Gemeenteraad

maandag 1 maart 2021 19:30 - 21:30
Locatie:
Digitaal
Voorzitter:
Marina van der Velde - Menting

Uitzending

Agendapunten

 • 1

  00:00:11 - 00:06:50 - Marina van der Velde - Menting
 • 2
 • 3
 • 4

  Reglement van Orde artikel 15, lid 3: "Een voorstel tot verandering dient ten minste 24 uur voor de betreffende vergadering schriftelijk bij de griffier te worden ingediend.".  Besluit
  De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld
 • 5

  De raad stelt het overzicht van de moties en de toezeggingenlijst vast.

  Vanaf heden zal bij dit agendapunt tijdens iedere raadsvergadering ook het onderdeel "moties" terugkomen. Om de raad op de hoogte te houden welke moties zijn afgedaan en welke moties door het college nog niet zijn afgedaan zal er elke raadsvergadering een dergelijk overzicht aan de raad ter instemming worden voorgelegd. Het college is gevraagd in een raadsvoorstel of in een collegebrief expliciet aan te geven wanneer een motie is afgedaan. Dit zal dan op de lijst komen te staan met een verwijzing naar het raadsvoorstel of collegebrief. De motie zal van de lijst gehaald worden, zodra ook de raad deze opvatting met het college deelt dat de motie is afgedaan. Op deze manier houdt de raad overzicht wat er nog in de pipeline zit om te worden afgedaan en is er bij voorbaat consensus over of een motie al dan niet is afgedaan. Omdat deze manier van werken nieuw is bevat de lijst ook enkele moties uit het verdere verleden.  Besluit
  De motie- en toezeggingen lijsten wordt ongewijzigd vastgesteld

  00:06:50 - 00:07:07 - Anja de Rijk - de Jong
  00:07:07 - 00:07:22 - Marina van der Velde - Menting
 • 6

  De lijst van ingekomen stukken heeft een iets andere vorm gekregen dan de raadsleden de afgelopen jaren gewend zijn. Het is nu vormgegeven als één raadsbesluit waarbij de ingekomen stukken in drie subgroepen staan weergegeven. De ingekomen stukken staan niet meer allemaal op de agenda van de raadsvergadering, dit is overzichtelijker en zijn via de "overzichten" (linker kolom in iBabs) te raadplegen.

  Reglement van Orde, Artikel 16 Ingekomen stukken

  1. Bij de raad ingekomen stukken, waaronder schriftelijke mededelingen van het college aan de raad, worden met een voorstel tot afdoening op een lijst geplaatst. Deze lijst wordt aan de leden van de raad toegezonden en ter inzage gelegd.
  2. Na de vaststelling van de besluitenlijst stelt de raad op voorstel van de voorzitter de wijze van afdoening van de ingekomen stukken vast.  Besluit
  De lijst ingekomen stukken wordt gewijzigd vastgesteld. Brief 692 wordt zonder tussenkomst van het presidium doorgestuurd naar de eerstvolgende bijeenkomst over het sociaal domein

