissievoorzitter MA
  01:40:50 - 01:40:50 - O. Heil
  01:40:52 - 01:44:10 - N. Stemerdink
  01:44:10 - 01:44:11 - J.J. van Maldegem
  01:44:12 - 01:44:12 - Commissievoorzitter MA
  01:44:14 - 01:44:34 - J.J. van Maldegem
  01:44:35 - 01:44:35 - Commissievoorzitter MA
  01:44:36 - 01:46:59 - N. Stemerdink
  01:46:59 - 01:47:02 - O. Heil
  01:47:02 - 01:47:04 - Commissievoorzitter MA
  01:47:04 - 01:47:15 - O. Heil
  01:47:16 - 01:48:00 - N. Stemerdink
  01:48:00 - 01:48:02 - J.J. van Maldegem
  01:48:02 - 01:48:03 - Commissievoorzitter MA
  01:48:04 - 01:48:37 - J.J. van Maldegem
  01:48:38 - 01:50:10 - N. Stemerdink
  01:50:10 - 01:50:16 - T.J. Visser
  01:50:17 - 01:50:18 - Commissievoorzitter MA
  01:50:18 - 01:50:33 - T.J. Visser
  01:50:36 - 01:50:43 - N. Stemerdink
  01:50:43 - 01:50:46 - Commissievoorzitter MA
  01:50:47 - 01:50:53 - O. Heil
  01:50:53 - 01:51:44 - N. Stemerdink
  01:51:44 - 01:51:45 - Commissievoorzitter MA
  01:51:45 - 01:51:46 - N. Stemerdink
  01:51:46 - 01:51:46 - J.C. Dominicus
  01:51:46 - 01:51:48 - Commissievoorzitter MA
  01:51:50 - 01:51:56 - J.C. Dominicus
  01:52:08 - 01:52:09 - Commissievoorzitter MA
  01:52:09 - 01:52:09 - J.C. Dominicus
  01:52:16 - 01:52:17 - N. Stemerdink
  01:52:53 - 01:52:55 - J. Streefkerk
  01:52:55 - 01:52:56 - N. Stemerdink
  01:52:57 - 01:52:58 - J. Streefkerk
  01:53:16 - 01:53:16 - N. Stemerdink
  01:53:59 - 01:54:00 - J.J. van Maldegem
  01:54:00 - 01:54:01 - Commissievoorzitter MA
  01:54:02 - 01:54:23 - J.J. van Maldegem
  01:54:24 - 01:54:25 - N. Stemerdink
  01:54:35 - 01:54:37 - Commissievoorzitter MA
  01:54:37 - 01:54:38 - N. Stemerdink
  01:55:02 - 01:55:02 - Commissievoorzitter MA
  01:55:03 - 01:55:06 - J. Streefkerk
  01:55:25 - 01:55:26 - Commissievoorzitter MA
  01:55:27 - 01:55:49 - J.J. van Maldegem
  01:55:49 - 01:55:50 - Commissievoorzitter MA
  01:55:50 - 01:55:50 - N. Stemerdink
  01:56:26 - 01:56:27 - J.J. van Maldegem
  01:56:27 - 01:56:28 - Commissievoorzitter MA
  01:56:28 - 01:56:42 - J.J. van Maldegem
  01:56:42 - 01:56:42 - Commissievoorzitter MA
  01:56:43 - 01:58:11 - N. Stemerdink
  01:58:11 - 01:58:13 - Commissievoorzitter MA
  01:58:13 - 01:58:32 - J.C. Dominicus
  01:58:32 - 01:58:34 - N. Stemerdink
  01:59:35 - 01:59:40 - Commissievoorzitter MA
  01:59:41 - 01:59:55 - J.J. van Maldegem
  02:00:05 - 02:00:05 - Commissievoorzitter MA
  02:00:07 - 02:02:02 - N. Stemerdink
  02:02:02 - 02:02:04 - O. Heil
  02:02:04 - 02:02:05 - Commissievoorzitter MA
  02:02:05 - 02:02:05 - N. Stemerdink
  02:02:06 - 02:02:08 - Commissievoorzitter MA
  02:02:08 - 02:02:49 - O. Heil
  02:02:50 - 02:02:51 - N. Stemerdink
  02:03:10 - 02:03:12 - Commissievoorzitter MA
  02:03:13 - 02:03:35 - J.C. Dominicus
  02:03:37 - 02:03:40 - Commissievoorzitter MA
  02:03:40 - 02:03:41 - N. Stemerdink
  02:05:02 - 02:05:03 - O. Heil
  02:05:04 - 02:05:05 - Commissievoorzitter MA
  02:05:05 - 02:05:37 - O. Heil
  02:05:38 - 02:05:40 - N. Stemerdink
  02:07:00 - 02:07:02 - Commissievoorzitter MA
  02:07:02 - 02:07:06 - T.J. Visser
  02:07:06 - 02:07:07 - J.C. Dominicus
  02:07:23 - 02:07:24 - Commissievoorzitter MA
  02:07:24 - 02:07:38 - N. Stemerdink
  02:07:39 - 02:07:40 - Commissievoorzitter MA
  02:07:40 - 02:07:43 - T.J. Visser
  02:07:43 - 02:07:48 - O. Heil
  02:07:48 - 02:07:51 - Commissievoorzitter MA
  02:07:51 - 02:08:20 - O. Heil
  02:08:22 - 02:08:25 - N. Stemerdink
  02:08:32 - 02:08:37 - Commissievoorzitter MA
  02:08:37 - 02:08:45 - J.J. van Maldegem
  02:08:46 - 02:08:48 - Commissievoorzitter MA
  02:08:48 - 02:08:50 - N. Stemerdink
  02:09:03 - 02:09:06 - Commissievoorzitter MA
  02:09:06 - 02:09:56 - T.J. Visser
  02:09:56 - 02:09:57 - Commissievoorzitter MA
  02:09:57 - 02:10:29 - N. Stemerdink
  02:10:30 - 02:11:57 - Commissievoorzitter MA
 • 5

