College (publicatie)

dinsdag 10 november 2020 16:00 - 16:30
Locatie:
Nieuwe Zaal
Voorzitter:
Sybrand Buma

Agendapunten

 • A.3
 • A.5.1

  Om de doelstelling van maximaal 100 kg restafval per inwoner in 2022 te realiseren, stelt het college aan de raad voor om per 1 januari 2022 Goed Scheiden Loont in te voeren in de gemeente Leeuwarden. Met de invoering van Goed Scheiden Loont verandert de opbouw van de afvalstoffenheffing. Elk huishouden betaalt per 2022 -afhankelijk van de gezinsgrootte- een vast basisbedrag aangevuld met een variabel tarief dat per kilo restafval in rekening wordt gebracht. Bovendien wordt per keer dat de sortibak aan de straat wordt gezet nog een klein bedrag in rekening gebracht ter voorkoming van het aanbieden van halfvolle sortibakken. Het raadsvoorstel is gebaseerd op negen uitgangspunten op basis waarvan gestart kan worden met de technische uitwerking van de plannen, zodat per 1 januari 2022 Goed Scheiden Loont ingevoerd kan worden. De invoering van Goed Scheiden Loont zal begeleid worden door uitgebreide communicatie waarbij alle inwoners van de gemeente Leeuwarden uitvoerig worden geïnformeerd over de nieuwe wijze van afrekening van de afvalstoffenheffing.  Besluit
  1\. Aan de gemeenteraad voor te stellen om: a. per 1-1-2022 voor de inzameling van restafval het Goed Scheiden Loont in te voeren op basis van het uitwerkingsplan "Goed Scheiden Loont"; b. de invoeringskosten voor 2021 te ramen op € 280.000 en deze voor te financieren ten laste van de algemene reserve en dit bedrag in 2022 weer terug te storten ten gunste van de algemene reserve via een eenmalige verhoging van het tarief in 2022; c. de begroting 2021 dienovereenkomstig te wijzigen; 2\. Het raadsvoorstel vast te stellen\.
 • A.5.2

  Voor de zomer van 2020 heeft onderzoeksbureau Partoer in opdracht van de gemeente Leeuwarden de rol van de buurtsportcoaches onderzocht. Het college stelt het door Partoer uitgevoerde onderzoek naar de rol van de buurtsportcoaches vast en besluit de gemeenteraad te informeren over de uitkomsten van het onderzoek en stelt daartoe bijgaande informeren brief vast. De aanbevelingen van Partoer worden zoveel als mogelijk in overleg met de BV Sport overgenomen.  Besluit
  1\. De evaluatie van de inzet van de buurtsportcoaches vast te stellen; 2\. De gemeenteraad te informeren en de brief aan de raad vast te stellen\.
 • A.5.3

  De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (WKB) beoogt een kwaliteitsverbetering in de bouw door o.a aannemers verantwoordelijk te maken voor hun werk en een informatieplicht te geven naar hun opdrachtgevers. Bouwwerken worden gebouwd met begeleiding van een gecertificeerde kwaliteitsborger. De gemeente blijft wel bevoegd gezag maar hoeft geen technische beoordeling van vergunningaanvraag te doen. Ook hoeft ze geen technisch toezicht op de bouwplaats uit te voeren. Dat gaat de kwaliteitsborger doen. Een kwaliteitsborger werkt in opdracht van de initiatiefnemer van een bouwproject.

  Om ervaring op te doen met deze nieuwe werkwijze, is landelijk afgesproken dat er bouwwerken als proef onder kwaliteitsborging zullen worden gebouwd. Het college heeft besloten om proefprojecten samen met  initiatiefnemers, aannemers en kwaliteitsborgers uit te voeren. Om dat te stimuleren krijgen initiatiefnemers een bijdrage in de kosten van maximaal 50% korting van de bouwleges. De bijdrage is maximaal € 10.000 voor een project.  Besluit
  1\. Proefprojecten uit te voeren in het kader van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen op basis van de bijgevoegde landelijke spelregels proefprojecten Wkb; 2\. Initiatiefnemers van bouwplannen een bijdrage in de extra kosten van kwaliteitsboring te verstrekken van maximaal 50% van de bouwleges met een maximum van € 10\.000\,\-\- onder toepassing van de daarvoor bijgevoegde "overeenkomst proefproject kwaliteitsborging bouwen gemeente Leeuwarden"; 3\. De totale bijdrage van de gemeente voor de proefprojecten te begrenzen op maximaal € 100\.000\,\-\- en ten laste te brengen van het beleidsprodukt WABO\. De burgemeester besluit: Het sectorhoofd Bouwen, Wonen en Milieu machtigen tot de ondertekening van de overeenkomsten proefproject kwaliteitsborging.
 • A.5.4

  Op 10 november 2020 heeft VVV een brief aan het college gestuurd over het beëindigen van de Stichting VVV per 31-3-2021. Met deze brief vraag de stichting VVV tevens aan de gemeente om de (fysieke) informatievoorziening aan de toerist te willen vormgeven. De gemeente is daartoe bereid en voor de wijze waarop deze informatievoorziening vorm gaat krijgen, wil de gemeente met betrokken partijen een plan van aanpak opstellen. Het college heeft besloten om de gemeenteraad hierover te informeren.  Besluit
  De raad te informeren over de brief van de Stichting VVV Leeuwarden aan de gemeente en de brief aan de raad vast te stellen.
 • A.5.5

  In ‘Rondje Stad’ is een verkeerskundige ambitie gesteld aan de stadsring en de Prof. mr. P.S. Gerbrandyweg als onderdeel van deze stadsring. Op basis hiervan zijn er op de stadsring al verschillende verkeerskundige en stedenbouwkundige ingrepen gedaan ter bevordering van de doorstroming. Een van de laatste projecten hiervan is de reconstructie van de Gerbrandyweg zodat de Gerbrandyweg gereed is voor toenemende mobiliteitsdruk en daarmee de stadsring goed functioneert als vliegwiel voor Leeuwarden.

