Besluitvorming (raad)

woensdag 22 januari 2020 20:30 - 23:00
Locatie:
Raadzaal
Voorzitter:
Sybrand Buma

Uitzending

Agendapunten

 • 1

  Besluit
  Raadslid Jacobse verzoekt het agendapunt WMO transitie aan de agenda toe te voegen. Raadslid van der Galiën verzoekt het raadsvoorstel bestemmingsplan Middelsee als bespreekpunt te agenderen in plaats van als hamerstuk ; Voorts meldt hij dat hij zich zal onthouden van stemming bij het raadsvoorstel RES omdat hij daar ook als waterschap bestuurder bij betrokken is; Raadslid Magré verzoekt een motie buiten de orde aan de agenda toe te voegen. De vergadering stemt met deze verzoeken in. WMO transitie wordt als eerste geagendeerd. Aldus wordt de agenda vastgesteld.
 • 2
 • 2.1
 • 2.1.1

  Er is een motie van wantrouwen tegen wethouder van Gelder ingediend door de fracties van GBL, Lijst058, FNP, VVD, CU .
  Na bespreking en stemming over de motie, wordt de motie verworpen.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  De gemeenteraad besluit de motie te verwerpen met 26 stemmen tegen en 11 stemmen voor. Tegen stemden de fracties van PvdA, PGL, CDA, D66, PvdD, 50Plus Voor stemden de fracties van GBL, FNP, Lijst058, VVD, CU.

  Moties
  Titel
  Motie van Wantrouwen
 • 2.1.2

  De motie wordt aangenomen met 21 stemmen voor, 16 tegen.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  De gemeenteraad besluit de motie aan te nemen met 21 stemmen voor en 16 stemmen tegen. Draagt het college op: • In de overeenkomst met Amaryllis/Incluzio vast te leggen dat de 4% besteed gaat worden aan zorginhoudelijke kosten, zoals zorginnovatie, transformatie, opvang van eventuele risico’s en scholing in de gemeente Leeuwarden, • In de overeenkomst met Amaryllis/Incluzio vast te leggen dat ze in hun jaarverslag en jaarrekening goed zichtbaar naar voren laten komen dat 4% echt daadwerkelijk naar de zorg in Leeuwarden gaat

  Voor stemden de fracties van 50Plus, D66, PGL, PvdD, PvdA,
  Tegen stemden de fracties van CDA, CU, FNP, GBL, Lijst058 en VVD


  Moties
  Titel
  Getekende motie Geld voor zorg naar zorg
 • 3
 • 3.1

  In de collegevergadering van 3 september 2019 en in de raadsvergadering van 9 oktober 2019 hebben het college van B&W en de gemeenteraad besluiten genomen over de uitvoering van de oude Sociale Werkvoorziening en de nieuwe Participatiewet 2015. We blijven eigenaar van Caparis en de Gemeenschappelijke regeling wordt aangepast. Om verder uitvoering te kunnen geven aan dit besluit moeten er aanvullende besluiten door de gemeenteraad worden genomen. De aanvullende besluiten gaan over aanbesteding technische aspecten. Het college stelt de gemeenteraad nu voor om bij verordening aan Caparis een uitsluitend recht te verlenen voor beschut werk nieuw. Voor SW oud vloeit het uitsluitend recht voort uit de WSW.


  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  1. De gemeenteraad voor te stellen de "Verordening vestigen uitsluitend recht voorziening Beschut Werk Participatiewet 2020" vast te stellen.


  Besluit
  1. De gemeenteraad stelt vast de "Verordening vestigen uitsluitend recht voorziening Beschut Werk Participatiewet 2020"
 • 3.2

  De gemeente wordt geadviseerd door de Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit ter zake welstands- en monumentenaanvragen onder de omgevingsvergunning.
  Jaarlijks benoemt het College de leden van de monumentencommissie en de Raad de leden van de welstandscommissie aangezien de leden onderling uitwisselbaar dienen te zijn.
  Hûs en Hiem heeft daartoe een voorstel ingediend. De gemeente volgt dat voorstel.


