Besluitvorming (raad)

woensdag 18 september 2019 20:30 - 23:00
Locatie:
Raadzaal
Voorzitter:
Sybrand Buma
Agenda documenten:

Uitzending

Agendapunten

 • 1.1

  Besluit
  Agenda wordt vastgesteld, hieraan worden twee moties buiten de orde aan toe gevoegd.
 • 1.2

  De initiatiefnemer van de petitie 'Leeuwarder festivals en evenementen horen in ónze stad', Aletta Groeneveld, presenteert c.q. overhandigt de genoemde petitie aan de raad. Er is kort gelegenheid voor het stellen van vragen aan de initiatiefnemer.

 • 2


  Besluit
  Besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

  Raadslid Jacobse verzoekt om bij de verslaglegging en stemmingen over moties eenduidig de namen van de voor- en tegenstemmers te vermelden.

 • 3
 • 3.1

  Tijdens zijn afscheidsbijeenkomst op donderdag 27 juni 2019 heeft de vicevoorzitter van de gemeenteraad, mevrouw Eline de Koning, namens de raad aangekondigd dat Ferd Crone Ereburger van de gemeente Leeuwarden is geworden.

  Gelet op het feit dat de decorandus voorzitter is van college van B&W en gemeenteraad, is na overleg met het college van B&W en met de leden van het presidium besloten het ereburgerschap toe te kennen aan Ferd Crone op 27 juni 2019 en dit besluit naderhand met terugwerkende kracht te formaliseren.


  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  Aan de gemeenteraad voor te stellen het ereburgerschap van Leeuwarden aan drs. Ferd. J.M. Crone, burgemeester van Leeuwarden van 15 november 2007 tot en met 25 augustus 2019, met terugwerkende kracht per 27 juni 2019 toe te kennen.


  Besluiten
  Aan de gemeenteraad voor te stellen het ereburgerschap van Leeuwarden aan drs. Ferd. J.M. Crone, burgemeester van Leeuwarden van 15 november 2007 tot en met 25 augustus 2019, met terugwerkende kracht per 27 juni 2019 toe te kennen.

  Raad besluit unaniem conform het voorstel

  De gemeenteraad besluit het ereburgerschap van Leeuwarden aan drs. Ferd. J.M. Crone, burgemeester van Leeuwarden van 15 november 2007 tot en met 25 augustus 2019, met terugwerkende kracht per 27 juni 2019 toe te kennen.
 • 3.2

  Het bedrijf TST Terschelling BV heeft plannen voor uitbreiding van hun distributiecentrum aan de Newtonweg 3b. Om het huidige bedrijfspand uit te kunnen breiden heeft het college met TST een koopovereenkomst gesloten voor de verkoop van een strook grond van de naastliggende nog braakliggende kavel. Door de voorgenomen verkoop kan het fietspad vanaf de Newtonweg naar de Boksumerdyk niet gehandhaafd blijven en wordt het opgeruimd. Een verkeersveilige en aantrekkelijke alternatieve fietsverbinding is via de Boksumerdyk richting de Newtonlaan. Het college heeft besloten de gemeenteraad voor te stellen het recreatieve fietspad tussen de Newtonweg en de Boksumerdyk aan de openbaarheid te onttrekken.


  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  1. De gemeenteraad voor te stellen het recreatieve fietspad tussen de Newtonweg en de Boksumerdyk (nabij de brug over de Zwette) op het bedrijventerrein de Zwette V te onttrekken aan de openbaarheid;


  Besluiten
  1. De gemeenteraad besluit het recreatieve fietspad tussen de Newtonweg en de Boksumerdyk (nabij de brug over de Zwette) op het bedrijventerrein de Zwette V te onttrekken aan de openbaarheid;
  1. De gemeenteraad voor te stellen het recreatieve fietspad tussen de Newtonweg en de Boksumerdyk (nabij de brug over de Zwette) op het bedrijventerrein de Zwette V te onttrekken aan de openbaarheid;
 • 3.3

