Besluitvorming (raad)

woensdag 1 juli 2020 19:00 - 23:00
Locatie:
Van der Valk, Leeuwarden
Voorzitter:
Eline de Koning / Sybrand Buma

Uitzending

Agendapunten

 • 1

  Besluit
  Voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.
 • 2


  Besluit
  Het verslag wordt conform vastgesteld, er zijn geen bemerkingen naar aanleiding van het verslag
 • 3
 • 3.1

  De fracties ontvangen een fractievergoeding ter bevordering van het functioneren van de fractie. Deze vergoeding wordt aan het begin van het kalenderjaar als voorschot verstrekt. Na ommekomst van het kalenderjaar leggen de fracties verantwoording af over de besteding van de vergoeding. Daarna wordt de fractievergoeding definitief berekend en vastgesteld. Daartoe strekt het raadsvoorstel.


  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  Gemeenteraad stelt vast voor het verantwoordingsjaar 2019:

   de definitieve fractievergoeding 2019 aan de fracties van de Leeuwarder gemeenteraad;

   de stand van het saldo per 31.12.2019;

   de te verrekenen bedragen zijnde het teveel ontvangen voorschot voor het jaar 2019

  Zoals opgenomen in bijlage 1


  Besluit
  Gemeenteraad stelt vast voor het verantwoordingsjaar 2019:  de definitieve fractievergoeding 2019 aan de fracties van de Leeuwarder gemeenteraad;  de stand van het saldo per 31.12.2019;  de te verrekenen bedragen zijnde het teveel ontvangen voorschot voor het jaar 2019 Zoals opgenomen in bijlage 1
 • 3.2

  De gemeente heeft over het jaar 2019 een tekort op het budget voor bijstandsuitkeringen. Een deel van dit budget kan worden verhaald op het vangnet voor bijstandsuitkeringen van het rijk.
  Het college heeft het aanvraagformulier vangnetuitkering 2019 vastgesteld en legt dit voor instemming voor aan de gemeenteraad.


  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  De raad voor te stellen om in te stemmen met de verklaring waarmee het college verklaart dat er voor 15 augustus 2020 de in het aanvraagformulier vangnetuitkering BUIG 2019 genoemde interne en externe maatregelen zijn getroffen om te komen tot verdere tekortreductie.


  Besluit
  De raad besluit om in te stemmen met de verklaring waarmee het college verklaart dat er voor 15 augustus 2020 de in het aanvraagformulier vangnetuitkering BUIG 2019 genoemde interne en externe maatregelen zijn getroffen om te komen tot verdere tekortreductie.
 • 3.3

  In Leeuwarden wordt gewerkt met wachtlijsten voor een bewonersparkeervergunning in de binnenstad van Leeuwarden. De binnenstad is verdeeld in vier parkeerzones. In twee van de vier zones is er geen ruimte meer voor het verstrekken van een tweede vergunning. Aanvragers voor een tweede vergunning komen op een wachtlijst. Omdat ook het autobezit niet substantieel afneemt, blijft de vraag naar parkeervergunningen en blijft de wachtlijst (voor een tweede vergunning) bestaan.

  Het college heeft besloten aan de gemeenteraad voor te stellen om de parkeerverordening te wijzigen zodat voor de binnenstad nog maximaal één parkeervergunning per woning kan worden aangevraagd. De wijziging geldt alleen voor nieuwe aanvragen, de bewoners die dus nu een tweede vergunning hebben behouden deze. Wanneer een bewoner verhuist of op een andere manier niet meer aan de voorwaarden voldoet, vervalt de tweede vergunning.
  Voor de bewoners die nu op de wachtlijst staan is er na vaststelling van de verordening geen ruimte meer om nog een tweede vergunning te verstrekken op dit moment.


  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  1. Aan de gemeenteraad voor te stellen om de Parkeerverordening Leeuwarden 2018 gewijzigd vast te stellen overeenkomstig bijgaande 1e wijziging;


  Besluit
  1. De gemeenteraad besluit om de Parkeerverordening Leeuwarden 2018 gewijzigd vast te stellen overeenkomstig bijgaande 1e wijziging;
 • 3.4

  Vorig jaar heeft Slokker Vastgoed een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het planologisch mogelijk maken van 14 grondgebonden woningen en 26 appartementen aan de Bonkevaart in Leeuwarden. Binnen de gemeenteraad was voor dit plan geen draagvlak aangezien de appartementen kleiner waren dan 65 m2. Deze aanvraag is ingetrokken en Slokker Vastgoed heeft een nieuwe aanvraag ingediend waarbij de appartementen minimaal 65 m2 groot zijn en daarmee wel voldoen aan het woonbeleid.

