Gemeenteraad

maandag 20 september 2021 19:30 - 21:30
Locatie:
Digitaal
Voorzitter:
Marina van der Velde - Menting
Toelichting:

CONCEPT AGENDA
definitieve agenda en stukken volgen

Agendapunten

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

  Reglement van Orde artikel 15, lid 3: "Een voorstel tot verandering dient ten minste 24 uur voor de betreffende vergadering schriftelijk bij de griffier te worden ingediend.".

 • 5

  De raad stelt deze lijst vast.

 • 6

  De lijst van ingekomen stukken heeft een iets andere vorm gekregen dan de raadsleden de afgelopen jaren gewend zijn. Het is nu vormgegeven als één raadsbesluit waarbij de ingekomen stukken in drie subgroepen staan weergegeven. De ingekomen stukken staan niet meer allemaal op de agenda van de raadsvergadering, dit is overzichtelijker en zijn via de "overzichten" (linker kolom in iBabs) te raadplegen.

  Reglement van Orde, Artikel 16 Ingekomen stukken

  1. Bij de raad ingekomen stukken, waaronder schriftelijke mededelingen van het college aan de raad, worden met een voorstel tot afdoening op een lijst geplaatst. Deze lijst wordt aan de leden van de raad toegezonden en ter inzage gelegd.
  2. Na de vaststelling van de besluitenlijst stelt de raad op voorstel van de voorzitter de wijze van afdoening van de ingekomen stukken vast.


  Ingekomen stukken
  Onderwerp
  1e Kwartaalrapportage BVO Kaag en Braassem
  Beantwoording schriftelijke vragen SvKB - Bouwen in het groen
  Brief college inzake gunning contractering Ondersteuning ‘Dichtbij in de Rijnstreek 2022-2026’
  Brief college inzake legalisatiemogelijkheden permanente bewoning recreatiewoningen
  Brief college inzake update vervolg Willen van der Veldenweg te Leimuiden
  Brief reactie inzake zienswijze KenB op begroting 2022 BVO Rijn en Braassem
  COVID-19 Monitor 1 Zomer 2021-07-15
  Greenport Aalsmeer Verkenning naar een regionaal open warmtenet voor de glastuinbouw
  Memo college inzake vertrek gemeentesecretaris
  Motie Borstonderzoek elke 2 jaar aangenomen gemeente Steenbergen
  Motie borstonderzoek elke 2 jaar aangenomen gemeente Tiel
  Motie Vreemd aan de orde van de Dag Borstonderzoek vrouwen aangenomen gemeente Wormerland
  RDOG Hollands Midden inzake vastgestelde jaarstukken 2020
  Reactie verontruste anonieme inwoner inzake handhavingsverzoek
  Reacties verontruste kopers De Poelen Fase 1 en 2
  Regenboogteam Corona advies van de GR op vaccinatie van gezonde kinderen inclusief bijlagen
  Regenboogteam Corona vaccinatiebeleid voor kinderen en mRNA vaccins
  Rosa Manus Vrouwenopvang Jaarbericht 2020
  Stichting Morgenwijzer Jaarstukken 2020
  VNG ledenbrief ledenraadpleging onderhandelaarsakkoord Cao SW 2021-2025
  VNG ledenbrief VNG kiest voor gedeelde invoervoorziening Single Digital Gateway
  VNG ledenbrief voortgang verplicht energielabel C voor kantoren in 2023 binnen uw gemeente
  VNG ledenbrief zorg en veiligheid over de wet straffen en beschermen Wvggz en Wzd
 • 7
 • 8

  Reglement van Orde, Artikel 22 Hamerstukken en beraadslaging

  1. De voorzitter stelt de hamerstukken tegelijk aan de orde.
  2. Over een hamerstuk vindt geen beraadslaging plaats, tenzij een lid uiterlijk de vrijdag 12.00 uur voorafgaande aan de raadsvergadering een verzoek bij de griffier heeft ingediend, voorzien van een duidelijke motivatie om er een bespreekstuk van te maken. De griffie stuurt dit verzoek door naar alle raadsleden. De voorzitter stelt het verzoek vervolgens aan de orde bij de vaststelling van de agenda. De raad beslist over het verzoek.
   3.Een stemverklaring kan worden afgelegd indien een lid aangeeft bij het aan de orde stellen van de hamerstukken tegen het voorstel geacht wil worden te hebben gestemd.
   4.De raad kan op voorstel van de voorzitter of een lid van de raad beslissen over één of meer onderdelen van een onderwerp of voorstel afzonderlijk te beraadslagen.
   5.Op verzoek van een lid van de raad of op voorstel van de voorzitter kan de raad besluiten de beraadslaging voor een door hem te bepalen tijd te schorsen teneinde het college of de leden de gelegenheid te geven tot onderling nader beraad. De beraadslagingen worden hervat nadat de schorsingsperiode verstreken is.

 • 9