Gemeenteraad

maandag 13 juli 2020 19:30 - 21:30
Locatie:
Digitaal
Voorzitter:
Marina van der Velde - Menting

Uitzending

Agendapunten

 • 1

  De heer G. Wesselman (D66) is verhinderd.


  00:00:05 - 00:05:12 - Marina van der Velde - Menting
 • 2
 • 3

  00:05:12 - 00:05:51 - Anja de Rijk - de Jong
  00:05:51 - 00:05:59 - Marina van der Velde - Menting
  00:05:59 - 00:06:05 - Anja de Rijk - de Jong
  00:06:13 - 00:06:32 - Nick van Egmond
  00:06:32 - 00:06:40 - Marina van der Velde - Menting
  00:06:40 - 00:06:45 - Nick van Egmond
  00:06:45 - 00:06:50 - Anja de Rijk - de Jong
  00:06:50 - 00:06:56 - Marina van der Velde - Menting
 • 4

  Reglement van Orde artikel 15, lid 3: "Een voorstel tot verandering dient ten minste 24 uur voor de betreffende vergadering schriftelijk bij de griffier te worden ingediend.".  Besluit
  De besluitenlijsten worden ongewijzigd vastgesteld.

  00:06:56 - 00:07:27 - Marina van der Velde - Menting
 • 5

  De raad stelt deze lijst vast.  Besluit
  De toezeggingenlijst is ongewijzigd vastgesteld. Het memo dat n.a.v. toezegging 233 is gemaakt zal aan de raad worden toegestuurd.

  00:07:27 - 00:08:51 - Peter van Dijk
  00:08:51 - 00:09:24 - Marina van der Velde - Menting
 • 7

  De lijst van ingekomen stukken heeft een iets andere vorm gekregen dan de raadsleden de afgelopen jaren gewend zijn. Het is nu vormgegeven als één raadsbesluit waarbij de ingekomen stukken in drie subgroepen staan weergegeven. De ingekomen stukken staan niet meer allemaal op de agenda van de raadsvergadering, dit is overzichtelijker en zijn via de "overzichten" (linker kolom in iBabs) te raadplegen.

  Reglement van Orde, Artikel 16 Ingekomen stukken 1. Bij de raad ingekomen stukken, waaronder schriftelijke mededelingen van het college aan de raad, worden met een voorstel tot afdoening op een lijst geplaatst. Deze lijst wordt aan de leden van de raad toegezonden en ter inzage gelegd. 2. Na de vaststelling van de besluitenlijst stelt de raad op voorstel van de voorzitter de wijze van afdoening van de ingekomen stukken vast.  Voorgesteld besluit

  De raad stelt de lijst ingekomen stukken vast.


  Besluit
  De raad stelt de lijst ingekomen stukken gewijzigd vast (nr. 20, 39, 44, 5 en 26 worden naar categorie II verplaatst).

