Gemeenteraad

maandag 15 juni 2020 19:30 - 21:00
Locatie:
Digitaal
Voorzitter:
Marina van der Velde - Menting
Toelichting:

LET OP: de eindtijd is flexibel.

Uitzending

Agendapunten

 • 1

  00:04:06 - 00:06:35 - Marina van der Velde - Menting
  00:06:35 - 00:06:39 - Ruud van der Star
  00:06:39 - 00:06:45 - Laura van Klink
  00:06:45 - 00:06:51 - Hans Klink
  00:06:51 - 00:06:59 - Thijs Brambach
  00:06:59 - 00:07:02 - Sandra de Wagenaar
  00:07:27 - 00:07:34 - Ger van Emmerik
  00:07:34 - 00:07:41 - Kelly Straver - van der Wereld
  00:07:41 - 00:07:44 - Fred Zoetendaal
  00:07:51 - 00:07:56 - Hilde Bax
  00:07:56 - 00:07:58 - Sandra van Emmerik
  00:08:06 - 00:08:11 - Ronald van Beurden
  00:08:11 - 00:08:13 - Johan Hoogendoorn
  00:08:49 - 00:08:56 - Anja de Rijk - de Jong
  00:08:56 - 00:09:02 - Ronald Wesselink
  00:09:02 - 00:09:29 - Thijs Mooren
  00:09:29 - 00:09:38 - Nick van Egmond
  00:09:38 - 00:09:44 - Conny Punt
  00:09:44 - 00:09:49 - Marina van der Velde - Menting
  00:09:49 - 00:09:54 - Gino Wesselman
  00:09:54 - 00:10:05 - Jan van der Geest
  00:10:05 - 00:10:17 - Peter van Dijk
  00:10:17 - 00:10:30 - Thijs Mooren
  00:10:30 - 00:11:42 - Marina van der Velde - Menting
 • 2
 • 3
 • 4

  Reglement van Orde artikel 15, lid 3: "Een voorstel tot verandering dient ten minste 24 uur voor de betreffende vergadering schriftelijk bij de griffier te worden ingediend.".  Besluit
  De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.
 • 5

  De raad stelt deze lijst vast.

 • 6

  De lijst van ingekomen stukken heeft een iets andere vorm gekregen dan de raadsleden de afgelopen jaren gewend zijn. Het is nu vormgegeven als één raadsbesluit waarbij de ingekomen stukken in drie subgroepen staan weergegeven. De ingekomen stukken staan niet meer allemaal op de agenda van de raadsvergadering, dit is overzichtelijker en zijn via de "overzichten" (linker kolom in iBabs) te raadplegen.

  Reglement van Orde, Artikel 16 Ingekomen stukken 1. Bij de raad ingekomen stukken, waaronder schriftelijke mededelingen van het college aan de raad, worden met een voorstel tot afdoening op een lijst geplaatst. Deze lijst wordt aan de leden van de raad toegezonden en ter inzage gelegd. 2. Na de vaststelling van de besluitenlijst stelt de raad op voorstel van de voorzitter de wijze van afdoening van de ingekomen stukken vast.  Voorgesteld besluit

  De raad stelt de lijst ingekomen stukken vast.


  Besluit
  De raad stelt de lijst ingekomen stukken gewijzigd vast.

