Visie en Advies

maandag 5 juli 2021 20:00 - 22:00
Locatie:
Digitaal
Voorzitter:
Anja de Rijk / Peter van Dijk
Toelichting:

De raadsleden geven hun visie op de voorstellen en adviseren of het voorstel voor besluitvorming naar de gemeenteraad kan.

Uitzending

Agendapunten

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

  Er zijn vragen ontvangen van het CDA.


 • 7

  Voorjaar 2019 is een besluit genomen door de raad om voorbereidende onderzoeken voor het Integraal Kind Centrum (IKC) Woubrugge uit te voeren. Uit dit onderzoek blijkt een voorkeur voor een scenario op locatie de Kinderkring; hiervoor is ook het meeste draagvlak. Er zijn voor IKC Woubrugge nog geen middelen voor de realisatie in de begroting opgenomen. Daarom is het resultaat van dit huisvestingsonderzoek ingebracht bij de tweede ronde van Focus met Ambitie. Binnen dit proces heeft de raad zich positief uitgesproken voor het IKC in Woubrugge. Ook is in de Omgevingsvisie de komst van een IKC in Woubrugge opgenomen.
  In de afgelopen maanden is een verdiepende stedenbouwkundige studie uitgevoerd en gedeeld met het dorp. Het belangrijkste thema van dit voorstel is de aanvraag voor het bouwkrediet om de ontwikkeling en realisatie van het IKC Woubrugge mogelijk te maken. Dit voorstel gaat in op de aanvraag van het bouwkrediet voor het IKC en de ontwikkeling van de vrijvallende locatie Esselyckerwoude naar woningbouw.  Voorgesteld besluit

  1 Ontwikkeling en realisatie IKC Woubrugge locatie Kinderkring:
  * krediet van € 5.687.000 beschikbaar stellen voor het IKC in Woubrugge en de infrastructuur (parkeren, kiss and ride, fietsbrug, groen)
  * de kapitaallasten ad € 156.000 verwerken in de begroting 2022 e.v.
  2. Vrijvallende locatie basisschool Esselyckerwoude - woningbouw
  * invulling conform Stedenbouwkundig Programma van Eisen IMOSS woningbouw verder onderzoeken
  * grondexploitatie uitwerken.

 • 8

  De gemeente is binnenkort verantwoordelijk voor de maatschappelijke opvang en daarbij horende huisvesting. Het huisvesten van bijzondere doelgroepen is hier een onderdeel van. Dit voorstel gaat over de huisvesting van personen die behoefte hebben aan een prikkelarme woonomgeving. Een van de belangrijkste aandachtspunten voor het realiseren van prikkelarme woonvormen en het huisvesten van bijzondere doelgroepen is het vinden van een geschikte locatie. Bij het traject in Rijnsaterwoude hebben we opnieuw gemerkt hoe gevoelig dit kan liggen. We gaan onze inwoners vragen mee te denken over geschikte locaties. Daarnaast zal er een ambtelijke inventarisatie plaatsvinden. Resultaat hiervan is een lijst met potentiële locaties. Om tot een doordachte definitieve locatie te komen, hebben we kaders opgesteld om de lijst van potentiële locaties te scoren en te wegen.  Voorgesteld besluit

  1. De kaders vast te stellen waarmee potentiële locaties voor prikkelarme woonvormen worden gescoord en gewogen;
  2. In te stemmen met de opzet voor de participatie, welke verder wordt ingevuld n.a.v. de gekozen locatie.

 • 9