Gemeenteraad

maandag 18 mei 2020 20:30 - 22:00
Locatie:
Digitaal
Voorzitter:
Marina van der Velde - Menting
Toelichting:

Dit is een extra, t.o.v. de oorspronkelijk planning, Raadsvergadering.

Uitzending

Agendapunten

 • 1

  00:00:14 - 00:01:52 - Marina van der Velde - Menting
  00:01:52 - 00:01:54 - Ruud van der Star
  00:01:54 - 00:02:00 - Marina van der Velde - Menting
  00:02:00 - 00:02:07 - Laura van Klink
  00:02:07 - 00:02:18 - Hans Klink
  00:02:18 - 00:02:30 - Thijs Brambach
  00:02:30 - 00:02:51 - Sandra de Wagenaar
  00:02:51 - 00:02:55 - Ger van Emmerik
  00:02:55 - 00:03:03 - Kelly Straver - van der Wereld
  00:03:03 - 00:03:11 - Fred Zoetendaal
  00:03:11 - 00:03:22 - Hilde Bax
  00:03:22 - 00:03:34 - Sandra van Emmerik
  00:03:34 - 00:03:48 - Ronald van Beurden
  00:03:48 - 00:04:03 - Johan Hoogendoorn
  00:04:03 - 00:04:09 - Anja de Rijk - de Jong
  00:04:09 - 00:04:17 - Ronald Wesselink
  00:04:17 - 00:04:24 - Thijs Mooren
  00:04:24 - 00:04:36 - Nick van Egmond
  00:04:36 - 00:04:46 - Conny Punt
  00:04:46 - 00:04:57 - Gino Wesselman
  00:04:57 - 00:05:16 - Jan van der Geest
  00:05:16 - 00:05:41 - Peter van Dijk
  00:05:41 - 00:12:49 - Marina van der Velde - Menting
 • 1.a
 • 2
 • 3
 • 4

  Reglement van Orde artikel 15, lid 3: "Een voorstel tot verandering dient ten minste 24 uur voor de betreffende vergadering schriftelijk bij de griffier te worden ingediend.".  Besluit
  De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld
 • 5
 • 6

  De lijst van ingekomen stukken heeft een iets andere vorm gekregen dan de raadsleden de afgelopen jaren gewend zijn. Het is nu vormgegeven als één raadsbesluit waarbij de ingekomen stukken in drie subgroepen staan weergegeven. De ingekomen stukken staan niet meer allemaal op de agenda van de raadsvergadering, dit is overzichtelijker en zijn via de "overzichten" (linker kolom in iBabs) te raadplegen.

  Reglement van Orde, Artikel 16 Ingekomen stukken 1. Bij de raad ingekomen stukken, waaronder schriftelijke mededelingen van het college aan de raad, worden met een voorstel tot afdoening op een lijst geplaatst. Deze lijst wordt aan de leden van de raad toegezonden en ter inzage gelegd. 2. Na de vaststelling van de besluitenlijst stelt de raad op voorstel van de voorzitter de wijze van afdoening van de ingekomen stukken vast.  Voorgesteld besluit

  De raad stelt de lijst van ingekomen stukken vast.


  Besluit
  De lijst ingekomen stukken is ongewijzigd vastgesteld.