  In 2019 hebben de besturen van OSG Piter Jelles en Simon Vestdijk de eerste stappen gezet om te komen tot een bestuurlijke fusie. Deze fase is afgerond en op 8 mei 2019 heeft de minister voor Basis-en Voortgezet Onderwijs en Media de bestuurlijk fusie goedgekeurd. Nu is het de beurt aan de gemeenteraden van Harlingen en Leeuwarden om te besluiten de fusie formeel te bekrachtigen.
  Simon Vestdijk is gevestigd in een krimpregio waarin het leerlingenaantal zal blijven teruglopen. Dit geldt ook voor het leerlingenaantal van OSG Piter Jelles over een aantal jaren. Het initiatief om een bestuurlijke fusie na te streven tussen OSG Piter Jelles en Simon Vestdijk is genomen vanuit een positieve grondhouding. Met de bestuurlijke fusie vindt er ook een versterking plaats binnen samenwerkingsverband Passend Onderwijs en RMC- regio. Het instrument van bestuurlijke fusie in het voorgezet onderwijs in onze regio is niet nieuw. Dit is erop gericht om een toekomstbestendig en kwalitatief voorgezet onderwijs te kunnen blijven aanbieden in de regio.


  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  1. De gemeenteraad voor te stellen:
   a. Goedkeuring te verlenen aan de bestuurlijke fusie tussen besturen van de Stichting OSG Piter Jelles en de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs in Noordwest-Friesland per 1 januari 2020;
   b. In te stemmen met de statuten van de Stichting voor Openbaar Voortgezet Onderwijs Fryslân-Noord.


  Besluiten
  1. De gemeenteraad besluit a. Goedkeuring te verlenen aan de bestuurlijke fusie tussen besturen van de Stichting OSG Piter Jelles en de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs in Noordwest-Friesland per 1 januari 2020; b. In te stemmen met de statuten van de Stichting voor Openbaar Voortgezet Onderwijs Fryslân-Noord.
  1. De gemeenteraad voor te stellen: a. Goedkeuring te verlenen aan de bestuurlijke fusie tussen besturen van de Stichting OSG Piter Jelles en de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs in Noordwest-Friesland per 1 januari 2020; b. In te stemmen met de statuten van de Stichting voor Openbaar Voortgezet Onderwijs Fryslân-Noord.
 • 3.4

  Er is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor de realisatie van een Gezondheidscentrum op het perceel Oan ’t Alddjip te Wergea , in afwijking van de toegestane woonfunctie.

  Medewerking kan worden verleend met toepassing van een grote buitenplanse afwijking. In het kader van deze procedure is een verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad nodig.

  Deze stukken hebben met ingang van 25 april 2019 gedurende zes weken ter visie gelegd. Er zijn zeven zienswijzen ontvangen en hebben met name betrekking op verkeer en parkeren, maar hebben voor het College geen aanleiding gegeven om het plan aan te passen. Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld de verklaring van geen bedenkingen af te geven, waarna het Gezondheidscentrum kan worden gerealiseerd.


  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  1. Aan de gemeenteraad voor te stellen een verklaring van geen bedenkingen af te geven voor de realisatie van een Gezondheidscentrum op het perceel Oan ’t Alddjip te Wergea;


  Besluiten
  1. Aan de gemeenteraad besluit een verklaring van geen bedenkingen af te geven voor de realisatie van een Gezondheidscentrum op het perceel Oan ’t Alddjip te Wergea;
  1. Aan de gemeenteraad voor te stellen een verklaring van geen bedenkingen af te geven voor de realisatie van een Gezondheidscentrum op het perceel Oan ’t Alddjip te Wergea;
 • 3.5

  Voorgesteld besluit
  a. De wijkaanpak voor de periode 2019 t/m 2022/23 in de 6 wijken Schepenbuurt, Valeriuskwartier,
  Heechterp-Schieringen, Oldegalileën/Bloemenbuurt, Tjerk-Hiddesbuurt/Cambuursterhoek en
  Vlietzone te continueren;
  b. Ten behoeve van de uitvoering van de 6 wijkactieplannen het reeds beschikbaar gesteld krediet
  Wijkenaanpak, onderdeel grote projecten, voor € 600.000 daarvoor in te zetten;
  c. Ten behoeve van de continuering en uitbouw van het Netwerk Centrum Oud-oost het reeds
  beschikbaar gesteld krediet Wijkenaanpak, onderdeel particulier bezit, voor € 480.000 daarvoor in
  te zetten.