  Ingekomen stukken
  Onderwerp
  001.Overlast Woubrugge
  002.Stand van zaken Schiphol dossier per april 2020
  003.Duur aanbestedingen overbrugging Sociaal Domein 2021
  004.Verslag Archief KPI's 2019 inclusief bijlagen
  005.Omgevingsvisie inzageperiode en planning
  006.Kadernota 2021 en Kwartaalrapportage 1e kw.2021 BVO Rijn en Braassem
  007.Richtnota 2021-2024
  008.Benoeming extra lid AB Holland Rijnland
  01.Nieuwe noodverordening COVID-19 VRHM
  02.VNG ledenbrief coronacrisis update nr. 7
  03.VNG ledenbrief ledenraadpleging Cao SW 2020
  04.Arbode brief ondersteuning Gemeente Kaag en Braassem inzake coronavirus
  05.Ledenbrief VNG Lachgas
  06.RES Holland Rijnland geen zienswijze, maar wensen en bedenkingen (Mail Van Dhr. Van Tol)
  07.RES Holland Rijnland bijdrage Sonny Spek, fractievoorzitter DURF Katwijk
  08.Klacht inzake veiligheid dorpen Rijnsaterwoude en Leimuiden
  09.Chipplicht katten alle seinen op groen voor chipplicht katten inclusief bijlage
  10.Rekenkamercommissie Kaag en Braassem Jaarverslag 2019
  11.VNG ledennieuwsbrief coronacrisis nr.9
  12.VNG ledenbrief voortgang en resultaat samenwerking in de waterketen inclusief bijlage
  13.RDOG HM update Werkzaamheden Corona
  14. VRHM 6e Noodverordening COVID-19 1 juni 2020
  15.Stichting Oud Leimuiden-Rijnsaterwoude reactie op Omgevingsvisie Kaag en Braassem
  16.Inkomsten ophalen oud papier S.V. Kickers 69
  17.Stichting Oud Leimuiden-Rijnsaterwoude inzake aanpassing toelichting op inspraakreactie BP Vriezekoop 71a Leimuiden inclusief bijlage
  18.Stichting Oud Leimuiden-Rijnsaterwoude herziene toelichting BP Vriezekoop 71a Leimuiden aangepaste tekst hoorzitting van 18-05-2020
  19.Einde gebruik ambtswoning burgemeester
  Beantwoording Schriftelijke vragen CDA - Houten bruggen Woubrugge
  Beantwoording Schriftelijke vragen CDA - Verenigingen en Corona
  Beantwoording Schriftelijke vragen D66 - Eikenprocessierups
  Beantwoording Schriftelijke vragen D66 - Houten bruggen Woubrugge
  Beantwoording Schriftelijke vragen D66 - Sociaal Domein
  Beantwoording Schriftelijke vragen VVD - Recreatiewoning Oud Ade

  00:11:42 - 00:13:35 - Anja de Rijk - de Jong
  00:13:35 - 00:15:45 - Marina van der Velde - Menting
 • 7

  Resultaat stemming:


  Besluit
  1. de geheimhouding op de brief en de bijlage van het college inzake de financiën Sportpad (14569) d.d. 5 juni te bekrachtigen; 2. de door het college opgelegde geheimhoudingsplicht op de individuele grondexploitaties ex artikel 25, 3e lid van de Gemeentewet te bekrachtigen: \- Braassemerland \(grondexploitatie\) \- Nieuwe Wetering Noord Pagina 2 van 10 \- Centrumplan Leimuiden \- Connexxionterrein Leimuiden \- ESW Egmond \- ESW Gerardusschool \- ESW Alcmaerlaan \- Voormalig gemeentehuis Rijnsaterwoude
 • 8
 • 8.a

  De initiatiefnemers zouden graag de bedrijfswoning behorende bij de jachthaven ter hoogte van Weteringpad 37 in Woubrugge omzetten naar burgerwoning. Bovendien is het onhaalbaar gebleken om de ‘waterwoning’ te realiseren die planologisch mogelijk is gemaakt met de bestemmingsplanwijziging voor dit perceel in 2013. Met onderhavig postzegelbestemmingsplan wordt dan ook zowel de bestemming van de bedrijfswoning (Recreatie) omgezet naar Wonen als de ‘waterwoning’ planologisch verwijderd. Per saldo verdwijnt er dus één woning. Het bestemmingsplan zal als ontwerp ter visie worden gelegd om iedereen de mogelijkheid te bieden zienswijzen kenbaar te maken.


  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  1. Het bestemmingsplan ‘Weteringpad 37a, Woubrugge’ (NL.IMRO.1884.BPWETERINGPAD37A-VAS1) vast te stellen.
  2. Geen exploitatieplan voor dit plangebied vast te stellen.


  Besluit
  1. Het bestemmingsplan ‘Weteringpad 37a,   Woubrugge’ (NL.IMRO.1884.BPWETERINGPAD37A-VAS1) vast te stellen. 2. Geen exploitatieplan voor dit plangebied vast te stellen.
 • 9

  Gemeente Kaag en Braassem neemt deel in een aantal gemeenschappelijke regelingen. De dagelijks besturen van deze gemeenschappelijke regelingen hebben ontwerpbegrotingen voor het jaar 2021 opgesteld voor de aan hen opgedragen taken. Artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) bepaalt dat de raden van de deelnemende gemeenten acht weken de tijd hebben om hun zienswijzen op de ontwerpbegrotingen kenbaar te maken.


  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  In te stemmen met de conceptzienswijzen op de ontwerpbegroting 2021 van Holland Rijnland, Veiligheidsregio Hollands Midden, Omgevingsdienst West-Holland.


