Besluitvorming (raad)

woensdag 4 december 2019 20:30 - 23:00
Locatie:
Raadzaal
Voorzitter:
Sybrand Buma
Agenda documenten:

Uitzending

Agendapunten

 • 1

  Besluit
  Burgemeester opent de vergadering. Er is bericht van afwezigheid ontvangen van de raadsleden Visser, Kaya, van der Galiën en Boxman. De fractie PGL heeft een motie buiten de orde aangekondigd. Deze wordt als laatste agendapunt aan de agenda toegevoegd. Aldus wordt de agenda vastgesteld.
 • 2


  Besluit
  Het verslag wordt conform vastgesteld, er zijn geen bemerkingen naar aanleiding van het verslag.
 • 3

  Door de fractie van de VVD is Sybrèn Dijkhoff als fractie assistent voorgedragen. Een fractieassistent moet aan een aantal voorwaarden voldoen om toegelaten te worden als fractie assistent. Woonachtig in de gemeente Leeuwarden, er mag geen sprake zijn van belangenverstrengeling of verboden handelingen zoals bedoeld in de Gemeentewet. De commissie geloofsbrieven heeft de door mw. Dijkhoff aangedragen documenten beoordeeld en zal ter vergadering de uitslag mededelen. Daarna zal de installatie van Sybrèn Dijkhoff als fractie assistent plaatsvinden.


  Besluit
  Door de fractie van de VVD is Sybrèn Dijkhoff als fractie assistent voorgedragen. De commissie geloofsbrieven heeft de door mw. Dijkhoff aangedragen documenten beoordeeld en heeft ter vergadering de uitslag medegedeeld. Mw. Dijkhoff voldoet aan alle vereisten zoals deze voor een fractieassistent gelden om toegelaten te worden en het woord te mogen voeren namens de VVD fractie in de voorbereidende raadsvergaderingen en -bijeenkomsten. Hierna vindt de installatie plaats.
 • 4
 • 4.1

  Op 17 oktober 2019 heeft het Dagelijks Bestuur van de GR SW Fryslân vastgesteld dat het noodzakelijk is om de begroting 2019 van de GR SW Fryslân te wijzigen. Op 23 oktober 2019 heeft het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Sociale Werkvoorziening Fryslân (GR SW Fryslân) een wijziging van de begroting 2019 van de GR SW Fryslân aan de gemeente verzonden. De gemeenteraad kan hier een zienswijze op geven. Het college adviseert de gemeenteraad geen zienswijze te geven op de begrotingswijziging van de GR SW Fryslan 2019. De wijziging heeft geen grote inhoudelijke en financiële consequenties.


  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  1. De gemeenteraad besluit geen zienswijze op de begrotingswijziging GR SW Fryslân 2019 af te geven.


  Besluit
  1) De gemeenteraad besluit geen zienswijze op de begrotingswijziging GR SW Fryslân 2019 af te geven.
 • 4.2

  Het college stelt aan de gemeenteraad voor de verordening tot wijziging van de Verordening individuele inkomenstoeslag vast te stellen. Met de voorgestelde wijziging van deze verordening wordt bij de vaststelling van de inkomensgrenzen aangesloten bij de bijstandsnormen in plaats van bij het netto minimumloon. Het betreft hier slechts een technische wijziging en geen wijziging van de doelgroep.


  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  Aan de gemeenteraad besluit de verordening tot wijziging van de Verordening individuele inkomenstoeslag 2015-2 vast te stellen.


  Besluit
  De gemeenteraad besluit de verordening tot wijziging van de Verordening individuele inkomenstoeslag 2015-2 vast te stellen.
 • 4.3

  Er is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het verbouwen en uitbreiden van de werkplaats (een meubelstoffeerderij) op het perceel Gele Buorren 3 te Baard tot een werkplaats met een bedrijfswoning, in afwijking van het bestemmingsplan.

  Medewerking kan worden verleend met toepassing van een grote buitenplanse afwijking op grond van de Wabo. In het kader van deze procedure is een verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad nodig.

  De ontwerp verklaring van geen bedenkingen is samen met de ontwerp beschikking aan de raadsleden toegestuurd. Vervolgens zijn deze stukken met ingang van 1 augustus 2019 gedurende zes weken ter visie gelegd. Er zijn geen zienswijzen ingediend.