  Ingekomen stukken
  Onderwerp
  Actiecomité Raden in Verzet inzake Motie Gemeenten in-nood-fonds
  Actiecomité Raden in Verzet Voortgangsnotitie 2021
  Beantwoording aanvullende schriftelijke vragen D66 niet geregeld grondgebruik
  Beantwoording schriftelijke vragen CDA gemeentelijke hulp aan ZZP-ers
  Beantwoording schriftelijke vragen CDA herplant bomen
  Beantwoording schriftelijke vragen CDA- Toeslagenaffaire
  Beantwoording schriftelijke vragen D66 - Project niet-geregeld grondgebruik
  Beantwoording schriftelijke vragen D66 - 't Venegat te Rijnsaterwoude
  Beantwoording schriftelijke vragen SvKB bijwonen PHO overleggen
  Brief college aan inwoners en bedrjiven inzake IKC Woubrugge
  Brief college aan inwoners inzake werkzaamheden in de openbare ruimte “on hold”
  Brief college inzake afsluiting Grietpolderweg te Leimuiden
  Brief college inzake baggerdepot Ofwegen Woubrugge
  Brief college inzake definitieve gunning inburgeringsonderwijs
  Brief college inzake evaluatie dorpsraden
  Brief college inzake Informatie project niet geregeld grondgebruik
  Brief college inzake reactie op persbericht 21-01-21 van Stichting Jachthaven 'Venegat
  Brief college inzake voortgang project niet geregeld grondgebruik
  Brief college inzake voortgang verkoop hoogbouw St.Ignatiusschool Roelofarendsveen
  Brief college inzake zienswijze Ontwerp Omgevingsbeleid 2020
  Brief inwoner inzake privacyproblemen Rietlanden Leimuiden
  Brief parkeergroep Buitenkaag inzake (parkeer)problematiek
  Brief van de bewoners van Rijnsaterwoude inzake Haven 't Venegat Rijnsaterwoude
  Greenport Aalsmeer Kwartaalrapportage Q4 - 2020
  Leugens-Bedrog-Oorlogsmisdaden van door de Nederlandse Regeringen vanaf de VOC tot vandaag_Geredigeerd
  Memo inzake gezondheidsmonitor Jeugd inclusief bijlage praatplaat gezondheid
  Motie vergroting gemeentefonds aangenomen gemeente Krimpenerwaard inclusief bijlagen
  Nationale Boomfeestdag 2021 Groene schoolkaart van de basisscholen in uw gemeente 10 november 2021
  Raad van State kennisgeving beroep ingesteld op bestemmingsplan Kernen Woubrugge-Hoogmade
  Raad van State voorlopige voorziening bestemmingsplan Kernen Woubrugge Hoogmade
  Regionaal operationeel Handhavingskader
  Schriftelijke aanvullende vragen D66 (niet) geregeld grondgebruik
  Schriftelijke vervolgvragen CDA inzake Herplant bomen
  Schriftelijke vragen CDA inzake Gemeentelijke Hulp aan ZZP-ers
  Schriftelijke vragen SvKB Huisvesting van statushouders
  Schriftelijke vragen VVD Gevolgen Covid-19
  Situatierapportage 14 inzake Covid-19 Regionaal Beleidsteam
  Situatierapportage 15 inzake Covid-19 Regionaal Beleidsteam
  Situatierapportage 16 inzake Covid-19 Regionaal Beleidsteam
  Situatierapportage 17 inzake Covid-19 Regionaal Beleidsteam
  Situatierapportage 18 inzake Covid-19 Regionaal Beleidsteam
  Situatierapportage 19 inzake Covid-19 Regionaal Beleidsteam
  Stadskanaal door de ondergrens De Analyse - Verslag gesprek grote financiële tekorten gemeente Stadskanaal
  VNG ledenbrief bekendmaking ontbreken tegenkandidaten voor VNG-bestuur en commissies
  VNG ledenbrief nazending voor Buitengewone ALV 12 februari 2021
  VNG ledenbrief Omnichannelstrategie en wetsvoorstel Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer
  VNG ledenbrief Ondersteuning gedupeerde ouders kinderopvangtoeslagaffaire
  VNG ledenbrief VNG ondertekent actieagenda wonen
  VNG Nieuwsledenbrief coronacrisis nr. 23
  VNG nieuwsledenbrief coronacrisis nr. 25
  VRHM Beantwoording vragen over schriftelijk verslag GRIP 4 Covid-19
  Zienswijze Werkgroep geluidshinder Kaag en Braassem Noord inzake ontwerp-voorkeursbeslissing-luchtruimherziening (LRH)

