College (publicatie)

dinsdag 30 maart 2021 16:00 - 16:30
Locatie:
Oranjezaal
Voorzitter:
Sybrand Buma

Agendapunten

 • A.3
 • A.5.1

  Het college informeert de raad over de transportproblemen op het stroomnetwerk. Deze problematiek is landelijk, maar raakt ook diverse ontwikkelingen in Leeuwarden. Hierdoor vertragen projecten. Het college is zich bewust van de urgentie en heeft de netwerkbedrijven gevraagd met snelheid deze problematiek op te pakken. Echter, door de omvang van de problematiek en de majeure omvang van netwerkinvesteringen zal het jaren duren alvorens alle problemen verholpen zijn. Het college geeft in de brief een schets van de knelpunten die op dit moment bekend zijn. In de tussentijd worden maatwerkoplossingen getroffen en wordt gewerkt aan langere termijn-oplossingen. In de brief geeft het college aan waaraan gewerkt wordt en welke zaken de netwerkbedrijven oppakken en welke rol de gemeente hierbij inneemt.  Besluit
  De gemeenteraad te informeren inzake de problematiek met het stroomnetwerk en de brief aan de raad vast te stellen.
 • A.5.2

  De gemeenteraad heeft in 2015 besloten om bij te dragen aan de opbouw van de RUG Campus Fryslân. Het college heeft toen toegezegd dat er in 2020 een tussenevaluatie zal worden uitgevoerd. Deze tussenevaluatie is in 2020 uitgevoerd door Bureau Beleidsonderzoek in opdracht van de Rijksuniversiteit Groningen, provincie Fryslân en gemeente Leeuwarden. Het college stuurt de tussenevaluatie ter informatie aan de gemeenteraad.  Besluit
  1\. De tussenevaluatie RUG Campus Fryslân\, uitgevoerd door Bureau Beleidsonderzoek\, vast te stellen; 2\. De gemeenteraad te informeren over de uitkomsten van de tussenevaluatie en de brief aan de raad vast te stellen\.
 • A.5.3

  Door betrokkenen (agrariërs, ondernemers, burgers, cultuurmakers en natuurorganisaties) in het Friese Kleiweide gebied en in de Noordelijke Kleischil zijn plannen gemaakt gericht op een natuurinclusief platteland. De plannen zijn primair opgesteld om middelen vanuit de Regiodeal Natuurinclusieve Landbouw (NIL) beschikbaar te krijgen. Deze plannen zijn aangeboden aan de gemeente. Het college heeft kennis genomen van de plannen en wil de uitvoering van deze plannen verder ondersteunen samen met provincie Fryslân, Wetterskip en andere betrokken gemeenten. Voor de uitvoering zullen de middelen uit de regiodeal worden aangewend. Het college informeert in een brief de gemeenteraad over de door de gebieden opgestelde streefbeelden en actieplannen, de daaruit voortvloeiende aanvraag bij de regiodeal NIL en de vervolgaanpak en rol van de gemeente daarin.  Besluit
  De gemeenteraad informeren over het streefbeeld en actieplan Friese Kleiweide en Noordelijke Kleischil en de brief aan de raad vast te stellen.
 • A.5.4

  Eén van de speerpunten in het collegeprogramma is de uitwerking en realisatie van de autoluwe binnenstad met als doel stap voor stap de binnenstad aantrekkelijker en leefbaarder te maken. Naar aanleiding hiervan is het 'Uitvoeringsplan binnenstad autoluw' opgesteld. Dit plan is tot stand gekomen na een intensief traject van gesprekken en bijeenkomsten met bewoners, ondernemers, betrokkenen, leveranciers en experts, waarin de wensen en aandachtspunten voor een autoluwe binnenstad zijn onderzocht. Het college heeft besloten het uitvoeringsplan autoluwe binnenstad vast te stellen.  Besluit
  1. Het ‘Uitvoeringsplan autoluwe binnenstad’ vast te stellen; 2\. De kosten van het autoluw maken fase 1 in 2021 te ramen op € 200\.000 en dit bedrag ten laste te brengen van de reeds beschikbaar gestelde kredieten voor Infrastructurele maatregelen en Smart Mobility voor elk € 100\.000; 3\. De gemeenteraad te informeren over het "Uitvoeringsplan autoluwe binnenstad" en de brief aan de raad vast te stellen\.
 • A.5.5