  De aanvraag is in strijd met het bestemmingsplan ‘Tolhuis’, aangezien op dit perceel geen appartementen zijn toegestaan. Er kan medewerking worden verleend aan dit verzoek door af te wijken van het bestemmingsplan. In een dergelijke afwijkingsprocedure is een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) van de gemeenteraad vereist. In het kader van deze procedure moet de ontwerp omgevingsvergunning ter inzage worden gelegd. Om de ontwerp omgevingsvergunning ter inzage te leggen is een ontwerp vvgb van de raad vereist.
  De aanvraag voldoet aan het gemeentelijke woonbeleid, vanuit volkshuisvesting bestaan er geen bezwaren tegen dit initiatief. Ook stedenbouwkundig is deze aanvraag aanvaardbaar. Het parkeren wordt opgelost conform de gemeentelijke parkeernorm en er zijn ook milieutechnisch geen beletselen. Belangen van derden worden niet onevenredig aangetast.
  Het college heeft besloten aan de raad voor te stellen om de ontwerp vvgb vast te stellen, zodat de ontwerp omgevingsvergunning met daarbij de ontwerp vvgb en overige stukken ter visie kan worden gelegd.


  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  1. Aan de gemeenteraad voorstellen om een ontwerp-verklaring van geen bedenkingen conform artikel 6.5 lid 1 van het Besluit omgevingsrecht vast te stellen voor het planologisch mogelijk maken van 14 grondgebonden woningen en 26 appartementen aan de Bonkevaart in Leeuwarden voor ter visie legging;


  Besluit
  1. Aan de gemeenteraad besluit om een ontwerp-verklaring van geen bedenkingen conform artikel 6.5 lid 1 van het Besluit omgevingsrecht vast te stellen voor het planologisch mogelijk maken van 14 grondgebonden woningen en 26 appartementen aan de Bonkevaart in Leeuwarden voor ter visie legging;

  stemverklaringen.
  Lijst 058 wil geacht tegen dit voorstel gestemd te hebben. Zij zijn van mening dat het een te grote afwijking van het vigerende bestemmingsplan inhoudt.
  VVD stemt in met het voorstel, fractie is van mening dat nu eerst de omwonenden hun mening kenbaar kunnen maken.

 • 3.5

  Resultaat stemming:


  Besluit
  De gemeenteraad BESLUIT: 1\. de jaarstukken gemeente Leeuwarden 2019 vast te stellen; 2\. de voorziening VRZ585 afgesloten complexen in te stellen; 3\. de volgende voorzieningen op te heffen: a. VRZ548 Openbaar vervoer b. VRZ576 Baggeren Boarnsterhim c. VRZ581 Onderhouden oevers en steigers d. VRZ750 Compensatie groen 4\. een bedrag van € 7\.903\.000 te storten in de reserve Budgetoverheveling; 5\. het voordelig resultaat vast te stellen op € 8\.370\.000 en dit als volgt te verdelen:  een storting van € 619.000 in de nieuw in te stellen reserve RES064 Oevers en steigers  een storting van € 381.000 in de nieuw in te stellen reserve RES065 Compensatie groen  een storting van € 994.000 in de nieuw in te stellen reserve RES066 Sociale werkvoorziening  een storting van het resterende bedrag ad € 6.376.000 in de Algemene Reserve 6\. de begroting van het dienstjaar 2020 overeenkomstig te wijzigen; 7\. de door het college opgelegde geheimhouding t\.a\.v\. de bijlagen 1 en 2 behorende bij de Collegeverklaring ENSIA 2019 te bekrachtigen.
 • 3.6

  Op grond van artikel 28 van de Gemeenschappelijke Regeling FUMO worden de Provinciale Staten van Fryslân, het algemeen bestuur van het Wetterskip Fryslân en de raden van de deelnemende gemeenten in de gelegenheid gesteld een zienswijze te geven op de ontwerpbegroting 2021. Het college heeft kennis genomen van de ontwerpbegroting 2021 en en stelt de gemeenteraad voor een zienswijze te geven.

