Besluitvorming (raad)

woensdag 13 november 2019 19:30 - 23:00
Locatie:
Raadzaal
Voorzitter:
Sybrand Buma

Uitzending

Agendapunten

 • 1
 • 2


  Besluit
  Verslag wordt conform vastgesteld. Er zijn geen bemerkingen naar aanleiding van.
 • 3
 • 3.1

  Per 1 juni 2019 heeft het college de heer Michel Boot aangewezen als functionaris voor gegevensbescherming (FG). Datzelfde heeft de burgemeester gedaan vanuit zijn verantwoordelijkheid voor alle gegevensverwerkingen die te maken hebben met diens veiligheidstaken. Hiertoe zijn burgemeester en college volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) verplicht. De FG ziet toe op naleving van de AVG en adviseert de burgemeester en het college hierover.
  Daarnaast verzoekt het college de raad om de FG ook aan te wijzen voor gegevensverwerkingen die onder de verantwoordelijkheid van de raad vallen.


  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  Voor alle gegevensverwerkingen die onder de verantwoordelijkheid van de raad vallen, met terugwerkende kracht tot 1 juni 2019, de heer Michel Boot aan te wijzen als functionaris gegevensbescherming als bedoeld in artikel 37 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.


  Besluiten
  Voor alle gegevensverwerkingen die onder de verantwoordelijkheid van de raad vallen, met terugwerkende kracht tot 1 juni 2019, de heer Michel Boot aan te wijzen als functionaris gegevensbescherming als bedoeld in artikel 37 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
  Voor alle gegevensverwerkingen die onder de verantwoordelijkheid van de raad vallen, met terugwerkende kracht tot 1 juni 2019, de heer Michel Boot aan te wijzen als functionaris gegevensbescherming als bedoeld in artikel 37 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 • 3.2

  Vanwege het verstrijken van de zittingstermijn is de heer S. Jansen teruggetreden als bestuurslid van de Stichting Cultureel Centrum De Harmonie. Binnen het bestuur bekleedde hij de functie van voorzitter. Het algemeen bestuur van de stichting heeft de heer M. Kuipers voorgedragen als nieuw bestuurslid en voorzitter. De heer Kuipers is strategisch consulent, ervaren toezichthouder en interim directeur. Gelet op zijn jarenlange ervaring in de zakelijke/financiële dienstverlening, de publieke- en de vastgoedsector denkt het bestuur van de schouwburg in de heer Kuipers de geschikte kandidaat te hebben gevonden die De Harmonie kan begeleiden in de doorontwikkeling naar een toekomstbestendige organisatie.

  Benoeming van bestuursleden dient te geschieden door de gemeenteraad. Het college heeft besloten in te stemmen met de voordracht van De Harmonie en stelt de gemeenteraad voor de heer Kuipers te benoemen als bestuurslid en voorzitter van de schouwburg.


  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  1. De gemeenteraad voor te stellen de heer M. Kuipers te benoemen als bestuurslid en voorzitter van de stichting Cultureel Centrum De Harmonie;


  Besluit
  1. De gemeenteraad voor te stellen de heer M. Kuipers te benoemen als bestuurslid en voorzitter van de stichting Cultureel Centrum De Harmonie;
 • 3.3

  Per 1 januari 2020 moet alle regelgeving, waaronder het reclamebeleid en de welstandsnota vanwege de gemeentelijke herindeling geharmoniseerd zijn, anders zal dit beleid van rechtswege komen te vervallen. Het reclamebeleid maakt onderdeel uit van de welstandsnota en is hiermee onlosmakelijk verbonden. Daarom worden beide beleidsstukken in één voorstel voorgelegd aan de raad.

  Reclame
  Het reclamebeleid is nu op minimale punten aangepast. Vóór de komst van de Omgevingswet zal nog uitvoerig naar deze beleidsregels worden gekeken. Per 2021 gaan de regels met betrekking tot reclame onderdeel uitmaken van het omgevingsplan.