  Ingekomen stukken
  Onderwerp
  001.Samenwerking Rijn- en Veenstreek en ontwikkeling Hart van Holland
  002.Gebiedsvisie De Baan en Sotaweg
  003.Luchtvaartnota - Zienswijzen BRS EN cluster Zuidwest
  004.Voortgang en planning aanbesteding OV concessie / wijziging dienstregeling 2021
  005.Capaciteitsknelpunten elektriciteitsnetwerk regio Leiden
  006.N207 passage Leimuiden (T5)
  007.Afval voortgangsbrief
  01.Noodkreet inzake Jeugdzorg gemeente Kaag en Braassem
  02.Lancering petitie en stilteprotesten in 25 gemeenten voor opvang alleenstaande vluchtelingenkinderen
  03.VNG ledenbrief verbinden met schulden
  04.VNG ledenbrief definitieve voorstellen ledenraadpleging
  05.VNG ledenbrief Uitvoeringslasten Klimaatakkoord
  06.Mobiele toiletunits in onze centra nu de horeca geen passanten meer toelaat
  07.Verbeteren inkomenspositie studenten met een functiebeperking
  08.VRHM 7e Noodverordening COVID-19 VRHM
  09.VNG ledenbrief Corona nr.12
  10.Rekenkamercommissie Aanbieding Eindrapport evaluatie sturing Wmo inclusief collegebrief en nawoord
  11.Reactie inwoner inzake geluidsoverlast Voliere gesitueerd aan de Nieuwstraat in Roelofarendsveen
  12.VNG ledenbrief Week tegen eenzaamheid
  13.Regionale Energie Strategie en sportvisserij
  14.VRHM 8e brief aan raden COVID-19
  15.Kaag en Braassem Promotie Jaarverslag 2019 - Rondom Kaag en Braassem
  16.Dorpsraad Leimuiden kennisgeving afwikkeling opheffing Dorpsraad
  17.Reactie inwoner inzake Geen nieuw industrieterrein bij Nieuwe Wetering
  18.Zienswijze inwoner Ontwerp-Omgevingsvisie Kaag en Braassem
  19.Zienswijze inwoner Ontwerp-Omgevingsvisie Kaag en Braassem
  20.Luchtvaartnota en Schiphol inclusief bijlage Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
  21.VNG ledenbrief meerjarige transitiestrategie common ground inclusief bijlage
  22.VNG ledenbrief gezamenlijke vragenlijst VNG en vakbonden
  23.VNG ledennieuwsbrief Coronacrisis-nr.13
  24.VNG ledenbrief stand van zaken nieuwe wet inburgering inclusief bijlage
  25.VNG ledenbrief stand van zaken aanvullende onderzoeken herijking verdeling gemeentefonds inclusief bijlage
  26.Verzoek steunen Motie ALV-VNG betreffende financiën invoering Omgevingswet inclusief Motie ALV-VNG
  27.Afschrift beantwoording college aan inwoner inzake klacht veiligheid dorpen Rijnsaterwoude-Leimuiden nav brief in Cat II
  28.VNG ledenbrief Sectorale Routekaart Gemeentelijk Maatschappelijk Vastgoed
  29.Update campagne 500kinderen alleenstaande minderjarige asielzoekers vanuit de Griekse vluchtelingenkampen
  30.Zienswijze inwoner Ontwerp Omgevingsvisie Kaag en Braassem
  31.VNG ledennieuwsbrief Coronacrisis-nr.14
  32.Per Saldo Corona enquête onder achterban Per Saldo
  32.Per Saldo Corona enquête onder achterban Per Saldo inclusief vragenlijst
  33.Zienswijzen Verenigingen Leimuiden Ontwerp-Omgevingsvisie Kaag en Braassem
  34.Zienswijze inwoner ontwerp-Omgevingsvisie Kaag en Braassem
  35.VRHM 8e Noodverordening COVID-19 VRHM
  36.Zienswijze Tennisvereniging Leimuiden ontwerp-Omgevingsvisie Kaag en Braassem
  37.Motie Stabieler gemeentefonds aangenomen gemeente Sint-Michielsgestel
  38.Motie behoud autonomie lokale rekenkamer(functie)s aangenomen gemeente Noordoostpolder
  39.Reactie inwoner inzake invulling en verkoop locatie voormalige Bonaventuracollege aan de Schoolbaan
  40.VNG ledenbrief Actieplan toegankelijk stemmen inclusief bijlage
  41.Stichting Echt Scheiden zonder Schade inzake Dag van Zorg en Veiligheid 29 juni 2020 door de VNG
  42.Ouderenberaad Zorg en Welzijn inzake gemeentelijke woonvisies of woonprogramma’s en de positie van ouderen
  43.VNG ledennieuwsbrief Coronacrisis nr.15
  44.Stichting Oud Leimuiden-Rijnsaterwoude inzake gebruik grond Willem van der Veldenweg Vriezekoop Zuid Leimuiden
  45.Zienswijze Vereniging tot behoud van het open landschap van Kaag en Braassem e.o. ontwerp-Omgevingsvisie
  46.Motie Herverdeling gemeentefonds - Jackpot of lid op de neus aangenomen gemeente Almelo
  47.Motie Meer waardering zorgverleners aangenomen gemeente Almelo
  48.VNG ledenbrief stand van zaken Omgevingswet juli 2020 inclusief bijlage
  49.VNG ledenbrief Wet voor het voorkomen van uitval bij overstap naar het MBO
  Beantwoording Schriftelijke vragen CDA parkeerverbod vrachtwagens Alkemadelaan
  Beantwoording schriftelijke vragen CDA Vissen binnen de kernen door de jeugd
  Beantwoording schriftelijke vragen D66 Mobiele toiletten
  Beantwoording Schriftelijke vragen PRO-D66-VVD-SvKB-CDA - Schiphol Luchtvaartnota 2020-2050
  Beantwoording Schriftelijke vragen SvKB planoptimalisatie
  Beantwoording vervolg schriftelijke vragen CDA parkeerverbod vrachtwagens Alkemadelaan