  Verder heeft het algemeen bestuur van de FUMO  op 12 december 2019 ingestemd met het voorstel om (zo  spoedig mogelijk) in 2020 lid te worden van / deel te nemen in de WSGO. Dit onder voorbehoud van  gelegenheid van de raden van de deelnemende gemeenten, provinciale staten en het algemeen  bestuur van Wetterskip Fryslán om hun wensen en bedenkingen ter kennis van het algemeen bestuur  te brengen. De Gemeenschappelijke regeling FUMO bepaalt dat een zienswijze procedure gevolgd moet worden alvorens de FUMO besluit deel te nemen in een vereniging.

  Het college ziet geen aanleiding om wensen of bedenkingen kenbaar te maken tegen het voornemen van het algemeen bestuur. Het is een vereiste die voortvloeit uit de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) die op 1 januari jl. in werking is getreden.


  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  1. De gemeenteraad voor te stellen om:
  a. de zienswijze op de ontwerpbegroting 2021 van de FUMO vast te stellen;
  b. geen wensen of bedenkingen kenbaar te maken tegen het voornemen van het algemeen bestuur lid te worden van/deel te nemen in de WSGO;


  Besluit
  1\. De gemeenteraad besluit a. de zienswijze op de ontwerpbegroting 2021 van de FUMO vast te stellen; b. geen wensen of bedenkingen kenbaar te maken tegen het voornemen van het algemeen bestuur lid te worden van/deel te nemen in de WSGO;
 • 3.7

  Er is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor de realisatie van 19 appartementen aan de Eenhoorn. Dit verzoek is in strijd met het bestemmingsplan Leeuwarden – Huizum aangezien in dit plan geen appartementen zijn toegestaan. Er kan medewerking worden verleend aan dit verzoek door af te wijken van het bestemmingsplan. In het kader van deze afwijkingsprocedure is een ‘verklaring van geen bedenkingen’ van de gemeenteraad vereist.
  De bouw van een appartementengebouw op het parkeerterrein maakt van deze ‘achterkant’ aan de Potmarge een ‘voorkant’. Dit plan past binnen de gemeentelijke visie om van het Potmargegebied een aantrekkelijker verblijfsgebied te maken. Het toevoegen van woningen op deze plek komt ook de levendigheid en de sociale veiligheid ten goede. Het bouwvolume in vier bouwlagen past stedenbouwkundig goed in de omgeving. Het plan is ook in overeenstemming met het gemeentelijke woon- en parkeerbeleid.

  De aanvraag heeft in het kader van de planologische procedure zes weken ter visie gelegd. Binnen de ter visie termijn zijn drie zienswijzen ingediend. De zienswijzen vormen geen aanleiding om goedkeuring aan het plan te onthouden of om het plan aan te passen.
  Het college heeft besloten aan de gemeenteraad voor te stellen om een verklaring van geen bedenkingen conform artikel 6.5, lid 1 Besluit omgevingsrecht af te geven voor de bouw van deze appartementen.


  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  1. Aan de gemeenteraad voorstellen om een verklaring van geen bedenkingen conform artikel 6.5 lid 1 van het Besluit omgevingsrecht af te geven voor de realisatie van een appartementengebouw aan De Eenhoorn in Leeuwarden;


  Besluit
  1. De gemeenteraad besluit om een verklaring van geen bedenkingen conform artikel 6.5 lid 1 van het Besluit omgevingsrecht af te geven voor de realisatie van een appartementengebouw aan De Eenhoorn in Leeuwarden;
 • 3.8

  Vanwege de uitbraak van het coronavirus kunnen horeca-exploitanten hun terrassen vanaf maart 2020 niet optimaal benutten. Door een ontheffing te verlenen voor precariobelasting voor terrassen voor de maanden maart tot en met mei 2020 en het aanslagbedrag voor de maanden juni tot en met december 2020 te halveren, worden de exploitanten financieel tegemoet gekomen in de omzetderving die ze lijden door de RIVM-richtlijnen.


