Besluitvorming (raad)

woensdag 24 april 2019 19:30 - 20:15
Locatie:
Raadzaal
Voorzitter:
Ferd Crone

Uitzending

Agendapunten

 • 1

  Besluit
  wordt conform vastgesteld.
 • 2
 • 3
 • 3.1

  Resultaat stemming:


  Besluit
  PricewaterhouseCoopers BV te benoemen tot accountant voor de controle van de jaarrekening en het leveren van de overige overeengekomen accountantsdientsen voor de periode van 1 juli 2019 tot 1 juli 2022, met de mogelijkheid deze overeenkomst met een periode van drie maal 1 jaar te verlengen.
 • 3.2

  De nieuwe wijk Wiarda ten zuiden van Leeuwarden is druk in ontwikkeling. Aan de noord(oost) rand van het buurtschap vindt een aanpassing plaats. De aanpassing betreft het op enkele plekken wijzigen van de bestemming ‘Groen’ naar ‘Woongebied’ en vice versa zodat een andere verdeling van de woningen gerealiseerd kan worden die beter past bij de huidige marktvraag. Het aandeel twee onder een kap woningen wordt vergroot en het aandeel rijenwoningen wordt verlaagd. De stedenbouwkundige kwaliteit blijft gehandhaafd. Om de ontwikkeling planologisch mogelijk te maken is een partiële herziening van het bestemmingsplan opgesteld. De verbeelding wordt op een aantal onderdelen aangepast, terwijl de huidige juridische regeling van het bestemmingsplan 'De Zuidlanden - plandeel Wiarda' ongewijzigd van kracht blijft. Het ontwerpbestemmingsplan heeft ter visie gelegen en er zijn twee zienswijzen tegen het plan ingediend. Er is overeenstemming bereikt met een van de indieners. De tweede zienswijze heeft niet tot planaanpassingen geleid. Het college stelt de gemeenteraad voor om het bestemmingsplan Leeuwarden - Partiële herziening aanpassing woonpercelen Wiarda vast te stellen.


  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  BESLUIT:

  1. De reactie- en antwoordnota zienswijzen ontwerpbestemmingsplan
   Leeuwarden – Partiële herziening woonpercelen Wiarda vast te stellen;
  2. Het bestemmingsplan “Leeuwarden - Partiële herziening aanpassing
   woonpercelen Wiarda” gewijzigd vast te stellen onder toekenning van het
   nummer NL.IMRO.0080.06003BP01-VG01;
  3. Geen exploitatieplan vast te stellen.


  Besluiten
  BESLUIT: 1. De reactie- en antwoordnota zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Leeuwarden – Partiële herziening woonpercelen Wiarda vast te stellen; 2. Het bestemmingsplan “Leeuwarden - Partiële herziening aanpassing woonpercelen Wiarda” gewijzigd vast te stellen onder toekenning van het nummer NL.IMRO.0080.06003BP01-VG01; 3. Geen exploitatieplan vast te stellen.
  BESLUIT: 1. De reactie- en antwoordnota zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Leeuwarden – Partiële herziening woonpercelen Wiarda vast te stellen; 2. Het bestemmingsplan “Leeuwarden - Partiële herziening aanpassing woonpercelen Wiarda” gewijzigd vast te stellen onder toekenning van het nummer NL.IMRO.0080.06003BP01-VG01; 3. Geen exploitatieplan vast te stellen.
 • 3.3

  Het college heeft besloten de gemeenteraad voor te stellen om de begroting te wijzigen. Het is een verzamelvoorstel waarin voorstellen zitten voor inhoudelijke begrotingswijzigingen, financieel technische begrotingswijzigingen en een voorstel om het subsidieoverzicht begroting 2019 aan te passen.


  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  Het eerste verzamelvoorstel begrotingswijzigingen 2019 vast te stellen en de begroting dienovereenkomstig te wijzigen.


  Besluiten
  Het eerste verzamelvoorstel begrotingswijzigingen 2019 vast te stellen en de begroting dienovereenkomstig te wijzigen.
  Het eerste verzamelvoorstel begrotingswijzigingen 2019 vast te stellen en de begroting dienovereenkomstig te wijzigen.
 • 3.4

  De beide herindelingen in de afgelopen jaren zijn een goede aanleiding om het bestaande gemeentewapen aan te passen (te vermeerderen) en te kijken naar de gemeentevlag. Het college stelt aan de gemeenteraad voor een verzoek in te dienen tot een 'vermeerderd' gemeentewapen en een andere vlag aan te wijzen.