  Welstand
  De Welstandsnota Leeuwarden moet opnieuw gewijzigd vast worden gesteld voor het gehele grondgebied van de gemeente Leeuwarden. Hiervoor worden de welstandsnota’s van de voormalige gemeenten Leeuwarderadeel en Littenseradiel toegevoegd aan het Leeuwarder welstandsbeleid met uitzondering van de hoofdstukken over reclame. Over de wijze waarop de ruimtelijke kwaliteit in de toekomst wordt gewaarborgd zal onder de noemer ‘herijking welstand’ in de loop van dit jaar een gesprek met de raad plaats vinden.


  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  Aan de gemeenteraad voor te stellen om:

  • De welstandsnota’s van de voormalige gemeenten Leeuwarderadeel en
   Littenseradiel vervallen te laten verklaren;
  • De Welstandsnota Leeuwarden gewijzigd vast te stellen;
  • Het reclamebeleid Oog voor Reclame gewijzigd vast te stellen;
  • Het raadsvoorstel vast te stellen.


  Besluit
  Aan de gemeenteraad voor te stellen om: - De welstandsnota’s van de voormalige gemeenten Leeuwarderadeel en Littenseradiel vervallen te laten verklaren; - De Welstandsnota Leeuwarden gewijzigd vast te stellen; - Het reclamebeleid Oog voor Reclame gewijzigd vast te stellen; - Het raadsvoorstel vast te stellen.
 • 3.4

  In verband met de herindeling per 1 januari 2018 moeten verordeningen binnen twee jaar worden geharmoniseerd. Het college stelt daarom aan de gemeenteraad voor om nu de Geurverordening Leeuwarden 2020 vast te stellen. Hierbij wordt de Geurverordening van de voormalige gemeente Littenseradiel samengevoegd met de verordening van Leeuwarden. Hierbij is in feite sprake van het handhaven van de huidige situatie.


  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  1. De gemeenteraad voor te stellen om de Geurverordening Leeuwarden 2020 vast te stellen;


  Besluit
  1. De gemeenteraad voor te stellen om de Geurverordening Leeuwarden 2020 vast te stellen;
 • 3.5

  Resultaat stemming:


  Besluit
  De gemeenteraad besluit om de op 29 oktober 2019 door het college opgelegde geheimhouding te bekrachtigen - conform artikel 25 lid 2 en 3 gemeentewet en art. 10 sub b en g WOB van de bijlage Voortgang Hercalculaties Grondexploitaties 2019;
 • 4
 • 4.1

  In de Notitie Vastgoed (2016) is onder andere ten doel gesteld om 50 gebouwen te verduurzamen en drie gebouwen uit de vastgoedportefeuille energieneutraal te renoveren. Het FUMO gebouw is daar heel geschikt voor. Bovendien is een verbouwing nodig vanwege het aantal fte's dat gehuisvest moeten worden en vanwege het slechte binnenklimaat van het gebouw. De verbouwing wordt gecombineerd met het verduurzamen van het gebouw naar bijna energieneutraal. Aan de gemeenteraad zal worden gevraagd om hiervoor een krediet van € 900.000 beschikbaar te stellen. De hieruit voortvloeiende kapitaallasten worden voor € 30.000 betaald door de FUMO en voor € 15.000 door de gemeente.


  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  Aan de gemeenteraad voor te stellen om:

  1. Een krediet beschikbaar te stellen van € 900.000 voor het verbeteren van het binnenklimaat en het bijna energieneutraal maken van het FUMO-gebouw in Grou.
  2. De hiermee gepaard gaande kapitaallasten van € 45.000 te dekken middels een huurverhoging voor de FUMO van € 30.000 per jaar en € 15.000 uit de middelen voor de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed.
  3. Het raadsvoorstel vast te stellen.


