Raadsvergadering

donderdag 17 mei 2018 20:00 - 21:07
Locatie:
Raadhuis Landerd, Pastoor van Winkelstraat 5 Schaijk
Voorzitter:
M.C. Bakermans
Toelichting:

Extra raadsvergadering vanwege installatie wethouders.
Aanwezig: M. Bakermans (voorzitter), E. Weijenberg (griffier), N. de Jong, Mw. C. Henst, J. Zwaans (DS97), A. de Louw, H. van den Broek, R. Müller (RPP), R. Steemers, J. van den Heuvel, T. van den Berg, H. van Tiel (MV), Mw. M Hoek (VVD), Mw. M. Slegers, M. Böhmer, J. Pijnappels (PL), S. Reitsma (CDA).
Afwezig met kennisgeving: P. Jonkergouw, A. de Kleijn.

Agendapunten

 • 1

  De burgemeester nodigt u uit tot het bijwonen van een openbare vergadering van de gemeenteraad die gehouden wordt op donderdag 17 mei 2018, aanvang 20.00 uur in de raadszaal van het raadhuis van Landerd, Pastoor van Winkelstraat 5 te Schaijk.
  De agenda en alle bijbehorende stukken zijn door raads- en collegeleden digitaal in te zien via iBabs. Het publiek kan de stukken inzien via www.landerd.nl/bestuur-en-organisatie/gemeenteraad.


  Besluit
  nvt

  De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur.

 • 2

  Inwoners mogen inspreken over onderwerpen die de raad aangaan. De maximale spreektijd is 5 minuten.


  Besluit
  nvt

  Er zijn geen insprekers.

 • 3

  Besluit
  nvt

  De naam van de heer Reitsma wordt getrokken. Bij eventuele hoofdelijke stemming start de stemming bij het CDA.

 • 4


  Besluit
  De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
 • 5

  Alle fracties krijgen de gelegenheid een 1e reactie te geven op het akkoord. De fractievoorzitters van de coalitiepartijen kunnen daarop desgewenst reageren. De nog te benoemen wethouders reageren niet, omdat ze nog niet benoemd zijn.  Besluiten
  De raad besluit een voorbereidingsbudget van € 100.000 beschikbaar te stellen voor de vorming van een nieuwe Maashorstgemeente en de formaties van de wethouders uit te breiden van 0,75 naar 0,8 fte.

  De raad besluit conform beslispunten 2 tot en met 4 uit het voorstel. Beslispunt 1 (bespreken coalitieprogramma) wordt geagendeerd voor de raadsvergadering van 31 mei.
  Het besluit wordt genomen met 11 stemmen (fracties MV, PL, RPP, VVD) voor en 4 stemmen (fracties DS97, CDA) tegen.

  nvt

  De beraadslaging start in volgorde van grootte van de fracties: Maashorst Vooruit, DS97, PL, RPP, CDA. VVD.

 • 6

  De wethouders Jonkergouw en Maathuis nemen in een aparte bijeenkomst op 30 mei afscheid.


  Besluit
  nvt

  Aan het afscheid van wethouder Maathuis wordt kort aandacht besteed. Wethouder Jonkergouw is wegens vakantie afwezig. Beiden hebben op 30 mei hun afscheidsreceptie.

 • 7

  Bij de coalitiebesprekingen zijn afspraken gemaakt over het aantal wethouders en de invulling van de wethoudersposten. Op aanbeveling van de coalitiepartijen worden drie nieuwe wethouders benoemd.

  De commissie onderzoek geloofsbrieven bestaat uit Sybren Reitsma, Charlotte Henst en Thijn van den Berg. De commissie onderzoek geloofsbrieven heeft voorafgaand aan de vergadering de geloofsbrieven van de wethouders Brands, Böhmer en Vereijken onderzocht. Zij brengen hierover verslag uit.
  Bijlages zijn beschikbaar voor de commissie onderzoek geloofsbrieven.

  De voorzitter benoemt drie raadsleden tot stembureau.
  Over de benoeming wordt schriftelijk gestemd. Na het aanvaarden van de benoeming door de wethouders vindt de beëdiging plaats.  Besluiten
  De leden van den Berg, Reitsma en Henst worden door de voorzitter benoemd als stembureau.

  Het stembureau deelt de uitslag van de schriftelijke stemming over de wethouderskandidaten mee aan de raad.

  De wethouders Brands, Böhmer en Vereijken worden benoemd.

  Er vindt schriftelijke stemming plaats. Bij 11 stembriefjes worden de namen van de kandidaat-wethouders Brands, Böhmer en Vereijken opgenoemd. De overige 4 stembriefjes zijn blanco.

  Hiermee wordt ook ingestemd met de ontheffing van het woonplaatsvereiste voor de wethouders Brands en Vereijken.

 • 8

  Door de installatie van Moritz Böhmer als wethouder komt zijn raadszetel vrij. Gerhard Benneker is door de voorzitter van het stembureau benoemd in de vacature. De commissie onderzoek geloofsbrieven informeert en adviseert de raad over het voorstel tot zijn toelating. De commissie onderzoek geloofsbrieven bestaat uit Sybren Reitsma, Charlotte Henst en Thijn van den Berg.
  De commissie onderzoek geloofsbrieven heeft voorafgaand aan de vergadering de geloofsbrief van kandidaat-raadslid Benneker onderzocht. Na het horen van de commissie brengt de voorzitter het toelatingsbesluit in stemming. Daarna vindt de beëdiging plaats.  Besluit
  De heer Benneker wordt toegelaten als raadslid.
 • 9

  Besluit
  nvt

  De voorzitter sluit de vergadering om 21.07 uur.