  De fracties GroenLinks, PvdA, CU-SGP en D66 hebben verzocht om de brief van de Gemeentelijke Ombudsman inzake aanbevelingen dienstverlening sociaal domein (m.b.t. de bejegening) te agenderen.

  Voor de bespreking van dit agendapunt is ook het College uitgenodigd.

  Deze brief is een uitvloeisel is van een in de raad van 11 december 2018 aangenomen motie.  Besluit
  De voorzitter concludeert dat de brief van de Gemeentelijke Ombudsman inzake aanbevelingen dienstverlening sociaal domein na bespreking voor kennisgeving wordt aangenomen. De fracties VVD, GBLV, CDA, D66, GroenLinks, PvdA en CU-SGP stemmen hiermee in met de aantekening dat men over dit onderwerp op termijn nog een keer wil spreken.

  Het woord wordt gevoerd door de heer Van Rossum (GroenLinks), de heer Streefkerk (PvdA), de heer Verschoor (CU-SGP), de heer Van Maldegem (D66), de heer Visser (CDA), mevrouw Van den Heuvel (VVD), de heer Strous (CDA) en wethouder Stemerdink.

  In reactie op vragen en opmerkingen antwoordt wethouder Stemerdink dat er zeker nog veel werk te verrichten is. In veel gevallen gaat het goed met de gemeentelijke dienstverlening maar in sommige gevallen gaat het niet goed. Hiervoor is een cultuurverandering nodig. Ze wijst hierbij op de hart-wet-euro-balans waarmee al een belangrijke stap is gezet. M.b.t. het verhaal van de inspreker, mevrouw Van Veen, geeft ze aan dat ze niet kan ingaan op een specifieke casus maar dat ze er zeker naar zal laten kijken en dat ze het ook onder de aandacht zal brengen van wethouder Bouw. Ze hoopt dat door goed te kijken naar de casus lessen kunnen worden getrokken voor de toekomst.

  Wethouder Stemerdink zegt toe:

  • op korte termijn te laten kijken naar de casus die door de inspreker, mevrouw Van Veen, is geschetst en de casus onder de aandacht te brengen van wethouder Bouw;
  • na te gaan of er meer van dergelijke casussen zijn (waarbij de gemeentelijk hulpverlening in het geding was) en de raad te informeren over eventuele aantallen;
  • de raad over 6 maanden nader te informeren over de resultaten die zijn behaald m.b.t. de punten die zijn genoemd in de brief van de Gemeentelijke Ombudsman over de gemeentelijke dienstverlening.