  00:09:24 - 00:09:44 - Hilde Bax
  00:09:44 - 00:10:18 - Marina van der Velde - Menting
  00:10:18 - 00:10:22 - Hilde Bax
  00:10:22 - 00:10:35 - Marina van der Velde - Menting
  00:10:35 - 00:10:47 - Hilde Bax
  00:10:47 - 00:10:53 - Marina van der Velde - Menting
  00:10:53 - 00:11:44 - Anja de Rijk - de Jong
  00:11:44 - 00:11:54 - Marina van der Velde - Menting
  00:11:54 - 00:11:58 - Anja de Rijk - de Jong
  00:11:58 - 00:12:03 - Marina van der Velde - Menting
  00:12:03 - 00:12:07 - Inge van der Meer
  00:12:07 - 00:12:09 - Marina van der Velde - Menting
  00:12:09 - 00:13:29 - Anja de Rijk - de Jong
  00:13:29 - 00:13:32 - Marina van der Velde - Menting
  00:13:32 - 00:13:41 - Anja de Rijk - de Jong
  00:14:06 - 00:14:27 - Marina van der Velde - Menting
  00:14:27 - 00:15:14 - Petra van der Wereld
  00:15:14 - 00:15:16 - Marina van der Velde - Menting
  00:15:16 - 00:16:13 - Anja de Rijk - de Jong
  00:16:13 - 00:16:35 - Marina van der Velde - Menting
  00:16:35 - 00:17:12 - Nick van Egmond
  00:17:12 - 00:18:40 - Marina van der Velde - Menting
 • 8
 • 9

  Reglement van Orde, Artikel 22 Hamerstukken en beraadslaging

  1. De voorzitter stelt de hamerstukken tegelijk aan de orde.
  2. Over een hamerstuk vindt geen beraadslaging plaats, tenzij een lid uiterlijk de vrijdag 12.00 uur voorafgaande aan de raadsvergadering een verzoek bij de griffier heeft ingediend, voorzien van een duidelijke motivatie om er een bespreekstuk van te maken. De griffie stuurt dit verzoek door naar alle raadsleden. De voorzitter stelt het verzoek vervolgens aan de orde bij de vaststelling van de agenda. De raad beslist over het verzoek.
   3.Een stemverklaring kan worden afgelegd indien een lid aangeeft bij het aan de orde stellen van de hamerstukken tegen het voorstel geacht wil worden te hebben gestemd.
   4.De raad kan op voorstel van de voorzitter of een lid van de raad beslissen over één of meer onderdelen van een onderwerp of voorstel afzonderlijk te beraadslagen.
   5.Op verzoek van een lid van de raad of op voorstel van de voorzitter kan de raad besluiten de beraadslaging voor een door hem te bepalen tijd te schorsen teneinde het college of de leden de gelegenheid te geven tot onderling nader beraad. De beraadslagingen worden hervat nadat de schorsingsperiode verstreken is.

 • 9.a

  De meervoudig onderhandse aanbesteding heeft plaatsgevonden. Er is één inschrijving ingediend. Die inschrijving is gedaan door Baker Tilly, onze huidige accountant. De inschrijving voldoet aan de door ons gestelde eisen. De voorlopige gunning heeft plaatsgevonden op 25 juni 2020. De definitieve benoeming dient plaats te vinden door de raad.


  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit


  Besluit
  1. De controlewerkzaamheden voor de jaarrekening 2020 en 2021 op te dragen aan Baker Tilly N.V., met de mogelijkheid tot verlenging van twee keer een jaar, voor een vast bedrag van € 65.000 per jaar. 2. In te stemmen met wijziging van de begroting 2020 e.v. waarbij € 25.000 wordt toegevoegd aan het budget, ten laste van de meerjarenraming.

  00:18:40 - 00:18:59 - Peter van Dijk
  00:18:59 - 00:19:51 - Marina van der Velde - Menting
 • 9.b

  De Richtnota bevat het inhoudelijke en financiële kader voor onze gemeente voor 2021 en daaropvolgende jaren. Op basis van de Richtnota zal de begroting 2021 verder worden uitgewerkt.


  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit


  Besluit
  1. Vaststellen van de inhoudelijke richting voor 2021 e.v. zoals is opgenomen in de Integrale monitor 2020 en deze verwerken in de programmabegroting 2021. 2. Vaststellen van de financiële kaders ter verwerking in de begroting 2021 en de meerjarenraming voor 2022-2024, inhoudende: I. instemmen met de uitgangspunten bij het opstellen van de Richtnota: a. Indexeren gemeentelijke belastingen en leges en waar contractueel mogelijk de huren en pachten met een index van 1,8%; b. Verhogen van de geraamde salarislasten met 3,1%; c. Een structurele weerstandsratio aanhouden van minimaal 1; d. De algemene reserve zodanig groot houden dat de solvabiliteit in de begroting 2021 en de meerjarenbegroting 2022-2024 uitkomt op minimaal 20%; II. het opnemen van middelen voor de uitvoering van de inspanningen uit de integrale monitor in de begroting 2021 en in het meerjarenbeeld 2022-2024; III. het opnemen van de middelen voor de realisatie van FmA I in de begroting 2021 en in het meerjarenbeeld 2022-2024 3. Opdracht geven aan ons college om de suggesties ter verhoging van de inkomsten en verlaging van de uitgaven, die in het kader van FmA II in beeld zijn gebracht, verder uit te werken ter dekking van het verwachte begrotingstekort 4. Opdracht geven aan ons college om de voorstellen ter dekking van het begrotingstekort ter besluitvorming voor te leggen bij de begroting 2021-2024.
 • 9.c