  Ingekomen stukken
  Onderwerp
  001. Update coronavirus nummer 4
  002.Langebrug Oud Ade stand van zaken
  003.Sportakkoord Kaag en Braassem
  004.Update coronavirus nummer 5
  005. Zoekgebied plaatsen windturbines Haarlemmermeer
  01. VRHM 6e Brief aan de raden COVID-19
  02.RDOG Jaarstukken 2019 RDOG Hollands Midden vastgesteld inclusief bijlage
  03.VNG ledenbrief Coronacrisis update nummer 4
  04.Belangen Vereniging Vrij Wonen inzake permanente bewoning recreatie
  05.RDOG Aanbiedingsbrief over programma RDOG2024 - begrotingswijziging 2020 en de begroting 2021
  06.ODWH Jaarstukken 2019
  07.ODWH Kadernota 2021
  08.VRHM Aanbieding voorlopige Jaarstukken 2019 VRHM
  09.Holland Rijnland concept Begroting 2021
  10.Holland Rijnland concept Jaarstukken 2019
  11.Afschrift brief van het college aan het Bestuur MMO Hoogmade
  12.VNG ledenbrief coronacrisis update nr.5
  13.Brief Gedeputeerde Staten van Z-H aan gemeenten inzake Quickscan planoptimalisatie woningbouwplannen
  14.Nationale Boomfeestdag Corona update organisatie
  15.Kadernota BVO Rijn en Braassem
  16.Brief inwoner inzake bestemmingsplan Achterpad 7 Rijpwetering
  17.Adviesraad Sociaal Domein inzake ongevraagd advies Manterzorgondersteuning ten tijden van de Coronacrisis
  18.VNG ledenbrief coronacrisis update nummer 6
  19.Stichting Cultureel Centrum Hoogmade (CCH) Jaarverslag 2019
  20.Afschrift brief van college aan inwoner inzake Woonzorggebouw Dagelijks Leven nav brief in Cat.II
  21.Nieuwe noodverordening COVID-19 VRHM
  22.Stichting Écht Scheiden Zonder Schade
  23.VRHM 7e Brief aan de raden COVID-19
  24.ODWH Vegroting 2021 en Meerjarenraming 2022-2024
  Beantwoording schriftelijke vragen CDA - Arbeidsmigranten Kruisweg Woubrugge
  Beantwoording Schriftelijke vragen CDA - Verkoop ambtwoning
  Schriftelijke vragen D66 - Sociaal Domein
  Schriftelijke vragen VVD - Recreatiewoning Oud Ade

  00:12:49 - 00:13:44 - Anja de Rijk - de Jong
  00:13:44 - 00:13:45 - Marina van der Velde - Menting
  00:13:58 - 00:14:41 - Ronald van Beurden
  00:14:41 - 00:14:48 - Marina van der Velde - Menting
  00:14:48 - 00:15:06 - Ronald van Beurden
  00:15:06 - 00:15:43 - Marina van der Velde - Menting
  00:15:43 - 00:16:17 - Nick van Egmond
  00:16:17 - 00:16:24 - Marina van der Velde - Menting
  00:16:24 - 00:17:04 - Ronald van Beurden
  00:17:04 - 00:17:23 - Marina van der Velde - Menting
  00:17:23 - 00:17:30 - Ronald van Beurden
  00:17:30 - 00:18:00 - Marina van der Velde - Menting
  00:18:00 - 00:18:08 - Ronald van Beurden
  00:18:08 - 00:18:32 - Marina van der Velde - Menting
  00:18:32 - 00:18:52 - Anja de Rijk - de Jong
  00:18:52 - 00:20:51 - Marina van der Velde - Menting
 • 7

  Resultaat stemming:


  Besluit
  1. de geheimhouding op de beantwoording van de schriftelijke vragen van het college inzake openbare verlichting ( 24940) d.d. 28 april te bekrachtigen.
 • 8

  Reglement van Orde, Artikel 22 Hamerstukken en beraadslaging

  1. De voorzitter stelt de hamerstukken tegelijk aan de orde.
  2. Over een hamerstuk vindt geen beraadslaging plaats, tenzij een lid uiterlijk de vrijdag 12.00 uur voorafgaande aan de raadsvergadering een verzoek bij de griffier heeft ingediend, voorzien van een duidelijke motivatie om er een bespreekstuk van te maken. De griffie stuurt dit verzoek door naar alle raadsleden. De voorzitter stelt het verzoek vervolgens aan de orde bij de vaststelling van de agenda. De raad beslist over het verzoek.
   3.Een stemverklaring kan worden afgelegd indien een lid aangeeft bij het aan de orde stellen van de hamerstukken tegen het voorstel geacht wil worden te hebben gestemd.
   4.De raad kan op voorstel van de voorzitter of een lid van de raad beslissen over één of meer onderdelen van een onderwerp of voorstel afzonderlijk te beraadslagen.
   5.Op verzoek van een lid van de raad of op voorstel van de voorzitter kan de raad besluiten de beraadslaging voor een door hem te bepalen tijd te schorsen teneinde het college of de leden de gelegenheid te geven tot onderling nader beraad. De beraadslagingen worden hervat nadat de schorsingsperiode verstreken is.

 • 8.a

  In 2010 werd besloten een ambtswoning ter beschikking te stellen aan de burgemeester. De inzichten hieromtrent zijn inmiddels gewijzigd. Het in bezit hebben van vastgoed is geen gemeentelijke taak en de hiermee gemoeide middelen kunnen beter voor beleidsdoelen worden ingezet.