  00:24:35 - 00:28:26 - J. van Rossum
  00:28:27 - 00:28:30 - Commissievoorzitter MA
  00:28:31 - 00:29:41 - J. Streefkerk
  00:29:42 - 00:29:44 - Commissievoorzitter MA
  00:29:46 - 00:31:14 - C. Verschoor
  00:31:14 - 00:31:17 - Commissievoorzitter MA
  00:31:17 - 00:32:53 - J.J. van Maldegem
  00:32:53 - 00:32:54 - Commissievoorzitter MA
  00:32:58 - 00:34:36 - T.J. Visser
  00:34:36 - 00:34:38 - Commissievoorzitter MA
  00:34:38 - 00:34:39 - T.J. Visser
  00:34:39 - 00:34:55 - S.D. van den Heuvel
  00:34:55 - 00:34:55 - Commissievoorzitter MA
  00:35:04 - 00:35:06 - T.J. Visser
  00:35:06 - 00:37:01 - N. Stemerdink
  00:37:33 - 00:37:34 - Commissievoorzitter MA
  00:37:36 - 00:37:55 - J. van Rossum
  00:37:56 - 00:37:59 - Commissievoorzitter MA
  00:37:59 - 00:38:06 - N. Stemerdink
  00:38:06 - 00:38:07 - J.J. van Maldegem
  00:38:07 - 00:38:08 - N. Stemerdink
  00:38:08 - 00:38:08 - Commissievoorzitter MA
  00:38:10 - 00:38:44 - J.J. van Maldegem
  00:38:44 - 00:38:45 - Commissievoorzitter MA
  00:38:46 - 00:39:31 - N. Stemerdink
  00:39:31 - 00:39:32 - Commissievoorzitter MA
  00:39:32 - 00:39:34 - J.J. van Maldegem
  00:39:46 - 00:39:46 - Commissievoorzitter MA
  00:39:49 - 00:40:09 - N. Stemerdink
  00:40:09 - 00:40:11 - J.J. van Maldegem
  00:40:11 - 00:40:13 - Commissievoorzitter MA
  00:40:13 - 00:40:26 - J.J. van Maldegem
  00:40:26 - 00:40:27 - Commissievoorzitter MA
  00:40:28 - 00:42:02 - N. Stemerdink
  00:42:02 - 00:42:02 - J. van Rossum
  00:42:03 - 00:42:04 - Commissievoorzitter MA
  00:42:05 - 00:42:50 - J. van Rossum
  00:42:50 - 00:42:52 - Commissievoorzitter MA
  00:42:52 - 00:43:20 - N. Stemerdink
  00:45:46 - 00:45:47 - Commissievoorzitter MA
  00:45:49 - 00:45:50 - J. van Rossum
  00:46:11 - 00:46:11 - Commissievoorzitter MA
  00:46:12 - 00:46:27 - N. Stemerdink
  00:46:27 - 00:46:36 - Commissievoorzitter MA
  00:46:37 - 00:46:40 - J.J. van Maldegem
  00:46:40 - 00:46:40 - Commissievoorzitter MA
  00:46:44 - 00:47:04 - J.J. van Maldegem
  00:47:04 - 00:47:04 - N. Stemerdink
  00:47:04 - 00:47:07 - Commissievoorzitter MA
  00:47:07 - 00:48:07 - N. Stemerdink
  00:48:08 - 00:48:09 - J.J. van Maldegem
  00:48:09 - 00:48:13 - Commissievoorzitter MA
  00:48:13 - 00:48:13 - A.H.M. Strous
  00:49:21 - 00:49:21 - Commissievoorzitter MA
  00:49:22 - 00:50:23 - N. Stemerdink
  00:50:24 - 00:50:42 - Commissievoorzitter MA
  00:50:44 - 00:51:43 - C. Verschoor
  00:51:43 - 00:51:43 - N. Stemerdink
  00:51:47 - 00:52:32 - Commissievoorzitter MA
  00:52:32 - 00:52:35 - N. Stemerdink
  00:52:40 - 00:52:43 - Commissievoorzitter MA
  00:52:44 - 00:52:51 - S.D. van den Heuvel
  00:52:51 - 00:54:08 - Commissievoorzitter MA
 • 6

  In de raad van 8 oktober jl. is voorgesteld de motie te agenderen voor behandeling in de raadscommissie alvorens te agenderen voor besluitvorming in de raad. De raad besluit om de motie eerst te agenderen voor een raadscommissie met 22 stemmen voor (VVD, GBLV en CDA) en 11 stemmen tegen (GroenLinks, D66, PvdA en CU-SGP).  Besluit
  De voorzitter concludeert dat de motie inzake Regenbooguiting Damcentrum kan worden geagendeerd voor besluitvorming in de raad van 12 november 2019. De fracties VVD, GBLV, CDA, D66, GroenLinks, PvdA en CU-SGP stemmen hiermee in.