  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  1: De gemeenteraad voor te stellen :
  a. eervol ontslag te verlenen aan:
   J. Nicolai, als lid van de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit
   P. de Ruyter, als lid van de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit
   C. Hooyschuur, als lid van de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit
   A.M. Martin, als lid van de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit
  b. te herbenoemen:
   J. Plantenga, als lid van de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit
   R. de Vries, als lid van de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit
   K. Couwenbergh, als lid van de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit
   J. Hobma, als lid van de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit
   M. Eskens, als lid van de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit
   J. van Zellingen, als lid van de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit
   J. de Vries, als lid van de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit
  c. te benoemen:
   T. Smits, als nieuw lid van de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit
   J. Nauta, als nieuw lid van de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit
   E. Marcusse, als nieuw lid van de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit
   B. Daan, als nieuw lid van de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit
   D. Wendt, als nieuw van de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit
   T. Hoek, als nieuw lid van de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit
  2 Als college
  a. eervol ontslag te verlenen aan:
   J. Nicolai, als lid van de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit
   P. de Ruyter, als lid van de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit
   C. Hooyschuur, als lid van de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit
   A.M. Martin, als lid van de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit
  b. te herbenoemen:
   J. Plantenga, als lid van de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit
   R. de Vries, als lid van de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit
   K. Couwenbergh, als lid van de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit
   J. Hobma, als lid van de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit
   M. Eskens, als lid van de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit
   J. van Zellingen, als lid van de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit
   J. de Vries, als lid van de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit
  c. te benoemen:
   T. Smits, als nieuw lid van de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit
   J. Nauta, als nieuw lid van de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit
   E. Marcusse, als nieuw lid van de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit
   B. Daan, als nieuw lid van de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit
   D. Wendt, als nieuw van de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit
   T. Hoek, als nieuw lid van de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit


  Besluit
  1: De gemeenteraad besluit: a. eervol ontslag te verlenen aan:  J. Nicolai, als lid van de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit  P. de Ruyter, als lid van de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit  C. Hooyschuur, als lid van de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit  A.M. Martin, als lid van de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit b. te herbenoemen:  J. Plantenga, als lid van de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit  R. de Vries, als lid van de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit  K. Couwenbergh, als lid van de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit  J. Hobma, als lid van de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit  M. Eskens, als lid van de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit  J. van Zellingen, als lid van de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit  J. de Vries, als lid van de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit c. te benoemen:  T. Smits, als nieuw lid van de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit  J. Nauta, als nieuw lid van de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit  E. Marcusse, als nieuw lid van de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit  B. Daan, als nieuw lid van de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit  D. Wendt, als nieuw van de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit  T. Hoek, als nieuw lid van de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit 2 Als college a. eervol ontslag te verlenen aan:  J. Nicolai, als lid van de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit  P. de Ruyter, als lid van de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit  C. Hooyschuur, als lid van de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit  A.M. Martin, als lid van de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit b. te herbenoemen:  J. Plantenga, als lid van de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit  R. de Vries, als lid van de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit  K. Couwenbergh, als lid van de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit  J. Hobma, als lid van de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit  M. Eskens, als lid van de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit  J. van Zellingen, als lid van de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit  J. de Vries, als lid van de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit c. te benoemen:  T. Smits, als nieuw lid van de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit  J. Nauta, als nieuw lid van de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit  E. Marcusse, als nieuw lid van de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit  B. Daan, als nieuw lid van de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit  D. Wendt, als nieuw van de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit  T. Hoek, als nieuw lid van de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit
 • 3.3

  stemverklaring raadslid van Mourik


  Resultaat stemming:


  Besluit
  De Gemeenteraad besluit een ontwerp verklaring van geen bedenkingen conform artikel 6.5 lid 1 van het Besluit omgevingsrecht, af te geven voor de realisatie van een appartementengebouw aan De Eenhoorn in Leeuwarden. Stemverklaring van raadslid van Mourik . De nieuwe procedure inzake de voorlopige VvGB heeft bedenkingen tegen de procedure.

  Raadslid van Mourik legt een stemverklaring af. Hij is van mening dat de procedure inzake de 'voorlopige' VvGB verwarring oproept en vraagt zich in dit verband af of dit voor burgers wel duidelijk is.