  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  1. De gemeenteraad voorstellen:
     a. In afwijking van de Verordening precariobelasting Leeuwarden 2020 vanwege de uitzonderlijke omstandigheden door de opgelegde beschermingsmaatregelen vanwege COVID-19 op de volgende wijze over te gaan tot vermindering van de aanslagen precariobelasting voor terrassen voor het belastingjaar 2020:
      - ontheffing verlenen voor de maanden maart tot en met mei 2020;
      - het aanslagbedrag halveren voor de maanden juni tot en met december 2020;
      b. De kosten van de maatregelen om de aanslag precariobelasting 20202 te verminderen ramen op een bedrag van € 81.250,- en deze kosten te dekken uit de Algemene Reserve.


  Besluit
  1\. De gemeenteraad besluit:    a. In afwijking van de Verordening precariobelasting Leeuwarden 2020 vanwege de uitzonderlijke omstandigheden door de opgelegde beschermingsmaatregelen vanwege COVID-19 op de volgende wijze over te gaan tot vermindering van de aanslagen precariobelasting voor terrassen voor het belastingjaar 2020:     - ontheffing verlenen voor de maanden maart tot en met mei 2020;     - het aanslagbedrag halveren voor de maanden juni tot en met december 2020;     b. De kosten van de maatregelen om de aanslag precariobelasting 20202 te verminderen ramen op een bedrag van € 81.250,- en deze kosten te dekken uit de Algemene Reserve.
 • 3.9

  Stichting Cultureel Centrum De Harmonie heeft de heer G.P Vermeulen voorgedragen als nieuw bestuurslid van de stichting. De heer Vermeulen heeft een financiele achtergrond en zal zich binnen het bestuur richten op de financiele bedrijfsvoering van schouwburg.
  Benoeming van bestuursleden dient te geschieden door de gemeenteraad. Het college heeft besloten in te stemmen met de voordracht van De Harmonie en stelt de gemeenteraad voor de heer Vermeulen te benoemen als bestuurslid van de schouwburg.


  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  1. De gemeenteraad voorstellen de heer G.P. Vermeulen uit Sneek te benoemen als bestuurslid van de stichting Cultureel Centrum De Harmonie;


  Besluit
  1\. De gemeenteraad besluit de heer G\.P\. Vermeulen uit Sneek te benoemen als bestuurslid van de stichting Cultureel Centrum De Harmonie;
 • 3.10

  Op 3 april 2020 is het verzoek van de Elan Onderwijsgroep binnengekomen om leden in de Raad van Toezicht te (her-) benoemen en te ontslaan. Op grond van de statuten en het convenant inzake het toezicht op de Elan Onderwijsgroep dient de gemeenteraad hierover een besluit te nemen. Het college heeft een voorstel daartoe aan de raad vastgesteld.


  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  1. De gemeenteraad voor te stellen:
  a. In de Raad van Toezicht van de Elan Onderwijsgroep te benoemen
  - mevrouw W. Scholten-Kluitenberg uit Leeuwarden;
  - de heer R.J. Admiraal uit Dokkum
  b. In de Raad van Toezicht van de Elan Onderwijsgroep voor een tweede termijn te herbenoemen:
  - de heer J.W. van Beem;
  - de heer J. Bokma.
  c. Te ontslaan als lid van de Raad van Toezicht van de Elan Onderwijsgroep:
  - de heer G.F.E. Rauch.


  Besluit
  1\. De gemeenteraad besluit: a. In de Raad van Toezicht van de Elan Onderwijsgroep te benoemen \- mevrouw W\. Scholten\-Kluitenberg uit Leeuwarden; \- de heer R\.J\. Admiraal uit Dokkum b. In de Raad van Toezicht van de Elan Onderwijsgroep voor een tweede termijn te herbenoemen: \- de heer J\.W\. van Beem; \- de heer J\. Bokma\. c. Te ontslaan als lid van de Raad van Toezicht van de Elan Onderwijsgroep: \- de heer G\.F\.E\. Rauch\.
 • 4
 • 4.1

