Besluitvorming (raad)

maandag 14 december 2020 20:30 - 23:00
Locatie:
Stadsschouwburg De Harmonie
Voorzitter:
Sybrand Buma
Toelichting:

Extra raadsvergadering.

In verband met de Corona-maatregelen kan er geen publiek aanwezig zijn. U kunt de vergadering volgen via de livestream.

Agenda documenten:

Uitzending

Agendapunten

 • 1

  De aangekondigde motie buiten de orde Dierenwelzijn beleid wordt uitgesteld tot een volgende raadsvergadering.
  Aan de agenda wordt toegevoegd de motie buiten de orde Brug in Warten.


  Resultaat stemming:

  Besluit
  De gewijzigde agenda wordt vastgesteld.
 • 2


  Besluit
  Bij punt 5.1.3 stemmingsuitslag: GBL heeft tégen de motie Werkwijze Andere overheid gestemd en de CU heeft voor gestemd. Met inachtname van de wijziging wordt het verslag vastgesteld.

  In de overzichten in Ibabs hoe raadsleden hebben gestemd, is de stemming correct weergegeven.

 • 3
 • 3.1

  De fractie van CU legt een stemverklaring af. Zij zijn in principe tegen besluiten die ingaan op landelijke regelgeving om willekeur te voorkomen. De concrete situatie spreekt hen aan en daarom stemmen zij voor.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  De gemeenteraad besluit  met 24 stemmen voor ( PGL, PvdA, Lijst058, PvdD, CU,FNP) en 13 stemmen tegen(D66; CDA; GBL en VVD) Verzoekt het college: \- samen met andere gemeenten en de VNG in gesprek te gaan met het Rijk en de Tweede Kamer\, met als doel compensatie te krijgen voor de periode dat er geen inkomenstoets mogelijk was; \- de mogelijkheden te inventariseren en te onderzoeken voor een zo spoedig mogelijke herinvoering van de inkomenstoets \- de raad te informeren over de voortgang van deze gesprekken; inzichtelijk te maken hoeveel bespaard kan worden als de inkomenstoets opnieuw wordt ingevoerd zoals dat voor de invoering van het abonnementstarief het geval was en de raad hierover te informeren; te onderzoeken of er mogelijkheden zijn en ruimte is om op korte termijn werkinstructies voor de keukentafelgesprekken aan te passen zodat de professional doelmatigheid boven rechtmatigheid kan stellen, verzoekt de griffie: om deze motie naar alle gemeenteraden in Fryslân te sturen om deze onder hun aandacht te brengen

  Moties
  Titel
  Motie buiten de orde Huishoudelijke hulp als vangnet
 • 3.2

  Wethouder Douwstra meldt dat de uitvoering van de motie in Q1 niet gegarandeerd kan worden. zoals het laatste punt in het dictum luidt.

  Stemverklaring van de Fractie van CU. De fractie stemt voor omdat nu ter vergadering blijkt dat er  extra en dus meer mogelijkheden zijn om met de belanghebbenden en omwonenden te spreken om een goede oplossing te creëren. Daar wil de CU aan meewerken.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  De raad besluit met algemene stemmen: Roept het college op: \- In overleg met belanghebbenden en omwonenden te zoeken naar \(slimme\) korte termijn oplossingen \(zoals navigatie\, overleg met weggebruikers en sturing verkeerslichten\) met als doel het aantal verkeersbewegingen op de Julianalaan te doen beperken en de verkeersveiligheid van de Julianalaan te vergroten\. \- Hierbij de verkeersbewegingen op de Julianalaan te blijven monitoren m\.b\.v\. verkeerstellingen die in overleg met de belanghebbenden en omwonenden worden ingepland\. \- Hiervan zo snel mogelijk\, doch uiterlijk aan het eind van het eerste kwartaal 2021\, een schriftelijke terugkoppeling te geven aan de raad\. En gaat over tot de orde van de dag.

  Moties
  Titel
  Motie buiten de orde: Julianalaan
 • 3.2.1
 • 3.3

  Wethouder interpreteert de motie als 'het hele dossier nog een keer tegen het licht houden'.  De wethouder kent niet direct vergelijkbare problematiek in andere dorpen. De wethouder meldt dat hij tot en met februari 2021 qua tijd nodig heeft .


  Resultaat stemming:


  Besluit
  De raad besluit met algemene stemmen. Verzoekt het college: \- Belangen van veiligheid\, privacy\, leefbaarheid\, de unieke monumentale uitstraling van het dorp Warten en tevens recreatie vriendelijkheid te respecteren en op basis van voortschrijdend inzicht het besluit ten aanzien van Warten te heroverwegen\. -Daarbij een kosten-baten analyse te maken waarbij naast de financiële lasten tevens de financiële baten van heroverweging worden meegenomen, alsmede bediening op afstand van alternatieve bruggen.

  Moties
  Titel
  Motie buiten de orde: brug Warten
 • 3.3.1
 • 4
 • 5