  Besluit
  1. In te stemmen met de conceptzienswijze op de ontwerpbegroting 2021 van Holland Rijnland; 2. In te stemmen met de conceptzienswijze op de ontwerpbegroting 2021 van de Veiligheidsregio Hollands Midden; 3. In te stemmen met de conceptzienswijze op de ontwerpbegroting 2021 van de Omgevingsdienst West-Holland;

  00:15:45 - 00:16:29 - Ronald van Beurden
  00:16:29 - 00:17:43 - Marina van der Velde - Menting
  00:17:43 - 00:18:45 - Anja de Rijk - de Jong
  00:18:45 - 00:21:18 - Peter van Dijk
  00:21:18 - 00:21:57 - Thijs Brambach
  00:21:57 - 00:22:40 - Fred Zoetendaal
  00:22:40 - 00:24:43 - Marina van der Velde - Menting
 • 10

  De GGD levert goede diensten. Dat blijkt ook weer tijdens deze coronacrisis. De GGD is een samenwerkingsverband van 18 gemeenten, die gezamenlijk sturing geven aan de organisatie. De GGD is in ontwikkeling om ook in de toekomst de juiste zorg en dienstverlening te kunnen leveren binnen onze regio. Dit brengt extra kosten met zich mee waar zij middelen voor vragen. Het advies is om deze middelen beschikbaar te stellen. De gemeente Kaag en Braassem ziet het liefste dat de werkwijze van de GGD meer aansluit bij onze lokale werkwijze; waarbij de gemeente stuurt op hoofdlijnen en maatschappelijke doelen en de uitvoering bij de professionals laat, voor één vast bedrag.


  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  1. In te stemmen met de zienswijze op de begrotingswijziging 2020. Niet in te stemmen met de begroting 2021 tenzij helderheid op de een aantal inhoudelijk punten zoals beschreven. In te stemmen met de visie op Programma RDOG 2024.
  2. De voorgestelde verhoging van de begroting RDOG 2020 te verwerken in de begroting 2020 als het AB besluit tot vaststellen van de begrotingswijziging.
  3. De voorgestelde bijdrage op grond van de programmabegroting RDOG 2021 te verwerken in de Richtnota 2021 als het AB besluit tot vaststellen van de begrotingswijziging.


  Besluit
  1. In te stemmen met de zienswijze op de begrotingswijziging 2020. Niet in te stemmen met de begroting 2021 tenzij helderheid op de een aantal inhoudelijk punten zoals beschreven. Instemmen met de visie op Programma RDOG 2024. 2. De voorgestelde verhoging van de begroting RDOG 2020 te verwerken in de begroting 2020 als het AB besluit tot vaststellen van de begrotingswijziging. 3. De voorgestelde bijdrage op grond van de programmabegroting RDOG 2021 te verwerken in de Richtnota 2021 als het AB besluit tot vaststellen van de begrotingswijziging.

  Amendementen
  Titel
  Amendement A (zienswijze RDOG 2020)