  Om het verkeerskundig knelpunt en mogelijke oplossingen goed in kaart te brengen, is in het voorjaar van 2019 gestart met verkeerskundig onderzoek. Dit onderzoek heeft uitgewezen dat de Gerbrandyweg op dit moment onvoldoende capaciteit heeft om de huidige verkeersintensiteit goed af te wikkelen. In het vervolgtraject zijn diverse varianten ontwikkeld en beoordeeld op verkeerskundige, technische en stedenbouwkundige aspecten en draagvlak. Het college heeft besloten de gemeenteraad voor te stellen om de reconstructie van de Gerbrandyweg uit te voeren conform variant 2x1.  Besluit
  1\. Aan de gemeenteraad voor te stellen om de reconstructie van de Prof\. mr\. P\.S\. Gerbrandyweg uit te voeren conform variant 2x1; 2\. Het raadsvoorstel vast te stellen\.
 • A.5.6

  Het college heeft de subsidie over 2019 aan Regiecentrum Bescherming & Veiligheid t.b.v. Veilig Thuis Friesland vastgesteld.  Besluit
  1\. De subsidie over 2019 aan Regiecentrum Bescherming & Veiligheid t\.b\.v\. Veilig Thuis vast te stellen op een bedrag van € 6\.749\.582\,\-\. 2\. Akkoord te gaan met een storting van € 42\.826\,\- in een bestemmingsreserve MDA \+\+ bij Veilig Thuis Friesland ten laste van de betaalde voorschotten 2019\. 3\. Akkoord te gaan met een algemene reserve van € 354\.193\,\- bij Veilig Thuis Friesland\. 4\. De vaststellingsbeschikking subsidie 2019 aan Regiecentrum Bescherming & Veiligheid t\.b\.v Veilig Thuis Friesland vast te stellen\.
 • A.5.7

  In de septembercirculaire is er budget voor 2020 beschikbaar gesteld voor Veilig Thuis. De middelen zijn bedoeld voor een verruiming van de tijd die medewerkers van Veilig Thuis aan een casus kunnen geven. Het college heeft besloten aan het Regiecentrum Bescherming & Veiligheid hiervoor een aanvullende subsidie voor 2020 te verstrekken.  Besluit
  1\. Een aanvullende subsidie 2020 te verstrekken aan het Regiecentrum Bescherming & Veiligheid van € 500\.413\,\-\- t\.b\.v\. Veilig Thuis Friesland voor de verruiming van de sleuteltijden onder voorbehoud van goedkeuring van de begrotingswijziging door de gemeenteraad\. 2\. De aanvullende subsidiebeschikking vast stellen\.
 • A.5.8

  Door de beperkingen die zijn opgelegd aan het gebruik maken van sportvoorzieningen vanwege de uitbraak van het corona-virus loopt de BV Sport veel inkomsten mis. Daardoor ontstaat in 2020 een liquiditeitstekort. Om te voorkomen dat de BV Sport in betalingsproblemen steunt de gemeente Leeuwarden de BV Sport door middel van een kapitaalstorting van € 950.000. De gemeente Leeuwarden is 100%-aandeelhouder van de BV Sport.  Besluit
  1\. Het voornemen te hebben om een kapitaalstorting te doen van € 950\.000 ten gunste van de BV Sport\. 2\. De gemeenteraad over dit voornemen wensen en bedenkingen te vragen\. 3\. De brief aan de gemeenteraad vast te stellen\.
 • A.6.1

  Op 3 november 2020 zullen naar verwachting zowel GS van Fryslân als het DB van het Wetterskip instemmen met het ontwerp-Veenweideprogramma2020-2030. Vanaf dat moment ligt het ontwerp-programma ter inzage.
  Dit nieuwe veenweideprogramma is de opvolger van de Veenweidevisie uit 2015 en is tevens een actualisatie van deze visie als gevolg van veranderde maatschappelijke opgaven en vraagstukken rond o.a. landbouw, klimaat en biodiversiteit. Het ontwerp-veenweideprogramma beschrijft hoe provincie en waterschap om willen gaan met het veenweidegebied in de periode tot 2030 en welke acties en partners daarbij zijn voorzien.

  Het college heeft besloten een zienswijze in te dienen op het ontwerp-veenweideprogramma. Ook de andere zogenaamde "veenweide-gemeenten" zullen een zienswijze indienen. Voorafgaand aan de indiening van de zienswijze vraagt het college aan de raad of er wensen en bedenkingen zijn t.a.v. de concept-zienswijze. Na ontvangst van deze wensen en bedenkingen zal het college de definitieve zienswijze vaststellen.  Besluit
  1. De concept-zienswijze op het ontwerp-Veenweideprogramma 2021-2030 vast te stellen; 2. Aan de gemeenteraad verzoeken om wensen en bedenkingen kenbaar te maken inzake de concept-zienswijze onder 1; 3. De brief aan de gemeenteraad vast te stellen. (collegebesluit 3 november 2020)
 • A.6.2

  Het plan "Brede aanpak dakloosheid" is ingediend door de Friese gemeenten bij het ministerie en het ministerie heeft besloten voor de uitvoering van het plan een bedrag van € 3,5 mln. beschikbaar te stellen. Het plan wordt ter informatie aan de gemeenteraad gezonden.  Besluit
  De gemeenteraad te informeren over het plan "Brede aanpak dakloosheid" voor de regio Friesland en de brief aan de raad vast te stellen. (Collegebesluit 3 november 2020)