Gemeenteraad

maandag 28 juni 2021 19:30 - 20:30
Locatie:
Digitaal
Voorzitter:
Marina van der Velde - Menting

Uitzending

Agendapunten

 • 1

  00:02:35 - 00:06:45 - Marina van der Velde - Menting
 • 2

  Namens de fracties van SvKB en D66 wordt voorgesteld om een motie vreemd aan de orde van de dag aan de agenda toe te voegen. De voorzitter stelt voor, ingevolge art 32, lid 4 van RvO de bespreking hiervan als agendapunt 13 aan de agenda toe te voegen.

  Tijdens de visie en advies van 14 juni waren er nog onbeantwoord vragen van het CDA en de VVD inzake de jaarrekening en daarom was deze in de eerste instantie als bespreekstuk opgevoerd. De vragen zijn inmiddels beantwoord en beide fracties hebben aangegeven het als Hamerstuk #8b op de agenda te kunnen zetten.

 • 3
 • 4

  Reglement van Orde artikel 15, lid 3: "Een voorstel tot verandering dient ten minste 24 uur voor de betreffende vergadering schriftelijk bij de griffier te worden ingediend.".


 • 5

  De raad stelt het overzicht van de moties en de toezeggingenlijst vast.


 • 6

  De lijst van ingekomen stukken heeft een iets andere vorm gekregen dan de raadsleden de afgelopen jaren gewend zijn. Het is nu vormgegeven als één raadsbesluit waarbij de ingekomen stukken in drie subgroepen staan weergegeven. De ingekomen stukken staan niet meer allemaal op de agenda van de raadsvergadering, dit is overzichtelijker en zijn via de "overzichten" (linker kolom in iBabs) te raadplegen.

  Reglement van Orde, Artikel 16 Ingekomen stukken

  1. Bij de raad ingekomen stukken, waaronder schriftelijke mededelingen van het college aan de raad, worden met een voorstel tot afdoening op een lijst geplaatst. Deze lijst wordt aan de leden van de raad toegezonden en ter inzage gelegd.
  2. Na de vaststelling van de besluitenlijst stelt de raad op voorstel van de voorzitter de wijze van afdoening van de ingekomen stukken vast.  Ingekomen stukken
  Onderwerp
  Actiecomité Raden in Verzet Voortgangsnotitie 17 juni 2021
  Beantwoording schriftelijke vragen CDA - Coronasubsidie
  Beantwoording schriftelijke vragen D66 - Jeugdhulp
  Brief college inzake advies bezwaarschriftencommissie en plaatsen zendmast Hoogmade
  Brief college inzake Braassemerland en Wijsmanterrein
  Brief college inzake Inwonerparticipatie stand van zaken
  Brief college inzake Lokaal Preventie Akkoord inclusief bijlage
  Brief college inzake presentatie GGD Hollands Midden
  Brief college inzake Richtbrief 2022
  Brief college inzake scenario's afval
  Brief college inzake statutenwijziging samenwerkingsschool
  Brief college uitbreiding elektriciteitsnetwerk stand van zaken
  Kenniscafés over 5G en antennes georganiseerd door De Rijksoverheid
  Memo college aanvraagformulieren COVID-subsidie
  Memo college inzake Land van Ons
  Motie Borstonderzoek aangenomen gemeente Krimpen aan den IJssel
  Motie Vreemd aan de orde van de Dag Borstonderzoek vrouwen aangenomen gemeente Nederweert
  Motie Vreemd aan de Orde van de Dag miniumloon verhogen naar 14 euro aangenomen gemeente Maasgouw
  ODWH Publieksversie Jaarverslag ODWH 2020
  Platform Slappe Bodem gevolgen en aanpak van bodemdaling door slappe bodem
  Platform Slappe Bodem Nationaal Programma Bodemdaling - Laat Nederland niet verder zakken
  Raad voor het Openbaar Bestuur Rapport Nieuwe politiek nieuwe akkoorden
  Reactie inwoner inzake bezwaar tegen voorgenomen herziening bestemmingsplan Aan de Braassem fase 11
  Reactie inwoner inzake bezwaar tegen voorgenomen herziening bestemmingsplan Aan de Braassem fase 11
  Reactie inwoner inzake bezwaar tegen voorgenomen herziening bestemmingsplan Aan de Braassem fase 11
  Reactie inwoner inzake bezwaar tegen voorgenomen herziening bestemmingsplan Aan de Braassem fase 11
  Reactie inwoner inzake bouw appartementencomplex achter Meiraap Roelofarendsveen
  Reactie inwoner inzake klacht communicatie bouw appartementencomplex achter Meiraap Roelofarendsveen
  Reactie inwoner inzake klacht communicatie bouw appartementencomplex achter Meiraap Roelofarendsveen
  Reactie inzake vergunning huisvesting arbeidsmigranten Kruisweg 18 in Woubrugge
  Reactie namens inwoner gemeente Kaag en Braassem inzake concept bestemmingsplan Hofdijklaan 61-63 Oud Ade
  Schriftelijke vervolgvragen CDA - Coronasteun
  Schriftelijke vragen CDA - Coronasubsidie
  Schriftelijke vragen CDA - Omgevingsvisie
  Schriftelijke vragen SvKB - Bouwen in het Groen
  Situatierapportage 33 inzake Covid-19 Regionaal Beleidsteam Zuid-Holland 2021-05-27
  Situatierapportage 34 inzake Covid-19 Regionaal Beleidsteam Zuid-Holland 2021-06-03
  Situatierapportage 35 inzake Covid-19 Regionaal Beleidsteam Zuid-Holland 2021-06-10
  Situatierapportage 36 inzake Covid-19 Regionaal Beleidsteam Zuid-Holland 2021-06-18
  Stichting Omgeving Zonder Vlieghinder en Werkgroep Geluidshinder Kaag en Braassem inzake AB HR Regionale Omgevingsagenda 2040
  VNG ledenbrief Arbitrage jeugd en afspraken rijk-VNG
  VNG ledenbrief geen andere kandidaten voor vacatures in VNG-bestuur en -commissies
  VNG ledenbrief Omgevingswet stand van zaken
  VNG ledenbrief verzoek om ondertekening convenant Wet wijziging woonplaatsbeginsel
  VNG ledenbrief VNG Model Verordening nadeelcompensatie nieuw inclusief bijlagen
  VNG ledenbrief VNG voorbeeld Verordening Participatie (en uitdaagrecht nieuw) en Handreiking inclusief bijlagen
  VNG nieuwsledenbrief coronacrisis nr.32
  VNG nieuwsledenbrief coronacrisis.nr. 31
  VRHM Aanbieding definitieve Jaarstukken 2020 VRHM inclusief controleverklaring
  Waterambacht Leiden Advies over Regionale Strategie Mobiliteit Rijnland inclusief bijlage