  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  Het besluit d.d. 28 juni 2010 waarin bepaald werd dat de gemeenteraad een ambtswoning voor de burgemeester ter beschikking stelt in te trekken.


  Besluit
  Het besluit d.d. 28 juni 2010 waarin bepaald werd dat de gemeenteraad een ambtswoning voor de burgemeester ter beschikking stelt in te trekken.

  Ingekomen stukken
  Onderwerp
 • 9

  Bijgevoegd de eerste aanzet tot een zienswijze vanuit Kaag en Braassem op de Concept Regionale Energiestrategie Holland Rijnland. De gemeenteraad heeft tot 1 juni a.s. de gelegenheid een zienswijze in te dienen op de Concept RES van Holland Rijnland. Met dit raadsvoorstel wordt de raad een voorstel gedaan voor een in te dienen zienswijze. In verband met corona is er landelijk toch uitstel gegeven om te komen tot een RES. Op 1 juni 2020 moet er per regio een stand ‘as is’ worden aangegeven, welke nog aangepast kan worden tot 1 oktober 2020.


  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  Instemmen met de bijgevoegde zienswijze op de Concept Regionale Energiestrategie Holland Rijnland, waarmee de raad van Kaag en Braassem een inhoudelijke reactie (wensen en bedenkingen) geeft op de Concept Regionale Energiestrategie (RES) van Holland Rijnland.


  Besluit
  In te stemmen met de bijgevoegde zienswijze op de Concept Regionale Energiestrategie Holland Rijnland, waarmee de raad van Kaag en Braassem een inhoudelijke reactie (wensen en bedenkingen) geeft op de Concept Regionale Energiestrategie (RES) van Holland Rijnland. De zienswijze aan te vullen met de volgende passages onder de opsomming met de inhoudelijke reactie op de concept RES (hernummerd n.a.v. nummering in oorspronkelijke zienswijze): 7.   De aanleg van zonnevelden hebben een enorme impact op ons open landschap en dragen daarnaast relatief beperkt bij aan de opwek van duurzame energie. Als Kaag en Braassem spreken wij ons daarom uit tegen de aanleg van deze zonnevelden. 8.   Gelet op de zich snel ontwikkelende technologie en het niet willen doorvoeren van onherroepelijke ingrepen, roepen wij op zo veel mogelijk te temporiseren met de meest ingrijpende maatregelen. En de komende 10 jaar vooral in te zetten op ‘no-regret’ maatregelen, om zo later in te kunnen spelen op het beschikbaar komen van technologische ontwikkelingen met minder impact op landschap en ruimtegebruik. 9.   Op dit moment worden overal in Europa in sneltreinvaart gasnetten aangelegd omdat aardgas als relatief ‘schone’ brandstof wordt gezien, die zeker nodig is in de transitiefase naar verder vergroening. Daarnaast worden de kansen van het in de toekomst gebruiken van het bestaande gasnet voor het transport van waterstof, met de dag hoger ingeschat. Het is daarom hoogst onverstandig op dit moment afscheid te nemen van ons uitgebreide en goed functionerende gasnet, wat later een belangrijke rol in de energietransitie kan vervullen. Wij zouden graag willen dat de instandhouding van het bestaande gasnet een plaats krijgt in de concept RES. 10.   Als het gaat om de bandbreedte met een boven- en ondergrens van het bod in deze RES, zouden wij graag zien dat in een bijlage de boven- en de ondergrens verder uiteen wordt gezet, inclusief een overzicht van de restricties die ervoor zorgen dat de realisatie lager binnen de bandbreedte uitkomt.

  Amendementen
  Titel
  Amendement A (zienswijze concept RES Ondergrens) VERWORPEN
  Amendement B (zienswijze concept RES Financiële paragraaf en Exit stragie) VERWORPEN
  Amendement C (zienswijze concept RES Zonnevelden) AANGENOMEN
  Amendement D (zienswijze concept RES Temporiseren en No-regret maatregelen) AANGENOMEN
  Amendement E (zienswijze concept RES Temporiseren en No-regret maatregelen) AANGENOMEN
  Amendement F (zienswijze concept RES Kernenergie) VERWORPEN
  Amendement G (instemming met voorbehoud) INGETROKKEN
  Amendement J (zienswijze concept RES landschapsvisie) VERWORPEN
  Amendement K (zienswijze concept RES bandbreedte) AANGENOMEN

