Ingekomen raadsstukken

Weekoverzicht

vrijdag 6 maart 2020 00:00 - 23:59
Locatie:
N.v.t.
Voorzitter:
N.v.t.
Toelichting:

Onder Ingekomen raadsstukken kunt u raadsstukken vinden die gedurende één week door de griffie zijn ontvangen. Deze raadsstukken worden gepubliceerd onder één datum aan het eind van een week zodat er een overzicht ontstaat van de in die week ontvangen raadsstukken. Dit staat los van de daadwerkelijke publicatiedatum van raadsstukken, deze datum wordt links van de raadsstukken weergegeven. Onder Ingekomen raadsstukken worden geen stukken opgenomen die door burgers dan wel instellingen binnen of buiten de gemeente zijn verstuurd naar de gemeenteraad/griffie. Deze stukken worden opgenomen in de Lijst van Ingekomen Stukken (LIS). De LIS is te vinden op de agenda’s van de raadsvergaderingen.

Agendapunten

 • 03.03.20

  Geachte raadsleden,

  In deze mail wordt u geïnformeerd over hoe het crisismanagement en de communicatie is georganiseerd en over de voorbereidingen die worden getroffen.

  Crisismanagement op regionaal niveau
  Crisismanagement is regionaal georganiseerd bij een uitbraak van een A-infectieziekte. Zo ook bij het coronavirus. De burgemeester ontvangt regelmatig een update van de directeur publieke gezondheid van de GGD, Annette de Boer.
  De voorzitter van de veiligheidsregio draagt zorg voor de bestrijding van een epidemie van een infectieziekte behorend tot groep A, of een directe dreiging daarvan. Hij heeft daartoe ook bevoegdheden. Inzet van die bevoegdheden gebeurt in overleg met de burgemeester van de betrokken gemeente.

  Regionale crisisstructuur
  • Voorzitter veiligheidsregio is bevoegd.
  • Directeur Publieke Gezondheid stuurt bestrijding aan (GGD en GHOR).
  • Samenwerking binnen zorgregio (regio Acute Zorg West) en met VR Hollands Midden.
  • Ketenoverleg zorginstellingen richt zich op beperken gevolgen, uniforme communicatie en continuit van zorg:
  • Geneeskundige meldkamer, Regionale Ambulancevoorziening, ziekenhuizen, huisartsenposten, GGD, GHOR.
  • Scenario’s van de Health Security Committee (HSC) van de EU worden regionaal meegenomen in voorbereiding.
  • Per geval wordt de beste aanpak bepaald, bijvoorbeeld thuisisolatie.

  Wettelijk kader
  • Wet publieke gezondheid: maatregelen bij zogenoemde A-ziekte
  • Centrale regie bij de Minister van VWS
  • Landelijke maatregelen en verdeling schaarse middelen.
  • De voorzitter van de veiligheidsregio:
  • Draagt zorg voor de bestrijding van een epidemie van een infectieziekte groep A, of directe dreiging daarvan.
  • Betrokkenheid GGD en GHOR met taken WVR en WPG.
  • Bevoegd om persoonsgerichte maatregelen te nemen (WPG) zoals beschikking of handhaving door bestuursdwang.

  Inrichting infectieziektebestrijding
  • Richtlijnen vanuit het RIVM / LCI
  • Coördinatiestructuur is beschreven in bestuurlijke netwerkkaart en bevoegdhedenschema.
  • Er is een generiek draaiboek infectieziektebestrijding deel Bestuurlijk kader, GHOR en GGD.
  • Specifieke uitwerking voor coronavirus
  • Regionale afspraken in geneeskundige keten.
  • Regionale afspraken in veiligheidsketen.
  Landelijke crisisstructuur
  • Interdepartementale Commissie Crisisbeheersing (ICCb) is actief.
  • Voorgezeten NCTV, adviseert de MCCb en neemt zo nodig en mogelijk ook zelf besluiten.
  • Interdepartementaal Afstemmings Overleg (IAO) is adviesorgaan tbv ICCB. Kan geen zelfstandige besluiten nemen.
  • Informatieteam (IT) is geactiveerd om interdepartementale informatie m.b.t. deze uitbraak te delen.
  • Rijksinstituut voor Volkgezondheid en Milieu (RIVM).
  • Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (LCI).
  • Richtinggevend in lijn communicatie en uniformiteit regionale zorginhoudelijke aanpak.
  • Landelijk informatienummer ingericht.

  Communicatie
  De landelijke communicatielijn is dat het RIVM, Rijksoverheid en GGD afzender zijn van de informatie. Zij publiceren de meest actuele informatie. Hierdoor is het helder waar mensen met hun vragen terecht kunnen.
  De gemeente volgt deze lijn en heeft daarom alleen een bericht op de website gepubliceerd zodat mensen weten waar ze informatie kunnen vinden. Vooralsnog komen er geen publieksvragen bij de gemeente binnen.
  Binnen de ambtelijke organisatie is gecommuniceerd hoe medewerkers preventieve maatregelen kunnen nemen en waar ze terecht kunnen met vragen, conform de instructie van de GGD.

  Lokaal
  Lokaal volgen wij de ontwikkelingen op de voet en bereidt de organisatie zich voor op ondersteunende maatregelen en voorzieningen die wij kunnen treffen.

  Als er nieuwe ontwikkelingen zijn wordt de raad hierover geïnformeerd.