  00:06:45 - 00:06:48 - Anja de Rijk - de Jong
  00:08:07 - 00:08:20 - Marina van der Velde - Menting
  00:08:20 - 00:08:41 - Anja de Rijk - de Jong
  00:08:41 - 00:08:44 - Marina van der Velde - Menting
  00:08:44 - 00:08:48 - Anja de Rijk - de Jong
  00:08:48 - 00:08:56 - Marina van der Velde - Menting
  00:09:14 - 00:09:34 - Kelly Straver - van der Wereld
  00:09:34 - 00:09:54 - Marina van der Velde - Menting
  00:09:54 - 00:10:55 - Peter van Dijk
  00:10:55 - 00:11:38 - Anja de Rijk - de Jong
  00:11:38 - 00:11:47 - Marina van der Velde - Menting
  00:11:47 - 00:12:22 - Kelly Straver - van der Wereld
  00:12:22 - 00:13:23 - Peter van Dijk
  00:13:23 - 00:13:25 - Marina van der Velde - Menting
 • 7
 • 8

  Reglement van Orde, Artikel 22 Hamerstukken en beraadslaging

  1. De voorzitter stelt de hamerstukken tegelijk aan de orde.
  2. Over een hamerstuk vindt geen beraadslaging plaats, tenzij een lid uiterlijk de vrijdag 12.00 uur voorafgaande aan de raadsvergadering een verzoek bij de griffier heeft ingediend, voorzien van een duidelijke motivatie om er een bespreekstuk van te maken. De griffie stuurt dit verzoek door naar alle raadsleden. De voorzitter stelt het verzoek vervolgens aan de orde bij de vaststelling van de agenda. De raad beslist over het verzoek.
   3.Een stemverklaring kan worden afgelegd indien een lid aangeeft bij het aan de orde stellen van de hamerstukken tegen het voorstel geacht wil worden te hebben gestemd.
   4.De raad kan op voorstel van de voorzitter of een lid van de raad beslissen over één of meer onderdelen van een onderwerp of voorstel afzonderlijk te beraadslagen.
   5.Op verzoek van een lid van de raad of op voorstel van de voorzitter kan de raad besluiten de beraadslaging voor een door hem te bepalen tijd te schorsen teneinde het college of de leden de gelegenheid te geven tot onderling nader beraad. De beraadslagingen worden hervat nadat de schorsingsperiode verstreken is.