  00:20:51 - 00:25:41 - Jan van der Geest
  00:25:41 - 00:26:40 - Marina van der Velde - Menting
  00:26:40 - 00:28:27 - Gino Wesselman
  00:28:27 - 00:28:51 - Marina van der Velde - Menting
  00:28:51 - 00:33:03 - Johan Hoogendoorn
  00:33:03 - 00:33:43 - Marina van der Velde - Menting
  00:33:43 - 00:34:56 - Sandra van Emmerik
  00:34:56 - 00:34:59 - Marina van der Velde - Menting
  00:34:59 - 00:35:06 - Sandra van Emmerik
  00:35:25 - 00:35:44 - Marina van der Velde - Menting
  00:35:44 - 00:37:11 - Hans Klink
  00:37:11 - 00:37:35 - Marina van der Velde - Menting
  00:37:35 - 00:43:23 - Inge van der Meer
  00:43:23 - 00:43:32 - Marina van der Velde - Menting
  00:43:32 - 00:45:23 - Inge van der Meer
  00:45:23 - 00:46:05 - Marina van der Velde - Menting
  00:46:05 - 00:51:01 - Jan van der Geest
  00:51:01 - 00:51:21 - Marina van der Velde - Menting
  00:51:21 - 00:51:52 - Inge van der Meer
  00:51:52 - 00:52:03 - Marina van der Velde - Menting
  00:52:03 - 00:52:29 - Sandra van Emmerik
  00:52:29 - 00:53:34 - Gino Wesselman
  00:53:34 - 00:53:39 - Marina van der Velde - Menting
  00:53:39 - 00:54:44 - Sandra van Emmerik
  00:54:44 - 00:55:07 - Gino Wesselman
  00:55:07 - 00:55:47 - Sandra van Emmerik
  00:55:47 - 00:56:08 - Marina van der Velde - Menting
  00:56:08 - 00:56:30 - Sandra van Emmerik
  00:56:30 - 00:56:41 - Marina van der Velde - Menting
  00:56:41 - 00:56:44 - Gino Wesselman
  00:56:44 - 00:56:49 - Marina van der Velde - Menting
  00:56:49 - 01:02:30 - Gino Wesselman
  01:02:30 - 01:02:34 - Marina van der Velde - Menting
  01:02:34 - 01:04:45 - Johan Hoogendoorn
  01:04:45 - 01:04:58 - Marina van der Velde - Menting
  01:04:58 - 01:05:03 - Jan van der Geest
  01:05:03 - 01:05:20 - Marina van der Velde - Menting
  01:05:20 - 01:06:05 - Jan van der Geest
  01:06:05 - 01:06:10 - Johan Hoogendoorn
  01:06:10 - 01:06:13 - Marina van der Velde - Menting
  01:06:13 - 01:07:51 - Sandra van Emmerik
  01:07:51 - 01:07:52 - Gino Wesselman
  01:07:52 - 01:08:37 - Jan van der Geest
  01:08:37 - 01:09:41 - Sandra van Emmerik
  01:09:41 - 01:09:46 - Marina van der Velde - Menting
  01:09:46 - 01:12:28 - Hans Klink
  01:12:28 - 01:13:10 - Marina van der Velde - Menting
  01:13:10 - 01:14:56 - Jan van der Geest
  01:14:56 - 01:14:58 - Marina van der Velde - Menting
  01:14:58 - 01:15:04 - Johan Hoogendoorn
  01:15:04 - 01:17:55 - Marina van der Velde - Menting
  01:17:55 - 01:18:03 - Gino Wesselman
  01:18:03 - 01:18:10 - Johan Hoogendoorn
  01:18:10 - 01:18:17 - Sandra van Emmerik
  01:18:17 - 01:18:56 - Hans Klink
  01:18:56 - 01:19:00 - Marina van der Velde - Menting
  01:19:00 - 01:19:05 - Jan van der Geest
  01:19:10 - 01:19:20 - Gino Wesselman
  01:19:20 - 01:19:22 - Anja de Rijk - de Jong
  01:19:22 - 01:19:28 - Johan Hoogendoorn
  01:19:28 - 01:19:36 - Sandra van Emmerik
  01:19:36 - 01:20:01 - Hans Klink