  De bedrijfsvoeringsorganisatie Rijn en Braassem (BVO), die op 01-01-2018 is opgericht om voor zowel de gemeente Kaag en Braassem als ook voor de gemeente Alphen aan den Rijn de I&A dienstverlening te verzorgen, is conform de Wet op de gemeenschappelijke Regelingen verplicht haar begrotingen aan beide gemeenteraden voor te leggen voor zienswijzen. Het bestuur van de BVO heeft voor het jaar 2021 een concept begroting opgesteld die nu via de colleges aan de gemeenteraden worden gezonden.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  In te stemmen met bijgaande zienswijze op de begroting 2021 van de BVO Rijn en Braassem.
 • 10.

  Aan de raad wordt voorgesteld om in te stemmen met de tweede wijziging van de Verordening Duurzaamheidslening. Met de Verordening Duurzaamheidslening ondersteunt de gemeente Kaag en Braassem inwoners bij het treffen van energiebesparende maatregelen dan wel bij het opwekken van duurzame energie. Vanwege het succes is de eerder beschikbare € 300.000 verstrekt en wordt de raad nu gevraagd om het plafond te verhogen zodat de gemeente de lening kan blijven verstrekken.

  Naar aanleiding van de beantwoording van de schriftelijke vragen zouden SvKB en PRO Kaag en Braassem de Duurzaamheidslening toch graag als bespreekstuk op de agenda willen hebben.


  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  1. de Verordening Duurzaamheidslening\, tweede wijziging vast te stellen\.
  2. de verhoging van het plafond verordening Duurzaamheidsleningen te financieren door € 200.000 over te hevelen vanuit de verordening Blijversleningen.


  Besluit
  1.de Verordening Duurzaamheidslening, tweede wijziging vast te stellen. 2.de verhoging van het plafond verordening Duurzaamheidsleningen te financieren door € 200.000 over te hevelen vanuit de verordening Blijversleningen.

  00:19:51 - 00:23:48 - Sandra van Emmerik
  00:23:48 - 00:24:06 - Marina van der Velde - Menting
  00:24:06 - 00:24:56 - Johan Hoogendoorn
  00:24:56 - 00:25:06 - Marina van der Velde - Menting
  00:25:06 - 00:25:48 - Sandra van Emmerik
  00:25:48 - 00:27:42 - NO NAME
  00:27:42 - 00:27:42 - Nick van Egmond
  00:28:40 - 00:30:40 - Peter van Dijk
  00:30:40 - 00:30:51 - Marina van der Velde - Menting
  00:30:51 - 00:32:05 - Inge van der Meer
  00:32:05 - 00:32:18 - Marina van der Velde - Menting
  00:32:18 - 00:32:47 - Nick van Egmond
  00:32:47 - 00:33:34 - Marina van der Velde - Menting
  00:33:34 - 00:34:35 - Sandra van Emmerik
  00:34:35 - 00:34:45 - Marina van der Velde - Menting
  00:34:45 - 00:35:02 - Johan Hoogendoorn
  00:35:02 - 00:35:16 - Marina van der Velde - Menting
  00:35:16 - 00:36:20 - Inge van der Meer
  00:36:20 - 00:36:26 - Marina van der Velde - Menting
  00:36:26 - 00:36:51 - Inge van der Meer
  00:36:51 - 00:37:02 - Marina van der Velde - Menting
  00:37:02 - 00:38:46 - Peter van Dijk
  00:38:46 - 00:39:09 - Sandra van Emmerik
  00:39:09 - 00:39:38 - Marina van der Velde - Menting
  00:39:38 - 00:39:49 - Sandra van Emmerik
  00:39:49 - 00:40:01 - Johan Hoogendoorn
  00:40:01 - 00:40:16 - NO NAME
  00:40:16 - 00:40:23 - Nick van Egmond
  00:40:23 - 00:40:34 - Peter van Dijk
  00:40:34 - 00:41:15 - Marina van der Velde - Menting
 • 11

  De aanvraag van de initiatiefnemers betreft het opnemen van een tijdelijke vrijstelling uit 2016 voor een expositie-/vergaderruimte en één recreatief verblijf aan de Zuidzijderweg 4 te Oud Ade. Deze locatie staat beter bekend als het Ghoyhuys, gelegen vlakbij het Ghoybos. Deze bestemmingsplanwijziging maakt tevens een kleine aanbouw mogelijk, alsmede de uitbreiding naar tien verblijfsrecreatieve appartementen en de realisatie van een aanlegsteiger. Hiervoor is een wijziging van het bestemmingsplan nodig, omdat de ontwikkeling niet past binnen de regels van het huidige bestemmingsplan.


