Presidium

maandag 1 februari 2021 18:00 - 19:25
Locatie:
Digitaal
Voorzitter:
Marina van der Velde - Menting
Toelichting:

Het presidium zal iets later beginnen in verband met het gesprek met de CvK.

Agendapunten

 • 1

  De voorzitter opende de vergadering om 18.23 uur

 • 2


  Besluit
  Akkoord met deze besluitenlijst.

  Wanneer u een opmerking heeft over de besluitenlijst wordt u gevraagd deze voor aanvang van de vergadering te mailen aan de griffier.

 • 3
 • 3.a

  De drie maanden planning is ten opzichte van de in januari getoonde planning iets aangepast.
  Met name de Hoorzitting en V&A van 8 februari zijn aangepast. De volgende toelichtingen kunnen hierover worden gegeven:

  • Bestemmingsplan Julianalaan 68-70 Kaag
  Aanvragers hebben nieuwe onderzoeken laten doen die nodig zijn voor de afwikkeling van de zienswijzen. Daardoor is het tijdschema buiten onze invloedsfeer anders komen te liggen en daarmee ook de planning van de besluitvorming.

  • IKC Woubrugge
  Gepland was een voorbereidingskrediet, echter dit past al in de besluiten van de raad genomen tijdens de begrotingsbehandeling 2021. Later dit jaar, waarschijnlijk Q2 of Q3 komt er een voorstel voor een krediet voor ontwikkeling en realisatie.

  • Evaluatie doelgroepen sociale woningbouw
  De evaluatie van de doelgroepenverordening vraagt iets meer tijd omdat we ook andere aspecten uit Holland Rijnland en ervaringen van andere gemeenten willen meenemen bij het voorleggen van de evaluatie en voorstellen.

  IKC Woubrugge: De financiële paragraaf hangt samen met de "prioritering maatregelen" en de onderdelen van het plan die nog in ontwikkeling zijn, daarom is het nu niet mogelijk hierover al besluiten te vragen van de raad. Waarschijnlijk zullen nadere besluiten kunnen worden genomen in aanloop naar de Richtnota.
  Evaluatie doelgroepen sociale woningbouw: dit stuk was nog niet besluitrijp en is daarom een maand opgeschoven.

  Aan de Hoorzitting is wel het BP Polderhof toegevoegd, hierbij dienen twee zienswijzen te worden besproken.

  Op 15 februari 2021 staat zowel een openbaar als vertrouwelijk deel op de vergadering het is de bedoeling eerst het openbare deel te doen en daarna het vertrouwelijke deel, zodat de vergadering precies op tijd kan beginnen. Raadleden die alleen het vertrouwelijk deel willen volgen zullen via de WhatsApp een seintje krijgen wanneer ze kunnen inloggen in de vertrouwelijke vergadering, ook kunnen fracties daarover onderling afspraken maken.

  Cyclus maart is erg vol, daarom wordt er nu gekeken of er nog mogelijkheden zijn om onderdelen nog naar de cyclus februari te schuiven. Ook in maart is er een extra raadsvergadering gepland op 18 maart 2021. Tijdens deze raadsvergadering waarin ook de Commissaris van de Koning (met de Chef Kabinet)aanwezig zal zijn zal de raad de profielschets voor de nieuwe burgemeester vaststellen.  Besluit
  Het presidium neemt kennis van de planning. Daarnaast besluit het presidium dat de hoorzitting niet meer in de planning zal worden opgenomen. Vanwege de grote fluïditeit van het onderwerp zal worden volstaan met een lijst van BP's die in de komende maanden naar de hoorzitting komen. Onder het kopje agenda's zal dan ook de agenda van de eerstvolgende hoorzitting komen te staan. Over het onderwerp klimaat/energieneutraliteit, dat op 15 maart as. wordt besproken, zijn inmiddels als voorbereiding de woordvoerders benaderd met een aantal vragen. Mochten de antwoorden aanvullende vragen oproepen zal er na de V&A van maandag 8 februari 2021 een niet-openbare teams-vergadering met die woordvoerders worden gehouden. Op de vraag vanuit het presidium waarom de bijpraatsessie tijdens de C&K op 15 februari 2021 besloten is, is  geantwoord dat dat schriftelijk zal worden toegelicht aan de leen van het presidium. Daarbij wordt ook gekeken of eventueel een klein deel van deze sessie besloten kan en de rest digitaal.

  In de toelichting bij dit agendapunt staat per abuis dat het PB Polderhof NW zou zijn toegevoegd aan de hoorzitting op 8 februari 2021, dit moet zijn BP Schoolbaan RV. De Polderhof staat vooralsnog op 15 maart 2021 gepland. In de toelichting is dit intussen aangepast.

  Tevens bleek en verkeerde versie van de planning bij de stukken gevoegd, dit is tijdens de vergadering hersteld, zodat uiteindelijk de leden van het presidium over een zelfde versie beschikten.

 • 3.b

  Hierbij staan de agenda's van de vergaderingen in de  februari-cyclus 2021

  Deze staan hier ter kennisname, Geen besluit vereist.  Besluit
  Agenda's worden ter kennisgeving aangenomen.
 • 4

  Tijdens de C&K op 15 februari 2021 staan er twee onderwerpen op de agenda waaronder een vertrouwelijke bijpraatsessie. Het presidium wordt gevraagd in te stemmen met de behandelvoorstellen voor de beide onderwerpen.