  Besluit
  Aan de gemeenteraad voor te stellen om: 1. Een krediet beschikbaar te stellen van € 900.000 voor het verbeteren van het binnenklimaat en het bijna energieneutraal maken van het FUMO-gebouw in Grou. 2. De hiermee gepaard gaande kapitaallasten van € 45.000 te dekken middels een huurverhoging voor de FUMO van € 30.000 per jaar en € 15.000 uit de middelen voor de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed. 3. Het raadsvoorstel vast te stellen.
 • 5
 • 5.1


  Besluit
  De Gemeenteraad BESLUIT: 1. De begroting 2020 en meerjarenraming t/m 2023 van de gemeente Leeuwarden vast te stellen. 2. Tot het doen van uitgaven en het verwerven van inkomsten in overeenstemming met de overzichten van baten en lasten in de programma’s en het totaaloverzicht in paragraaf 3.1.1. 3. De in bijlage A van de begroting 2020 genoemde structurele en incidentele mee- en tegenvallers vast te stellen, en voor de jaarschijf 2019 de begroting dienovereenkomstig te wijzigen. 4. De investeringskredieten vast te stellen, zoals opgenomen in paragraaf 2.2.8 en in bijlage B van de begroting 2020. 5. De 1e wijziging van de begroting 2020 en meerjarenraming t/m 2023 vast te stellen.

  De fractie van GBL legt een stemverklaring af met betrekking tot de 1e begrotingswijziging. De maatregelen die worden getroffen ten einde de eerste bezuiniging van 2 mln te realiseren ziet de fractie als een noodpakket. De fractie kan niet met alle maatregelen instemmen en wil een nieuwe afweging bij de MTR in het voorjaar van 2020


  Moties
  Titel
  1000-bomen
  Aanpassing aantal termijnen gemeentelijke belastingen
  Aanpassing Ruiterskwartier
  Biomassacentrales
  Concreet en toetsbaar werken aan VN-doelen voor duurzame ontwikkeling
  Continuering Noodhulp Vluchtelingen 2020
  Draagvlak klimaatmaatregelen
  Extra controles op gedateerde gaswinningsinstallaties in gemeente Leeuwarden e.o.
  Fietsvriendelijke inrichting bij grootschalig onderhoud
  Gemeente Leeuwarden "Trap op trap af"
  Inzet ervaringsdeskundigen
  Lelylijn
  Ofskaffen fan de ferhierdersheffing
  Present
  Rentetarieven KBNL
  Veilige fietspaden
 • 5.2

  Jaarlijks worden voor de meeste belastingen nieuwe verordeningen vastgesteld met daarin opgenomen de tarieven voor het nieuwe jaar. Daarnaast worden in deze verordeningen nieuwe ontwikkelingen op fiscaal-juridisch gebied verwerkt en de gevolgen van beleidswijzigingen. Omdat de politieke discussie over het tarievenbeleid al bij de behandeling van de programmabegroting is gevoerd, richt voorliggend voorstel zich vooral op de fiscaaljuridische aspecten.


  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  Aan de gemeenteraad voor te stellen om:

  1.  vast te stellen:
   
  •  de Verordening afvalstoffenheffing Leeuwarden 2020 
     en de bij deze verordening behorende tarieventabel;
   

  de Verordening begraafrechten Leeuwarden 2020
  en de bij deze verordening behorende tarieventabel;

  •  de Verordening havengelden Leeuwarden 2020
     en de bij deze verordening behorende tarieventabellen;
   
  •  de Verordening hondenbelasting Leeuwarden 2020
     en de bij deze verordening horende bijlage;
   
  •  de Legesverordening Leeuwarden 2020
     en de bij deze verordening behorende tarieventabel;
   
  •  de Verordening onroerende-zaakbelastingen Leeuwarden 2020;
   
  •  de Verordening parkeerbelastingen Leeuwarden 2020 en de 
     bijbehorende tarieventabel en het besluit;
   
  •  de Verordening precariobelasting Leeuwarden 2020
     en de bij deze verordening behorende tarieventabel en bijlage;
   
  •  de Verordening rioolheffingen Leeuwarden 2020.
   
