Ingekomen raadsstukken

Weekoverzicht

vrijdag 21 februari 2020 00:00 - 23:59
Locatie:
N.v.t.
Voorzitter:
N.v.t.
Toelichting:

Onder Ingekomen raadsstukken kunt u raadsstukken vinden die gedurende één week door de griffie zijn ontvangen. Deze raadsstukken worden gepubliceerd onder één datum aan het eind van een week zodat er een overzicht ontstaat van de in die week ontvangen raadsstukken. Dit staat los van de daadwerkelijke publicatiedatum van raadsstukken, deze datum wordt links van de raadsstukken weergegeven. Onder Ingekomen raadsstukken worden geen stukken opgenomen die door burgers dan wel instellingen binnen of buiten de gemeente zijn verstuurd naar de gemeenteraad/griffie. Deze stukken worden opgenomen in de Lijst van Ingekomen Stukken (LIS). De LIS is te vinden op de agenda’s van de raadsvergaderingen.

Agendapunten

 • 18.02.20

  Geachte leden van de raad,

  Met deze email informeer ik u over de aanstelling van een kwartiermaker voor het nieuw op te richten Werkbedrijf Zoetermeer.

  Het college van de gemeente Zoetermeer heeft de heer Patrick Verhoef aangesteld als kwartiermaker voor het nieuw op te richten Werkbedrijf. Patrick Verhoef is algemeen directeur van DSW en blijft deze functie vervullen naast het kwartiermakerschap voor het nieuwe Werkbedrijf. Daarmee wordt ingezet op een warme overdracht van DSW naar het nieuwe Werkbedrijf.

  In de functie van algemeen directeur DSW is Patrick Verhoef verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van de DSW en het op een ondernemende wijze vormgeven van de ontwikkelingen en ambities van DSW. Voor die tijd was hij afdelingshoofd Werk, Zorg en Inkomen bij de gemeente Zoetermeer. In de functie van kwartiermaker stuurt Patrick Verhoef de implementatie van het Werkbedrijf aan en is daarbij verantwoordelijk voor het waarborgen van een zorgvuldige overgang. Door de kennis en ervaring in beide organisaties hebben het college van de gemeente Zoetermeer en het dagelijks bestuur van DSW er vertrouwen in dat Patrick Verhoef kan zorgen voor een goede samenkomst van DSW en het team Werk van de gemeente Zoetermeer in het nieuwe Werkbedrijf.

  De kwartiermaker wordt niet verantwoordelijk voor de bestuurlijke besluitvorming over het nieuwe Werkbedrijf. Dit wordt belegd binnen de gemeente Zoetermeer. Op die manier blijft de bestuurlijke besluitvorming over de opbouw van het Werkbedrijf en de opheffing van de gemeenschappelijke regeling DSW van elkaar gescheiden.

  We hebben er vertrouwen in dat de Patrick Verhoef de brug kan slaan tussen DSW en het nieuw te vormen Werkbedrijf. Op die manier wordt optimaal ingezet op de continuïteit van de dienstverlening aan medewerkers en werkgevers.

  Met vriendelijke groet,
  Namens het college van B&W,
  Nadine Stemerdink

 • 18.02.20

  Geachte leden van de raad,

  Op 15 januari jl.. is in de commissie Samenleving de ICT doorlichting behandeld. Tijdens deze behandeling is de toezegging gedaan om een informatieplan op te stellen en voor te leggen aan de gemeenteraad. Bij deze wil het college u informeren over de vervolgstappen m.b.t. deze toezegging.

  Er wordt een beschrijving van de gewenste informatiehuishouding opgesteld, inclusief actieplan (projectenkalender) voor de realisatie daarvan. Ook de relatie tot de kadernota zal hierin meegenomen worden. In mei wordt deze aan uw raad voorgelegd, zodat uw raad de mogelijkheid heeft om indien gewenst hier voor de Kadernota (7 juli) over te spreken.

  De vraag is ook gesteld om de ICT ontwikkelingen door te vertalen naar de verschillende domeinen, zoals ruimte, sociaal en dienstverlening. Deze aanvullende uitwerking vereist meer werk en zal nog niet in juni klaar zijn. De verwachting is dat deze uitwerking in oktober aan de raad voorgelegd kan worden.

  Wij gaan ervan uit u voldoende te hebben geïnformeerd.

  Met vriendelijke groet,

  namens het college van B&W,

  Nadine Stemerdink
  Wethouder gemeente Leidschendam-Voorburg

  Portefeuille: Werk & Inkomen (inclusief DSW), Personeel & Organisatie, Dienstverlening (inclusief programma Moderne Overheid), Sport, Openbare Ruimte, Water & Groen.
  Project: Leidsenhage/Mall of the Netherlands

 • 19.02.20

  Beantwoording van toezeggingen:

  • 417: een lijst te sturen met de (evaluatie)punten die zijn meegenomen uit de vorige LEA en de punten die op een andere manier belegd zijn of zijn afgerond in de vorige periode.
  • 422: zal de vraag m.b.t. de ambitie om minimaal 50% jongeren aan het werk te helpen schriftelijk beantwoorden. In deze vraag wordt gerefereerd aan de ambitie in de LEA 2016-2018 waarbij minimaal 50% van de jongeren met een uitkering wordt toegeleid naar een opleiding of werk.