  Er is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend om in de voormalige boerderij aan de Wurgedyk 20 in Stiens een woning, ijsschepperij/theetuin, bed & breakfast en sociale eetkamer te realiseren. De voorgenomen functies zijn in strijd met het ter plekke geldende bestemmingsplan ‘Bûtengebiet en Doarpen’, aangezien het perceel daarin is aangewezen voor het uitoefenen van een agrarische bedrijf met bijbehorende bedrijfswoning. Medewerking aan de aanvraag omgevingsvergunning kan worden verleend door middel van een uitgebreide procedure waarvoor een ‘verklaring van geen bedenkingen’ van de gemeenteraad is vereist. Het college stelt de gemeenteraad voor een ontwerp verklaring van geen bedenkingen vrij te geven voor ter visielegging. Hierna zullen de ontwerp omgevingsvergunning en ontwerp verklaring van geen bedenkingen ter visie worden gelegd.  Besluit
  1\. Aan de gemeenteraad voor te stellen de ontwerp verklaring van geen bedenkingen conform artikel 6\.5\, lid 1 van het Besluit omgevingsrecht \(Bor\) vast te stellen voor het planologisch mogelijk maken van een woning\, ijsschepperij/theetuin\, bed & breakfast en sociale eetkamer aan de Wurgedyk 20 in Stiens voor ter visie legging; 2\. Het raadsvoorstel vast te stellen\.
 • A.5.6

  persbericht volgt  Besluit
  1. Aan de gemeenteraad voor te stellen om: a. de middelen in de stelpost Corona ter hoogte van een bedrag van € 12.708.000,- vrij te geven conform onderstaande verdeelwijze en de begroting 2021 dienovereenkomstig te wijzingen onder het voorbehoud van vaststelling van de reserve budgetoverheveling bij de jaarstukken 2020:      i. Arbeidsmarktregio:               € 2.100.000,-;     ii. Zorg:                                     € 3.000.000,-;    iii. Cultuur :                                € 2.000.000,-;    iv. Noodfonds:                           € 1.000.000,-;     v. Schuldhulpverlening:            €    450.000,-;    vi. Re-integratie lokaal:             € 2.500.000,-   vii. Flankerend beleid private sector MKB: € 500.000;  viii. Verkiezingen:                        €    158.000,-; b. in afwijking van de Verordening precariobelasting Leeuwarden 2020 vanwege de uitzonderlijke omstandigheden door de opgelegde beschermingsmaatregelen vanwege COVID-19 een ontheffing te verlenen voor precariobelasting voor terrassen voor het belastingjaar 2021 en de kosten van de maatregelen om de aanslag precariobelasting 2021 te verminderen te ramen op een bedrag van € 200.000,- en deze kosten te dekken uit de onder a. bedoelde middelen voor Flankerend beleid private sector MKB; c. in afwijking van artikel 8 van de Legesverordening Leeuwarden 2021 vanwege de uitzonderlijke omstandigheden door de opgelegde beschermingsmaatregelen vanwege COVID-19 over te gaan tot het kwijtschelden van te betalen leges voor evenementenvergunning indien evenementen door Corona niet mogelijk zijn in 2021 en de kosten te ramen op een bedrag van € 60.000,- en deze kosten te dekken uit de onder a. bedoelde middelen voor Flankerend beleid private sector MKB; d. In afwijking van artikel 2:31 van de Algemene Plaatselijke Verordening Leeuwarden vanwege de uitzonderlijke omstandigheden door de opgelegde beschermingsmaatregelen vanwege COVID-19 voor het jaar 2021 toe te staan dat op het terras non-alcoholische spijzen en dranken kunnen worden verstrekt aan personen die geen gebruik maken van de zitplaatsen die aanwezig zijn op het terras. 2. Het raadsvoorstel vast te stellen; 3. De Regeling noodfonds Corona 2021 gemeente Leeuwarden vast te stellen en het subsidieplafond te stellen op een bedrag van € 1.000.000,- onder het voorbehoud dat de gemeenteraad het onder 1 genoemde besluit neemt; 4. De Tijdelijke aanvullende beleidsregels privaatrechtelijke vorderingen gemeente Leeuwarden als gevolg van COVID-19 (d.d. 14 april 2020) in te trekken; 5. In afwijking van de Regels Uitstallingen Leeuwarden, d.d. 12 november 2019, in 2021 een uitbreiding van uitstallingen ten behoeve van het creëren van meer zitgelegenheid, niet zijnde terrassen, toe te staan onder de voorwaarde dat deze uitstallingen de openbare ruimte niet dusdanig belemmeren dat de voorschriften en richtlijnen in het kader van het beperken van de verspreiding van het virus COVID-19 niet in acht kunnen worden genomen en het overige verkeer onevenredig belemmerd wordt; 6. Het plan Sociaal Economische Impulsen conform bijgevoegd aanhangsel vast te stellen. 7. Onderzoek te (laten) doen naar de maatschappelijke effecten van de uitvoering van de Sociaal Economische Impulsen.
 • A.5.7