  Het woord wordt gevoerd door de heer Willemse – Jacobson (PvdA), mevrouw Van den Heuvel (VVD), de heer Van Rossum (GroenLinks), de heer Verschoor (CU-SGP), de heer Van Maldegem (D66), de heer Van Popering (GBLV), de heer Dupont (CDA) en wethouder Stemerdink.

  In reactie op vragen en opmerkingen antwoordt wethouder Stemerdink dat de motie wat het college betreft uitvoerbaar is. Ze beaamt dat zorgvuldige communicatie van groot belang is en zal bij volgende persberichten duidelijker aangeven dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn.


  02:11:57 - 02:12:02 - N. Stemerdink
  02:12:02 - 02:12:03 - Commissievoorzitter MA
  02:12:03 - 02:12:05 - N. Stemerdink
  02:12:05 - 02:12:06 - Commissievoorzitter MA
  02:15:40 - 02:17:50 - M.J. Willemse-Jacobson
  02:17:50 - 02:17:52 - Commissievoorzitter MA
  02:17:52 - 02:21:32 - S.D. van den Heuvel
  02:21:32 - 02:21:34 - J.J. van Maldegem
  02:21:34 - 02:21:35 - Commissievoorzitter MA
  02:21:35 - 02:21:36 - S.D. van den Heuvel
  02:21:36 - 02:21:46 - J.J. van Maldegem
  02:21:55 - 02:21:57 - S.D. van den Heuvel
  02:22:18 - 02:22:21 - Commissievoorzitter MA
  02:22:22 - 02:23:57 - J. van Rossum
  02:23:59 - 02:24:02 - Commissievoorzitter MA
  02:24:03 - 02:25:25 - C. Verschoor
  02:25:25 - 02:25:26 - Commissievoorzitter MA
  02:25:31 - 02:27:24 - J.J. van Maldegem
  02:27:24 - 02:27:25 - Commissievoorzitter MA
  02:27:31 - 02:28:04 - J.J. van Maldegem
  02:28:04 - 02:28:07 - Commissievoorzitter MA
  02:28:08 - 02:28:44 - A.P. van Popering
  02:28:44 - 02:28:48 - Commissievoorzitter MA
  02:28:49 - 02:30:39 - G.P.W. Dupont
  02:30:39 - 02:30:39 - J.J. van Maldegem
  02:30:40 - 02:30:43 - Commissievoorzitter MA
  02:30:43 - 02:30:54 - J.J. van Maldegem
  02:30:55 - 02:30:56 - Commissievoorzitter MA
  02:30:58 - 02:31:27 - G.P.W. Dupont
  02:31:27 - 02:31:29 - C. Verschoor
  02:31:29 - 02:31:40 - G.P.W. Dupont
  02:31:41 - 02:31:46 - Commissievoorzitter MA
  02:31:47 - 02:32:18 - J.J. van Maldegem
  02:32:18 - 02:32:20 - Commissievoorzitter MA
  02:32:21 - 02:32:38 - M.J. Willemse-Jacobson
  02:32:39 - 02:32:41 - Commissievoorzitter MA
  02:32:43 - 02:33:12 - C. Verschoor
  02:33:13 - 02:33:15 - Commissievoorzitter MA
  02:33:15 - 02:33:51 - S.D. van den Heuvel
  02:33:51 - 02:33:56 - Commissievoorzitter MA
  02:33:57 - 02:34:03 - J.J. van Maldegem
  02:34:05 - 02:34:31 - Commissievoorzitter MA
  02:34:34 - 02:35:39 - N. Stemerdink
  02:35:39 - 02:35:40 - J. van Rossum
  02:35:40 - 02:35:41 - N. Stemerdink
  02:35:41 - 02:35:48 - Commissievoorzitter MA
  02:35:49 - 02:36:29 - J. van Rossum
  02:36:30 - 02:36:30 - N. Stemerdink
  02:36:30 - 02:37:40 - Commissievoorzitter MA
  02:37:40 - 02:37:42 - N. Stemerdink
  02:37:43 - 02:37:44 - Commissievoorzitter MA
  02:37:45 - 02:37:58 - S.D. van den Heuvel
  02:37:58 - 02:37:58 - Commissievoorzitter MA
  02:38:00 - 02:38:20 - N. Stemerdink
  02:38:20 - 02:38:22 - Commissievoorzitter MA
  02:38:22 - 02:38:22 - S.D. van den Heuvel
  02:38:35 - 02:38:35 - Commissievoorzitter MA
  02:38:35 - 02:38:43 - N. Stemerdink
  02:38:43 - 02:38:43 - Commissievoorzitter MA
  02:38:44 - 02:38:45 - S.D. van den Heuvel
  02:39:04 - 02:39:05 - Commissievoorzitter MA
  02:39:05 - 02:39:50 - N. Stemerdink
  02:39:50 - 02:39:51 - Commissievoorzitter MA
  02:39:51 - 02:40:00 - S.D. van den Heuvel
  02:40:00 - 02:40:01 - Commissievoorzitter MA
  02:40:03 - 02:40:28 - N. Stemerdink
  02:40:28 - 02:40:28 - Commissievoorzitter MA
  02:40:29 - 02:40:32 - S.D. van den Heuvel
  02:40:38 - 02:40:39 - Commissievoorzitter MA
  02:40:40 - 02:41:28 - N. Stemerdink
  02:41:28 - 02:41:30 - S.D. van den Heuvel
  02:41:31 - 02:41:38 - Commissievoorzitter MA
  02:41:38 - 02:41:40 - S.D. van den Heuvel
  02:41:40 - 02:41:44 - Commissievoorzitter MA
  02:41:45 - 02:43:03 - N. Stemerdink
  02:43:03 - 02:43:05 - Commissievoorzitter MA
  02:43:11 - 02:43:13 - S.D. van den Heuvel
  02:43:13 - 02:43:32 - Commissievoorzitter MA
 • 7

