Besluitvorming (raad)

woensdag 2 december 2020 21:30 - 23:00
Locatie:
Stadsschouwburg De Harmonie
Voorzitter:
Sybrand Buma
Toelichting:

In verband met de Corona-maatregelen kan er geen publiek aanwezig zijn. U kunt de vergadering volgen via de livestream.

Agenda documenten:

Uitzending

Agendapunten

 • 1

  Raadslid Jacobse doet een ordevoorstel om het raadsvoorstel 5e wijziging van de APV van de agenda af te voeren omdat hij nog vragen heeft en het voorstel eerst in een politieke dialoog wil agenderen zodat er met de portefeuillehouder over gesproken kan worden. De raad stemt hiermee in.
  Daarmee is de gewijzigde agenda vast gesteld.


  Resultaat stemming:
 • 2
 • 3.1
 • 3.2

  Besluit
  De commissie geloofsbrieven bestaat uit de raadsleden van der Sloot(voorzitter) en Reitsma en Rijpma. De voorzitter van de commissie geloofsbrieven rapporteert aan de gemeenteraad van de gemeente Leeuwarden, dat de vereiste documenten zijn ontvangen en onderzocht. Deze zijn in orde bevonden. Gebleken is dat het benoemde raadslid, aan alle in de Gemeentewet gestelde eisen voldoet en derhalve adviseert de commissie tot toelating van Lydia van Santen als raadslid. Hierna vindt de installatie plaats door het afleggen van de belofte.
 • 3.3

  Besluit
  De commissie geloofsbrieven bestaat uit de raadsleden van der Sloot(voorzitter) en Reitsma en Rijpma. De voorzitter van de commissie geloofsbrieven rapporteert aan de gemeenteraad van de gemeente Leeuwarden, dat de vereiste documenten zijn ontvangen en onderzocht. Deze zijn in orde bevonden. Gebleken is dat de voorgedragen fractie assistent aan  de t gestelde eisen voldoet en derhalve adviseert de commissie tot toelating van Edward Kooistra al fractie assistent. Hierna vindt de installatie plaats door het afleggen van de belofte.
 • 3.4

  Besluit
  De commissie geloofsbrieven bestaat uit de raadsleden van der Sloot(voorzitter) en Reitsma en Rijpma. De voorzitter van de commissie geloofsbrieven rapporteert aan de gemeenteraad van de gemeente Leeuwarden, dat de vereiste documenten zijn ontvangen en onderzocht. Deze zijn in orde bevonden. Gebleken is dat de voorgedragen fractie assistent aan  de t gestelde eisen voldoet en derhalve adviseert de commissie tot toelating van Arie van Barneveld al fractie assistent. Hierna vindt de installatie plaats door het afleggen van de belofte.
 • 4
 • 4.1

  In de financiële verordening zijn de belangrijkste uitgangspunten voor het
   financiële beleid en beheer van gemeente Leeuwarden vastgelegd. De
   financiële verordening is verder uitgewerkt in een aantal richtlijnen. Het
   vaststellen van de financiële verordening is een bevoegdheid van de
   gemeenteraad; de nadere uitwerking in richtlijnen is een bevoegdheid van het
   college van burgemeester en wethouders.

  De huidige verordening dateert van 2017. De wet- en regelgeving is continu in beweging. Derhalve is het noodzakelijk om de financiële verordening te actualiseren. Het is noodzakelijk om de financiële verordening aan te passen met terugwerkende kracht tot 1 januari 2020 om ervoor te zorgen dat we blijven voldoen aan alle wet- en regelgeving.