  01:20:01 - 01:20:14 - Marina van der Velde - Menting
  01:20:14 - 01:20:22 - Jan van der Geest
  01:20:22 - 01:20:29 - Gino Wesselman
  01:20:29 - 01:20:36 - Johan Hoogendoorn
  01:20:36 - 01:20:41 - Sandra van Emmerik
  01:20:41 - 01:21:08 - Hans Klink
  01:21:08 - 01:21:15 - Marina van der Velde - Menting
  01:21:15 - 01:21:23 - Jan van der Geest
  01:21:23 - 01:21:31 - Gino Wesselman
  01:21:31 - 01:21:38 - Johan Hoogendoorn
  01:21:38 - 01:21:40 - Sandra van Emmerik
  01:21:44 - 01:21:49 - Hans Klink
  01:21:49 - 01:22:15 - Marina van der Velde - Menting
  01:22:15 - 01:22:26 - Jan van der Geest
  01:22:26 - 01:22:30 - Gino Wesselman
  01:22:30 - 01:22:38 - Johan Hoogendoorn
  01:22:38 - 01:22:44 - Sandra van Emmerik
  01:22:44 - 01:22:47 - Hans Klink
  01:22:47 - 01:23:11 - Marina van der Velde - Menting
  01:23:11 - 01:23:37 - Jan van der Geest
  01:23:37 - 01:23:43 - Marina van der Velde - Menting
  01:23:43 - 01:23:45 - Jan van der Geest
  01:23:54 - 01:24:00 - Gino Wesselman
  01:24:00 - 01:24:07 - Johan Hoogendoorn
  01:24:07 - 01:24:15 - Sandra van Emmerik
  01:24:15 - 01:24:19 - Hans Klink
  01:24:19 - 01:24:39 - Marina van der Velde - Menting
  01:24:39 - 01:24:48 - Jan van der Geest
  01:24:48 - 01:24:59 - Gino Wesselman
  01:24:59 - 01:25:06 - Johan Hoogendoorn
  01:25:06 - 01:25:09 - Sandra van Emmerik
  01:25:15 - 01:25:19 - Hans Klink
  01:25:19 - 01:25:28 - Marina van der Velde - Menting
  01:26:31 - 01:26:39 - Gino Wesselman
  01:26:39 - 01:31:45 - Marina van der Velde - Menting
  01:32:31 - 01:32:58 - Johan Hoogendoorn
  01:32:58 - 01:33:15 - Marina van der Velde - Menting
  01:33:15 - 01:33:24 - Johan Hoogendoorn
  01:33:24 - 01:33:48 - Marina van der Velde - Menting
  01:33:48 - 01:34:38 - Gino Wesselman
  01:34:38 - 01:35:17 - Marina van der Velde - Menting
  01:35:17 - 01:35:26 - Johan Hoogendoorn
  01:35:26 - 01:35:38 - Anja de Rijk - de Jong
  01:35:38 - 01:35:49 - Ronald Wesselink
  01:35:49 - 01:35:58 - Thijs Mooren
  01:35:58 - 01:36:08 - Nick van Egmond
  01:36:08 - 01:36:12 - Conny Punt
  01:36:12 - 01:36:18 - Gino Wesselman
  01:36:18 - 01:36:38 - Jan van der Geest
  01:36:38 - 01:36:54 - Marina van der Velde - Menting
  01:36:54 - 01:37:14 - Jan van der Geest
  01:37:14 - 01:37:27 - Marina van der Velde - Menting
  01:37:27 - 01:37:36 - Thijs Mooren
  01:37:36 - 01:41:45 - Marina van der Velde - Menting
  01:41:45 - 01:42:10 - Peter van Dijk
  01:42:10 - 01:42:32 - Ruud van der Star
  01:42:32 - 01:42:47 - Hans Klink
  01:42:47 - 01:42:51 - Thijs Brambach
  01:42:51 - 01:43:08 - Sandra de Wagenaar
  01:43:08 - 01:43:12 - Ger van Emmerik
  01:43:12 - 01:43:17 - Kelly Straver - van der Wereld
  01:43:17 - 01:43:22 - Fred Zoetendaal
  01:43:22 - 01:43:28 - Hilde Bax
  01:43:28 - 01:43:34 - Sandra van Emmerik
  01:43:34 - 01:43:58 - Ronald van Beurden
  01:43:58 - 01:44:29 - Marina van der Velde - Menting
 • 9.a