 • 19.02.20

  Het college heeft op 9 juli 2019 (IBABS 1227) besloten deel te nemen aan het Schone Lucht Akkoord (SLA). Eind 2019 is de definitieve tekst van het akkoord bekend geworden, zodat de deelnemende partijen de overeenkomst hebben kunnen ondertekenen. Met de raadsbrief informeert het college de raad over het Schone Lucht Akkoord. Aan het akkoord doen mee het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, negen provincies en 36 gemeenten. Het Schone Lucht Akkoord loopt tot 2030.


 • 19.02.20

  Met deze brief wordt de raad geïnformeerd over het verloop van de inkoopprocedures Gecertificeerde Instellingen (GI), wettelijke en niet-wettelijke taken, het Crisisinterventieteam (CIT) en het Expertiseteam Complexe Zorg (ECZ). Begin 2019 is gestart met de voorbereidingen van de inkoop. Aanleiding hiervoor was dat de contracten per 31 december 2019 afliepen en niet verlengd konden worden. Het karakter van de inkoop GI is in lijn met de Inkoopstrategie Jeugdhulp 2020-2024 (raadsvoorstel 540) die op 24 mei 2018 door de gemeenteraad is vastgesteld. De inkoopkaders GI zijn daarom, na overleg met het Juridisch Advies Team (JAT), op 14 mei 2019 vastgesteld door de colleges van de 10 gemeenten in Haaglanden. Daarnaast wordt de raad geïnformeerd over de ontwikkelingen naar aanleiding van het inspectierapport ‘Kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd’ en wachtlijsten voor jeugdbescherming in regio Haaglanden


 • 19.02.20
 • 19.02.20

  In Q3 en Q4 2019 hebben de LEA-partners gezamenlijk gezorgd voor uitwerking van de LEA-ambities. De stuurgroep Jeugd en Onderwijs heeft 23 januari 2020 definitief het werkplan LEA 2020 en de verdeling van het daarvoor beschikbare budget vastgesteld.


 • 20.02.20

  Geachte leden van de raad,

  Bij de behandeling van het voorstel in de commissievergadering van 11 februari 2020 is gevraagd om een nadere toelichting op de financiële consequenties van het plan LED verlichting bij de buitensport.

  De gemeente doet een investeringsbijdrage aan stichtingen/verenigingen die de bestaande veldverlichtingsarmaturen vervangen door led armaturen. Het betreft een bijdrage van € 1.100 per armatuur dat wordt vervangen. Aangezien er in totaal 424 armaturen aanwezig zijn langs de velden is een krediet benodigd van € 466.500. Uit dit krediet wordt de gemeentelijke bijdrage bekostigt. De jaarlijkse kapitaallasten van dit krediet zijn € 14.500 (‘rente en aflossing’).

  De gemeente bekostigt op dit moment het onderhoud aan de veldverlichting (masten, kabels en armaturen). Omdat de stichting/vereniging na de vervanging het onderhoud aan de armaturen gaat betalen zullen de onderhoudskosten, die nu reeds in de begroting zijn opgenomen, naar verwachting dalen met € 20.000 per jaar. De besparing op de kosten van onderhoud wordt (deels) ingezet voor de dekking van de kapitaallasten van het investeringskrediet, zijnde € 14.500. Dit betekent jaarlijks een financieel voordeel van € 5.500.

  Met vriendelijke groet,
  Namens het college van B&W,

  Nadine Stemerdink

 • 20.02.20

  De taken op het gebied van Beschermd Wonen, die op dit moment worden uitgevoerd door de centrumgemeente Den Haag, worden per 1 januari 2022 gedecentraliseerd naar de regiogemeenten. Vanaf dat moment is Leidschendam-Voorburg verantwoordelijk voor nieuwe cliënten die ondersteuning en zorg in de vorm van Beschermd Wonen nodig hebben. In het regionaal uitvoeringsplan BW staan de stappen beschreven om tot een nieuwe samenwerking in de regio en een continuering van de zorg te komen. Met de raadsbrief wordt ook de raad geïnformeerd over de te zetten stappen.


 • 21.02.20

  Beste raadsleden,

  Bijgaand treft u de Nieuwsbrief Gezondheidsmonitor GGD Haaglanden aan. Dit keer zijn gezondheid- en leefstijlgegevens van jongeren uit klas 3 vmbo en 4 havo/vwo aan de Gezondheidsmonitor toegevoegd. De link naar de gezondheidsmonitor LV is: https://gezondheidsmonitor.ggdhaaglanden.nl/gemeenten/leidschendam-voorburg/
  Bij deze mail treft u ook een samenvatting aan van de resultaten van de Jongerenpeiling 2019 voor onze gemeente.

  Het college heeft kennis genomen van de resultaten en zal in overleg treden met de GGD over de cijfers en welke acties vanuit de gemeente eventueel nodig zijn. De raad zal hierover worden geïnformeerd.

  Met vriendelijke groet,
  Juliette Bouw
  Wethouder