Besluitvorming (raad)

woensdag 16 september 2020 21:30 - 23:00
Locatie:
Raadzaal
Voorzitter:
Sybrand Buma

Agendapunten

 • 1

  Het college van Burgemeester en Wethouders heeft besloten de gemeenteraad voor te stellen de concept nota "Visie op kunst en cultuur in de gemeente Leeuwarden: durven en samen doen" vast te stellen.

  De ambitie is om ook na 2018 een aantrekkelijke culturele hoofdstad en regio te blijven en niet terug te vallen naar het kunst- en cultuurniveau van de jaren voor 2018.
  De gemeente Leeuwarden richt zich de komende jaren met haar kunst- en cultuurbeleid op:

  • het meedoen van onze inwoners aan de samenleving;
  • het versterken van het artistiek klimaat door kwalitatief goed aanbod van verschillende niveaus te bieden, en het bieden van mogelijkheden voor experiment en talentvolle (jonge) makers in Leeuwarden;
  • Meertaligheid als uniek onderdeel van onze cultuur. Er wordt onder meer ingezet op Fries en meertaligheid als onderdeel van Leeuwarden City of Literature;
  • versterken van de economie en het cultuurtoerisme. Wij willen met ons cultureel aanbod regionaal, nationaal en internationaal zichtbaar zijn en bezoekers trekken.

  De mogelijkheden die we zien zijn bijvoorbeeld de structurele uitrol van kunst- en cultuureducatie op het voortgezet onderwijs en mbo, participatie van kwetsbaren in de samenleving, ruimte voor nieuwe disciplines in het culturele veld en, naast gevestigde instellingen, inzet op talentontwikkeling en (jonge) makers.

  Wat er (financieel) voor nodig is om onze ambities te bereiken is in de nota weergegeven in drie niveaus. Niveau A beschrijft de huidige situatie, niveau B de basis op orde en niveau C het LF2028 legacy niveau.


 • 2

  Het College van Burgemeester en Wethouders stelt aan de gemeenteraad voor om de "Uitvoeringsnota Creatieve Broedplaatsen 2020-2028" vast te stellen. Hiermee wordt ingezet om de creatieve energie van 2018 te behouden en te versterken. Creatieve broedplaatsen zijn plekken voor ontmoeting en kruisbestuiving tussen jonge makers, talenten, creatieve ondernemers en inwoners. Hierdoor ontstaan nieuwe samenwerkingsverbanden, creatieve ideeën en innovaties die een meerwaarde bieden aan onze stad en regio.

  In de nota staan algemene uitgangspunten om creatieve plekken te faciliteren in hun (door)ontwikkeling. Daarnaast wordt in de nota specifiek voorgesteld om de DOAS, Haniahof, Sint Anthonystraat 7a/9 en de Westerkerk tot en met 2028 te behouden als locaties die zich elk op hun eigen wijze kunnen (door)ontwikkelen tot laagdrempelig openbaar toegankelijke maak-, experimenteer- en podiumplek voor jonge (nieuwe) talenten en culturele / creatieve ondernemers.

  Met het behouden van deze locaties in het kader van het creatieve broedplaatsenbeleid, geeft de gemeente invulling aan de behoefte van het creatieve veld aan een sluitend palet aan creatieve plekken die passen bij onze stad.


 • 3

  Op 28 november 2018 heeft de gemeenteraad de motie 'Prijsvraag Zalen Schaaf ' aangenomen. Daarin werd verzocht om de prijsvraag stop te zetten en de visie Speelmanskwartier aan te passen zodat Zalen Schaaf behouden zou blijven en openstelling tot 01.00 uur mogelijk bleef.

  Het college heeft de visie aangepast en ter inzage gelegd. Daar zijn 25 inspraakreacties op gekomen waarvan het merendeel openstelling tot 01.00 uur te laat vindt. Het college stelt daarom aan de gemeenteraad voor om de gewijzigde 1e aanpassing visie Speelmanskwartier vast te stellen, waarin alleen op vrijdag en zaterdag openstelling tot 01.00 uur mogelijk is en de overige dagen tot 23.00 uur, waarmee de huidige situatie voortgezet wordt.

  Daarnaast is de ideeënprijsvraag aangepast op basis van de aangepaste visie.

  Na de concept wijziging is ervoor gekozen om te wachten met het uitschrijven van de prijsvraag vanwege de herijking van de vastgoednota en de uitvoeringsnota broedplaatsen, die tevens een relatie heeft met de cultuurnota. Deze nota's worden op dit moment afgerond, echter is het voor zowel de omwonenden als de huidige gebruiker belangrijk dat er duidelijkheid over de toekomstige situatie komt. Daarom is het voorstel om dit voorjaar te starten met de prijsvraag, die een doorlooptijd van ca 5 maanden heeft, zodat na de zomer duidelijkheid gegeven kan worden.


 • 4

  Erfgoed leeft en de betrokkenheid van burgers bij erfgoed is alleen maar toegenomen in de afgelopen jaren. Het verhaal van een plek en de beleving worden hierbij steeds belangrijker. Erfgoed, en dan in het bijzonder de zichtbare elementen, zijn onderdeel van de identiteit van bewoners en gebruikers.

  In de  'Erfgoedagenda van de toekomst' wordt een eigentijdse visie op erfgoed gegeven. De visie is opgehangen aan vier thema's: Verbinden burgers, Duurzaamheid, Financiën en Meer of minder bescherming. Vanuit de visie op deze thema's vloeien uitvoeringsactiviteiten voort. De uitvoeringsactiviteiten worden op verschillende momenten uitgewerkt en gerealiseerd. Een planning hiervan is opgenomen in de Erfgoedagenda van de toekomst.

  De “Erfgoedagenda van de toekomst” gaat om de bijzondere taken op het gebied van erfgoed in brede zin, die niet vallen binnen de reguliere, wettelijke taken op het gebied van erfgoed en cultuurhistorie. Op deze wijze werken we aan het verder versterken erfgoed en wordt hier blijvend aandacht voor gegenereerd.