 • 3.4

  Er is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het realiseren van een meubelmakerij in de woonboerderij op het perceel Hoptille 6 te Hilaard, in afwijking van het bestemmingsplan. Medewerking kan worden verleend met toepassing van een grote buitenplanse afwijking op grond van de Wabo. In het kader van deze procedure is een verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad nodig. De ontwerp verklaring van geen bedenkingen heeft samen met de ontwerp beschikking met ingang van 4 juli 2019 gedurende zes weken ter visie gelegen. Er is één zienswijze ontvangen. Aanvullend is door de aanvrager nog een Aerius berekening (voor stikstof) aangeleverd. Daaruit bleek dat het effect van deze aanvraag 0,00 is. Er is dus sprake van een activiteit welke geen negatieve gevolgen heeft voor stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden. Daarom is geen vergunning nodig in het kader van de Wet natuurbescherming en vormt dit onderdeel geen beletsel voor het verlenen van deze omgevingsvergunning. Daarom zal aan de gemeenteraad worden voorgesteld om een verklaring van geen bedenkingen af te geven.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  De gemeenteraad besluit een verklaring van geen bedenkingen conform artikel 6.5 lid 1 van het Besluit omgevingsrecht af te geven voor het realiseren van een meubelmakerij op het perceel Hoptille 6 te Hilaard.
 • 3.5

  Het bestemmingsplan Leeuwarden – Middelsee fase 1 biedt planologische kaders voor de realisatie van de eerste fase van de woonwijk Middelsee. Het ontwerpbestemmingsplan inclusief bijlagen heeft vanaf 3 juni 2019 gedurende 6 weken ter visie gelegen. Er zijn elf zienswijzen ingediend. De zienswijzen zijn beantwoord in de Reactie- en antwoordnota zienswijzen en leiden op onderdelen tot voorstel om het bestemmingsplan te wijzigen. Daarnaast worden ambtelijke aanpassingen voorgesteld in de nota Ambsthalve wijzigingen. Het bestemmingsplan kan nu gewijzigd door de gemeenteraad worden vastgesteld.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  De gemeenteraad besluit met algemene stemmen 1. De Reactie- en antwoordnota zienswijzen vast te stellen 2. De Ambtshalve ingebrachte wijzigingen vast te stellen; 3. Het bestemmingslan ‘Leeuwardn – Middelsee fase 1’ gewijzigd vast te stellen onder toekenning van het nummer NL.IMRO.0080.06022BP00 – VG01; 4. Af te zien van het vaststellen van een exploitatieplan 5. Het beeldkwaliteitsplan vast te stellen
 • 3.5.1

  Resultaat stemming:

  Besluit
  De gemeenteraad besluit het amendement te verwerpen met 3 stemmen voor en 34 stemmen tegen. Voor stemden de fracties van Lijst058 en de FNP. Tegen stemden de fracties van PvdA, PGL, CDA, D66, GBL, VVD, CU, 50Plus en PvdD.

  Amendementen
  Titel
  Middelsee fase 1
 • 3.6

  Motie 'sociale kaart' aangekondigd (PAL/GL)
  Het conceptbesluit in het raadsvoorstel is aangevuld met een beslispunt op basis van het nawoord van de rekenkamer (beslispunt 6).


  Resultaat stemming:


  Besluit
  DE RAAD VAN DE GEMEENTE LEEUWARDEN; • Gelezen het rapport ‘Wachttijden in de jeugdhulp’ van de Rekenkamer van Leeuwarden; • Met inachtneming van het besprokene tijdens het politiek podium van 11 december 2019 en de politieke dialoog op 18 december 2019 BESLUIT met algemene stemmen: indachtig de toelichtingen op de aanbevelingen in het rekenkamerrapport: Het college op te dragen,: 1. de notitie wachttijden vast te stellen en deze ook in de keten te implementeren. 2. periodiek beschikbare sturingsinformatie aan de Raad te verstrekken over wachttijden, klanttevredenheid en doelrealisatie zoals dat door zorgaanbieders wordt aangeleverd aan SDF. 3. het probleem van de doorstroming verder te onderzoeken en de zorgaanbieders te verzoeken mogelijke oplossingen aan te laten dragen. 4. de huidige inkoopsystematiek grondig te evalueren en hiervoor duidelijke criteria mee te geven. 5. periodiek informatie over de doorwerking van de adviezen van de taskforce jeugd aan de raad te verstrekken. 6. nadere informatie te verstrekken over de wachttijden bij de negen grote aanbieders die tweederde van de gecontracteerde specialistische jeugdhulp in Leeuwarden uitvoeren en deze wachttijden in een historische context te plaatsen. 7. de gemeenteraad over een jaar na het nemen van het raadsbesluit te informeren over de uitvoering van de aanbeveling
 • 4
 • 4.1