  1.  en in te trekken:
   
  •  de Verordening afvalstoffenheffing Leeuwarden 2019
     en de bij deze verordening behorende tarieventabel;
   
  •  de Verordening begraafrechten Leeuwarden 2019
     en de bij deze verordening behorende tarieventabel;
   
  •  de Verordening havengelden Leeuwarden 2019
     en de bij deze verordening behorende tarieventabellen;
   
  •  de Verordening hondenbelasting Leeuwarden 2019 en de bij deze verordening behorende bijlage;
   
  •  de Verordening onroerende-zaakbelastingen Leeuwarden 2019;
   
  •  de Verordening precariobelasting Leeuwarden 2019
     en de bij deze verordening behorende tarieventabel;
   
  •  en de verordening Parkeerbelasting 2019 en de hierbij behorende           
   

  tarieventabel en het besluit;

  •  de Verordening rioolheffingen Leeuwarden 2019.
   


  Besluiten
  Aan de gemeenteraad voor te stellen om: 1. vast te stellen: - de Verordening afvalstoffenheffing Leeuwarden 2020 en de bij deze verordening behorende tarieventabel; de Verordening begraafrechten Leeuwarden 2020 en de bij deze verordening behorende tarieventabel; - de Verordening havengelden Leeuwarden 2020 en de bij deze verordening behorende tarieventabellen; - de Verordening hondenbelasting Leeuwarden 2020 en de bij deze verordening horende bijlage; - de Legesverordening Leeuwarden 2020 en de bij deze verordening behorende tarieventabel; - de Verordening onroerende-zaakbelastingen Leeuwarden 2020; - de Verordening parkeerbelastingen Leeuwarden 2020 en de bijbehorende tarieventabel en het besluit; - de Verordening precariobelasting Leeuwarden 2020 en de bij deze verordening behorende tarieventabel en bijlage; - de Verordening rioolheffingen Leeuwarden 2020. 2. en in te trekken: - de Verordening afvalstoffenheffing Leeuwarden 2019 en de bij deze verordening behorende tarieventabel; - de Verordening begraafrechten Leeuwarden 2019 en de bij deze verordening behorende tarieventabel; - de Verordening havengelden Leeuwarden 2019 en de bij deze verordening behorende tarieventabellen; - de Verordening hondenbelasting Leeuwarden 2019 en de bij deze verordening behorende bijlage; - de Verordening onroerende-zaakbelastingen Leeuwarden 2019; - de Verordening precariobelasting Leeuwarden 2019 en de bij deze verordening behorende tarieventabel; - en de verordening Parkeerbelasting 2019 en de hierbij behorende tarieventabel en het besluit; - de Verordening rioolheffingen Leeuwarden 2019.

  Stemverklaring door de fractie FNP: de fractie is tegen de verordening hondenbelasting en meldt met een motie terzake te komen.