  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  1. Bij Zijne Majesteit de Koning een verzoek tot wijzing indienen, een
   vermeerdering, van het gemeentewapen, als volgt omschreven:
   In azuur een gouden leeuw, de top van de staart naar rechts gekruld.
   Het schild gedekt met een gouden kroon van drie bladeren en
   tweemaal drie parels en gehouden door een rode leeuw en een
   klimmend rood hert, staande op een grasgrond.
  2. Een nieuw ontwerp van de gemeentevlag vaststellen conform het
   burgerinitiatief waarbij de vlag bestaat uit een gele klimmende leeuw
   op een blauwe ondergrond.
   Naar aanleiding van de afgelopen herindelingen


  Besluit
  1. Bij Zijne Majesteit de Koning een verzoek tot wijzing indienen, een vermeerdering, van het gemeentewapen, als volgt omschreven: In azuur een gouden leeuw, de top van de staart naar rechts gekruld. Het schild gedekt met een gouden kroon van drie bladeren en tweemaal drie parels en gehouden door een rode leeuw en een klimmend rood hert, staande op een grasgrond. 2. Een nieuw ontwerp van de gemeentevlag vaststellen conform het burgerinitiatief waarbij de vlag bestaat uit een gele klimmende leeuw op een blauwe ondergrond. Naar aanleiding van de afgelopen herindelingen
 • 3.5

  De ministeriele regeling voor hulp uit het sociaal netwerk (betaald uit een PGB), jurisprudentie en ervaringen in de uitvoering hebben geleid tot overwegend technische aanpassingen in de Verordening Wmo en Verordening Jeugdhulp.


  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  1. De Verordening Wmo 2019-2 gemeente Leeuwarden vast te stellen;
  2. De verordening Jeugdhulp 2019-2 Gemeente Leeuwarden vast te
   stellen


  Besluit
  1. De Verordening Wmo 2019-2 gemeente Leeuwarden vast te stellen; 2. De verordening Jeugdhulp 2019-2 Gemeente Leeuwarden vast te stellen

  Stemverklaring van raadslid Bruijnincx.

 • 3.6

  De 2e wijziging van de APV behelst het aanpassen van de artikelen met betrekking tot honden. Door veranderende wetgeving op het gebied van registratieplicht voor honden dienden de artikelen geactualiseerd te worden.
  Dit is een bevoegdheid van de gemeenteraad.


  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  Vast te stellen de volgende verordening tot wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Leeuwarden:

  A. Artikel 2:57 wordt vervangen door de volgende tekst:
  Artikel 2:57 Loslopende honden

  1. Het is de eigenaar of houder van een hond verboden die hond te laten verblijven of te laten lopen:
   a) op een voor het publiek toegankelijke en kennelijk als zodanig ingerichte kinderspeelplaats, zandbak of speelweide of op een andere door het college aangewezen plaats;
   b) op recreatieterreinen, natuurgebieden dan wel stranden in de periode van 1 maart tot 1 november;
   c) op de weg zonder dat de hond aangelijnd is;
   of
   d) op de weg indien die hond niet is voorzien van een halsband of een ander identificatiemerk dat de eigenaar of houder duidelijk doet kennen.
  2. Het in het eerste lid vervatte losloopverbod onder c geldt niet op de door het college aangewezen plaatsen, mits de hond losloopt onder voldoende geleide of toezicht.
  3. Het eerste lid vervatte verbod onder a en b, is niet van toepassing op de eigenaar of houder van een hond:
   a. die zich vanwege zijn handicap door een geleidehond of sociale hulphond laat begeleiden; of
   b. die deze hond aantoonbaar gekwalificeerd opleidt tot geleidehond of sociale hulphond; of
   c. die wordt ingezet ten behoeve van het hoeden van een schaapskudde.

  B. Artikel 2:58 wordt vervangen door de volgende tekst:
  Artikel 2:58 Verontreiniging door honden, paarden en pony’s

  1. Degene die zich met een hond op een openbare plaats begeeft is verplicht ervoor te zorgen dat de uitwerpselen van die hond onmiddellijk worden verwijderd.
  2. Het eerste lid is niet van toepassing op de eigenaar of houder van een hond die zich vanwege zijn handicap door een geleidehond of sociale hulphond laat begeleiden.
  3. Degene die zich met een paard of pony op een openbare plaats begeeft is verplicht ervoor te zorgen dat in de openbare ruimte, voor zover gelegen binnen de bebouwde kommen van de gemeente Leeuwarden, de uitwerpselen van het paard of de pony terstond worden opgeruimd.