  De Veiligheidsregio Fryslân (VRF) heeft in haar brief van 28 november 2019 de Raad gevraagd een zienswijze te geven op de Kaderbrief 2021-2024. In de door het Dagelijks Bestuur van de VRF aangeboden Kaderbrief 2021-2024 wordt met name (inhoudelijk en financieel) aandacht besteed aan de investering in de bedrijfsvoering. Daarnaast wordt in de Kaderbrief de aanpassing voor de reguliere loon- en prijsontwikkeling aangegeven. Dit alles resulteert in stijging van de gemeentelijke bijdrage aan de VRF. Gelet op de inhoud de voorstellen en de afdoende onderbouwing van de budgetuitzettingen wordt voorgesteld aan de gemeenteraad om te besluiten geen zienswijze in te dienen.  Voorgesteld besluit

  1. De gemeenteraad voor te stellen een zienswijze in te dienen op de Kaderbrief 2021-2024 van de Veiligheidsregio Fryslan.


  Besluit
  Zie besluit amendement

  De gemeenteraad heeft het amendement vastgesteld en daardoor is er een gewijzigde Zienswijze op de Kaderbrief vastgesteld.

 • 4.1.1

  Resultaat stemming:


  Besluit
  De gemeenteraad besluit: • De voorgestelde zienswijze als volgt te amenderen: o “In de toekomst kunnen wellicht alternatieve oplossingen verkend worden” te wijzigen naar “In de toekomst moeten alternatieve oplossingen verkend worden”; o “We geven u in overweging te bezien in hoeverre een dergelijke werkwijze voor de toekomst is in te passen in de betrokken besluitvormingsprocessen” te wijzigen naar “We verzoeken u te bezien in hoeverre een dergelijke werkwijze voor de toekomst is in te passen in de betrokken besluitvormingsprocessen”. • De aldus gewijzigde Zienswijze vast te stellen en in te dienen op de Kaderbrief 2021-2024 van de Veiligheidsregio Fryslân

  Het amendement wordt met algemene stemmen vastgesteld.


  Amendementen
  Titel
  Amendement Zienwijze VRF Kaderbrief
 • 4.2

  De gemeente Leeuwarden verkoopt het voormalige gemeentehuis en de bijbehorende bodewoning in Stiens. De koper zal vervolgens in opdracht van de gemeente een deel verbouwen voor de komst van De Skalm en de bibliotheek. Daarnaast worden door de koper nog 8 appartementen gerealiseerd.
  De Skalm en DBieb zullen naar verwachting medio juli 2021 hun intrek kunnen nemen. Het centrum van Stiens zal naar verwachting hierdoor een flinke implus krijgen.


  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  1. Aan de gemeenteraad voor te stellen om:
   a. Een krediet beschikbaar te stellen van € 2,47 mln. voor de verbouw van het voormalige gemeentehuis in Leeuwarderadeel voor de huisvesting van De Skalm en Dbieb
   b. Het krediet voor een bedrag van € 460.000 te dekken uit de netto verkoopopbrengst van het voormalige gemeentehuis en de bodewoning ad € 247.000 en uit de vrijval van de voorziening Vastgoed ad € 231.000;
   c. Het krediet voor een bedrag van € 2.010.000 te activeren en de hiermee gepaard gaande lasten te dekken uit de huuropbrengsten.


  Besluit
  1. Aan de gemeenteraad besluit met algemene stemmen: a. Een krediet beschikbaar te stellen van € 2,47 mln. voor de verbouw van het voormalige gemeentehuis in Leeuwarderadeel voor de huisvesting van De Skalm en Dbieb b. Het krediet voor een bedrag van € 460.000 te dekken uit de netto verkoopopbrengst van het voormalige gemeentehuis en de bodewoning ad € 247.000 en uit de vrijval van de voorziening Vastgoed ad € 231.000; c. Het krediet voor een bedrag van € 2.010.000 te activeren en de hiermee gepaard gaande lasten te dekken uit de huuropbrengsten.
 • 4.3

  Resultaat stemming:


  Besluit
  De gemeenteraad besluit met 25 stemmen voor en 12 stemmen tegen een ontwerp verklaring van geen bedenkingen conform artikel 6.5 lid 1 van het Besluit omgevingsrecht af te geven voor het planologisch mogelijk maken van 14 grondgebonden woningen en 26 appartementen aan de Bonkevaart in Leeuwarden, conform de ‘Verbeeldingstekening plan Wonen aan de Bonkevaart’ d.d. 24-9-2019

  Voor stemden de fracties van PvdA, PGL, CDA, CU, PvdD, GBL
  Tegen stemden de fracties van VVD, D66, FNP, Lijst058, 50Plus