  Aanvullend is door de aanvrager nog een Aerius berekening (voor stikstof) aangeleverd. Daaruit bleek dat het effect van deze aanvraag 0,00 is. Er is dus sprake van een activiteit welke geen negatieve gevolgen heeft voor stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden. Daarom is geen vergunning nodig in het kader van de Wet natuurbescherming en vormt dit onderdeel geen beletsel voor het verlenen van deze omgevingsvergunning.


  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad besluit een verklaring van geen bedenkingen af te geven voor het verbouwen/uitbreiden van een schuur/werkplaats tot een woning/ werkplaats op het perceel Gele Buorren 3 te Baard.


  Besluit
  De gemeenteraad besluit een verklaring van geen bedenkingen af te geven voor het verbouwen/uitbreiden van een schuur/werkplaats tot een woning/ werkplaats op het perceel Gele Buorren 3 te Baard.
 • 4.4

  Er is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het realiseren van een schuur voor de meubelmakerij op het perceel Tsienzerbuorren 2 te Reduzum, in afwijking van het bestemmingsplan.

  Medewerking kan worden verleend met toepassing van een grote buitenplanse afwijking op grond van de Wabo. In het kader van deze procedure is een verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad nodig.

  De ontwerp verklaring van geen bedenkingen is samen met de ontwerp beschikking aan de raadsleden toegestuurd. Vervolgens zijn deze stukken met ingang van 1 augustus 2019 gedurende zes weken ter visie gelegd. Er zijn geen zienswijzen ingediend.

  Aanvullend is door de aanvrager nog een Aerius berekening (voor stikstof) aangeleverd. Daaruit bleek dat het effect van deze aanvraag 0,00 is. Er is dus sprake van een activiteit welke geen negatieve gevolgen heeft voor stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden. Daarom is geen vergunning nodig in het kader van de Wet natuurbescherming en vormt dit onderdeel geen beletsel voor het verlenen van deze omgevingsvergunning.


  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad besluit een verklaring van geen bedenkingen af te geven voor het realiseren van een schuur voor de meubelmakerij op het perceel Tsienzerbuorren 2 te Reduzum.


  Besluit
  De gemeenteraad besluit een verklaring van geen bedenkingen af te geven voor het realiseren van een schuur voor de meubelmakerij op het perceel Tsienzerbuorren 2 te Reduzum.
 • 4.5

  ProRail heeft de afgelopen jaren maatregelen genomen om de veiligheid op en rond overwegen flink te verbeteren. Het voornemen om een gedeelte van de Bredyk en de Nije Werpsterdyk als overwegen in het spoor Leeuwarden- Heerenveen aan de openbaarheid te onttrekken past binnen het verder reduceren van verkeersveiligheidsrisico’s rondom spoorwegovergangen. Zeker gelet op de toename van het aantal treinen tussen Leeuwarden en Zwolle vanaf 2022.
  De voorgenomen onttrekking aan de openbaarheid van de overwegen past binnen de ontwikkeling van het toekomstige station Werpsterhoek. Vooruitlopend op het toekomstige station is inmiddels – als verkeersveilig alternatief voor de beide overwegen – een tunnel voor (brom)fietsers en voetgangers gerealiseerd en een tunnel voor gemotoriseerd verkeer.
  Het college heeft besloten de gemeenteraad voor te stellen de spoorwegovergangen in de Bredyk en de Nije Werpsterdyk aan de openbaarheid te onttrekken.


  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad besluit om de spoorwegovergangen in de Bredyk en de Nije Werpsterdyk aan de openbaarheid te onttrekken;


  Besluit
  De gemeenteraad besluit om de spoorwegovergangen in de Bredyk en de Nije Werpsterdyk aan de openbaarheid te onttrekken;
 • 4.6

  Het college heeft besloten de gemeenteraad voor te stellen het bestaande pad (bestaande uit een halfverharding van grasbetontegels) tussen Hinkeslân 1 en het parkeerterrein aan de Bouweslân langs het speelterrein aan openbaarheid te onttrekken. De Hinkeslân en Bouweslân zijn woonstraten, gelegen in de wijk Goutum-Súd.
  Het pad loopt langs een speelterrein met een aantal speeltoestellen en er is geen fysieke barrière tussen de speeltuin en het pad. De bewoners van Hinkeslân en het dorpsbelang Goutum zien het pad graag afgesloten vanwege het oneigenlijke gebruik als doorgaande verkeersroute door gemotoriseerd (auto)verkeer door o.a. buurtbewoners en bezorgdiensten. Ze geven aan dat hiermee de verkeersveiligheid voor de kinderen in de speeltuin in het geding is.