  Resultaat stemming:


  Besluiten
  De gemeenteraad besluit a. De wijkaanpak voor de periode 2019 t/m 2022/23 in de 6 wijken Schepenbuurt, Valeriuskwartier, Heechterp-Schieringen, Oldegalileën/Bloemenbuurt, Tjerk-Hiddesbuurt/Cambuursterhoek en Vlietzone te continueren; b. Ten behoeve van de uitvoering van de 6 wijkactieplannen het reeds beschikbaar gesteld krediet Wijkenaanpak, onderdeel grote projecten, voor € 600.000 daarvoor in te zetten; c. Ten behoeve van de continuering en uitbouw van het Netwerk Centrum Oud-oost het reeds beschikbaar gesteld krediet Wijkenaanpak, onderdeel particulier bezit, voor € 480.000 daarvoor in te zetten;
  De Grondstoffenbeleidsvisie gemeente Leeuwarden "Naar een afvalvrije samenleving' vaststellen.

  Raadslid Jacobse geeft stemverklaring: De fractie van Gemeente Belangen Leeuwarden wil geacht worden tegen gestemd te hebben.
  Raadslid van der Sloot geeft stemverklaring: De fractie van VVD wil geacht worden tegen gestemd te hebben

  Raad besluit met algemene stemmen conform het voorstel

  Raadslid Jacobse geeft stemverklaring tegen te stemmen
  Raadslid van de Sloot geeft stemverklaring wil geacht worden tegen te zijn

 • 4
 • 4.1

  Het college heeft besloten om de grondstoffenbeleidsvisie-onderdeel huishoudelijk afval ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad. Het hoofddoel van de visie is het streven naar een afvalloze samenleving in 2050. Grondstoffen raken op en zeeën zijn vervuild met plastic afval. Het is noodzakelijk om nu actie te ondernemen om de aarde leefbaar te houden voor toekomstige generaties.

  In de visie staan diverse ambities. Een belangrijk doel is een afvalloze samenleving. Het behalen van de landelijke doelstelling (maximaal 100 kilogram restafval per inwoner per jaar) is de eerste stap. Maar voordat dit bereikt is zijn diverse acties nodig. Daarnaast wordt stevig ingezet op preventie van afval. Want beter nog dan het scheiden en recyclen van afval is het voorkomen van het ontstaan van afval. Wanneer afval toch ontstaat, willen we voorkomen dat dit moet worden verbrand. Door het afval goed te scheiden blijven grondstoffen in de keten. Dit levert een besparing op in de verwerkingskosten en dat heeft een positief effect op de hoogte van de afvalstoffenheffing.

  Na vaststelling in de gemeenteraad komen in de volgende fase de beschikbare maatregelen aan bod. De maatregelen worden voorgelegd aan een panel van inwoners. Het advies van dit panel over oplossingsrichtingen en maatregelen wordt gebruikt voor het opstellen van een uitvoeringsplan. Dit plan bevat maatregelen die moeten leiden tot het realiseren van de doelstelling van maximaal 100 kg restafval.


  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  Voor te stellen om de Grondstoffenbeleidsvisie gemeente Leeuwarden "Naar een afvalvrije samenleving" vaststellen.


  Besluit
  De gemeenteraad besluit om de Grondstoffenbeleidsvisie gemeente Leeuwarden "Naar een afvalvrije samenleving" vaststellen.
 • 4.2

  Resultaat stemming:


  Besluit
  Gemeenteraad besluit de rekenkamer te verzoeken Onderzoek te doen naar de vergunningverlening aan festivals van de afgelopen jaren daarbij te kijken naar de rol van ambtelijke organisatie, college en raad waar aan de orde, aanbevelingen te doen voor de verbetering van het proces van vergunningverlening in de toekomst.

  Moties
  Titel
  Verzoek om rekenkameronderzoek vergunningverlening festivals
 • 4.3

  Resultaat stemming:


  Besluit
  De gemeenteraad besluit het college te verzoeken 1. Te onderzoeken of in de APV opgenomen kan worden dat gebruik van lachgas in het openbaar - al dan niet in combinatie met ballonnen - verboden kan worden; 2. Te onderzoeken of in de APV opgenomen kan worden dat in de horeca in de gemeente Leeuwarden er geenlachgas gebruikt mag worden; 3. Indien uit de onder punten 1 en 2 genoemde onderzoeken blijkt dat dit kan, te komen met een voorstel tot wijziging van de APV 4. Inhet beleid gericht op preventie expliciet aandacht te schenken aan de schadelijke werking en gevolgen van het gebruik van lachgas.

  Moties
  Titel
  Aanpak lachgas
 • 5