  Er zijn plannen voor de bouw van appartementen op het adres Hege Herewei 2 in Stiens.
  In het voorjaar van 2018 zijn de omwonenden en dorpsbelang geïnformeerd over de eerste plannen. Een aantal omwonenden was kritisch over de plannen. Naar aanleiding hiervan is gekozen voor een uitgebreider proces, door voorafgaand aan de planologische procedure ontwerp welstandsrichtlijnen en stedenbouwkundige randvoorwaarden ter visie te leggen. De stedenbouwkundige randvoorwaarden bieden ruimte voor maximaal 18 appartementen in maximaal twee bouwlagen met kap. De bouwmassa’s vormen een samengesteld hofvormig complex.
  De welstandsrichtlijnen en stedenbouwkundige randvoorwaarden hebben ter visie gelegen en er zijn vijf inspraakreacties ingediend. De inspraakreacties leiden niet tot aanpassingen van de stedenbouwkundige randvoorwaarden en welstandsrichtlijnen. Wel zal bij de inrichting van de tuin nog nadrukkelijker rekening worden gehouden met het voorkomen van lichthinder. Na de vaststelling van de randvoorwaarden en de richtlijnen wordt medewerking verleend aan de nieuwbouwplannen door middel van een bestemmingsplanprocedure in combinatie met een omgevingsvergunning, de zgn. coördinatieregeling.
  De raad wordt voorgesteld om de welstandsrichtlijnen en de stedenbouwkundige randvoorwaarden voor de bouw van appartementen op het adres Hege Herewei 2 in Stiens vast te stellen. Ook wordt voorgesteld de coördinatieregeling van toepassing te verklaren.


  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  1. Aan de gemeenteraad voor te stellen om:
  a. de welstandsrichtlijnen en de stedenbouwkundige randvoorwaarden voor de bouw van maximaal 18 appartementen op het adres Hege Herewei 2 in Stiens vast te stellen;
  b. de welstandsrichtlijnen deel uit te laten maken van de Welstandsnota Leeuwarden;
  c. de welstandsrichtlijnen en de stedenbouwkundige randvoorwaarden in werking te laten treden een dag na bekendmaking hiervan;
  d. de coördinatieregeling op grond van artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening van toepassing te verklaren;


  Besluit
  1\. De gemeenteraad besluit a. de welstandsrichtlijnen en de stedenbouwkundige randvoorwaarden voor de bouw van maximaal 18 appartementen op het adres Hege Herewei 2 in Stiens vast te stellen; b. de welstandsrichtlijnen deel uit te laten maken van de Welstandsnota Leeuwarden; c. de welstandsrichtlijnen en de stedenbouwkundige randvoorwaarden in werking te laten treden een dag na bekendmaking hiervan; d. de coördinatieregeling op grond van artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening van toepassing te verklaren;
 • 4.2

  De eerste fase Blitsaerd is zo goed als afgerond zodat met de tweede en afrondende fase kan worden gestart. Tijdens een bewonersbijeenkomst in juni 2019 is de eerste opzet van de tweede fase gepresenteerd. Reden om de plannen te presenteren was dat de tweede fase anders wordt dan oorspronkelijk voorzien. Oorzaak hiervan zijn eerder gemaakte keuzes (met name verdichting) bij het ontwikkelen van de eerste fase. Dit heeft tot gevolg dat de uitwerking van de tweede fase niet meer overeenkomstig de voorziene stedenbouwkundige uitgangspunten van destijds kan worden gerealiseerd.

  Voor de tweede fase is gekozen voor een minder stringente opzet. De strakke lijnen zijn losgelaten in een meer organische vorm. Blitsaerd Oost sluit aan op het westelijke deel van Blitsaerd. De deelgebieden zijn herkenbaar vormgegeven in verschillende deeleilanden met elk een eigen karakter. Het oostelijke deel krijgt een verkeersaansluiting richting de Groningerstraatweg.

  Het Beeldkwaliteitsplan inclusief welstandsrichtlijnen heeft inmiddels ter visie gelegen van 30 januari tot en met 11 maart 2020. Gedurende deze periode zijn 6 inspraakreacties ontvangen. De inspraakreacties hebben geleid tot een aantal aanpassingen in deelgebied De Finish. Inhoudelijk verwijzen wij u hiervoor naar de Reactie- en antwoordnota. Ook zijn in het BKP enkele termen aangepast om de strekking te verduidelijken.  Voor het overige is niet gebleken dat er alternatieven zijn die maken dat de plannen moeten worden aangepast. Aan de gemeenteraad zal dan ook worden voorgesteld om het Beeldkwaliteitsplan inclusief welstandsrichtlijnen vast te stellen.


