Presidium

maandag 12 april 2021 18:00 - 19:25
Locatie:
Digitaal
Voorzitter:
Marina van der Velde - Menting

Agendapunten

 • 1

  Besluit
  n.v.t.

  Opening om 18.00 uur. Dhr. Van Dijk sluit enkele minuten later aan.

 • 2

  De leden wordt gevraagd om hun opmerkingen over het verslag uiterlijk maandag 12 april 2021 om 12 uur aan de griffie te sturen.  Besluit
  Besluitenlijst akkoord.
 • 3.a

  De driemaands planning is dit keer een viermaands planning geworden. Dit vanwege de voorjaarsvakantie en andere vrije dagen, op deze manier hebben we een overzicht wat de raad te doen staat voor het zomerreces.

  De verschillen met de planning van 8 maart jl zijn de volgende:

  14 april 2021 (V&A):

  • Evaluatie huisvesting arbeidsmigranten voorgesteld wordt deze uit te stellen. Zie collegebrief 6 april 2021, agendapunt 3.a.1.
  • Beheerplan Civiele Kunstwerken toegevoegd
  • Budget ten behoeve van formatie toegevoegd

  19 april 2021 (besloten C&K):

  • dit is een vertrouwelijke vergadering waarin ook de Geestweg/Floraweg (vertrouwelijk) wordt besproken.

  26 april 2021 (raad):

  • Beheerplan Civiele Kunstwerken toegevoegd
  • Budget ten behoeve van formatie toegevoegd

  28 april 2021 (extra C&K)
  In presidium van 8 maart is besloten een extra C&K te houden op 28 april 2021 om de omgevingswet te bespreken (bij agendapunt 3c staat het voorstel dit te doen).  Besluit
  Het presidium neemt kennis van de planning en stemt in met de extra vergaderavond op 3 mei 2021.
 • 3.a.1

  Op 19 februari 2020 heeft de gemeenteraad ingestemd met de beleidsregel Huisvesting arbeidsmigranten 2020. De beleidsregel dient jaarlijks te worden geëvalueerd. In november 2020 hebben wij het presidium geïnformeerd over uitstel van de evaluatie met een paar maanden. Het project ‘arbeidsmigranten’ is nog niet gereed. In afwachting daar van wordt het presidium voorgesteld de evaluatie uit te stellen tot na de zomer.  Besluit
  n.v.t.

  De gemeentesecretaris geeft aan te zullen komen met een "stand van zaken notitie" inzake dit onderwerp, daarin zullen de zaken die wél te evalueren zijn zoveel als mogelijk worden meegenomen.

 • 3.a.2

  In het vorige presidium is besloten in te gaan op het aanbod van de gemeente Alphen aan den Rijn om de raadsleen van Kaag en Braassem bij te praten over ontwikkelingen en plannen aan de Noordrand. Het blijkt niet erg gemakkelijk een datum te vinden die beide partijen past. Momenteel staat de vraag uit dit op 3 mei te doen. Dit is weliswaar in de mei-vakantie, maar omdat het er naar uitziet dat door de corona-maatregelen niemand in staat is ook daadwerkelijk op vakantie te gaan wordt momenteel deze mogelijkheid verkend.

  Tevens wordt de leden gevraagd om het project niet geregeld grondgebruik deze avond te bespreken.


  Besluit
  akkoord
 • 3.b.1
 • 3.b.2

  Voor deze C&K wordt u voorgesteld deze vertrouwelijk te doen. Daarom is de agenda vertrouwelijk toegevoegd aan dit agendapunt.


  Besluit
  De raad zal nog een enige stukken ter voorbereiding toegestuurd krijgen.
 • 3.b.3

  Zie planning onder 3a


  Besluit
  akkoord
 • 3.b.4

  In het procesaanpak wordt beschreven hoe er invulling zal worden gegeven aan de context-en-kadersavond van de Omgevingswet op 28 april.
  De gemeenteraad heeft in 2020 de eerste Omgevingsvisie voor Kaag en Braassem vastgesteld. Tijdens dit traject is toegezegd dat een aantal thema’s meer uitwerking krijgen in de gebiedsgerichte programma’s, de Omgevingsvisie 2.0 en het Omgevingsplan.
  Op woensdag 28 april willen we daarom het gesprek aangaan over de verschillende thema’s en ons richten op de vraagstukken in de vier gebiedstypen. Op basis van deze avond kunnen de gebiedsgerichte programma’s en de Omgevingsvisie verder vorm krijgen. Vervolgens kan de avond van 5 juli gebruikt worden om gerichte keuzes te bespreken.  Besluit
  Het presidium stemt in met dit voorstel.
 • 4

  Wie van de raadsleden zal de V&A van 14 april 2021 kunnen voorzitten:


  Besluit
  Voorzitter wordt: Mw. De Wagenaar. Mocht de vergadering te ver uitlopen zal Mw. De Rijk het voorzitterschap overnemen. Wel dient dan het agendapunt "Bestemmingsreserve Sociale Woningbouw; Uitvoeringsregels" behandeld te zijn, omdat MW. De Rijk daar woordvoerder is.
 • 5
 • 5.a