  00:07:22 - 00:08:26 - Anja de Rijk - de Jong
  00:08:26 - 00:08:45 - Marina van der Velde - Menting
  00:08:45 - 00:09:28 - Anja de Rijk - de Jong
  00:09:52 - 00:10:05 - Marina van der Velde - Menting
  00:10:05 - 00:10:12 - Anja de Rijk - de Jong
  00:10:12 - 00:10:40 - Marina van der Velde - Menting
  00:10:40 - 00:10:54 - Nick van Egmond
  00:10:54 - 00:10:56 - Marina van der Velde - Menting
  00:10:56 - 00:11:18 - Anja de Rijk - de Jong
  00:11:18 - 00:17:22 - Marina van der Velde - Menting
 • 7

  De documenten inzake Skaeve Huse zijn inmiddels openbaar derhalve is het raadsbesluit daarop aangepast.  Besluit
  1. de geheimhouding op de beoordelingsmatrix als bijlage bij de brief van het college (34634) d.d. 16 februari 2021 inzake de verkoop van de hoogbouw St.Ignatiusschool in Roelofarendsveen te bekrachtigen; 2. de geheimhouding op de brief van het college (33186) d.d. 23 februari 2021 inzake de bijlage uit het Holland Rijnland PHO+ Energie van 29 januari 2021 te bekrachtigen; 3. de geheimhouding op de memo van het college (7949) inzake de Grietpolderweg d.d. 26 februari 2021 te bekrachtigen.
 • 8

  Reglement van Orde, Artikel 22 Hamerstukken en beraadslaging

  1. De voorzitter stelt de hamerstukken tegelijk aan de orde.
  2. Over een hamerstuk vindt geen beraadslaging plaats, tenzij een lid uiterlijk de vrijdag 12.00 uur voorafgaande aan de raadsvergadering een verzoek bij de griffier heeft ingediend, voorzien van een duidelijke motivatie om er een bespreekstuk van te maken. De griffie stuurt dit verzoek door naar alle raadsleden. De voorzitter stelt het verzoek vervolgens aan de orde bij de vaststelling van de agenda. De raad beslist over het verzoek.
   3.Een stemverklaring kan worden afgelegd indien een lid aangeeft bij het aan de orde stellen van de hamerstukken tegen het voorstel geacht wil worden te hebben gestemd.
   4.De raad kan op voorstel van de voorzitter of een lid van de raad beslissen over één of meer onderdelen van een onderwerp of voorstel afzonderlijk te beraadslagen.
   5.Op verzoek van een lid van de raad of op voorstel van de voorzitter kan de raad besluiten de beraadslaging voor een door hem te bepalen tijd te schorsen teneinde het college of de leden de gelegenheid te geven tot onderling nader beraad. De beraadslagingen worden hervat nadat de schorsingsperiode verstreken is.

 • 8.a

  Voorgesteld wordt een publiekrechtelijk kader om een twee-onder-één-kapwoning te realiseren op het perceel gelegen aan het Noordeinde 62a en 62b te Roelofarendsveen en wordt met dit besluit voldaan aan de reparatieopdracht van de Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State zoals verwoord in de uitspraak d.d.4 november 2020.


  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  1. Het bestemmingsplan ‘Braassemerland  - Noordeinde 62a en 62b (NL.IMRO.1884.BPNOORDEINDE62A62B-VAS1) vast te stellen.
  2. Geen exploitatieplan voor dit plangebied vast te stellen.


  Besluit
  1. Het bestemmingsplan ‘Braassemerland  - Noordeinde 62a en 62b (NL.IMRO.1884.BPNOORDEINDE62A62B-VAS1) vast te stellen. 2. Geen exploitatieplan voor dit plangebied vast te stellen.
 • 9

  SvKB draagt een nieuw burgerlid voor. De heer Klijnstra heeft conform de voorschriften bewijzen overhandigd dat hij woonachtig is in deze gemeente. Verder heeft hij zijn nevenfuncties kenbaar gemaakt. Er heeft ook een integriteitsgesprek met de heer Klijnstra plaatsgevonden. De heer Klijnstra zal in de raadsvergadering gevraagd worden de eed of de belofte af te leggen.