  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  1. Aan de gemeenteraad voorstellen om:
  a. De Reactie- en antwoordnota inspraak Beeldkwaliteitsplan (BKP) / Welstandsrichtlijnen Blitsaerd Oost Leeuwarden vast te stellen;
  b. Het Beeldkwaliteitsplan Blitsaerd Oost / welstandsrichtlijnen, inclusief toetsingskaarten vast te stellen;
  c. Het Beeldkwaliteitsplan Blitsaerd Oost / welstandsrichtlijnen, inclusief toetsingskaarten, deel uit te laten maken van en vast te stellen als onderdeel van de Welstandsnota Leeuwarden;
  d. Het ‘Beeldkwaliteitsplan Blitsaerd Oost’ een dag na bekendmaking in werking te laten treden;


  Besluit
  1\. Aan de gemeenteraad besluit: a. De Reactie- en antwoordnota inspraak Beeldkwaliteitsplan (BKP) / Welstandsrichtlijnen Blitsaerd Oost Leeuwarden vast te stellen; b. Het Beeldkwaliteitsplan Blitsaerd Oost / welstandsrichtlijnen, inclusief toetsingskaarten vast te stellen; c. Het Beeldkwaliteitsplan Blitsaerd Oost / welstandsrichtlijnen, inclusief toetsingskaarten, deel uit te laten maken van en vast te stellen als onderdeel van de Welstandsnota Leeuwarden; d. Het ‘Beeldkwaliteitsplan Blitsaerd Oost’ een dag na bekendmaking in werking te laten treden;
 • 4.3

  Als gevolg van aangescherpt beleid heeft de huidige financier van Blitsaerd aaangegeven Blitsaerd niet langer te willen financieren. Dit betekent dat de continuïteit van Blitsaerd voor de lange termijn niet gewaarborgd is. Het is de directie niet gelukt om alternatieve financiering op de markt aan te trekken. Daarom heeft de directie bij de gemeente het verzoek ingediend om een lening te verstrekken dan wel garant te staan voor een lening.
  Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om een krediet beschikbaar te stellen voor het verstrekken van een lening om de continuïteit van Blitsaerd te borgen en hierdoor het plan op een ordentelijke wijze af te kunnen ronden.


  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  1. Aan de gemeenteraad voor te stellen om;
  a. een krediet beschikbaar te stellen van € 5,5 mln voor het verstrekken van een lening aan Blitsaerd Beheer BV voor de herfinanciering grondexploitatie Blitsaerd;
  b. de hiermee gepaard gaande rentelasten te dekken uit de rentebaten;
  c. de begroting 2020 dienovereenkomstig te wijzigen;
  d. de door het college opgelegde geheimhouding ten aanzien van de bijlagen "Bijlage overeenkomst geldlening" en het rapport Verkenning financieringsrisico Blitsaerd te bekrachtigen;


  Besluit
  1\. De gemeenteraad besluit: a. een krediet beschikbaar te stellen van € 5,5 mln voor het verstrekken van een lening aan Blitsaerd Beheer BV voor de herfinanciering grondexploitatie Blitsaerd; b. de hiermee gepaard gaande rentelasten te dekken uit de rentebaten; c. de begroting 2020 dienovereenkomstig te wijzigen; d. de door het college opgelegde geheimhouding ten aanzien van de bijlagen "Bijlage overeenkomst geldlening" en het rapport Verkenning financieringsrisico Blitsaerd te bekrachtigen;

  Stemverklaringen.
  GBL stemt voor het raadsvoorstel omdat de grondexploitatie wel voor woningbouw op die plek in welke vorm dan ook nodig is.
  Lijst058 stemt voor, voelt zich wel met de rug tegen de muur gezet door het proces.
  PvdD wil geacht tegen gestemd te hebben. De financiering van dergelijke projecten moet privaat plaatsvinden en niet door de gemeente.
  Cu stemt voor met de aantekening dat het tempo te snel is gegaan.
  PGL wil geacht tegen het voorstel gestemd te hebben omdat de risico's te groot zijn en er te weinig sturingsmogelijkheden voor de gemeente zijn.