  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  1. De Nota van beantwoording zienswijzen vast te stellen.
  2. Het bestemmingsplan ‘Zuidzijderweg 4, Oud Ade’ (NL.IMRO.1884.BPZUIDZIJDERWEG4-VAS1) vast te stellen.
  3. Geen exploitatieplan voor dit plangebied vast te stellen


  Besluit
  1.De Nota van beantwoording zienswijzen vast te stellen. 2.Het bestemmingsplan ‘Zuidzijderweg 4, Oud Ade’ (NL.IMRO.1884.BPZUIDZIJDERWEG4-VAS1) vast te stellen. 3.Geen exploitatieplan voor dit plangebied vast te stellen

  00:41:15 - 00:41:34 - Hilde Bax
  00:41:34 - 00:42:11 - Thijs Mooren
  00:42:11 - 00:42:14 - Marina van der Velde - Menting
  00:42:14 - 00:42:39 - Nick van Egmond
  00:42:39 - 00:43:01 - Hans Klink
  00:43:01 - 00:43:15 - Jan van der Geest
  00:43:15 - 00:44:10 - Marina van der Velde - Menting
 • 12

  Initiatiefnemer is voornemens om de bestaande bebouwing aan de Leidseweg 14 te Oud Ade te slopen en ter plaatse een appartementengebouw van tien appartementen te realiseren. Voor het perceel aan de Leidseweg 22 te Oud Ade is het voornemen om een bestaande loods te slopen en een nieuwe opslagloods te realiseren, deels op het perceel van Leidseweg 14 te Oud Ade. Verder is een omgevingsvergunning aangevraagd voor het bouwen van tien appartementen op de locatie Leidseweg 14. Het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerp omgevingsvergunning zijn als ontwerp ter visie gelegd om iedereen de mogelijkheid te bieden zienswijzen kenbaar te maken.


  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  1.De Nota van beantwoording zienswijzen vast te stellen
  2.Het bestemmingsplan ‘Leidseweg 14-22 Oud Ade’ (NL.IMRO.1884.BPLEIDSEWEG14EN22-VAS1) vast te stellen
  3.Geen exploitatieplan voor dit plangebied vast te stellen.


  Besluit
  1.De Nota van beantwoording zienswijzen vast te stellen 2.Het bestemmingsplan ‘Leidseweg 14-22 Oud Ade’ (NL.IMRO.1884.BPLEIDSEWEG14EN22-VAS1) vast te stellen. 3.Geen exploitatieplan voor dit plangebied vast te stellen.

  00:44:10 - 00:44:29 - Nick van Egmond
  00:44:29 - 00:44:50 - Hilde Bax
  00:44:50 - 00:45:02 - Hans Klink
  00:45:02 - 00:45:11 - Thijs Mooren
  00:45:11 - 00:45:17 - Peter van Dijk
  00:45:17 - 00:46:22 - Marina van der Velde - Menting
 • 13

  Het college legt verantwoording af aan de raad onder overlegging van het jaarverslag en de jaarrekening voorzien van een controleverklaring en accountantsverslag. Met dit raadsvoorstel leggen we de jaarstukken aan de gemeenteraad voor. De bespreking in het college vindt plaats op 26 mei a.s. met behulp van een presentatie. De presentatie aan de financiële specialisten vindt plaats op 15 juni 2020. De volgende bespreking vindt plaats op raadsavond op 29 juni 2020, vaststelling op 13 juli 2020.

  De definitieve versie van de jaarstukken 2019 kent enige (redactionele) wijzigingen (op pagina 110 en 135) t.o.v. de voorlaatste versie.