  Aan de gemeenteraad voor te stellen om: 1. vast te stellen: - de Verordening afvalstoffenheffing Leeuwarden 2020 en de bij deze verordening behorende tarieventabel; de Verordening begraafrechten Leeuwarden 2020 en de bij deze verordening behorende tarieventabel; - de Verordening havengelden Leeuwarden 2020 en de bij deze verordening behorende tarieventabellen; - de Verordening hondenbelasting Leeuwarden 2020 en de bij deze verordening horende bijlage; - de Legesverordening Leeuwarden 2020 en de bij deze verordening behorende tarieventabel; - de Verordening onroerende-zaakbelastingen Leeuwarden 2020; - de Verordening parkeerbelastingen Leeuwarden 2020 en de bijbehorende tarieventabel en het besluit; - de Verordening precariobelasting Leeuwarden 2020 en de bij deze verordening behorende tarieventabel en bijlage; - de Verordening rioolheffingen Leeuwarden 2020. 2. en in te trekken: - de Verordening afvalstoffenheffing Leeuwarden 2019 en de bij deze verordening behorende tarieventabel; - de Verordening begraafrechten Leeuwarden 2019 en de bij deze verordening behorende tarieventabel; - de Verordening havengelden Leeuwarden 2019 en de bij deze verordening behorende tarieventabellen; - de Verordening hondenbelasting Leeuwarden 2019 en de bij deze verordening behorende bijlage; - de Verordening onroerende-zaakbelastingen Leeuwarden 2019; - de Verordening precariobelasting Leeuwarden 2019 en de bij deze verordening behorende tarieventabel; - en de verordening Parkeerbelasting 2019 en de hierbij behorende tarieventabel en het besluit; - de Verordening rioolheffingen Leeuwarden 2019.
  Aan de gemeenteraad voor te stellen om: 1. vast te stellen: - de Verordening afvalstoffenheffing Leeuwarden 2020 en de bij deze verordening behorende tarieventabel; de Verordening begraafrechten Leeuwarden 2020 en de bij deze verordening behorende tarieventabel; - de Verordening havengelden Leeuwarden 2020 en de bij deze verordening behorende tarieventabellen; - de Verordening hondenbelasting Leeuwarden 2020 en de bij deze verordening horende bijlage; - de Legesverordening Leeuwarden 2020 en de bij deze verordening behorende tarieventabel; - de Verordening onroerende-zaakbelastingen Leeuwarden 2020; - de Verordening parkeerbelastingen Leeuwarden 2020 en de bijbehorende tarieventabel en het besluit; - de Verordening precariobelasting Leeuwarden 2020 en de bij deze verordening behorende tarieventabel en bijlage; - de Verordening rioolheffingen Leeuwarden 2020. 2. en in te trekken: - de Verordening afvalstoffenheffing Leeuwarden 2019 en de bij deze verordening behorende tarieventabel; - de Verordening begraafrechten Leeuwarden 2019 en de bij deze verordening behorende tarieventabel; - de Verordening havengelden Leeuwarden 2019 en de bij deze verordening behorende tarieventabellen; - de Verordening hondenbelasting Leeuwarden 2019 en de bij deze verordening behorende bijlage; - de Verordening onroerende-zaakbelastingen Leeuwarden 2019; - de Verordening precariobelasting Leeuwarden 2019 en de bij deze verordening behorende tarieventabel; - en de verordening Parkeerbelasting 2019 en de hierbij behorende tarieventabel en het besluit; - de Verordening rioolheffingen Leeuwarden 2019.
 • 5.3
 • 5.3.1

  Resultaat stemming:


  Besluit
  De motie is aangenomen met 32 stemmen voor en 4 stemmen tegen. Voor stemden de fracties van PvdA, PGL, CDA, D66, GBL, FNP, CU, Lijst058, 50Plus en tegen stemde de fractie van de VVD. De gemeenteraad besluit: A. Het rijk te verzoeken om de bijdrage aan het gemeentefonds weer in overeenstemming te brengen met de verwachtingen en afspraken van begin 2018 en met de maatschappelijke opgaven waarvoor de gemeenten staan; B. Het rijk te verzoeken om het trap-op-trap-af principe te herzien en zodanig aan te passen dat minder grote en minder frequente schommelingen zullen optreden in de Algemene Uitkering vanuit het gemeentefonds.
 • 5.3.2

  Resultaat stemming:


  Besluit
  De motie is aangenomen met 23 stemmen voor en 13 tegen. Voor stemden de fracties van PvdA, PGL, GBL, FNP, CU, Lijst058, 50Plus; Tegen stemden de fracties van CDA, VVD en D66. De gemeenteraad besluit: • Bij het maken van het maatwerkaanpak reeds ingeburgerde statushouders te betrekken; • expliciet beleid te voeren om ervaringsdeskundige met een migratie-achtergrond als beroepskrachten in te zetten zowel bij de gemeente als bij de gesubsidieerde instellingen die zich bezig houden met de inburgering; • Deze kosten te dekken uit het inburgeringsbudget.

  De fractie van D66 legt een stemverklaring af: De fractie steunt het idee als zodanig maar vindt het nù geen goed moment met een evaluatie in voorbereiding en daarom niet passend.