  In het presidium is door het college verzocht om een toelichting te geven m.b.t. de ontwikkelingen rondom de DSW Rijswijk e.o. in beslotenheid.

  Voorgesteld wordt dat de voorzitter bij aanvang van dit agendapunt voorstelt om de deuren te sluiten voor een toelichting van het college m.b.t. DSW Rijswijk e.o. In beslotenheid kan dan ook worden gesproken over de noodzaak van de beslotenheid. Na afloop van de bespreking kan de commissie op voorstel van de voorzitter geheimhouding opleggen op hetgeen is besproken.


  Besluit
  --

  De deuren worden gesloten voor de behandeling van agendapunt 7 (toelichting college m.b.t. DSW Rijswijk e.o.). Van het besloten deel is een seperate besluitenlijst gemaakt.

  De vergadering wordt heropend in openbaarheid om 22.45 uur.


  02:46:48 - 02:46:50 - N. Stemerdink
  02:47:11 - 02:47:22 - Commissievoorzitter MA
  02:47:23 - 02:47:41 - J.J. van Maldegem
  02:47:43 - 02:47:43 - Commissievoorzitter MA
  02:47:45 - 02:47:55 - J. van Rossum
  02:47:58 - 02:48:36 - Commissievoorzitter MA
  02:48:37 - 02:59:04 - N. Stemerdink
  02:59:04 - 02:59:10 - Commissievoorzitter MA
  02:59:10 - 03:03:38 - N. Stemerdink
  03:03:38 - 03:03:42 - Commissievoorzitter MA
  03:03:43 - 03:04:24 - Spreker 1
  03:05:00 - 03:05:27 - Commissievoorzitter MA
  03:05:27 - 03:05:33 - N. Stemerdink
  03:06:58 - 03:06:59 - Commissievoorzitter MA
  03:07:08 - 03:07:09 - W.F. Steutel
  03:07:11 - 03:07:38 - J. van Rossum
  03:07:39 - 03:07:40 - Commissievoorzitter MA
  03:07:40 - 03:07:43 - W.F. Steutel
  03:07:43 - 03:07:47 - Commissievoorzitter MA
  03:07:48 - 03:07:55 - C. Verschoor
  03:07:55 - 03:07:56 - Commissievoorzitter MA
  03:07:56 - 03:08:09 - C. Verschoor
  03:08:10 - 03:08:11 - N. Stemerdink
  03:08:13 - 03:08:14 - Commissievoorzitter MA
  03:08:14 - 03:08:24 - W.F. Steutel
  03:08:24 - 03:08:24 - N. Stemerdink
  03:08:33 - 03:08:41 - W.F. Steutel
  03:08:49 - 03:08:53 - N. Stemerdink
  03:08:53 - 03:08:54 - W.F. Steutel
  03:08:54 - 03:08:59 - N. Stemerdink
  03:08:59 - 03:09:02 - W.F. Steutel
  03:09:02 - 03:09:08 - N. Stemerdink
  03:09:08 - 03:09:12 - W.F. Steutel