  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad besluit het bestaande pad tussen Hinkeslân 1 en het parkeerterrein aan de Bouweslân in de wijk Goutum /Sûd aan de openbaarheid te onttrekken;


  Besluit
  De gemeenteraad besluit het bestaande pad tussen Hinkeslân 1 en het parkeerterrein aan de Bouweslân in de wijk Goutum /Sûd aan de openbaarheid te onttrekken;
 • 4.7

  De gemeente Leeuwarden heeft de boerderij Groningerstraatweg 401 reeds jaren lang in bezit. Door onzekerheid over de planontwikkeling Blitsaerd is er achterstallig onderhoud aan deze boerderij ontstaan. Nu er duidelijkheid is ten aanzien van de plannen bij Blitsaerd dient bij deze boerderij het noodzakelijke onderhoud uitgevoerd te worden alsmede een renovatie om de boerderij voor de toekomst te behouden. Deze investeringen kunnen gedekt worden uit voorziening Vasatgoed en de (extra) huuropbrengsten. De bosgronden rondom deze boerderij zijn in eigendom bij Blitsaerd beheer BV maar zijn niet meer nodig voor de ontwikkeling van Blitsaerd. Een deel van deze gronden is reeds in gebruik bij de Survival vereniging Leeuwarden. De gemeente Leeuwarden koopt deze gronden van Blitsaerd beheer BV en gaat deze gronden verpachten aan de Survival vereniging Leeuwarden. Hiermee is deze locatie voor de survival vereniging in de toekomst gewaarborgd.


  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad besluit om :
  a. Een krediet beschikbaar te stellen van € 52.000 voor de renovatie van de boerderij Groningerstraatweg 401 en de hiermee gepaard gaande lasten te dekken uit de huurverhoging;
  b. Een krediet beschikbaar te stellen van € 245.000 voor de aankoop van de omliggende gronden Groningerstraatweg 401 met een oppervlakte van 16 ha en de hiermee gepaard gaande lasten te dekken uit de pachtopbrengsten;


  Besluit
  De gemeenteraad besluit om : a. Een krediet beschikbaar te stellen van € 52.000 voor de renovatie van de boerderij Groningerstraatweg 401 en de hiermee gepaard gaande lasten te dekken uit de huurverhoging; b. Een krediet beschikbaar te stellen van € 245.000 voor de aankoop van de omliggende gronden Groningerstraatweg 401 met een oppervlakte van 16 ha en de hiermee gepaard gaande lasten te dekken uit de pachtopbrengsten;
 • 4.8

  Na een gemeentelijke herindeling per 1 januari 2018 is het gebied van de gemeente Leeuwarden uitgebreid met dat van Leeuwarderadeel en een deel van Littenseradiel. Om die reden moeten de grenzen van de bebouwde kommen in de gemeente in het kader van de Wet natuurbescherming (WNB) geactualiseerd en opnieuw vastgesteld worden. Het college stelt de gemeenteraad voor om de grenzen van de bebouwde kommen WNB vast te stellen.


  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad besluit om:
  a. de bebouwde komgrenzen Wet Natuurbescherming 2020, overeenkomstig de bijgevoegde overzichtskaart en de bij deze kaart bijbehorende bijlagen, vast te stellen;
  b. het besluit Bebouwde komgrenzen Boswet van 30 november 2015 in te trekken;


  Besluit
  De gemeenteraad besluit om: a. de bebouwde komgrenzen Wet Natuurbescherming 2020, overeenkomstig de bijgevoegde overzichtskaart en de bij deze kaart bijbehorende bijlagen, vast te stellen; b. het besluit Bebouwde komgrenzen Boswet van 30 november 2015 in te trekken;
 • 4.9

  Het college heeft besloten de gemeenteraad voor te stellen de verordening Wmo en Verordening Jeugdhulp aan te passen in verband met :

  • De wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning inzake de bijdrage in de kosten voor Wmo voorzieningen (abonnementstarief)
  • de aangepast landelijke modelverordeningen
  • de komst van het Jeugd Expert Team (JET)
  • jurisprudentie en
  • ervaringen in de uitvoering

  De wijzigingen zijn overwegend technisch van aard.