  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  De raad voor te stellen de financiële verordening 2020 vast te stellen


  Besluit
  De raad besluit de financiële verordening 2020 vast te stellen
 • 4.2

  Vorig jaar is er een motie aangenomen in de raad om te onderzoeken wat er tegen gebruik en verkoop van lachgas in de openbare ruimte en de horeca kon worden gedaan. Dit thema is in Noordelijk verband opgepakt en de uitkomsten zijn nu bekend. Op grond van die uitkomsten wordt nu voorgesteld tot een wijziging van de APV, namelijk het toevoegen van een artikel op grond waarvan eenvoudiger opgetreden kan worden tegen overlastgevend gebruik van lachgas in de openbare ruimte.
  Ook onderzocht is of tegen verkoop van lachgas in horeca kan worden opgetreden, maar hier zijn geen aanknopingspunten voor gevonden.  Voorgesteld besluit

  1. De gemeenteraad voor te stellen de volgende verordening tot wijziging van de Algemene Plaatselijke
  Verordening Leeuwarden vast te stellen:
  a. Na artikel 2:47b wordt ingevoegd de volgende tekst:
  Artikel 2:47c Hinderlijk gebruik lachgas op openbare plaatsen
  Het is verboden op een openbare plaats, die deel uitmaakt van een door het college van burgemeester en wethouders        aangewezen gebied, lachgas te gebruiken als daardoor hinder kan ontstaan of gevaar bestaat voor personen, de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid of het milieu.
  b. Deze wijziging treedt in werking op de dag na bekendmaking.

 • 4.3

  Recent heeft het college een geactualiseerde financiële verordening behandeld en ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. Onderdeel van deze actualisatie is de instelling van een nota reserves en voorzieningen. Dat vraagt om een besluit van de raad voor het einde van dit jaar om de nota met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020 in werking te laten treden. De nota is een korte uitwerking van bestaand beleid en gehanteerde werkwijzen. In 2021 kan in afstemming met de auditcommissie worden beoordeeld waar een beleidsmatige verdieping gewenst is.


  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  1. Aan de gemeenteraad voor te stellen de Nota reserves en voorzieningen gemeente Leeuwarden 2020 vast te stellen en met terugwerkende kracht per 1 januari 2020 in werking te laten treden;


  Besluit
  1\. Aan de gemeenteraad besluit de Nota reserves en voorzieningen gemeente Leeuwarden 2020 vast te stellen en met terugwerkende kracht per 1 januari 2020 in werking te laten treden;
 • 4.4

  Het college stelt de gemeenteraad voor om de vierde wijziging van de begroting vast te stellen. Dit verzamelvoorstel leidt tot een verhoging van de totalen van baten en lasten van de begroting 2020 met € 2,6 mln. en een verlaging van de totalen van baten en lasten van de begroting 2021 met € 22,0 mln. Per saldo is er géén effect op het begrotingsresultaat; de wijzigingen in dit voorstel verlopen budgetneutraal.


  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  1. De gemeenteraad voor te stellen het vierde verzamelvoorstel voor wijziging van de begroting 2020 en 2021 vast te stellen


  Besluit
  1\. De gemeenteraad besluit het vierde verzamelvoorstel voor wijziging van de begroting 2020 en 2021 vast te stellen
 • 4.5

  Stichting Nijkleaster wil op het perceel It Westerhûs 1 te Hilaard de monumentale kop-hals-rompboerderij gaan inrichten ten behoeve van een klooster. De doelstelling is om een plek te creëren waar mensen zich in alle rust kunnen terugtrekken om zich te bezinnen en op adem te komen. Tegelijkertijd is het een plaats waar mensen elkaar ontmoeten in liturgie en gesprek, stilte en wandeling, plezier en recreatie. Ten behoeve van dit plan is een nieuw bestemmingsplan in procedure gebracht. Het ontwerpbestemmingsplan heeft zes weken ter inzage gelegen en binnen deze termijn zijn drie zienswijzen ingediend. Naar aanleiding hiervan stelt het college de gemeenteraad voor om het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen.