  Resultaat stemming:

  Besluit
  Verworpen

  Moties
  Titel
  Motie Vreemd aan de orde van de Dag SvKB - RES Haarlemmermeer VERWORPEN

  01:44:29 - 01:46:07 - Kelly Straver - van der Wereld
  01:46:07 - 01:46:20 - Marina van der Velde - Menting
  01:46:20 - 01:47:20 - Inge van der Meer
  01:47:20 - 01:47:40 - Marina van der Velde - Menting
  01:47:40 - 01:48:00 - Jan van der Geest
  01:48:00 - 01:49:03 - Anja de Rijk - de Jong
  01:49:03 - 01:49:40 - Marina van der Velde - Menting
  01:49:40 - 01:51:10 - Hans Klink
  01:51:10 - 01:51:20 - Gino Wesselman
  01:51:20 - 01:51:40 - Marina van der Velde - Menting
  01:51:40 - 01:53:40 - Kelly Straver - van der Wereld
  01:53:40 - 01:54:51 - Marina van der Velde - Menting
  01:54:51 - 01:55:28 - Johan Hoogendoorn
  01:55:28 - 01:57:51 - Marina van der Velde - Menting
 • 10

  De manier waarop de inzameling van oud papier in de gemeente plaatsvindt, verandert per 1 juli a.s. Er zijn verschillende scenario’s denkbaar, die in bijgevoegd raadsvoorstel zijn beschreven. De raad moet een besluit nemen over het gewenste scenario. Het gaat dan om een overgangssituatie voor 2020 en een nieuw systeem voor inzameling van oud papier dat vanaf 2021 van toepassing wordt. Op 15 april is het raadsvoorstel inzameling oud papier besproken. De raad heeft toen geen besluit genomen, omdat een zgn. hybride model onvoldoende onderzocht was. Met deze memo en het aangepaste raadsvoorstel heeft de raad wellicht voldoende in handen om op 18 mei een besluit te nemen.


  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  1. Vanaf 2021 voor inzameling van oud papier gebruik te maken van een minicontainer en de inzameling door Cyclus te laten verzorgen.
  2. Vanaf augustus 2020 een overgangsregeling van kracht te laten zijn, waarbij Cyclus het oud papier via los aanbod inzamelt, zonder gebruik te maken van vrijwilligers.
  3. De betrokken organisaties vanaf augustus tot eind 2020 een vergoeding te verstrekken(zonder tegenprestatie) op basis van het tonnage uit 2019 en € 36,36 per ton conform de
  subsidieverordening.
  4. De financiële consequenties van de overgangsregeling en vergoeding aan de organisatie betreffende het jaar 2020 te verwerken in de Najaarsnota.
  5. De kosten voor de inzameling van oud papier vanaf 2021 mee te nemen in het bepalen van het tarief voor de afvalstoffenheffing 2021, om zo de kostendekkendheid niet te laten afnemen.