 • 5.3.3

  Resultaat stemming:


  Besluit
  De motie is aangenomen met 32 stemmen voor en 4 tegen. Voor stemden de fracties van PvdA, PGL, CDA, D66, GBL, FNP, CU, Lijst058, 50Plus. Tegen stemde de fractie van VVD. De gemeenteraad besluit: • De benodigde extra subsidie voor 2020, zijnde € 3.000,-- aan stichting Present toe te kennen. • Dit te dekken uit de Impuls Sociale Investeringen

  De fractie van GBL legt een stemverklaring af: De fractie is van mening dat deze kosten ten laste van het reguliere budget van het Sociaal Domein gebracht moeten worden. Stemt nu nog eenmaal in met bekostiging vanuit het ISI.

 • 5.3.4

  Resultaat stemming:


  Besluit
  De motie is aangenomen met 27 stemmen voor en 9 stemmen tegen. Voor stemden de fracties van PvdA, PGL, D66, GBL, FNP, CU, Lijst058, 50Plus en Tegen stemden de fracties van VVD en CDA. De gemeenteraad besluit: • Een kostenoverzicht te maken wat het voor de gemeente en de KredietBank betekent wanneer er voor een Sociaal Krediet een lager rentepercentage gehanteerd wordt (verschillende tarieven naast elkaar). En dit voor de MTR aan de raad voor te leggen. • Hierin ook mee te nemen wat het betekent indien lopende leningen ook naar dit lager tarief worden overgeheveld. • Een schatting te maken hoeveel afgewezen aanvragen wel in aanmerking komen voor een sociaal krediet wanneer een lager rentepercentage gehanteerd wordt. • Een kwantitatieve opsomming te geven waarvoor deze kredieten ingezet worden. Indien mogelijk daarbij ook de cumulatieve bedragen toe te voegen.
 • 5.3.5

  Resultaat stemming:


  Besluit
  De motie is aangenomen met 32 stemmen voor en 4 stemmen tegen. Voor stemden de fracties van PvdA, PGL, CDA, D66, GBL, FNP, CU, Lijst058, 50Plus. Tegen stemde de fractie van VVD. De gemeenteraad besluit: - Bij grootschalig wegonderhoud, rioleringswerkzaamheden of herinrichting straten zo fietsvriendelijk mogelijk in te richten, voor zover dit mogelijk is binnen de beschikbare budgetten; - Het Kwaliteitsdocument Openbare Ruimte (KOR) zo nodig aan te passen overeenkomstig dit basisprincipe.
 • 5.3.6

  Resultaat stemming:


  Besluit
  De motie is aangenomen met 32 stemmen voor en 4 stemmen tegen. Voor stemden de fracties van PvdA, PGL, CDA, D66, GBL, FNP, CU, Lijst058, 50Plus. Tegen stemde de fractie van VVD. De gemeenteraad besluit: • Met behulp van bestaande voorbeelden een monitor op te zetten waarmee de beleidsinzet en voortgang ten aanzien van de VN-doelen voor duurzame ontwikkeling kan worden gemeten; • Waar nodig deze doelen daarbij te vertalen naar Leeuwarder (sub)doelstellingen; • Een eerste uitwerking van deze Leeuwarder SDG monitor in aanloop naar de MTR aan de raad te presenteren; • Een bijgewerkte monitor met ingang van de Begroting 2021 mee te laten lopen in de reguliere P&C-cyclus; • RUG/Campus Fryslân te betrekken bij de monitoring.
 • 5.3.7

  Resultaat stemming:


  Besluit
  De motie is unaniem aangenomen met 36 stemmen. De gemeenteraad besluit: • Aan te dringen bij het ministerie van Economische Zaken op extra controles van de gedateerde installaties door Staatstoezicht op de Mijnen voordat deze opnieuw in gebruik worden genomen.

  In de tweede termijn wordt door de indiener, raadslid Bruijnincx het tweede punt bij het dictum van de ingediende motie geschrapt. Het raadsbesluit bevat daarom 1 beslispunt.