  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  1. De gemeenteraad besluit om:
  a. de "Reactie- en antwoordnota zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Leeuwarden Buitengebied – Realisatie Nijkleaster It Westerhus 1 Hillaard" vast te stellen;
  b. het bestemmingsplan “Leeuwarden Buitengebied – Realisatie Nijkleaster It Westerhus 1 Hillaard" gewijzigd vast te stellen onder toekenning van het nummer NL.IMRO.0080.01008BP00-VG01;
  c. geen exploitatieplan vast te stellen


  Besluit
  1\. De gemeenteraad besluiten om: a. de "Reactie- en antwoordnota zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Leeuwarden Buitengebied – Realisatie Nijkleaster It Westerhus 1 Hillaard" vast te stellen; b. het bestemmingsplan “Leeuwarden Buitengebied – Realisatie Nijkleaster It Westerhus 1 Hillaard" gewijzigd vast te stellen onder toekenning van het nummer NL.IMRO.0080.01008BP00-VG01; c. geen exploitatieplan vast te stellen

  Stemverklaring raadslid Meinderts: CDA fractie stemt in met het voorstel maar de fractie had graag gezien dat de communicatie met de bezwaarmakers beter was verlopen en vertrouwt erop dat hier lering uit getrokken wordt voor de toekomst.
  Stemverklaring van raadslid van Nugteren: fractie D66: betreurt het eveneens dat de communicatie met de betrokkenen niet goed is verlopen. De fractie komt binnenkort met een agenda initiatief om bij projectontwikkelaars erop aan te dringen betrokkenen eerder in het proces erbij te betrekken.
  Stemverklaring van raadslid Klaver: De fractie van de GBL  wil geacht worden tegen gestemd te hebben omdat het plan op enkele onderdelen niet de instemming van de fractie kan wegdragen zoals dat in de politieke dialoog is vermeld.

 • 5
 • 5.1

  Om de doelstelling van maximaal 100 kg restafval per inwoner in 2022 te realiseren, stelt het college aan de raad voor om per 1 januari 2022 Goed Scheiden Loont in te voeren in de gemeente Leeuwarden. Met de invoering van Goed Scheiden Loont verandert de opbouw van de afvalstoffenheffing. Elk huishouden betaalt per 2022 -afhankelijk van de gezinsgrootte- een vast basisbedrag aangevuld met een variabel tarief dat per kilo restafval in rekening wordt gebracht. Bovendien wordt per keer dat de sortibak aan de straat wordt gezet nog een klein bedrag in rekening gebracht ter voorkoming van het aanbieden van halfvolle sortibakken. Het raadsvoorstel is gebaseerd op negen uitgangspunten op basis waarvan gestart kan worden met de technische uitwerking van de plannen, zodat per 1 januari 2022 Goed Scheiden Loont ingevoerd kan worden. De invoering van "Goed Scheiden Loont" zal begeleid worden door uitgebreide communicatie waarbij alle inwoners van de gemeente Leeuwarden uitvoerig worden geïnformeerd over de nieuwe wijze van afrekening van de afvalstoffenheffing.


  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  1. Aan de gemeenteraad voor te stellen om:
  a. per 1-1-2022 voor de inzameling van restafval het Goed Scheiden Loont in te voeren op basis van het uitwerkingsplan "Goed Scheiden Loont";
  b. de invoeringskosten voor 2021 te ramen op € 280.000 en deze voor te financieren ten laste van de algemene reserve en dit bedrag in 2022 weer terug te storten ten gunste van de algemene reserve via een eenmalige verhoging van het tarief in 2022;
  c. de begroting 2021 dienovereenkomstig te wijzigen;


  Besluit
  1\. Aan de gemeenteraad besluit: a. per 1-1-2022 voor de inzameling van restafval het Goed Scheiden Loont in te voeren op basis van het uitwerkingsplan "Goed Scheiden Loont"; b. de invoeringskosten voor 2021 te ramen op € 280.000 en deze voor te financieren ten laste van de algemene reserve en dit bedrag in 2022 weer terug te storten ten gunste van de algemene reserve via een eenmalige verhoging van het tarief in 2022; c. de begroting 2021 dienovereenkomstig te wijzigen;
 • 5.1.1

  Resultaat stemming:


  Besluit
  De motie wordt aangenomen met 21 stemmen voor en 17 tegen. Voor stemden de fracties van PgL, PvdA, D66, PvdD. Tegen stemden de fracties van FP, CU, VVD, CDA, Lijst058 en GBL. De raad besluit het college te verzoeken: - Bovenop de bestaande formatie en de formatie in het voorstel in de jaren 2021 en 2022 twee FTE extra afvalcoaches in te zetten en één FTE extra handhaving; - De kosten voor 2021 (ca. €96.000,-) voor te financieren ten laste van de Algemene Reserve en dit bedrag in 2022 weer terug te storten ten gunste van de Algemene Reserve via een eenmalige verhoging van het tarief in 2022; - De kosten voor 2022 mee te nemen in het bepalen van het tarief voor 2022; - Een plan uit te werken voor het aanpakken van bij-plaatsingen, zwerfafval en dumpingen; - Hierin de samenwerking tussen afvalcoaches en handhavers en ieders rol in een ‘afvalteam’ nader uit te werken; - Specifiek aandacht te besteden aan plekken en wijken waar nu ook regelmatig afvalbijzet plaatsvindt; - Dit plan van aanpak in het tweede kwartaal van 2021 aan te bieden aan de raad; - De extra inzet in de loop van 2022 te evalueren en raad een besluit voor te leggen over het al dan niet verlengen van deze inzet in vanaf 2023.

  Moties
  Titel
  Motie (extra) inzet afvalcoaches en handhaving
 • 5.1.3

  Resultaat stemming:


  Besluit
  De motie wordt aangenomen met 23 stemmen voor en 15 tegen. Voor stemden de fracties van PvdA, PGL, D66, PvdD en CU. Tegen stemden de fracties van VVD, CDA, CU, FNP en Lijst058. Raadsbesluit: verzoekt het college: • Betrek bewoners van wijken en dorpen van onderop en ga te werk vanuit het principe “Andere Overheid” • Laat specifieke doelgroepen zoals studenten, ouderen, flatbewoners, binnenstadsbewoners, ondernemers, scholen en kwetsbare inwoners (minima, mensen met meervoudige problematiek) zelf meedenken over oplossingen voor het verminderen van restafval waarvan de financiële prikkels van Diftar één van de oplossingen is. • Kies op basis daarvan pas na het wegnemen van de belemmeringen voor flexibele, gefaseerde manier van invoeren van de financiële prikkel in bepaalde situaties zoals hoogbouw, kamerbewoning. • Werk samen met de Regisseur Andere Overheid van de Griffie en spreek af wanneer de raad informatie krijgt over de voortgang en de evaluatie van de invoering van de Diftar. • Sta open voor andere werkwijze voor het verminderen van afval als deze voortkomen uit de input van bewoners. • Werk de verschillende rollen, inclusief die van de raad concreet uit in een invoeringsplan en communicatieplan • Vraag de raad om een akkoord voor dit invoeringsplan met bijbehorend communicatieplan, met ijkpunten van evaluatie en bijstelling aan de raad begin 2021

  Moties
  Titel
  Motie werkwijze andere overheid-PvdA
 • 5.1.4

  Resultaat stemming:


  Besluit
  Motie wordt aangenomen met 23 stemmen voor en 15 tegen. Voor stemden de fracties van PGL, PvdA, D66, PvdD en GBL. Tegen stemden de fracties van VVD, CDA, CU, VVD, FNP en Lijst058. De raad besluit het college te verzoeken • Voor inwoners van hoogbouw en op locaties met veel hoogbouw met maatwerk te komen omtrent het aanbieden van afval zoals bijvoorbeeld het plaatsen van GFT-containers of het aanbieden van minibakjes voor op het aanrecht. • Voor het in werking treden van dit systeem met een specifieke aanpak te komen waarbij aandacht wordt besteed aan de communicatie richting studenten en richting huisbazen/corporaties over de kosten van veel restafval en dit aan de raad te presenteren. • Na anderhalf jaar, na invoering van het nieuwe systeem, met een evaluatie te komen omtrent de uitvoering van deze motie.

  Moties
  Titel
  Motie hoogbouwvriendelijke en studentvriendelijke DIFTAR
 • 5.2

  Besluit
  Is van de agenda afgevoerd
 • 5.3
 • 6