  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  1. het jaarverslag en de jaarrekening vast te stellen met een gerealiseerd resultaat van € 2.630.333 voordelig;
  2a. ten laste van het jaarrekeningresultaat 2019 (restant) budget beschikbaar te stellen in 2020:
  Focus met ambitie I:
  - € 1.000.000 Kunstgrasvelden;
  - € 6.425 Winkelhart Roelofarendsveen;
  - € 95.076 Planontwikkeling nieuw bedrijventerrein;
  - € 100.000 Vergroenen openbare ruimte;
  - € 19.521 Gebiedsontwikkeling Sportpad;
  - € 130.777 Huisvesting bijzondere doelgroepen;
  Overig:
  - € 44.245 Maatschappelijk vastgoed traject;
  - € 10.000 Alcoholmatigingsbeleid;
  - € 11.485 Klanttevredenheidsonderzoek;
  - € 3.313 Dorpskernen 10 jarig bestaan K&B;
  - € 230.000 Leges omgevingsvergunningen;
  - € 13.580 Werving & selectie;
  2b. ten laste van het jaarrekeningresultaat 2019 extra budget te reserveren voor 2020:
  - € 40.000 Geovisia en module verkeersborden;
  - € 235.000 Kwaliteitsimpuls dienstverlening;
  en het resterende voordelige resultaat van € 690.911 toe te voegen aan de algemene reserve.
  Bestemmingsreserves
  3. ten laste van de bestemmingsreserve wegen infrastructuur, budget van € 973.025 door te schuiven naar 2020;
  4. ten laste van de bestemmingsreserve duurzaamheid, budget van € 47.435 door te schuiven naar 2020.
  Voorzieningen
  5. een voorziening voor de kosten van herstel bruggen te treffen in 2019 van € 2.540.478.
  Grondexploitaties
  6. de door het college opgelegde geheimhoudingsplicht op de individuele grondexploitaties ex artikel 25, 3e lid van de Gemeentewet te bekrachtigen:
  - Braassemerland (grondexploitatie)
  - Nieuwe Wetering Noord
  Pagina 2 van 10
  - Centrumplan Leimuiden
  - Connexxionterrein Leimuiden
  - ESW Egmond
  - ESW Gerardusschool
  - ESW Alcmaerlaan
  - Voormalig gemeentehuis Rijnsaterwoude
  7. de geactualiseerde grondexploitaties vast te stellen;
  8. de grondexploitatie Postkantoor Sotaweg af te sluiten per 31 december 2019;
  9. het saldo van de voorziening voor de geprognosticeerde verliezen van de in exploitatie genomen gronden te bepalen op € 9.823.290.
  Dubieuze debiteuren
  10. het saldo van de voorziening dubieuze debiteuren (regulier en belastingen) te bepalen op € 222.996;
  11. het saldo van de voorziening dubieuze debiteuren bijstandscliënten (SOZA) te bepalen op € 394.214.
  Kredieten
  12. de volgende kredieten af te sluiten:
  - 7001003 Vervanging meubilair raadszaal 2019 € 4.217 V
  - 7042002 Bouwkosten IKC's € 17.000 V
  - 7042004 Bouw Brede school Hoogmade € 8.000 V
  - 7021001 Renovatievervanging diverse kunstwerken € 10.916 V
  - 7021004 Ontsluiten tuinderijen Woubrugge 2017 € 282.746 V
  - 7072004 GRP2017 Vrij verval € 2 N
  - 7072007 GRP2018 Vrij verval € 8.203 V
  - 7072008 GRP2018 Vervangen gemalen € 320 N
  - 7072009 GRP2018 Bouwkundige vervangingen € 1.616 V
  - 7004104 Trekker met maaiarm Massey Ferguson € 3.469 V
  - 7004106 Trilplaat groot Ammann € 1.330 V
  13. de volgende kredieten af te sluiten in verband met kapitalisatie:
  - 7057004 Uitvoering speelruimtebeleidsplan 2019 € 271.324 V
  - 7021005 IMNOR wegen 2018 € 69.150 V
  en het saldo over te hevelen naar bestaande/nieuwe kredieten:
  - 7057006 Uitvoering speelruimtebeleidsplan 2020 € 271.324
  - 7021006 IMNOR wegen 2019 € 69.150
  14. de einddatum van de volgende kredieten te bepalen op:
  - 7001005 Cardreaders raadszaal 2019 31-12-2020
  - 7042003 IKC Leimuiden 2020 31-12-2021
  - 7042006 IKC Rijnsaterwoude 31-12-2021
  - 7021002 Vervanging VRI-installaties Alkemadelaan 31-12-2020
  - 7021006 IMNOR wegen 2019 31-12-2020
  - 7025001 Vervanging veerstoepen Kaag 31-12-2020
  - 7057001 Ontwikkeling Ghoybos 2015 31-12-2020
  - 7072010 GRP2019 Vrij verval 31-12-2020
  - 7072011 GRP2019 Vervangen gemalen 31-12-2020
  - 7072012 GRP2019 Bouwkundige vervangingen 31-12-2020
  - 7004103 Bedrijfswagen Renault Master (Groen A) 31-12-2020
  Pagina 3 van 10
  - 7004107 Trilplaat klein Revo 31-12-2022
  - 7004123 Bedrijfswagen Renault Master Pro 2019 31-12-2020
  - 7004125 Bedrijfswagen Renault Master 2019 (Groen B) 31-12-2020
  - 7004126 Bedrijfswagen Renault Master 2019 (riolering) 31-12-2020
  - 7004127 Bedrijfswagen Renault Master 2019 (Groen C) 31-12-2020
  - 7004128 Bedrijfswagen Renault Master 2019 (Alg.d./afval) 31-12-2020
  - 7004129 Aanhangwagen Rior Multijet 2019 31-12-2020
  - 7004130 Vervanging vloerbedekking gemeentehuis 31-12-2021
  - 7004131 Peugeot Partners 2x 31-12-2020
  Interbestuurlijk Toezicht
  15. bijlage Interbestuurlijk Toezicht (IBT) vast te stellen.