 • 8.a
 • 8.b

  Resultaat stemming:


  Besluit
  Resultaat 1.    het jaarverslag en de jaarrekening vast te stellen met een gerealiseerd resultaat van € 6.550.068 voordelig; 2.    ten laste van het jaarrekeningresultaat 2020 (restant) budget beschikbaar te stellen in 2021: Focus met ambitie I: -    €  1.642.038     Kunstgrasvelden; -    €     280.464    Herinrichting winkelhart Roelofarendsveen; -    €     157.912    Planontwikkeling nieuw bedrijventerrein; -    €     256.254    Huisvesting bijzondere doelgroepen; -    €       16.811    Integrale gebiedsvisie Sportpad; Overig: -    €      15.189     Bestemmingsplannen en inventarisatie bebouwingen; -    €      63.083     Nieuwe wet inburgering; -    €      30.000     Werkzaamheden jobhunter; -    €      10.000     Alcoholmatigingsbeleid; -    €    147.113     Aanschaf papiercontainers; -    €      50.000     Verlenging van de Landschapstafel Rijn- en Veenstreek; -    €      43.987     Implementatie Omgevingswet; -    €      15.181     Maaibestek; -    €      12.008     Duurzaamheid; -    €    177.382    Compensatie Covid; -    €    227.176    Kwaliteitsimpuls dienstverlening; en het resterende voordelige resultaat van € 3.405.470 toe te voegen aan de algemene reserve. Bestemmingsreserves 3a. ten laste van de bestemmingsreserve wegen infrastructuur, budget van € 85.500 terug te       zetten naar 2020;   b. ten laste van de bestemmingsreserve wegen infrastructuur, budget van € 1.216.746 door te schuiven naar 2021; 4.    ten laste van de bestemmingsreserve duurzaamheid, budget van € 18.470 door te schuiven naar 2021; 5a. in te stemmen met het vormen van een tijdelijke bestemmingsreserve Covid; b. in te stemmen met het storten van € 177.382 in de bestemmingsreserve Covid ten laste     van de algemene reserve;   c. in te stemmen met de in 2021 via de algemene uitkering te ontvangen en eventueel nog       te ontvangen gelden voor steunmaatregelen te storten in de bestemmingsreserve Covid;   d. in te stemmen met het mandateren van ons college tot het doen van onttrekkingen ten       laste van de bestemmingsreserve Covid ter dekking van de gemaakte kosten en gemiste       opbrengsten als gevolge van Covid-maatregelen. Grondexploitaties 6.    de door het college opgelegde geheimhoudingsplicht op de individuele grondexploitaties ex artikel 25, 3e lid van de Gemeentewet te bekrachtigen: -    Braassemerland (grondexploitatie) -    Nieuwe Wetering Noord -    Centrumplan Leimuiden -    Connexxionterrein Leimuiden -    Elzenlaan - Woubrugge -    ESW Gerardusschool -    Voormalig gemeentehuis Rijnsaterwoude 7.    de geactualiseerde grondexploitaties vast te stellen; 8.    de grondexploitatie ESW Van Alcmaerlaan af te sluiten per 31 december 2020; 9.    het saldo van de voorziening voor de geprognosticeerde verliezen van de in exploitatie genomen gronden te bepalen op € 8.930.643. Dubieuze debiteuren 10.    het saldo van de voorziening dubieuze debiteuren (regulier en belastingen) te bepalen op € 126.506; 11.    het saldo van de voorziening dubieuze debiteuren bijstandscliënten (SOZA) te bepalen op € 397.567. Kredieten 12.    de volgende kredieten af te sluiten: -    7001005   Cardreaders raadszaal 2019    € 0 -    7004123   Bedrijfswagen Iveco    € 0 -    7004126   Bedrijfswagen (riolering) Ford Transit    €  198     N -    7004128   Bedrijfswagen Iveco 35C18 (alg.d./afval)    €  0 -    7004129   Aanhangwagen Rior Multijet 2019    €  0 -    7004131   Peugeot Partners (2x) 2019    €  0 -    7004143   Vacuümtank Kaweco 3500L 2020    €  0 13.    de volgende kredieten af te sluiten in verband met kapitalisatie: -    7057006   Uitvoering speelruimtebeleidsplan 2020    €  291.125    V -    7072010   GRP2019 Vrij verval    € 174.933     V -    7072011   GRP2019 Vervangen gemalen    €  93.688     V -    7072012   GRP2019 Bouwkundige vervangingen    €  47.278     V en het saldo over te hevelen naar bestaande/nieuwe kredieten: -    7057007   Uitvoering speelruimtebeleidsplan 2021    €   291.125 -    7072013   GRP2020 Vrij verval    € 174.933 -    7072014   GRP2020 Vervangen gemalen    € 93.688 -    7072015   GRP2020 Bouwkundige vervangingen    € 47.278   14.    de einddatum van de volgende kredieten te bepalen op: -    7042003   IKC Leimuiden 2020    31-12-2021 -    7042006   IKC Rijnsaterwoude    31-12-2021 -    7021002   Vervanging VRI-installaties Alkemadelaan    31-12-2021 -    7021006   IMNOR wegen 2019+2020    31-12-2021 -    7025001   Vervanging veerstoepen Kaag    31-12-2021 -    7057001   Ontwikkeling Ghoybos 2015    31-12-2021 -    7004130   Vervanging vloerbedekking gemeentehuis    31-12-2021 -    7072013   GRP2020 Vrij verval    31-12-2022 -    7072014   GRP2020 Vervangen gemalen     31-12-2021 -    7072015   GRP2020 Bouwkundige vervangingen     31-12-2021 -    70041xx    Voertuigen / gereedschappen    2021/ 2022 Interbestuurlijk Toezicht 15.    bijlage Interbestuurlijk Toezicht (IBT) vast te stellen.
 • 9