 • 4.4

  Neushoorn heeft voor de jaren 2019 en 2020 een incidentele extra bijdrage van € 200.000 ontvangen. Ook heeft in 2019 een onderzoek plaats gevonden naar de haalbaarheid van een (bestuurlijke) fusie Neushoorn en Harmonie,  Een van de belangrijkste conclusies van het onderzoeksrapport is dat zonder een structurele verhoging van de subsidie voor Neushoorn van    € 200.000 voor Neushoorn geen bestaansrecht is. De verhoging van de structurele subsidie voor Neushoorn is door het college opgenomen in de MTR. Behandeling daarvan in de gemeenteraad  is vanwege corona crisis uitgesteld. Neushoorn heeft op dit punt voor 1 juli 2020 duidelijkheid nodig. Vooruitlopend op de behandeling van de MTR is daarom gekozen om voor 2021 nogmaals een incidentele bijdrage van € 200.000 aan de raad voor te stellen en het voorstel voor structurele verhoging op een later moment bij behandeling van de MTR aan de gemeenteraad voor te leggen.


  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  1. De gemeenteraad voor te stellen:
      a.een incidentele bijdrage van € 200.000 beschikbaar te stellen aan Neushoorn voor het exploitatiejaar 2021;
      b. de extra bijdrage te dekken uit de Algemene Reserve


  Besluit
  1\. De gemeenteraad besluit:     a.een incidentele bijdrage van € 200.000 beschikbaar te stellen aan Neushoorn voor het exploitatiejaar 2021;     b. de extra bijdrage te dekken uit de Algemene Reserve
 • 4.5

  raadslid Antolovic verlaat de vergaderzaal en stemt niet mee om reden van belangenverstrengeling in relatie tot haar nevenfunctie


  Resultaat stemming:


  Besluit
  DE raad besluit het college opdracht te geven: \- aan de slag te gaan met het diversiteitsbeleid binnen de eigen organisatie en dit gesprek ook aan te  gaan met onze verbonden partijen\. Hierbij te werken volgens het principe “Nothing about us\, without  us”; \- uiterlijk 1 december 2020 aan de raad te laten weten welke stappen hierin gezet zijn of zullen worden  gezet\-

  Raadslid Antolovic heeft de vergadering verlaten en stemt niet mee om reden van belangenverstrengeling met haar nevenfunctie directeur van Tûmba.

  Er zijn 4 fracties die een  gelijkluidende stemverklaring afleggen: GemeenteBelangenLeeuwarden; VVD, Lijst058; FNP.
  De fracties stemmen voor de motie, zij nemen afstand van de tekst in de motie zelf en kunnen wel leven met de uitleg die wethouder Feitsma aan de motie geeft.


  Moties
  Titel
  Motie buiten de orde: Aan de slag met diversiteitsbeleid
 • 5.6

  Resultaat stemming:


  Besluit
  Het proces van het vergunning vrij verlenen van extra terras ruimte te evalueren in het kader van ‘Andere Overheid’. Hierbij nadrukkelijk de ervaringen van de omgeving, handhaving, ondernemers, werkgroep toegankelijkheid en de gemeente mee te nemen en deze evaluatie voor 1 januari 2021 aan de raad voor te leggen.

  Moties
  Titel
  Motie buiten de orde: Andere overheid en terrassen
 • 6
 • 6.1
 • 6.2

  Wethouder Feitsma heeft per 1 juli 2020 zijn ontslag ingediend. De fractie van de PvdA draagt de heer Hein Kuiken voor als kandidaat wethouder.  Voorgesteld besluit

  • Met ingang van 01 juli 2020 tot wethouder van de gemeente Leeuwarden te benoemen Hein Kuiken;
  • De tijdsbestedingsnorm vast te stellen op 1.0 fte.
  • Aan hem voor de duur van 1 jaar ontheffing te verlenen van het vereiste van ingezetenschap


  Besluit
  • Met ingang van 01 juli 2020 tot wethouder van de gemeente Leeuwarden te benoemen Hein Kuiken; • De tijdsbestedingsnorm vast te stellen op 1.0 fte. • Aan hem voor de duur van 1 jaar ontheffing te verlenen van het vereiste van ingezetenschap
 • 7

  Besluit
  Voorzitter sluit de vergadering
 • 8