  Besluit
  1. Vanaf 2021 voor inzameling van oud papier gebruik te maken van een minicontainer en de inzameling door Cyclus te laten verzorgen in samenwerking met de verenigingen en scholen die dat op dit moment ook doen en daarmee door willen gaan. 2. Het model ziet er als volgt uit: papier wordt vooralsnog op zaterdag ingezameld; Cyclus regelt de vrachtwagen en chauffeur; verenigingen en scholen leveren beladers voor het oud papier; en de voorwaarden van Cyclus voor (veilig) inzamelen (treeplank, vaste momenten en routes, enz.) zijn uitgangspunt. 3. De verenigingen en scholen die willen doorgaan met het inzamelen van oud papier verdelen de wijken opnieuw waarbij voorwaarde is dat in de gehele gemeente (eventueel met een alternatieve oplossing voor Kaag) oud papier wordt opgehaald. 4. De vergoeding voor de verenigingen en scholen die meedoen wordt voor de komende tweeënhalf jaar vastgesteld op in totaal € 45.000 per kalenderjaar (het verschil tussen de kosten van een systeem mét en zonder vrijwilligers). Dit bedrag komt ten laste van het product afvalstoffen en wordt gedekt uit de afvalstoffenheffing. 5. Verenigingen en scholen verdelen de vastgestelde opbrengst onderling (bv. op basis van het aantal adressen waar wordt ingezameld) en worden geacht zelf tot een voor iedereen bevredigende afspraak te komen. 6. In overleg tussen verenigingen en scholen, het college en Cyclus wordt dit systeem verder uitgewerkt binnen de kaders van dit raadsbesluit. We gaan er vanuit dat uiterlijk eind juni partijen met elkaar tot overeenstemming zijn gekomen en de implementatie kan starten. 7. Vanaf augustus 2020 wordt een overgangsinzamelsysteem gehanteerd waarbij Cyclus en de verenigingen en scholen het oud papier doormiddel van ‘los aanbod’ inzamelen. Wijze van vergoeding is hetzelfde als bij het definitieve systeem. 8. Het systeem wordt na 2020/2021 geëvalueerd. 9. Mocht het uiteindelijk niet lukken om dit systeem in overleg tussen de verenigingen en scholen, het college en Cyclus voor de gehele gemeente van de grond te krijgen, dan wordt teruggevallen op scenario 3 uit het raadsvoorstel. De betrokken vrijwilligersorganisaties ontvangen dan, voor geleverde inspanningen de afgelopen jaren, vanaf augustus 2020 tot en met 30 juni 2021 een vergoeding (zonder tegenprestatie) op basis van het tonnage per inzamelaar uit 2019 en € 36,36 per ton conform de subsidieverordening.

  Amendementen
  Titel
  Amendement H (Inzameling oud papier) VERWORPEN
  Amendement I (Inzameling oud papier) AANGENOMEN

  01:59:01 - 01:59:30 - Peter van Dijk
  01:59:30 - 01:59:39 - Marina van der Velde - Menting
  01:59:39 - 02:04:07 - Kelly Straver - van der Wereld
  02:04:07 - 02:04:30 - Marina van der Velde - Menting
  02:04:42 - 02:05:02 - Peter van Dijk
  02:05:02 - 02:05:13 - Marina van der Velde - Menting
  02:05:13 - 02:08:00 - Peter van Dijk
  02:08:00 - 02:08:08 - Marina van der Velde - Menting
  02:08:08 - 02:11:18 - Johan Hoogendoorn
  02:11:18 - 02:11:53 - Marina van der Velde - Menting
  02:11:53 - 02:17:43 - Hans Klink
  02:17:43 - 02:18:01 - Marina van der Velde - Menting
  02:18:01 - 02:19:43 - Gino Wesselman
  02:19:43 - 02:19:58 - Marina van der Velde - Menting
  02:19:58 - 02:24:03 - Yvonne Peters
  02:24:03 - 02:24:06 - Marina van der Velde - Menting
  02:24:06 - 02:24:09 - Hans Klink
  02:24:25 - 02:25:44 - Yvonne Peters
  02:25:44 - 02:26:20 - Hans Klink
  02:26:20 - 02:27:13 - Yvonne Peters
  02:27:13 - 02:27:15 - Marina van der Velde - Menting
  02:27:15 - 02:27:48 - Yvonne Peters
  02:27:48 - 02:27:56 - Marina van der Velde - Menting
  02:27:56 - 02:28:31 - Gino Wesselman
  02:28:31 - 02:29:08 - Yvonne Peters
  02:29:08 - 02:29:22 - Gino Wesselman
  02:29:22 - 02:31:10 - Yvonne Peters
  02:31:10 - 02:31:16 - Marina van der Velde - Menting
  02:31:16 - 02:32:57 - Peter van Dijk
  02:32:57 - 02:34:01 - Hans Klink
  02:34:01 - 02:34:10 - Marina van der Velde - Menting
  02:34:10 - 02:34:34 - Yvonne Peters
  02:34:34 - 02:34:56 - Marina van der Velde - Menting
  02:34:56 - 02:35:10 - Kelly Straver - van der Wereld
  02:35:10 - 02:35:16 - Johan Hoogendoorn
  02:35:16 - 02:35:26 - Peter van Dijk
  02:35:26 - 02:36:54 - Hans Klink
  02:36:54 - 02:37:37 - Peter van Dijk
  02:37:37 - 02:38:17 - Hans Klink
  02:38:17 - 02:38:47 - Marina van der Velde - Menting
  02:38:47 - 02:39:22 - Gino Wesselman
  02:39:22 - 02:47:34 - Marina van der Velde - Menting
 • 11