  Besluit
  1\. het jaarverslag en de jaarrekening vast te stellen met een gerealiseerd resultaat van € 2\.630\.333 voordelig; 2. ten laste van het jaarrekeningresultaat 2019 (restant) budget beschikbaar te stellen in 2020: Focus met ambitie I: \- € 1\.000\.000 Kunstgrasvelden; \- € 6\.425 Winkelhart Roelofarendsveen; \- € 95\.076 Planontwikkeling nieuw bedrijventerrein; \- € 100\.000 Vergroenen openbare ruimte; \- € 19\.521 Gebiedsontwikkeling Sportpad; \- € 130\.777 Huisvesting bijzondere doelgroepen; Overig: \- € 44\.245 Maatschappelijk vastgoed traject; \- € 10\.000 Alcoholmatigingsbeleid; \- € 11\.485 Klanttevredenheidsonderzoek; \- € 3\.313 Dorpskernen 10 jarig bestaan K&B; \- € 13\.580 Werving & selectie; en het resterende voordelige resultaat van € 1.195.911 toe te voegen aan de algemene reserve. Bestemmingsreserves 3\. ten laste van de bestemmingsreserve wegen infrastructuur\, budget van € 973\.025 door te schuiven naar 2020; 4\. ten laste van de bestemmingsreserve duurzaamheid\, budget van € 47\.435 door te schuiven naar 2020\. Voorzieningen 5\. een voorziening voor de kosten van herstel bruggen te treffen in 2019 van € 2\.540\.478\. Grondexploitaties 6\. de door het college opgelegde geheimhoudingsplicht op de individuele grondexploitaties ex artikel 25\, 3e lid van de Gemeentewet te bekrachtigen: \- Braassemerland \(grondexploitatie\) \- Nieuwe Wetering Noord Pagina 2 van 10 \- Centrumplan Leimuiden \- Connexxionterrein Leimuiden \- ESW Egmond \- ESW Gerardusschool \- ESW Alcmaerlaan \- Voormalig gemeentehuis Rijnsaterwoude 7\. de geactualiseerde grondexploitaties vast te stellen; 8\. de grondexploitatie Postkantoor Sotaweg af te sluiten per 31 december 2019; 9\. het saldo van de voorziening voor de geprognosticeerde verliezen van de in exploitatie genomen gronden te bepalen op € 9\.823\.290\. Dubieuze debiteuren 10\. het saldo van de voorziening dubieuze debiteuren \(regulier en belastingen\) te bepalen op € 222\.996; 11\. het saldo van de voorziening dubieuze debiteuren bijstandscliënten \(SOZA\) te bepalen op € 394\.214\. Kredieten 12\. de volgende kredieten af te sluiten: \- 7001003 Vervanging meubilair raadszaal 2019 € 4\.217 V \- 7042002 Bouwkosten IKC's € 17\.000 V \- 7042004 Bouw Brede school Hoogmade € 8\.000 V \- 7021001 Renovatievervanging diverse kunstwerken € 10\.916 V \- 7021004 Ontsluiten tuinderijen Woubrugge 2017 € 282\.746 V \- 7072004 GRP2017 Vrij verval € 2 N \- 7072007 GRP2018 Vrij verval € 8\.203 V \- 7072008 GRP2018 Vervangen gemalen € 320 N \- 7072009 GRP2018 Bouwkundige vervangingen € 1\.616 V \- 7004104 Trekker met maaiarm Massey Ferguson € 3\.469 V \- 7004106 Trilplaat groot Ammann € 1\.330 V 13\. de volgende kredieten af te sluiten in verband met kapitalisatie: \- 7057004 Uitvoering speelruimtebeleidsplan 2019 € 271\.324 V \- 7021005 IMNOR wegen 2018 € 69\.150 V en het saldo over te hevelen naar bestaande/nieuwe kredieten: \- 7057006 Uitvoering speelruimtebeleidsplan 2020 € 271\.324 \- 7021006 IMNOR wegen 2019 € 69\.150 14\. de einddatum van de volgende kredieten te bepalen op: \- 7001005 Cardreaders raadszaal 2019 31\-12\-2020 \- 7042003 IKC Leimuiden 2020 31\-12\-2021 \- 7042006 IKC Rijnsaterwoude 31\-12\-2021 \- 7021002 Vervanging VRI\-installaties Alkemadelaan 31\-12\-2020 \- 7021006 IMNOR wegen 2019 31\-12\-2020 \- 7025001 Vervanging veerstoepen Kaag 31\-12\-2020 \- 7057001 Ontwikkeling Ghoybos 2015 31\-12\-2020 \- 7072010 GRP2019 Vrij verval 31\-12\-2020 \- 7072011 GRP2019 Vervangen gemalen 31\-12\-2020 \- 7072012 GRP2019 Bouwkundige vervangingen 31\-12\-2020 \- 7004103 Bedrijfswagen Renault Master \(Groen A\) 31\-12\-2020 Pagina 3 van 10 \- 7004107 Trilplaat klein Revo 31\-12\-2022 \- 7004123 Bedrijfswagen Renault Master Pro 2019 31\-12\-2020 \- 7004125 Bedrijfswagen Renault Master 2019 \(Groen B\) 31\-12\-2020 \- 7004126 Bedrijfswagen Renault Master 2019 \(riolering\) 31\-12\-2020 \- 7004127 Bedrijfswagen Renault Master 2019 \(Groen C\) 31\-12\-2020 \- 7004128 Bedrijfswagen Renault Master 2019 \(Alg\.d\./afval\) 31\-12\-2020 \- 7004129 Aanhangwagen Rior Multijet 2019 31\-12\-2020 \- 7004130 Vervanging vloerbedekking gemeentehuis 31\-12\-2021 \- 7004131 Peugeot Partners 2x 31\-12\-2020 Interbestuurlijk Toezicht 15\. bijlage Interbestuurlijk Toezicht \(IBT\) vast te stellen\.