  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  De heer J.H. (Jacob) Klijnstra (SvKB) te benoemen als burgerlid.


  Besluit
  De heer J.H. (Jacob) Klijnstra (SvKB) te benoemen als burgerlid.
 • 10

  Voor de ontwikkeling van woonzorgvoorziening met maximaal 21 woonzorgeenheden ten behoeve van 24 uurs verpleging voor dementerende ouderen is een bestemmingsplan opgesteld. De gemeenteraad wordt voorgesteld het bestemmingsplan vast te stellen.


  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  1. De Nota beantwoording zienswijzen vast te stellen.
  2. Het bestemmingsplan ‘Schoolbaan, Roelofarendsveen) (NL.IMRO.1884.BPSCHOOLBAAN-VAS1) vast te stellen.
  3. Geen exploitatieplan voor dit plangebied vast te stellen.


  Besluit
  1. De Nota beantwoording zienswijzen vast te stellen. 2. Het bestemmingsplan ‘Schoolbaan, Roelofarendsveen) (NL.IMRO.1884.BPSCHOOLBAAN-VAS1) vast te stellen. 3. Geen exploitatieplan voor dit plangebied vast te stellen.

  00:17:22 - 00:18:17 - Jan van der Geest
  00:18:17 - 00:19:22 - Hilde Bax
  00:19:22 - 00:20:07 - Marina van der Velde - Menting
  00:20:07 - 00:21:18 - Nick van Egmond
  00:21:18 - 00:21:30 - Thijs Mooren
  00:21:30 - 00:22:40 - Marina van der Velde - Menting
 • 11

  In de Samenwerkingsagenda 2018-2022 ‘Maak meedoen mogelijk’ zijn onderwerpen die nog nadere uitwerking vergden op inhoud en/of proces weergegeven in paarse blokken. Twee van die paarse blokken betroffen de onderwerpen ‘hoogbouw’ en ‘inbreiden/uitbreiden’. Het visiedocument dat is opgesteld geeft uitwerking aan bovenstaande twee thema’s. Het college wordt geadviseerd het voorstel voor de raad vast te stellen.  Voorgesteld besluit

  De visie op hoogbouw en inbreiden/uitbreiden vast te stellen, waarin wordt voorgesteld:
  1. alle bouwplannen hoger dan 12/13 meter in de gemeente Kaag en Braassem te bestempelen als ‘hoogbouw’;
  2. hoogbouw op voorhand niet uit te sluiten en de beoordeling of een hoogbouwinitiatief passend is in de omgeving over te laten aan een stedenbouwkundige;
  3. te eisen dat een toelichting op een hoogbouwplan minimaal in gaat op de aspecten openbare ruimte, verkeer en parkeren, straatprofiel, type bebouwing omliggende omgeving, architectuur, zichtlijnen, schaduwwerking en windstructuren, Luchthavenindelingbesluit (LIB), peil/hoogteverschillen en de aan-/afwezigheid ramen;
  4. uitbreidingen buiten bestaand stedelijk gebied op voorhand niet uit te sluiten en de beoordeling of een hoogbouwinitiatief passend is in de omgeving over te laten aan een stedenbouwkundige;
  5. te eisen dat een toelichting op een uitbreidingsplan minimaal in gaat op de aspecten landschappelijke inpassing, openbare ruimte, verkeer en parkeren, type bebouwing en natuurinclusief bouwen.


  Besluit
  De stemmen staken, in de gemeenteraad van 29 maart dient de stemming opnieuw plaats te vinden (SvKB en CDA tegen (9) en VVD, D66 en PRO (9) voor).