  Het rijk heeft op 12 maart 2012 het beschikbare budget voor de uitvoering van de TONK verhoogd. Daarom heeft het college besloten de beleidsregels Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten aan te passen. De aanpassing houdt in dat de maximale tegemoetkoming  wordt verdubbeld: van € 1.000,- naar € 2.000,-.  Besluit
  De beleidsregels Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten gemeente Leeuwarden gewijzigd vast stellen door in artikel 7 lid 2 de maximale hoogte van de tegemoetkoming van € 1.000,- te wijzigen in een maximale hoogte van de tegemoetkoming van € 2.000,-.
 • A.5.8

  Het college heeft besloten om aan sekswerkers in Friesland noodhulp te verlenen. Het gaat om die sekswerkers die door de getroffen maatregelen rond de coronacrisis niet in staat zijn om te werken. Zij zijn uitgesloten van de hulp van de landelijke overheid. De noodhulp bestaat uit voedselbonnen van € 30 per week en een drogisterijbon van € 20,-. per maand. Het Rode Kruis
  stelt wekelijk voedselbonnen van € 15,- per week beschikbaar. Daarmee kan de sekswerkers wekelijks een beroep doen op € 45,- aan voedselbonnen.
  De voedsel- en drogisterijbonnen
   worden door Leger des Heils verstrekt. Daarnaast heeft het college budget beschikbaar gesteld voor het bieden van noodopvang aan sekswerkers mochten ze nergens terecht kunnen en voor het betalen van zeer urgente rekeningen. de noodhulp wordt voor het


  Besluit
  1\. Noodhulp te verstrekken aan sekswerkers in Friesland die vanwege de getroffen maatregelen i\.v\.m\. Covid\-19 hun werk niet kunnen verrichten; 2\. De noodhulp te laten bestaan uit: \- Verstrekken van voedsel\- en drogisterijbonnen \- Bieden van noodopvang \- Beperkt betalen van urgente rekeningen 3\. De totale kosten van het verstrekken van deze noodhulp ad\. 60\.000\,\- te dekken ten laste van het ontvangen regionale noodsteunpakket compensatie maatschappelijke opvang\, onder voorwaarde van beschikbaarstelling van dit budget bij de besluitvorming over de aanpak van de coronacrisis en de overeenkomstige wijziging van de begroting door de gemeenteraad\.