  Het bestemmingsplan voor het perceel aan de Achterweg 90 in Nieuwe Wetering zal worden gewijzigd ten behoeve van de bouw van tien woningen. De ontwikkeling bestaat uit acht appartementen en twee twee-onder-een-kapwoningen. Er is een wijziging van het bestemmingsplan nodig, omdat de ontwikkeling niet past binnen de regels van het huidige bestemmingsplan. Het plan heeft reeds als ontwerp ter inzage gelegen. Er is in die termijn van zes weken één zienswijze ontvangen. Dit heeft geleid tot een aanpassing in de toelichting van het bestemmingsplan.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  1\. De nota beantwoording zienswijze vast te stellen 2\. Het bestemmingsplan ‘Achterweg 90\, Nieuwe Wetering’ \(NL\.IMRO\.1884\.ACHTERWEG90\-VAS1\) vast te stellen\. 3\. Geen exploitatieplan voor dit plangebied vast te stellen\.

  00:15:21 - 00:18:34 - Thijs Mooren
  00:18:34 - 00:18:56 - Marina van der Velde - Menting
  00:18:56 - 00:19:07 - Thijs Mooren
  00:19:07 - 00:19:11 - Marina van der Velde - Menting
  00:19:11 - 00:19:28 - Thijs Mooren
  00:19:28 - 00:21:34 - Nick van Egmond
  00:21:34 - 00:22:23 - Roy Mollers
  00:22:23 - 00:22:47 - Thijs Mooren
  00:22:47 - 00:23:08 - Roy Mollers
  00:23:08 - 00:23:45 - Nick van Egmond
  00:23:45 - 00:23:48 - Roy Mollers
  00:23:48 - 00:24:34 - Hilde Bax
  00:24:34 - 00:24:38 - Marina van der Velde - Menting
  00:24:38 - 00:25:26 - Rick van Seggelen
  00:25:26 - 00:27:51 - Thijs Mooren
  00:27:51 - 00:28:19 - Roy Mollers
  00:28:19 - 00:28:21 - Marina van der Velde - Menting
  00:28:21 - 00:29:33 - Nick van Egmond
  00:29:33 - 00:30:55 - Thijs Mooren
  00:30:55 - 00:31:07 - Marina van der Velde - Menting
  00:31:07 - 00:31:09 - Thijs Mooren
  00:31:09 - 00:31:43 - Nick van Egmond
  00:31:43 - 00:32:05 - Thijs Mooren
  00:32:05 - 00:32:13 - Marina van der Velde - Menting
  00:32:13 - 00:32:48 - Thijs Mooren
  00:32:48 - 00:33:59 - Marina van der Velde - Menting
 • 10

  De heer Gino Wesselman, raadslid namens D66 Kaag en Braassem, heeft aan de voorzitter van de raad laten weten dat hij wegens ziekte tijdelijk ontslag verzoekt als lid van de gemeenteraad. De burgemeester heeft dit verzoek getoetst en vervolgens gehonoreerd. Naar aanleiding hiervan ontstaat er een vacature in de fractie van D66 die tijdelijk dient te worden opgevuld. Door de fractie van D66 is de heer Sam Vijlbrief aangemeld als vervanger.


  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit


  Besluit
  1. aan de heer G.A. Wesselman tijdelijk ontslag te verlenen; 2. het onderzoeken van de geloofsbrieven laten uitvoeren door een commissie van drie personen, door de voorzitter uit de raad te benoemen; 3. de heer S. (Sam) Vijlbrief toe te laten als tijdelijk lid van de raad per 28 juni 2021 voor een periode van 16 weken.

