Gemeenteraad

maandag 26 oktober 2020 19:30 - 21:30
Locatie:
Volgt
Voorzitter:
Marina van der Velde - Menting
Toelichting:

CONCEPT AGENDA
definitieve agenda en stukken volgen

Agendapunten

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

  Reglement van Orde artikel 15, lid 3: "Een voorstel tot verandering dient ten minste 24 uur voor de betreffende vergadering schriftelijk bij de griffier te worden ingediend.".

 • 5

  De raad stelt deze lijst vast.

 • 6

  De lijst van ingekomen stukken heeft een iets andere vorm gekregen dan de raadsleden de afgelopen jaren gewend zijn. Het is nu vormgegeven als één raadsbesluit waarbij de ingekomen stukken in drie subgroepen staan weergegeven. De ingekomen stukken staan niet meer allemaal op de agenda van de raadsvergadering, dit is overzichtelijker en zijn via de "overzichten" (linker kolom in iBabs) te raadplegen.

  Reglement van Orde, Artikel 16 Ingekomen stukken 1. Bij de raad ingekomen stukken, waaronder schriftelijke mededelingen van het college aan de raad, worden met een voorstel tot afdoening op een lijst geplaatst. Deze lijst wordt aan de leden van de raad toegezonden en ter inzage gelegd. 2. Na de vaststelling van de besluitenlijst stelt de raad op voorstel van de voorzitter de wijze van afdoening van de ingekomen stukken vast.


  Voorgesteld besluit

  De raad stelt de lijst ingekomen stukken vast.


  Ingekomen stukken
  Onderwerp
  Beantwoording schriftelijke vragen CDA - baggerdepot Ofwegen
  Beantwoording Schriftelijke vragen D66 inzake mantelzorgers ten tijde van een mogelijke tweede Coronagolf
  Bezwaar inwoner tegen baggerdepot voor een periode van tien jaar ten westen van Ofwegen 1 N446 te Hoogmade 2020-09-08_Redacted
  Brief college inzake Gunning Integraal Kindventrum (IKC) en appartementen Rijnsaterwoude
  Brief college inzake Nieuwe Wet inburgering; inburgeringsonderwijs
  Erfgoedvereniging Heemschut inzake behoud cultureel erfgoed boerderij Ofwegen 7 Woubrugge
  Motie ALV VNG compensatieregeling voor de zwembaden om faillissementen te voorkomen aangenomen gemeente Leusden
  Motie ALV VNG voorstel herijking gemeentefonds onverantwoord bijsturen is noodzaak aangenomen gemeente Beesel
  Reactie inwoner en college inzake Herontwikkeling Bonaventuracollege
  Toelichting op Rapportage beleidsmeting 2020
  VNG ledenbrief eerste pakket moties ALV 25 september 2020 (32770)
  VNG ledenbrief ledenraadpleging arbeidsvoorwaardennota
  VRHM 10e Brief aan de raden COVID-19 VRHM 22 september 2020
  VRHM 12e Noodverordening COVID-19 VRHM 20 september 2020 + Aanwijzing minister 20 september 2020
  Zienswijze ontwerpbestemmingsplan kernen Woubrugge-Hoogmade van H. Franciscus Parochie en Onze Lieve Vrouw Geboorte inzake verbouw van de pastorie
 • 7
 • 8

  Reglement van Orde, Artikel 22 Hamerstukken en beraadslaging

  1. De voorzitter stelt de hamerstukken tegelijk aan de orde.
  2. Over een hamerstuk vindt geen beraadslaging plaats, tenzij een lid uiterlijk de vrijdag 12.00 uur voorafgaande aan de raadsvergadering een verzoek bij de griffier heeft ingediend, voorzien van een duidelijke motivatie om er een bespreekstuk van te maken. De griffie stuurt dit verzoek door naar alle raadsleden. De voorzitter stelt het verzoek vervolgens aan de orde bij de vaststelling van de agenda. De raad beslist over het verzoek.
   3.Een stemverklaring kan worden afgelegd indien een lid aangeeft bij het aan de orde stellen van de hamerstukken tegen het voorstel geacht wil worden te hebben gestemd.
   4.De raad kan op voorstel van de voorzitter of een lid van de raad beslissen over één of meer onderdelen van een onderwerp of voorstel afzonderlijk te beraadslagen.
   5.Op verzoek van een lid van de raad of op voorstel van de voorzitter kan de raad besluiten de beraadslaging voor een door hem te bepalen tijd te schorsen teneinde het college of de leden de gelegenheid te geven tot onderling nader beraad. De beraadslagingen worden hervat nadat de schorsingsperiode verstreken is.

 • 8.a