Beeldvorming politieke avond

maandag 19 november 2018 19:30 - 22:00
Locatie:
Raadzaal
Voorzitter:
Hilde Bax
Toelichting:

Uitzending

Agendapunten

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

  Wat willen we bereiken In het GRP is vastgelegd hoe Kaag en Braassem in de periode 2019-2023 invulling geeft/wenst te geven aan de zorgplichten: a. Afvalwater. De doelmatige inzameling en het transport van het stedelijke afvalwater (huishoudelijk afvalwater, bedrijfsafvalwater, eventueel gemengd met hemelwater en/of grondwater), dat vrijkomt bij de binnen het grondgebied van de gemeente gelegen percelen; b. Hemelwater. De doelmatige inzameling en verwerking van afvloeiend hemelwater; c. Grondwater. Het in openbaar gebied treffen van doelmatige maatregelen om structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming te voorkomen of te beperken. Wat gaan we daarvoor doen Naast de diverse reguliere werkzaamheden vallend onder de exploitatie worden daarvoor de komende jaren onderzoeken en investeringen (vervangings- en verbeteringsmaatregelen) uitgevoerd ten behoeve van het taakveld riolering. Nadruk ligt op klimaatadaptatie en participatie van inwoners. De uit te voeren maatregelen zijn weergegeven op pagina 4 en 5.  Voorgesteld besluit

  1) Het GRP vast te stellen en de financiële consequenties voor de rioolheffing 2019 mee te nemen in de berekening van de tarieven rioolheffing 2019 2) Voorgestelde klimaatadaptatiemaatregelen in een periode van 10 jaar uit te voeren; 3) Inwoners actief te stimuleren mee te werken aan projectmatige afkoppeling van verhard oppervlak van de gemengde riolering; 4) De bestaande reserve riolering op te laten gaan in de bestaande egalisatievoorziening riolering.

 • 6

  Wat willen we bereiken Na participatie met inwoners van Rijnsaterwoude heeft uw raad eind december 2016 ingestemd met de gebiedsontwikkeling van de gemeentegronden in Rijnsaterwoude. Het voormalig gemeentehuis en –werf en het achter het gemeentehuis gelegen perceel maken hiervan onderdeel uit. Het voorkeursscenario voorziet in de realisatie van een Integraal Kindcentrum (IKC) en woningen in het voormalig gemeentehuis en woningen op het daarachter gelegen perceel. De gemeentewerf is inmiddels verkocht. Daarmee wordt o.a. een nieuwe invulling gegeven aan (lang) leegstaand maatschappelijk vastgoed. Uw raad heeft destijds besloten de kosten voor uitwerking voorlopig ten laste te brengen van bestaande exploitatiebudgetten en uiteindelijk ten laste te brengen van het uitvoeringskrediet (grondexploitatie). Nu de gemeente voorbereidingskosten maakt, gronden verkoopt (gemeentewerf) en de gebiedsontwikkeling richting realisatie wil brengen, is er sprake van actief grondbeleid. Het langer uitstellen van een grondexploitatie is niet wenselijk en een duidelijk financieel kader is noodzakelijk om deze gebiedsontwikkeling verder te kunnen brengen. Wat gaan we daarvoor doen Zodra de grondexploitatie is vastgesteld zal het bestemmingsplan, dat woningbouw in en achter het gemeentehuis planologisch mogelijk moet maken, worden opgestart. De uitgifte van gronden (aanbesteding) wordt voorbereid. Hierin ligt nadrukkelijk nog wel een relatie met de te realiseren onderwijsvoorziening, die op zichzelf nu geen onderdeel uitmaakt van deze grondexploitatie. Over het benodigde budget voor realisatie van de onderwijsvoorziening wordt uw raad separaat geïnformeerd, in afwachting van de uitkomsten van de prioriteitendiscussie (“focus met ambitie”). Ook voor de vrijkomende scholenlocatie zal te zijner tijd een afzonderlijke grondexploitatie aan u worden voorgelegd, die op basis van eerdere doorrekeningen sluitend zal zijn.  Voorgesteld besluit

  1. De grondexploitatie voor de gebiedsontwikkeling Rijnsaterwoude vast te stellen; 2. Geheimhouding op te leggen op de grondexploitatie tot het moment dat die kan worden afgesloten.

 • 7
 • 8