Voorbereidende Vergadering

woensdag 17 april 2019 19:30 - 20:58
Locatie:
Raadhuis Landerd, Pastoor van Winkelstraat 5 Schaijk
Voorzitter:
M.C. Bakermans
Toelichting:
Aanwezig: M. Bakermans (voorzitter), Mw. E. Weijenberg (griffier), A. de Kleijn, J. Zwaans (DS97), A. de Louw, J. Janssen (RPP), J. van den Heuvel, R. Steemers (MV), J. Pijnappels, Mw. M. Slegers (PL), P. Jonkergouw (CDA) en de wethouder B. Brands. Afwezig met kennisgeving: Mw. M. Hoek (VVD).

Agendapunten

 • 1
 • 2

  Inwoners mogen inspreken over onderwerpen die de raad aangaan. De maximale spreektijd is 5 minuten.

 • 3

  Onderstaande voorstellen worden geagendeerd voor de raadsvergadering van 16 mei 2018.

 • 3.a

  Initiatiefnemer wil de woonboerderij splitsen en het kinderdagverblijf uitbreiden naar maximaal 24 kindplaatsen. De locatie ligt binnen het bestemmingsplan ‘Robuste EVZ Mun’ en heeft de bestemming ‘Agrarisch met waarden – Landschap en Natuur’. Deze bestemming laat de boerderijsplitsing en de uitbreiding van het kinderdagverblijf niet toe. Voor initiatiefnemer is het van belang dat de toename in het aantal kindplaatsen planologisch gewaarborgd wordt omdat dit van belang is voor de bedrijfsvoering. Een tijdelijke oplossing om extra kinderen op te kunnen vangen, vóórdat het vast te stellen bestemmingsplan in werking is getreden, is het gastouderconcept. Op deze manier wordt momenteel de toename in het aantal kindplaatsen (tijdelijk) mogelijk gemaakt. De tijdelijke situatie dient door het vaststellen van het bestemmingsplan planologisch geregeld te worden waardoor het maximaal aantal kindplaatsen op één plek duidelijk en rechtstreeks geregeld wordt. Het ontwerpbestemmingsplan is met ingang van 11 februari 2019 gedurende zes weken ter inzage gelegd. Wij vragen u nu om het ontwerpbestemmingsplan vast te stellen.  Besluit
  Agendapunt opnemen als hamerstuk op de agenda van de raadsvergadering van 16 mei 2019.
 • 3.b

  De startnotitie geeft de kaders aan waarbinnen wij als regio onze bijdrage aan de uitvoering van het aanstaande Klimaatakkoord gaan uitwerken. Hier worden het proces, de tijdslijn en de randvoorwaarden aangegeven, die bij de totstandkoming van het zogenaamde voorlopig bod en definitieve bod zullen worden gehanteerd. Dit bod betreft de regionale bijdrage van Noordoost Brabant aan de CO2 reductie voor de doelstellingen uit het nationaal Klimaatakkoord. De Startnotitie Regionale Energie Strategie Noordoost Brabant (RES NOB) wordt per gemeente ter vaststelling aan de gemeenteraden aangeboden. In het vervolgtraject zullen het voorlopig en het definitief bod voor de regionale bijdrage aan de CO2 reductie worden voorgelegd ter besluitvorming in uw, en de overige gemeenteraden in Noordoost Brabant, Provinciale Staten en de Besturen van de waterschappen.  Besluit
  Agendapunt opnemen als bespreekstuk op de agenda van de raadsvergadering van 16 mei 2019.
 • 4

  Onderstaande opiniërende stukken zijn geagendeerd.

 • 4.a

  Het klimaatakkoord dat in 2015 is gesloten in Parijs heeft gevolgen voor iedereen. Naast de landelijke doelstellingen zijn ook in het coalitieprogramma 2018-2022 ambities opgenomen. De landelijke afspraken, regionale ontwikkelingen en het coalitieprogramma vormen de basis voor het gemeentelijk beleid. Er is een notitie opgesteld waarin de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van Duurzaamheid zijn opgenomen. Om uitvoering te geven aan deze ontwikkelingen hechten wij er aan een opiniërende discussie te voeren over welke maatregelen voor Landerd belangrijk zijn en daar prioriteit in vast te stellen. Deze notitie is zeker niet alles omvattend maar sluit wel aan bij datgene wat er leeft en gebeurd in onze dorpen en regio. Duurzaamheid wordt ook vertaald binnen andere beleidsterreinen zoals bijvoorbeeld de woonvisie, afvalinzameling en groenbeheer. Tevens hebben we ons vooral gericht op de nabije toekomst mede in het licht van de aanstaande herindeling. Om het bewustzijn bij onze inwoners te vergroten en te ondersteunen hebben we recentelijk een duurzaamheidskrant uitgebracht. Hierin staan praktische maatregelen gericht op gedrag en of activiteiten die met een beperkte financiële inzet mogelijk zijn. Tijdens een podiumavond in april 2019 gaan wij nader met u in gesprek over het ontwikkelen van de energievisie. Nu vragen wij uw opinie over de uitgangspunten van Duurzaamheidsambities ten behoeve van de op te stellen Energievisie.


 • 5

  Door het Presidium zijn onderstaande onderwerpen aan de agenda toegevoegd.

 • 6

  Voor zover daar behoefte aan is worden de ingekomen stukken die zijn gekoppeld aan de agenda van de raadsvergadering van 16 mei 2019 vandaag besproken. Zie hiervoor de lijst met ingekomen stukken A t/m D (brieven en mails van inwoners en derden). Het procedurevoorstel over de afhandeling van de ingekomen stukken staat op de raadsagenda. Uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergadering dient aan de griffier te worden gemaild welke ingekomen stukken men wil bespreken, zodat de portefeuillehouder zich inhoudelijk kan voorbereiden. Wethouder Brands is aanwezig bij deze vergadering.


 • 7

  Voor zover daar behoefte aan is worden de raadsinformatiebrieven die zijn gekoppeld aan de agenda van de raadsvergadering van 16 mei 2019 vandaag besproken. Zie hiervoor de lijst met raadsinformatiebrieven. Uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergadering dient aan de griffier te worden gemaild welke raadsinformatiebrieven men wil bespreken, zodat de portefeuillehouder zich inhoudelijk kan voorbereiden. Wethouder Brands is aanwezig bij deze vergadering.


 • 8

  Alle fracties/raadsleden kunnen over allerlei onderwerpen vragen stellen aan de betreffende portefeuillehouder. Wethouder Brands is aanwezig bij deze vergadering. Vragen dienen uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergadering schriftelijk te worden ingediend bij de griffier, zodat de portefeuillehouder zich inhoudelijk kan voorbereiden.

 • 9