  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad Besluit
  a. De Verordening Wmo 2020 gemeente Leeuwarden vast te stellen.
  b. De verordening Jeugdhulp 2020 Gemeente Leeuwarden vast te stellen.


  Besluit
  De gemeenteraad Besluit a. De Verordening Wmo 2020 gemeente Leeuwarden vast te stellen. b. De verordening Jeugdhulp 2020 Gemeente Leeuwarden vast te stellen.

  Er is een stemverklaring van raadslid Jacobi van de PvdA. De fractie zal voor de verordening stemmen en tekent hierbij aan dat wat achter deze verordening zit als "Haagse dwang' is te kwalificeren en vraagt daarom aan het college om via de VNG deze kwestie aan de orde te stellen.
  Stemverklaring raadslid Molenaar van de fractie PGL heeft een gelijke strekking. Gemeenten moeten uitvoeren wat Den Haag aan voorwaarden stelt en zadelt de gemeenten ermee op. Zij verzoekt het college om deze geluiden over te brengen aan het Kabinet in Den Haag.

 • 4.10

  Het college heeft besloten de raad een voorstel voor te leggen om de begroting, in verband met eerder genomen besluiten, gevolgen van circulaires en subsidies, te wijzigen.


  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad besluit om het derde verzamelvoorstel begrotingswijzigingen 2019 vast te stellen.


  Besluit
  De gemeenteraad besluit om het derde verzamelvoorstel begrotingswijzigingen 2019 vast te stellen.

  Fractie van GBL heeft een stemverklaring. Raadslid Jacobse heeft technische vragen gesteld die beantwoord zijn. De leesbaarheid en begrijpelijkheid van de raadsvoorstellen kan beter. Daarom stelt raadslid Jacobse voor om dit via het Presidium te agenderen zodat er een voorstel voorbereid kan worden om dit te verbeteren.

 • 4.11

  Het college heeft besloten de gemeenteraad voor te stellen diverse wijzigingen door te voeren in de begroting 2019 en enkele mutaties door te voeren in de begroting 2020.


  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad besluit om het vierde verzamelvoorstel begrotingswijzigingen 2019 vast te stellen inclusief mutaties in de jaarschijf 2020.


  Besluit
  De gemeenteraad besluit om het vierde verzamelvoorstel begrotingswijzigingen 2019 vast te stellen inclusief mutaties in de jaarschijf 2020.
 • 4.12

  De gemeente biedt inwoners met een laag inkomen, laag vermogen en hoge zorgkosten een collectieve zorgverzekering (AV Frieso Compleet) aan. Hiervoor is er een overeenkomst afgesloten met De Friesland. Door het wijzigen van Europese aanbestedingsregels is het gunnen van de opdracht aan De Friesland aanbestedingsplichtig geworden. Doordat de gemeente slechts met 1 partij een overeenkomst heeft afgesloten is het mogelijk om niet aan te besteden maar daarvoor in de plaats een verordening vast te stellen waarin uitsluitend recht voor De Friesland wordt gevestigd. Het college stelt de gemeenteraad nu voor om bij verordening aan De Friesland Zorgverzekeraar een uitsluitend recht te verlenen.


  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad besluit de Verordening vestigen uitsluitend recht Collectieve zorgverzekering minima Leeuwarden 2020 vast te stellen.