  Met vriendelijke groet,

  Burgemeester K. Tigelaar
  Namens college van B&W

 • 03.03.20

  Geachte raadsleden,

  Het college heeft op 3 maart 2020 drie leden van de commissie voor bezwaarschriften herbenoemd voor een tweede zittingstermijn (van 1 januari 2020 tot 1 januari 2024).
  Het betreffen de volgende leden:
  -Mevrouw mr. W.M.A. der Weduwe-de Groot, herbenoemd als plaatsvervangend voorzitter van Kamer II, cluster B/C;
  -Mevrouw mr. S.F. Somer, herbenoemd als lid van Kamer I, cluster B en;
  -De heer mr. F. Blok, herbenoemd als lid van Kamer I, cluster A.

  Korte toelichting:
  De leden van de commissie voor bezwaarschriften worden benoemd voor een termijn van vier jaar. De voorzitter en de leden kunnen één keer worden herbenoemd (artikel 9 van de Verordening behandeling van bezwaarschriften gemeente Leidschendam-Voorburg 2018).
  De commissie voor bezwaarschriften adviseert in voorkomend geval ook over bezwaarschriften tegen bepaalde raadsbesluiten. Vandaar dat de raad over de (her)benoemingen wordt geïnformeerd.

  Met vriendelijke groet,

  Burgemeester K. Tigelaar
  Namens college van B&W

 • 03.03.20

  Geachte Raadsleden,

  In de vergadering van de Commissie Samenlevering (15 januari 2020) is gevraagd of de gemeente ‘privacy –proof’ is. Ik heb toen aangegeven dat deze vraag niet eenvoudig is te beantwoorden en toegezegd de vraag nader te zullen onderzoeken. In overleg met de Functionaris Gegevensbescherming wil het college de vraag of de gemeente ‘privacy- proof’ is graag gezamenlijk nader verkennen en beantwoorden middels:

  1. Het informeren van de Raad over de ‘Privacy aanpak van de gemeente Leidschendam-Voorburg’. De griffie is verzocht hiertoe een presentatie te agenderen. Het ‘privacy- proof’ worden van een gemeente is te beschouwen als een verandertraject. De ‘Privacy aanpak van de gemeente Leidschendam-Voorburg’  geeft inzicht in hoe dit binnen de gemeente wordt aangevlogen.
  2. Daarnaast zal dit jaar voor het eerst een privacy jaarrapportage (2019) worden opgesteld. Deze jaarrapportage wordt in mei 2020 verwacht (vanwege aansluiting bij de – deels landelijke - jaarrapportage Informatiebeveiliging). Naast het verstrekken van cijfers, wordt met deze rapportage beoogd om een concreet beeld te geven van wat de gemeente tot op heden heeft ondernomen om de privacyrechten van inwoners en medewerkers te beschermen.

  Ik vertrouw erop u hiermee voor nu voldoende te hebben geïnformeerd.

  Burgemeester Tigelaar

 • 03.03.20

  Geachte raadsleden,

  In de vergadering van de Commissie Samenlevering (15 januari 2020) is verzocht om een overzicht van de datalekken binnen de gemeente Leidschendam-Voorburg.
  In de bijlage een overzicht van deze datalekken over de jaren 2016 tot en met 2019. Uit de bijlage valt af te leiden dat er in 2018 en 2019 geen datalekken zijn voorgekomen.

  Nadere toelichting
  Datalekken zijn beveiligincidenten, met mogelijk schade voor de privacyrechten van inwoners/medewerkers. De oorzaak van datalekken is vaak gelegen in menselijk handelen (de omgang met informatie/ICT middelen).
  Bij incidenten is de gemeente wettelijk verplicht de mogelijke impact op de privacyrechten te onderzoeken en te beoordelen of het incident is aan te merken als een ‘datalek’ (art 33 AVG). Deze juridische beoordeling is belegd bij de FG (Functionaris Gegevensbescherming).

  Als het een ‘datalek’ betreft, kan het zo zijn dat de gemeente wettelijk verplicht is het incident te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens en/of inwoners/medewerkers over de gebeurtenis te informeren (art 34 AVG).

  Er zijn bij de gemeente Leidschendam-Voorburg geen incidenten geweest, waarbij - achteraf - daadwerkelijk schade voor de privacyrechten van de inwoner/medewerker is geconstateerd.

  Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

  Burgemeester K. Tigelaar


 • 03.03.20

  Omdat de doorstroming op de A4 tussen knooppunt Burgerveen en de N14 in het geding is, heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat in november 2017 via een zogenaamde Startbeslissing besloten een MIRT-Verkenning te starten voor het traject A4 vanaf knooppunt Burgerveen tot aan de N14. MIRT staat voor Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport. Met betrekking tot dat project, informeert het college de raad over haar bestuurlijke reactie en zienswijze op de Ontwerp-Structuurvisie die nu ter inzage ligt.


 • 04.03.20
 • 04.03.20

  Met deze brief informeert het college de raad over de bespreking die plaats heeft gevonden omtrent de moties die in een aantal gemeenten zijn aangenomen aangaande de gemeenschappelijk regeling Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden (voorheen Inkoopbureau H-10).


 • 04.03.20

  Ontwikkelaar Wibaut heeft aangegeven het aantal woningen in het plan Fonteinkerk te willen verhogen van 18 naar naar 19. Wibaut geeft aan dat de markt voor dure appartementen in negatieve zin aan het veranderen is en dat het daarom verstandiger is wat kleinere, goedkopere appartementen aan te bieden in het plan. Voor de bouwmassa en het uiterlijk van het plan heeft het nieuwe aantal appartementen geen gevolgen. Wel wijzigt de parkeerbalans. Omdat de gemeenteraad uiteindelijk verantwoordelijk is voor het al dan niet verlenen van de omgevingsvergunning voor dit plan, moet de raad op de hoogte worden gebracht van deze gewijzigde omstandigheden in het bouwplan.