  Ingekomen stukken
  Onderwerp
  Brief Gino Wesselman (D66) inzake tijdelijk ontslag

  00:33:59 - 00:35:06 - Ronald Wesselink
  00:35:06 - 00:36:20 - Marina van der Velde - Menting
 • 11

  PRO Kaag en Braassem draagt een nieuw burgerlid voor. De heer Straathof heeft conform de voorschriften bewijzen overhandigd dat hij woonachtig is in deze gemeente. Verder heeft hij zijn nevenfuncties kenbaar gemaakt. Er heeft ook een integriteitsgesprek plaatsgevonden en de heer Straathof zal in de raadsvergadering gevraagd worden de eed of de belofte af te leggen.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  Te benoemen als burgerlid namens de fractie van PRO Kaag en Braassem: De heer R. J. M. (Remko) Straathof

  00:39:55 - 00:40:04 - Marina van der Velde - Menting
  00:40:04 - 00:40:07 - Remko Straathof
  00:40:07 - 00:40:20 - Marina van der Velde - Menting
  00:40:20 - 00:40:23 - Remko Straathof
  00:40:25 - 00:40:30 - Marina van der Velde - Menting
  00:40:30 - 00:40:31 - Remko Straathof
  00:40:31 - 00:41:49 - Marina van der Velde - Menting
 • 12

  Cluster Communicatie heeft een Communicatievisie 2021-2024 opgesteld. In deze visie wordt richting gegeven aan de wijze waarop we als organisatie in de komende jaren gaan inzetten op communicatie. In de visie wordt ingegaan op acht hoofdlijnen. De visie beschrijft de acht hoofdlijnen. Voorstel aan de raad is om de acht hoofdlijnen vast te stellen.

  Naar aanleiding van de bespreking in V&A-verband op maandag 14 juni 2021 is hoofdlijn 2 aangepast in het collegevoorstel.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  Hoofdlijnen van de communicatievisie vaststellen: 1\. Intern beginnen is extern winnen 2\. De inwoner als uitgangspunt 3\. Minder zenden meer dialoog 4\. Samen met de inwoner 5\. We informeren op tijd en helder 6\. In woord en beeld 7\. Trots en laten zien 8\. Optimaal online met aandacht voor maatwerk en offline

  00:41:49 - 00:42:14 - Tanja van Klink
  00:42:14 - 00:42:57 - Roy Mollers
  00:42:57 - 00:43:41 - Hilde Bax
  00:43:41 - 00:44:50 - Anja de Rijk - de Jong
  00:44:50 - 00:44:52 - Nick van Egmond
  00:45:58 - 00:47:27 - Anja de Rijk - de Jong
  00:47:27 - 00:48:25 - Nick van Egmond
  00:48:25 - 00:49:02 - Hilde Bax
  00:49:02 - 00:50:43 - Petra van der Wereld
  00:50:43 - 00:51:38 - Marina van der Velde - Menting
 • 13

  Resultaat stemming:

  Besluit
  Na een bespreking wordt de motie aangenomen met 15 stemmen voor en 5 stemmen tegen (PRO Kaag en Braassem).

  Moties
  Titel
  Inwonerparticipatie als vast punt op agenda van Holland Rijnland AANGENOMEN

  00:51:38 - 00:52:50 - Roland van Beurden
  00:52:50 - 00:52:53 - Marina van der Velde - Menting
  00:52:53 - 00:53:17 - Nick van Egmond
  00:53:17 - 00:55:42 - Anja de Rijk - de Jong
  00:55:42 - 00:55:53 - Petra van der Wereld
  00:55:53 - 00:55:56 - Anja de Rijk - de Jong
  00:55:56 - 00:59:07 - Marina van der Velde - Menting
  00:59:07 - 00:59:12 - Roland van Beurden
  00:59:12 - 00:59:36 - Nick van Egmond
  00:59:36 - 01:00:16 - Anja de Rijk - de Jong
  01:00:16 - 01:00:40 - Marina van der Velde - Menting
  01:00:40 - 01:01:15 - Nick van Egmond
  01:01:15 - 01:01:42 - Roland van Beurden
  01:01:42 - 01:01:49 - Marina van der Velde - Menting
  01:01:49 - 01:01:53 - Roland van Beurden
  01:01:53 - 01:02:56 - Peter van Dijk
  01:02:56 - 01:04:11 - Rick van Seggelen
  01:04:11 - 01:05:05 - Marina van der Velde - Menting
 • 14