  Amendementen
  Titel
  Amendement VVD, CDA en PRO - Jaarrrekening 2019

  00:46:22 - 00:49:46 - Peter van Dijk
  00:49:46 - 00:50:01 - Marina van der Velde - Menting
  00:50:01 - 00:50:03 - Ruud van der Star
  00:50:03 - 00:51:59 - Ronald Wesselink
  00:51:59 - 00:52:05 - Marina van der Velde - Menting
  00:52:05 - 00:52:09 - Thijs Brambach
  00:55:31 - 00:55:46 - Marina van der Velde - Menting
  00:55:46 - 00:56:02 - Thijs Brambach
  00:56:02 - 00:58:56 - Fred Zoetendaal
  00:58:56 - 01:03:50 - Nick van Egmond
  01:03:50 - 01:04:20 - Marina van der Velde - Menting
  01:04:20 - 01:08:35 - Petra van der Wereld
  01:08:35 - 01:08:48 - Marina van der Velde - Menting
  01:08:48 - 01:11:10 - Peter van Dijk
  01:11:10 - 01:11:16 - Marina van der Velde - Menting
  01:11:16 - 01:12:19 - Nick van Egmond
  01:12:19 - 01:16:27 - Peter van Dijk
  01:16:27 - 01:16:39 - Marina van der Velde - Menting
  01:16:39 - 01:17:53 - Ronald Wesselink
  01:17:53 - 01:18:35 - Marina van der Velde - Menting
  01:18:35 - 01:19:00 - Ronald Wesselink
  01:19:00 - 01:19:20 - Marina van der Velde - Menting
  01:19:20 - 01:19:38 - Ronald Wesselink
  01:19:38 - 01:19:45 - Marina van der Velde - Menting
  01:19:45 - 01:21:20 - Thijs Brambach
  01:21:20 - 01:21:41 - Marina van der Velde - Menting
  01:21:41 - 01:23:14 - Nick van Egmond
  01:23:14 - 01:23:20 - Marina van der Velde - Menting
  01:23:20 - 01:24:08 - Fred Zoetendaal
  01:24:08 - 01:24:27 - Marina van der Velde - Menting
  01:24:27 - 01:24:36 - Peter van Dijk
  01:24:36 - 01:24:45 - Thijs Brambach
  01:24:45 - 01:24:51 - Ronald Wesselink
  01:24:51 - 01:25:00 - Fred Zoetendaal
  01:25:00 - 01:25:06 - Nick van Egmond
  01:25:06 - 01:26:24 - Marina van der Velde - Menting
  01:26:24 - 01:26:49 - Nick van Egmond
  01:26:49 - 01:26:51 - Fred Zoetendaal
  01:26:51 - 01:28:57 - Marina van der Velde - Menting
 • 14