 • 4.4

  Naar verwachting wordt binnenkort het definitieve nationale Klimaatakkoord gesloten. Dit is de uitwerking van de klimaatafspraken van Parijs uit 2015. Parallel aan de landelijke onderhandelingen is, op initiatief van gemeenten, provincies en waterschappen, Nederland opgedeeld in 30 energie-regio’s. Fryslân is één van deze regio’s. Binnen deze regio wordt op dit moment, door alle gemeenten, provincie, waterschap en netbeheerders samen met stakeholders, gewerkt aan de voorbereiding van een Regionale Energiestrategie (RES) . Deze RES is een instrument om gezamenlijk te komen tot keuzes voor de opwekking van duurzame elektriciteit, de warmtetransitie in de gebouwde omgeving en de daarvoor benodigde opslag en energie infrastructuur. Het opstellen van deze RES heeft als doel een regionale ambitie en uitvoeringsprogramma op te stellen voor de periode tot 2030 en uiteindelijk een volledig duurzame energievoorziening in 2050.

  Tijdens de voorbereiding op de RES is een regiegroep (Leeuwarden, Súdwest-Fryslân, provincie, waterschap en Alliander) en een werkgroep (vertegenwoordigers van de gemeenten, provincie, waterschap en de netbeheerders) opgericht.

  Het startdocument Regionale Energie Strategie (RES) Fryslân beschrijft hoe en onder welke voorwaarden de Friese gemeenten, de provincie, het waterschap samen met de netbeheerders, bedrijven en andere organisaties gaan werken aan een RES voor Fryslân. De Friese overheden geven in de RES aan hoe Fryslân aan de doelstellingen vanuit het Nederlandse Klimaatakkoord wil bijdragen; het ‘Friese Bod’, voor wat betreft energiebesparing, verduurzaming van de gebouwde omgeving en de opwek van duurzame elektriciteit.

  Het doel van dit startdocument is het uitspreken van bestuurlijk commitment als start van het RES proces in Fryslân, bestuurlijk bekrachtiging van de uitgangspunten, van de aanpak en van de onderlinge afspraken over randvoorwaarden zoals financiën, capaciteit en doorlooptijd.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  De gemeenteraad besluit met algemene stemmen: A. Een budget beschikbaar te stellen van € 400.000 voor de opstelling van de Friese Regionale Energie Strategie zoals omschreven in het Startdocument Regionale Energie Strategie Fryslân en dit bedrag voor € 200.000 te dekken uit een bijdrage van de provincie, voor € 167.700 uit een bijdrage van de Friese gemeenten en voor € 36.406 ten laste van het budget duurzaamheidsprogramma. B. De begroting dienovereenkomstig te wijzigen.
 • 4.4.1

  Resultaat stemming:


  Besluit
  De motie wordt aangenomen met stemmen 33 stemmen voor en 2 stemmen tegen. De fracties van FNP, PvdA, D66, PGl, CDA, GBL, 50Plus, PvdD, VVD stemden voor en de fractie CU stemde tegen. Lijst058 was niet aanwezig bij deze stemming. De gemeenteraad besluit dFersiket it Kolleezje: * Undersyk te dwaan nei de mooglikheden fan djippe geotermy foar it hiele grûngebiet fan de gemeente Ljouwert; * Foar de gemeente Ljouwert boargemaster Buma de kar lûke te litten by dit ûndersyk yfm syn grut netwurk yn Nederlân en dêr bûten; * By de oare gemeenten yn Fryslân en de Provinsje Fryslân te hifkjen as der ek in mienskiplik inisjatyf komme moat/kin foar djippe geotermy om te kommen ta in substansjele bydrage yn de doelstelling om yn 2050 fossylfrij te wêzen

  Moties
  Titel
  Motie RES
 • 5
 • 5.1

  Resultaat stemming:


  Besluit
  De raad besluit met algemene stemmen de griffie te verzoeken • De mogelijkheden te inventariseren om vergaderingen van de gemeenteraad Leeuwarden via Facebook live stream uit te zenden. • Hierover begin 2020, doch uiterlijk voor 1 mei 2020, hierover te rapporteren aan de raad. • Bij een positief besluit, de eventuele financiering hiervoor te dekken uit het budget voor media en voorlichting. • In 2021, bij een positief besluit, samen met de raad de live stream te evalueren.

  Moties
  Titel
  Motie Livestream Facebook
 • 6
 • 7