  C. Aan artikel 2:59 wordt een nieuw lid 4 toegevoegd dat luidt:
  4. Onverminderd artikel 2:57, eerste lid, aanhef onder d, dient een hond als bedoeld in het eerste lid voorzien te zijn van een door de bevoegde minister op aanvraag verstrekt uniek identificatienummer door middel van een microchip die met een chipreader afleesbaar is.


  Besluit
  Vast te stellen de volgende verordening tot wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Leeuwarden: A. Artikel 2:57 wordt vervangen door de volgende tekst: Artikel 2:57 Loslopende honden 1. Het is de eigenaar of houder van een hond verboden die hond te laten verblijven of te laten lopen: a) op een voor het publiek toegankelijke en kennelijk als zodanig ingerichte kinderspeelplaats, zandbak of speelweide of op een andere door het college aangewezen plaats; b) op recreatieterreinen, natuurgebieden dan wel stranden in de periode van 1 maart tot 1 november; c) op de weg zonder dat de hond aangelijnd is; of d) op de weg indien die hond niet is voorzien van een halsband of een ander identificatiemerk dat de eigenaar of houder duidelijk doet kennen. 2. Het in het eerste lid vervatte losloopverbod onder c geldt niet op de door het college aangewezen plaatsen, mits de hond losloopt onder voldoende geleide of toezicht. 3. Het eerste lid vervatte verbod onder a en b, is niet van toepassing op de eigenaar of houder van een hond: a. die zich vanwege zijn handicap door een geleidehond of sociale hulphond laat begeleiden; of b. die deze hond aantoonbaar gekwalificeerd opleidt tot geleidehond of sociale hulphond; of c. die wordt ingezet ten behoeve van het hoeden van een schaapskudde. B. Artikel 2:58 wordt vervangen door de volgende tekst: Artikel 2:58 Verontreiniging door honden, paarden en pony’s 1. Degene die zich met een hond op een openbare plaats begeeft is verplicht ervoor te zorgen dat de uitwerpselen van die hond onmiddellijk worden verwijderd. 2. Het eerste lid is niet van toepassing op de eigenaar of houder van een hond die zich vanwege zijn handicap door een geleidehond of sociale hulphond laat begeleiden. 3. Degene die zich met een paard of pony op een openbare plaats begeeft is verplicht ervoor te zorgen dat in de openbare ruimte, voor zover gelegen binnen de bebouwde kommen van de gemeente Leeuwarden, de uitwerpselen van het paard of de pony terstond worden opgeruimd. C. Aan artikel 2:59 wordt een nieuw lid 4 toegevoegd dat luidt: 4. Onverminderd artikel 2:57, eerste lid, aanhef onder d, dient een hond als bedoeld in het eerste lid voorzien te zijn van een door de bevoegde minister op aanvraag verstrekt uniek identificatienummer door middel van een microchip die met een chipreader afleesbaar is.
 • 4
 • 4.1

  Er is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het planologisch mogelijk maken van drie recreatiearken bij De Burd nabij Grou. Deze arken moeten verplaatst worden in verband met de woningbouw op de Minne Finne. De arken worden verplaatst naar De Burd, waar reeds steigers voor recreatief gebruik aanwezig zijn. De arken worden goed in het landschap ingepast. Ook anderszins (bijvoorbeeld ecologisch of milieutechnisch) bestaan er geen bezwaren tegen dit plan. In het kader van de afwijkingsprocedure heeft de ontwerp-vergunning met bijlagen 6 weken ter visie gelegen. Binnen deze termijn is één zienswijze ingediend door eigenaren van de aangrenzende recreatiewoningen. Deze zienswijze is voor het college geen aanleiding om goedkeuring aan het plan te onthouden. Er wordt aan de gemeenteraad voorgesteld om voor deze aanvraag een verklaring van geen bedenkingen af te geven.


  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  een verklaring van geen bedenkingen conform artikel 6.5 lid 1 van het Besluit
  omgevingsrecht, afgeven voor het planologisch mogelijk maken van drie
  recreatiearken aan de Burd nabij Grou.


  Besluiten
  een verklaring van geen bedenkingen conform artikel 6.5 lid 1 van het Besluit omgevingsrecht, afgeven voor het planologisch mogelijk maken van drie recreatiearken aan de Burd nabij Grou.
  een verklaring van geen bedenkingen conform artikel 6.5 lid 1 van het Besluit omgevingsrecht, afgeven voor het planologisch mogelijk maken van drie recreatiearken aan de Burd nabij Grou.
 • 5
 • 6