  Besluit
  Presidium is akkoord met daarbij de opmerking dat er nog informatie komt over de vertrouwelijke bijpraatsessie. (zie agendapunt 3)
 • 4.a

  In de procesaanpak wordt beschreven hoe er invulling zal worden gegeven aan de context-en-kadersavond van de Omgevingswet op 15 februari.
  De gemeenteraad heeft in 2020 de eerste Omgevingsvisie voor Kaag en Braassem vastgesteld. Tijdens dit traject is toegezegd dat een aantal thema’s meer uitwerking krijgen in de Omgevingsvisie 2.0 en/of het Omgevingsplan.
  Op maandag 15 februari willen wij de gemeenteraad daarom graag een vooruitblik geven naar het komende jaar, de verschillende trajecten daarin inzichtelijk maken en de Omgevingsanalyse bespreken. Daarbij willen wij ook de gemeenteraad bijpraten over de te maken keuzes en wat de bruidsschat van het Rijk betekent. Per onderwerp wordt in de procesaanpak kort toegelicht waarom en op welke manier wij deze onderwerpen willen bespreken.


 • 5

  Hoorzitting: 8 februari 2021: Peter van Dijk heeft zich reeds beschikbaar gesteld.
  V&A 8 februari 2021: met de wordt Nick van Egmond gevraagd deze vergadering voor te zitten.


  Besluit
  Peter van Dijk (VVD) zal zowel de hoorzitting als de V&A voorzitten.
 • 7
 • 7.a

  Mw. de Rijk wil onderstaande vraag bespreken met de overige fractievoorzitters:
  Wij zouden voor het presidium graag willen agenderen of we open staan voor een 'bijpraatuurtje'.
  Volgens mij komen bij diverse fracties diverse onderwerpen voorbij waar je graag even over bijgepraat wilt worden;
  Echt agenderen is mogelijk een 'stap te ver'; maar even digitaal de wethouder de raad mee laten nemen....
  Bijvoorbeeld in combinatie met de rekenkamer, sociaal domein, veiligheidsregio, etc.
  Als voorbeeld noemen wij;
  Bedrijventerrein Drechthoek II  en Schiphol (daar is nu een collegebrief over; maar toch).
  Ik denk als ik een rondje langs de fracties maak dat iedereen wel zo'n onderwerp heeft.


  Besluit
  Het Presidium geeft aan dat er voldoende formele en informele manieren zijn om over onderwerpen met het college of individuele collegeleden te spreken. Om nu een extra bijpraatmoment in de agenda op te nemen lijkt daarom overbodig. De formele momenten om over een onderwerp bij te praten kunnen via het presidium worden ingepland, dus een dergelijk verzoek wordt in het presidium besproken. Informele momenten kunnen in onderlinge afstemming per mail met het betreffende collegelid worden gedaan.
 • 7.b

  Mw. De Rijk wil graag bespreken op welke wijze de aanbeveling die de Rekenkamercommissie heeft gedaan aan de raad in haar rapport inzake Participatie een vervolg zullen krijgen.


  Besluit
  Het presidium wijst erop dat naar hun mening het de verantwoordelijkheid van de fracties en individuele leden is of zij al dan niet gehoor geven aan de aanbevelingen en op welke wijze zij de aanbevelingen incorporeren in hun werkwijze. Daarmee is het niet noodzakelijk dat daar de raad er een besluit over neemt en deze aanbevelingen ergens op een agenda zet.

  In de titel van het oorspronkelijke agendapunt is per abuis vermeld dat het rekenkamerrapport ging over Participatie terwijl hier het rapport over de Regionale Samenwerking bedoeld wordt, dit is inmiddels aangepast.

 • 7.c

  De griffie wil in elke raadsvergadering een actueel overzicht en voortgang van de aangenomen moties op de agenda van de raad zetten. De agendering zal op een zelfde wijze plaatsvinden als de lijst met toezeggingen die nu ook al bij elke raad staat geagendeerd. Voor de raad van februari zal een wat langere lijst geagendeerd staan omdat hierop een aantal moties voorkomen die al zijn afgedaan en derhalve een volgende vergadering niet meer zullen terugkomen op de lijst.
  Het presidium wordt gevraagd in te stemmen met deze wijze van monitoren van de moties.

  Bijgaand treft u een eerste versie van dit overzicht aan, nadrukkelijk zij gemeld dat deze lijst nog niet is afgerond en hier slechts als voorbeeld geldt.  Besluit
  Het presidium stemt in met de voorgestelde werkwijze ten aanzien van het motievolgsysteem. Vanaf de eerstvolgende raad zal het dus als vast agendapunt op de raadsagenda komen te staan.
 • 8

  Mw. Straver en de heren Van Dijk en Egmond hebben aangegeven om de V&A van 11 januari te willen nabespreken. Hierbij zal het (o.a.)  gaan over het inspreken, het vragenkwartiertje en het voorzitten.


  Besluit
  n.v.t.

  De terugblik leidt niet tot afspraken of aanpassingen van de huidige regels. Wel is deze nabespreking op prijs gesteld door de leden van het presidium.
  Een conclusie naar aanleiding van het besprokene kan zijn dat het handelen in woord en daad tijdens een raadsvergadering niet alleen invloed heeft op de meningsvorming van raadsleden maar ook invloed kan hebben op gemoedstoestand en welbevinden van hen. Je daarvan bewust zijn en er rekening mee houden is aan te bevelen.

 • 9
 • 10