  Bij dit agendapunt id het de bedoeling om de tijd te nemen om te analyseren welke trends momenteel de kop op steken en of deze wel/niet de werkwijze van de raad beïnvloeden. Ook is het de bedoeling om te kijken of er wellicht aanpassingen aan de huidige werkwijze moeten/kunnen worden gedaan. Daarnaast kunnen er afspraken worden gemaakt over hoe we willen omgaan met de geconstateerde trends.  Besluit
  Het presidium wil graag de discussie die bij dit onderwerp gevoerd is voortzetten binnen niet te lange tijd.
 • 5.b

  Tijdens de raadsvergadering op 29 maart zijn er een aantal stukken in de categorie IV geplaatst, het is gebruikelijk dat het presidium bepaald op welke wijze deze door de raad worden besproken.
  Het gaat over de stukken die in de lijst met geel zijn geaccentueerd:

  • 706: Schriftelijke vragen PRO - Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen
  • 741-744: snippergroen
  • 750-751: snippergroen
  • 756: Brief college inzake project huisvesting bijzondere doelgroepen op locatie Rijnsaterwoude

  De brieven staan bij de raadsvergadering van 29 maart 2021.  Besluit
  De brieven 706 en 756 zullen worden geagendeerd, zonder aanvullende documenten, tijdens de extra C&K op woensdag  28 april 2021. Alle brieven met betrekking tot het snippergroen zullen worden geagendeerd tijdens de extra  C&K op maandag 3 mei 2021 bij het agendapunt over "Niet geregeld grondgebruik".
 • 5.c

  Tijdens de hoorzitting bestemmingsplannen van 15 maart 2021 is door het CDA geïnformeerd naar het toevoegen van een vast agendapunt "rondvraag" aan de hoorzitting, zodat er vragen over actuele bestemmingsplannen aan de portefeuillehouder kunnen worden gesteld. Er is aangegeven dat dit aan het presidium zal worden voorgelegd.

  Advies griffier:
  Bij agendapunt 5a hebben we gesproken over de mogelijke oorzaken van de vele vragen die worden gesteld en het toenemen van de moties vreemd. Wellicht dat daarbij al enige oplossingsrichtingen zijn gekozen die ook tegemoetkomen aan de behoefte aan een "rondvraag" tijdens de hoorzitting.

  Mocht dat niet het geval zijn dan geldt het volgende advies:
  Omdat het voor de hand ligt dat er, tijdens een dergelijke rondvraag, vragen komen over projecten welke de portefeuillehouder niet op zijn/haar netvlies heeft staan zal een rondvraag geen soelaas bieden voor de behoefte die bij de raadsleden van het CDA bestaat. Tevens lijkt het een symptoom te zijn van de behoefte bij sommige raadsleden te treden in de bevoegdheden die in eerste instantie bij het college liggen. Vooralsnog lijkt het daarom eerder tot meer dan tot minder frustratie te leiden. Probleemstelling is duidelijk, maar voorgestelde "rondvraag" is misschien niet de oplossing.


  Besluit
  Het presidium besluit dit verzoek niet te honoreren.
 • 6

  De leden worden verzocht om uiterlijk maandagmorgen 12 april 2021 vóór 9.00 uur aan de griffie aan te geven voor welke vergadering een terugblik nuttig is.


  Besluit
  n.v.t.

  Er is geen verzoek binnen gekomen om op een bepaalde avond terug te blikken.

 • 7

  Griffier: Er is een uitnodiging voor de raad om kennis te maken met het "Land van ons". Hier kunt u de uitnodiging vinden. De wethouder met enige ambtelijke ondersteuning heeft aangegeven ook hierbij aanwezig te willen zijn.
  zie; https://portal.ibabs.eu/Agenda/View/d53c47cc-0c13-4bec-931d-daeb85bb09e2

  Mw. De Rijk: • Wij zouden graag de volgende voortgangsmonitor nog met de 'oude' raad en de zittende wethouder doen; hoe denkt het presidium hierover?

  Mw. De Rijk: • Er waren raadsleden die hebben aangegeven niet te weten van locatie Rijnsaterwoude voor de Skave Huse; dat is vervelend en opmerkelijk; hoe gaan we dit in de toekomst voorkomen?


  Besluit
  n.v.t.

  Het presidium neemt de mededeling van de griffier voor kennisgeving aan.
  Op de eerste vraag van MW. De Rijk wordt aangegeven dat het onmogelijk is dat de behandeling van de verantwoordingsmonitor eerder in de maand maart zal plaatsvinden. Derhalve zal nieuwe raad deze behandeling op zich nemen.
  De tweede vraag van Mw. De Rijk wordt in verband met tijdgebrek niet behandeld.

 • 8

  Besluit
  n.v.t.

  De voorzitter sluit om 19.39 uur de vergadering.