  03:09:22 - 03:09:25 - N. Stemerdink
  03:09:25 - 03:09:28 - W.F. Steutel
  03:09:28 - 03:09:29 - N. Stemerdink
  03:10:08 - 03:10:11 - W.F. Steutel
  03:10:11 - 03:10:15 - N. Stemerdink
  03:10:15 - 03:10:21 - W.F. Steutel
  03:10:24 - 03:10:37 - N. Stemerdink
  03:10:41 - 03:11:01 - W.F. Steutel
  03:11:27 - 03:11:42 - N. Stemerdink
  03:11:42 - 03:11:49 - W.F. Steutel
  03:11:49 - 03:11:53 - N. Stemerdink
  03:11:53 - 03:12:01 - W.F. Steutel
  03:12:01 - 03:12:09 - N. Stemerdink
  03:12:09 - 03:12:14 - W.F. Steutel
  03:12:14 - 03:12:33 - N. Stemerdink
  03:12:33 - 03:12:36 - W.F. Steutel
  03:12:36 - 03:12:40 - N. Stemerdink
  03:12:40 - 03:12:41 - Commissievoorzitter MA
  03:12:43 - 03:12:55 - N. Stemerdink
  03:12:55 - 03:12:56 - Commissievoorzitter MA
  03:12:56 - 03:12:58 - N. Stemerdink
  03:12:58 - 03:12:59 - Commissievoorzitter MA
  03:13:01 - 03:13:07 - J.J. van Maldegem
  03:13:07 - 03:13:09 - Commissievoorzitter MA
  03:13:09 - 03:14:06 - J.J. van Maldegem
  03:14:06 - 03:14:07 - Commissievoorzitter MA
  03:14:07 - 03:14:08 - N. Stemerdink
  03:14:30 - 03:14:31 - J.J. van Maldegem
  03:14:31 - 03:14:32 - J. van Rossum
  03:14:32 - 03:14:32 - Commissievoorzitter MA
  03:14:37 - 03:15:00 - J.J. van Maldegem
  03:15:01 - 03:15:02 - Commissievoorzitter MA
  03:15:02 - 03:15:04 - J. van Rossum
  03:15:24 - 03:15:25 - Commissievoorzitter MA
  03:15:26 - 03:16:04 - N. Stemerdink
  03:16:04 - 03:16:04 - Commissievoorzitter MA
  03:16:09 - 03:16:18 - T.J. Visser
  03:16:18 - 03:16:36 - N. Stemerdink
  03:16:36 - 03:16:51 - T.J. Visser
  03:16:51 - 03:17:28 - N. Stemerdink
  03:17:29 - 03:17:30 - Commissievoorzitter MA
  03:17:30 - 03:17:32 - T.J. Visser
  03:17:44 - 03:17:45 - N. Stemerdink
  03:18:01 - 03:18:02 - Commissievoorzitter MA
  03:18:02 - 03:18:05 - N. Stemerdink
  03:18:05 - 03:18:07 - Commissievoorzitter MA
  03:18:32 - 03:18:49 - N. Stemerdink
  03:19:12 - 03:19:21 - Commissievoorzitter MA
  03:19:28 - 03:19:36 - J.J. van Maldegem
  03:19:36 - 03:19:37 - Commissievoorzitter MA
  03:19:37 - 03:19:39 - N. Stemerdink
  03:20:03 - 03:20:06 - Commissievoorzitter MA