  00:22:40 - 00:24:31 - Nick van Egmond
  00:24:31 - 00:27:08 - Hans Klink
  00:27:08 - 00:27:36 - Marina van der Velde - Menting
  00:27:36 - 00:30:34 - Fred Zoetendaal
  00:30:34 - 00:30:39 - Marina van der Velde - Menting
  00:30:39 - 00:30:53 - Ronald Wesselink
  00:30:53 - 00:31:25 - Nick van Egmond
  00:31:25 - 00:31:47 - Fred Zoetendaal
  00:31:47 - 00:31:57 - Nick van Egmond
  00:31:57 - 00:32:05 - Fred Zoetendaal
  00:32:05 - 00:32:07 - Nick van Egmond
  00:32:07 - 00:32:14 - Marina van der Velde - Menting
  00:32:14 - 00:35:15 - Ronald Wesselink
  00:35:15 - 00:35:28 - Marina van der Velde - Menting
  00:35:28 - 00:37:20 - Jan van der Geest
  00:37:20 - 00:37:34 - Marina van der Velde - Menting
  00:37:34 - 00:38:32 - Inge van der Meer
  00:38:32 - 00:38:45 - Marina van der Velde - Menting
  00:38:45 - 00:41:05 - Ronald Wesselink
  00:41:05 - 00:42:31 - Hans Klink
  00:42:31 - 00:42:42 - Marina van der Velde - Menting
  00:42:42 - 00:43:04 - Ronald Wesselink
  00:43:04 - 00:43:06 - Marina van der Velde - Menting
  00:43:06 - 00:43:21 - Ronald Wesselink
  00:43:21 - 00:43:28 - Marina van der Velde - Menting
  00:43:28 - 00:43:33 - Fred Zoetendaal
  00:43:33 - 00:43:36 - Marina van der Velde - Menting
  00:43:36 - 00:43:49 - Nick van Egmond
  00:43:49 - 00:44:43 - Ronald Wesselink
  00:44:43 - 00:46:00 - Hans Klink
  00:46:00 - 00:46:04 - Marina van der Velde - Menting
  00:46:04 - 00:46:09 - Hans Klink
  00:46:09 - 00:46:11 - Marina van der Velde - Menting
  00:46:11 - 00:46:51 - Hans Klink
  00:46:51 - 00:46:58 - Marina van der Velde - Menting
  00:46:58 - 00:47:03 - Nick van Egmond
  00:48:17 - 00:49:41 - Ronald Wesselink
  00:49:41 - 00:49:44 - Marina van der Velde - Menting
  00:49:44 - 00:50:22 - Nick van Egmond
  00:50:22 - 00:50:26 - Marina van der Velde - Menting
  00:50:26 - 00:51:27 - Jan van der Geest
  00:51:27 - 00:51:35 - Marina van der Velde - Menting
  00:51:35 - 00:52:26 - Hans Klink
  00:52:26 - 00:52:31 - Marina van der Velde - Menting
  00:52:31 - 00:53:32 - Fred Zoetendaal
  00:53:32 - 00:53:38 - Marina van der Velde - Menting
  00:53:38 - 00:53:40 - Fred Zoetendaal
  00:53:45 - 00:53:49 - Marina van der Velde - Menting
  00:54:08 - 00:54:23 - Fred Zoetendaal
  00:54:23 - 00:54:58 - Marina van der Velde - Menting
  00:59:47 - 01:00:28 - Fred Zoetendaal
  01:00:28 - 01:02:01 - Marina van der Velde - Menting
  01:02:01 - 01:02:27 - Nick van Egmond
  01:02:27 - 01:04:34 - Marina van der Velde - Menting
 • 12

  2021-02-26 De motie vreemd aan de orde van de dag van D66 is toegevoegd als laatste agendapunt onder voorbehoud van goedkeuring bij de vaststelling van de agenda.


  Moties
  Titel
  Motie vreemd aan de orde van de dag Niet Geregeld Grondgebruik - INGETROKKEN
 • 13

  2021-03-01 De motie vreemd aan de orde van de dag van CDA is toegevoegd als laatste agendapunt onder voorbehoud van goedkeuring bij de vaststelling van de agenda.