  Besluit
  De gemeenteraad besluit de Verordening vestigen uitsluitend recht Collectieve zorgverzekering minima Leeuwarden 2020 vast te stellen.
 • 4.13

  Het college heeft de jaarlijkse rapportage over de stand van zaken van de grondexploitaties vastgesteld. Uit deze rapportage blijkt dat het verwachte resultaat van de grondexploitaties ten opzichte van vorig jaar nadeliger geworden is. In totaliteit zijn de resultaten t.o.v. 2018 met ca. €1,6 mln. verslechterd. Deze verslechtering wordt met name veroorzaakt door De Zuidlanden (min € 3,0 mln.). Hier tegenover staan de verbetering van met name Frisia maar ook Grut Palma en De Zwette V.
  De marktomstandigheden zijn in het afgelopen jaar onverminderd positief gebleven. De verwachting is dat de vraag naar bouwterreinen op de korte en middellange termijn positief zal blijven. Bij de uitgangspunten van onze calculaties voor de grondexploitaties wordt hiermee rekening gehouden.


  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  BESLUIT:

  1. De hercalculaties 2019 van De Zuidlanden (totaal), Wirdum Hekkemieden,
   Wytgaard uitbreiding, Steenslân, Grut Palma, Frisia, De Zwette IV en De
   Zwette V vast te stellen en de kredieten overeenkomstig te wijzigen;
  2. De jaarlijkse rentelasten op Ontwikkellocaties en Strategische
   verwervingen ad. €130.000,- en Ontwikkelbudget ad. €54.000,- te
   onttrekken uit de Reserve Grondexploitaties;
  3. De boekwaarde van Zalen Schaaf en locatie Harlingertrekweg (v.m. Ype
   Kramer) af te waarderen met respectievelijk €300.000,- en €100.000,- ten
   laste van de Reserve Grondexploitaties;
  4. Een aanvullend bedrag van €0,36 mln toe te voegen aan de Reserve
   Grondexploitaties en daarmee de Voorziening Negatieve Complexen te
   verlagen naar €5,49 mln in 2019;
  5. De resterende looptijd voor De Zwette IV, De Zwette V en Frisia te
   bepalen op 10 jaar en voor de Zuidlanden op 17 jaar;
  6. De begroting 2019 van het dienstjaar 2019 overeenkomstig te wijzigen;
  7. De door het college opgelegde geheimhouding ten aanzien van de bijlagen
   “Grondexploitatie De Zuidlanden 2019” en “Bijlage calculaties
   grondexploitaties 2019” te bekrachtigen


  Besluit
  BESLUIT: 1. De hercalculaties 2019 van De Zuidlanden (totaal), Wirdum Hekkemieden, Wytgaard uitbreiding, Steenslân, Grut Palma, Frisia, De Zwette IV en De Zwette V vast te stellen en de kredieten overeenkomstig te wijzigen; 2. De jaarlijkse rentelasten op Ontwikkellocaties en Strategische verwervingen ad. €130.000,- en Ontwikkelbudget ad. €54.000,- te onttrekken uit de Reserve Grondexploitaties; 3. De boekwaarde van Zalen Schaaf en locatie Harlingertrekweg (v.m. Ype Kramer) af te waarderen met respectievelijk €300.000,- en €100.000,- ten laste van de Reserve Grondexploitaties; 4. Een aanvullend bedrag van €0,36 mln toe te voegen aan de Reserve Grondexploitaties en daarmee de Voorziening Negatieve Complexen te verlagen naar €5,49 mln in 2019; 5. De resterende looptijd voor De Zwette IV, De Zwette V en Frisia te bepalen op 10 jaar en voor de Zuidlanden op 17 jaar; 6. De begroting 2019 van het dienstjaar 2019 overeenkomstig te wijzigen; 7. De door het college opgelegde geheimhouding ten aanzien van de bijlagen “Grondexploitatie De Zuidlanden 2019” en “Bijlage calculaties grondexploitaties 2019” te bekrachtigen

  De CDA fractie heeft een stemverklaring, raadslid Brouwer verklaart dat onderdeel 3 van het besluit niet de goedkeuring kan wegdragen van de CDA fractie. Dit onderdeel is niet zwaar genoeg om tegen te stemmen en in de afweging stemt de fractie voor het raadsvoorstel.