 • 5.3.8

  Resultaat stemming:


  Besluit
  De motie is verworpen met 7 stemmen voor en 29 stemmen tegen. Voor stemden de fracties van GBL, PGL en 50Plus. Tegen stemden de fracties van PvdA, CDA, D66, VVD, FNP, CU, Lijst058.
 • 5.3.9

  Resultaat stemming:


  Besluit
  De motie is aangenomen met 30 stemmen voor en 6 stemmen tegen. Voor stemden de fracties van FNP, PvdA, PGL, CDA, D66, CU, Lijst058, 50Plus. Tegen stemden de fracties van VVD en GBL. De gemeenteraad besluit het college te verzoeken: Fersiket it Kolleezje: * yn oparbeidzjen mei de Fryske gemeenten, de Vereniging Friese Woningcorporaties, IPO en de VNG der yn 2019 by it Ryk op oan te trunen dat de ferhierdersheffing ôfskaft wurdt en der nije finansjele Ryksmiddels beskikber komme foar plattelâns- en stêdsfernijing; En draacht de griffy op: * dizze moasje fia de griffy’s nei alle oare gemeenterieden yn Fryslân en (yn oersetting) oan alle griffy’s fan de oare gemeenten yn Nederlân ta te stjoeren; * dizze moasje ek nei de Minister fan Miljeu en Wenjen, de Earste- en Twadde Keamer ta te stjoeren;
 • 5.3.10

  Resultaat stemming:


  Besluit
  De motie is aangenomen met 29 stemmen voor en 7 tegen. Voor stemden de fracties van CU, PvdA, PGL, CDA, D66, FNP, 50Plus. Tegen stemden de fracties va VVD, GBL, Lijst058. De gemeenteraad besluit: · De noodhulp en noodhulpbegeleiding te continueren in 2019 en hiervoor een bedrag te reserveren van maximaal € 30.000,-, en dit bedrag te dekken uit het ISI.
 • 5.3.11

  Resultaat stemming:


  Besluit
  De motie is unaniem aangenomen. De gemeenteraad besluit het college op te roepen: • Met ingang van de volgende aanslagperiode de gemeentelijke belastingen maandelijks, dus 10x per boekjaar, te incasseren / laten betalen.
 • 5.3.12

  Resultaat stemming:


  Besluit
  De motie is verworpen met 3 stemmen voor en 33 stemmen tegen. Voor stemden de fracties van Lijst058 en CU. Tegen stemden de fracties van PvdA, PGL, CDA, VVD, D66, GBL, FNP, 50Plus.

  De fractie van PGL legt een stemverklaring af. De fractie is uitgesproken tegen grote biomassacentrales en geeft er de voorkeur aan om deze kwestie in het kader van de RES (Regionale Energie Strategie) te bespreken en daarbij alle opties open te houden.

 • 5.3.13

  Resultaat stemming:


  Besluit
  De motie is verworpen met 4 stemmen voor en 32 stemmen tegen. Voor stemden de fracties van Lijst058 en FNP en raadslid Meinderts. Tegen stemden de overige leden van de CDA fractie en de fracties van PvdA, PGL, D66, VVD, GBL, CU, 50PLUS
 • 5.3.14

  Resultaat stemming:


  Besluit
  De motie is aangenomen met 34 stemmen voor en 2 stemmen tegen. Voor stemden de fracties van Lijst058, PvdA, PGL, CDA, VVD, D66, GBL, CU, 50Plus. Tegen stemde de fractie van FNP.

  De fracties van CDA en Lijst058 leggen een stemverklaring af. Zij stemmen voor de motie met inachtname van hetgeen de wethouder heeft gezegd over de periodisering.

 • 5.3.15

  Resultaat stemming:


  Besluit
  De motie is verworpen met 3 stemmen voor en 33 tegen. Voor stemden de fracties van Lijst058 en FNP. Tegen stemden de fracties van PvdA, PGL, CDA, VVD, D66, GBL, CU, 50PLUS.
 • 5.3.16

  De motie is staande de vergadering door de indiener, raadslid van der Galien ingetrokken.
  De motie wordt niet meer in stemming gebracht.  Besluit
  In de tweede termijn wordt na bespreking de motie ingetrokken door de indiener raadslid van der Galiën.
 • 5.4
 • 6