  Moties
  Titel
  Motie CDA vreemd aan orde van de dag zendmast Hoogmade - INGETROKKEN
 • 14

  01:04:34 - 01:08:21 - Nick van Egmond
  01:08:21 - 01:10:22 - Thijs Mooren
  01:10:22 - 01:10:27 - Marina van der Velde - Menting
  01:10:27 - 01:11:50 - Kelly Straver - van der Wereld
  01:11:50 - 01:13:29 - Marina van der Velde - Menting
  01:13:29 - 01:16:34 - Peter van Dijk
  01:16:34 - 01:16:45 - Marina van der Velde - Menting
  01:16:45 - 01:19:52 - Yvonne Peters
  01:19:52 - 01:22:30 - Nick van Egmond
  01:22:30 - 01:22:53 - Kelly Straver - van der Wereld
  01:22:53 - 01:23:25 - Nick van Egmond
  01:23:25 - 01:23:30 - Marina van der Velde - Menting
  01:23:30 - 01:23:34 - Nick van Egmond
  01:25:09 - 01:25:14 - Marina van der Velde - Menting
  01:25:14 - 01:25:47 - Peter van Dijk
  01:25:47 - 01:26:12 - Nick van Egmond
  01:26:12 - 01:26:14 - Marina van der Velde - Menting
  01:26:14 - 01:26:19 - Thijs Mooren
  01:27:27 - 01:27:36 - Marina van der Velde - Menting
  01:27:36 - 01:29:37 - Yvonne Peters
  01:29:37 - 01:30:09 - Marina van der Velde - Menting
  01:30:09 - 01:31:44 - Nick van Egmond
  01:31:44 - 01:31:51 - Marina van der Velde - Menting
  01:31:51 - 01:32:22 - Thijs Mooren
  01:32:22 - 01:33:15 - Marina van der Velde - Menting
  01:33:15 - 01:33:45 - Nick van Egmond
  01:33:45 - 01:34:45 - Marina van der Velde - Menting
  01:34:45 - 01:37:51 - Anja de Rijk - de Jong
  01:37:51 - 01:39:01 - Peter van Dijk
  01:39:01 - 01:39:22 - Kelly Straver - van der Wereld
  01:39:22 - 01:39:38 - Ruud van der Star
  01:39:38 - 01:39:45 - Nick van Egmond
  01:39:45 - 01:41:16 - Inge van der Meer
  01:41:16 - 01:41:40 - Kelly Straver - van der Wereld
  01:41:40 - 01:42:47 - Marina van der Velde - Menting
  01:42:47 - 01:42:53 - Anja de Rijk - de Jong
  01:42:53 - 01:42:54 - Marina van der Velde - Menting
  01:42:54 - 01:43:05 - Anja de Rijk - de Jong
  01:43:05 - 01:43:44 - Marina van der Velde - Menting
  01:43:44 - 01:45:07 - Nick van Egmond
  01:45:07 - 01:47:32 - Ruud van der Star
  01:47:32 - 01:47:50 - Marina van der Velde - Menting
  01:47:50 - 01:49:36 - Kelly Straver - van der Wereld
  01:49:36 - 01:49:42 - Marina van der Velde - Menting
  01:49:42 - 01:49:49 - Kelly Straver - van der Wereld
  01:49:53 - 01:52:54 - Peter van Dijk
  01:52:54 - 01:52:59 - Marina van der Velde - Menting
  01:52:59 - 01:53:51 - Nick van Egmond
  01:53:51 - 01:54:48 - Marina van der Velde - Menting
  01:54:48 - 01:55:27 - Anja de Rijk - de Jong
  01:55:27 - 01:56:08 - Ruud van der Star
  01:56:08 - 01:58:20 - Anja de Rijk - de Jong
  01:58:20 - 01:59:07 - Marina van der Velde - Menting