 • 5
 • 5.1

  Voorgesteld besluit van de gemeenteraad:

  DE RAAD VAN DE GEMEENTE LEEUWARDEN;
   Gelezen het rapport ‘Andere Overheid’ van de Rekenkamer van
  Leeuwarden;
   Met inachtneming van het besprokene tijdens het politiek podium van
  30 oktober 2019 en de politieke dialoog op 20 november 2019
  BESLUIT:
  indachtig de toelichtingen op de aanbevelingen in het rekenkamerrapport:

  1. Als raad het debat over andere overheid te heropenen met als doel te
   komen tot een algemene, en liefst ook gezamenlijk gedragen visie op
   andere overheid, op de vraag op welke wijze in de toekomst binnen
   bredere samenwerkingsverbanden gemeente, en de burgers uit de stad
   en dorpen samenwerken aan die grote maatschappelijke uitdagingen
  2. In een dergelijk traject er zorg voor te dragen dat alle betrokken
   partijen samen nadenken en spreken over het begrip andere overheid,
   dan wel een beweging richting andere overheid. En langs die weg tot
   helderheid komen over elkaars posities, en waar mogelijk tot gedeelde
   beelden en interpretaties.
  3. De griffier opdracht te geven daartoe vóór het zomerreces van 2020
   een procesvoorstel te maken.
   Het college op te dragen,:
  4. het thema andere overheid weer met verve op te pakken en te
   verbinden met concrete projecten en beleidstrajecten;
  5. Bij concrete projecten, die kenmerken dragen van andere overheid
   heldere afspraken te maken over ieders rol en verantwoordelijkheid
   binnen het project, liefst nader gespecificeerd naar de te
   onderscheiden fasen in de beleidscyclus;
  6. de gemeenteraad over een jaar na het nemen van het raadsbesluit te
   informeren over de uitvoering van de aanbevelingen.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  DE RAAD VAN DE GEMEENTE LEEUWARDEN;  Gelezen het rapport ‘Andere Overheid’ van de Rekenkamer van Leeuwarden;  Met inachtneming van het besprokene tijdens het politiek podium van 30 oktober 2019 en de politieke dialoog op 20 november 2019 BESLUIT: indachtig de toelichtingen op de aanbevelingen in het rekenkamerrapport: 1. Als raad het debat over andere overheid te heropenen met als doel te komen tot een algemene, en liefst ook gezamenlijk gedragen visie op andere overheid, op de vraag op welke wijze in de toekomst binnen bredere samenwerkingsverbanden gemeente, en de burgers uit de stad en dorpen samenwerken aan die grote maatschappelijke uitdagingen 2. In een dergelijk traject er zorg voor te dragen dat alle betrokken partijen samen nadenken en spreken over het begrip andere overheid, dan wel een beweging richting andere overheid. En langs die weg tot helderheid komen over elkaars posities, en waar mogelijk tot gedeelde beelden en interpretaties. 3. De griffier opdracht te geven daartoe vóór het zomerreces van 2020 een procesvoorstel te maken. Het college op te dragen,: 1. het thema andere overheid weer met verve op te pakken en te verbinden met concrete projecten en beleidstrajecten; 2. Bij concrete projecten, die kenmerken dragen van andere overheid heldere afspraken te maken over ieders rol en verantwoordelijkheid binnen het project, liefst nader gespecificeerd naar de te onderscheiden fasen in de beleidscyclus; 3. de gemeenteraad over een jaar na het nemen van het raadsbesluit te informeren over de uitvoering van de aanbevelingen.

  Moties
  Titel
  Uitvoering aanbevelingen rekenkamer
 • 5.1.2

  Resultaat stemming:


  Besluit
  De gemeenteraad besluit: - De griffier te verzoeken om in overleg met de werkgeverscommissie een regisseur Andere Overheid aan te stellen. - De griffier te verzoeken om in overleg met het presidium, de regisseur en andere deskundigen waaronder de rekenkamer, een nadere werkinstructie voor de regisseur Andere Overheid op te stellen.
 • 5.2

  De onderliggende stukken staan in het Dossier Vlietzone, te vinden onder Overzichten - Dossiers (langlopende): https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Leeuwarden/f18fa6c7-ebde-4834-87f7-2a3c1e15a4ad  Moties
  Titel
  Handhaving
  Het Vliet coffeeshopvrij
  Implementatie verhuurdersvergunning Leeuwarden
  Integrale aanpak problematiek Vlietzone
  Opvang en huisvesting kwetsbare groepen
 • 5.2.1

  Resultaat stemming:


  Besluit
  De Gemeenteraad besluit met algemene stemmen voor de motie Draagt het College op: - Een plan van aanpak op te stellen met oplossingsrichtingen voor zowel de korte als de lange termijn, om de problemen op de Vlietzone (en omgeving) aan te pakken; - Het plan van aanpak uit werken aan de hand van de 3 domeinen: Fysiek (wonen, ruimtelijke ordening), Sociaal (jeugdhulp en Wmo) & Veiligheid (openbare orde en handhaving); - In de uitwerking ook te kijken naar onconventionele maatregelen zoals de mogelijkheid om een beroep te doen op de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek; - Bij de uitwerking van het plan van aanpak de bewoners en betrokken van de Vlietzone te betrekken; - De uitwerking uiterlijk 1 maart 2020 aan de raad voor te leggen. Zodat de Raad over eventuele in te zetten maatregelen een besluit kan nemen.
 • 5.2.2

  Resultaat stemming:


  Besluit
  Gemeenteraad besluit met algemene stemmen voor de motie. Verzoekt het college; • Om voor 1 maart 2020 een plan voor te leggen aan de Raad op welke wijze de verhuurdersvergunning geïmplementeerd kan worden in Leeuwarden; • In de voorbereiding van een vergunningstelsel de resultaten van het stelsel, zoals ingevoerd in Groningen, over 2019 mee te nemen en de wijze waarop e.e.a. is ingevoerd in Groningen in samenwerking met de gemeente Groningen; • In overleg te treden met het Ministerie van Binnenlandse Zaken op welke wijze een vergunningstelsel succesvol en zo spoedig mogelijk ingevoerd kan worden.
 • 5.2.3

  Resultaat stemming:


  Besluit
  De gemeenteraad besluit met 25 stemmen voor en 10 stemmen tegen. Voor stemden de fracties van GBL, PGL, PvdA, 50Plus, PvdD, CU en CDA. Tegen stemden de fracties van D66, FNP en VVD Verzoekt het college om; - Na gereedkoming van het plan van aanpak Vlietzone, na medio maart 2020, een duurzame visie op te stellen voor de opvang en huisvesting van kwetsbare groepen in de gemeente Leeuwarden; - Hierin een balans te vinden tussen goede, effectieve opvang en een houdbare situatie voor de buurt, wijk of dorp waarin deze opvang is gevestigd; - Hierin een nadere omschrijving van het begrip “kwetsbare groep” op te nemen; - Daar waar deze visie raakvlakken heeft met de volkshuisvestingsvisie, dit hierin ook mee te nemen; - Uiterlijk 1 juli 2020 de raad over de voortgang te informeren;
 • 5.2.4

  Resultaat stemming:


  Besluit
  De motie is verworpen met 11 stemmen voor en 24 stemmen tegen. Voor stemden de fracties van CDA, FNP, CU en GBL. Tegen stemden de fracties van PvdA, D66,PGL, PvdD, VVD, 50Plus.
 • 5.2.5


  Besluit
  De motie wordt aangehouden tot het onderwerp 'Handhaving' in bredere zin in de raad wordt besproken.
 • 6

  Resultaat stemming:


  Besluit
  Draagt het college op: • een zienswijze te geven op de herziening Verordening Romte waaruit de volgende blijkt dat de gemeente Leeuwarden het volgende standpunten inneemt: a) Kleinschalige windmolens (tot 15 meter) zijn naast agrarische bedrijven ook bij particuliere erven in het buitengebied mogelijk; b) Kleinschalige windmolens (tot 15 meter) hoeven niet alleen aan de elektriciteitsbehoefte van agrarische bedrijven gekoppeld te zijn, maar kunnen ook ten dienste van aangrenzende dorpen of wijken worden opgericht (bijvoorbeeld via de postcoderoos-regeling); c) Gemeenten mogen zelf afwegen welk type planologische procedure voor kleinschalige windmolens (tot 15 meter) noodzakelijk is; d) Elk dorp krijgt de ruimte voor de plaatsing van een eigen dorpswindmolen met een tiphoogte van maximaal 100 meter. Voorwaarde is dat de windturbine is voortgekomen uit een lokaal maatschappelijk initiatief, dat de opbrengsten van de windturbine grotendeels ten goede komen aan de lokale gemeenschap.

  Moties
  Titel
  Meer ruimte voor lokale windenergie
 • 7