  00:24:43 - 00:29:11 - Peter van Dijk
  00:29:11 - 00:29:19 - Marina van der Velde - Menting
  00:29:19 - 00:29:53 - Peter van Dijk
  00:29:53 - 00:30:01 - Marina van der Velde - Menting
  00:30:01 - 00:30:54 - Thijs Brambach
  00:30:54 - 00:30:59 - Marina van der Velde - Menting
  00:30:59 - 00:32:00 - Nick van Egmond
  00:32:00 - 00:34:30 - Ronald Wesselink
  00:34:30 - 00:34:34 - Marina van der Velde - Menting
  00:34:34 - 00:34:38 - Ronald Wesselink
  00:35:00 - 00:35:03 - Marina van der Velde - Menting
  00:35:03 - 00:36:06 - Fred Zoetendaal
  00:36:06 - 00:36:33 - Marina van der Velde - Menting
  00:36:33 - 00:39:14 - Petra van der Wereld
  00:39:14 - 00:39:44 - Marina van der Velde - Menting
  00:39:44 - 00:40:33 - Petra van der Wereld
  00:40:33 - 00:41:01 - Ronald Wesselink
  00:41:01 - 00:41:57 - Marina van der Velde - Menting
  00:41:57 - 00:41:59 - Ronald Wesselink
  00:41:59 - 00:42:21 - Marina van der Velde - Menting
  00:42:21 - 00:45:13 - Peter van Dijk
  00:45:13 - 00:45:16 - Marina van der Velde - Menting
  00:45:22 - 00:47:17 - Petra van der Wereld
  00:47:17 - 00:47:21 - Marina van der Velde - Menting
  00:47:21 - 00:47:56 - Thijs Brambach
  00:47:56 - 00:47:58 - Marina van der Velde - Menting
  00:47:58 - 00:48:50 - Nick van Egmond
  00:48:50 - 00:48:54 - Marina van der Velde - Menting
  00:48:54 - 00:49:46 - Ronald Wesselink
  00:49:46 - 00:50:14 - Marina van der Velde - Menting
  00:50:14 - 00:50:19 - Ronald Wesselink
  00:50:19 - 00:50:21 - Marina van der Velde - Menting
  00:50:21 - 00:50:42 - Fred Zoetendaal
  00:50:42 - 00:50:54 - Marina van der Velde - Menting
  00:50:54 - 00:51:10 - Peter van Dijk
  00:51:10 - 00:51:30 - Marina van der Velde - Menting
  00:51:30 - 00:51:38 - Peter van Dijk
  00:51:38 - 00:51:48 - Thijs Brambach
  00:51:48 - 00:51:51 - Nick van Egmond
  00:51:51 - 00:51:58 - Ronald Wesselink
  00:51:58 - 00:52:10 - Fred Zoetendaal
  00:52:10 - 00:52:38 - Marina van der Velde - Menting
  00:52:38 - 00:52:57 - Peter van Dijk
  00:52:57 - 00:53:18 - Marina van der Velde - Menting
 • 11

  De initiatiefnemers zijn voornemens om in het kader van de ruimte voor ruimte-regeling één compensatiewoning te bouwen op het perceel tussen Vriezekoop 71w en 73 in Leimuiden. Hiervoor worden verspreid over drie locaties in totaal 1,65 hectare (±16.500 m²) sierteelt gesaneerd, een schuurtje van 130 m² gesloopt en 900 m² kassen verwijderd. Hiervoor is een wijziging van het bestemmingsplan nodig, omdat de ontwikkeling niet past binnen de regels van het huidige bestemmingsplan. Het college wordt geadviseerd het voorstel voor de raad vast te stellen.


  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  1. Het bestemmingsplan ‘Vriezekoop 71a, Leimuiden’ (NL.IMRO.1884.BPVRIEZEKOOP71A-VAS1) vast te stellen.
  2. Geen exploitatieplan voor dit plangebied vast te stellen.


  Besluit
  1. De Nota van beantwoording zienswijzen vast te stellen. 2. Het bestemmingsplan ‘Vriezekoop 71a, Leimuiden’ (NL.IMRO.1884.BPVRIEZEKOOP71A-VAS1) vast te stellen. 3. Geen exploitatieplan voor dit plangebied vast te stellen.

  00:53:18 - 00:54:47 - Thijs Mooren
  00:54:47 - 00:55:01 - Marina van der Velde - Menting
  00:55:01 - 00:56:03 - Hilde Bax
  00:56:03 - 00:56:18 - Marina van der Velde - Menting
  00:56:18 - 00:56:56 - Jan van der Geest
  00:56:56 - 00:57:17 - Hans Klink
  00:57:17 - 01:00:35 - Nick van Egmond
  01:00:35 - 01:00:47 - Marina van der Velde - Menting
  01:00:47 - 01:01:50 - Inge van der Meer
  01:01:50 - 01:01:55 - Marina van der Velde - Menting
  01:01:55 - 01:01:59 - Hilde Bax
  01:01:59 - 01:02:22 - Marina van der Velde - Menting
  01:02:22 - 01:02:57 - Thijs Mooren
  01:02:57 - 01:03:05 - Inge van der Meer
  01:03:05 - 01:03:07 - Thijs Mooren
  01:03:07 - 01:03:44 - Marina van der Velde - Menting
  01:03:44 - 01:04:01 - Gino Wesselman
  01:04:01 - 01:04:30 - Marina van der Velde - Menting
  01:04:30 - 01:04:40 - Fred Zoetendaal
  01:04:40 - 01:04:50 - Hilde Bax
  01:04:50 - 01:04:56 - Sandra van Emmerik
  01:04:56 - 01:05:00 - Ronald van Beurden
  01:05:00 - 01:05:02 - Johan Hoogendoorn
  01:05:08 - 01:05:18 - Anja de Rijk - de Jong
  01:05:18 - 01:05:23 - Ronald Wesselink
  01:05:23 - 01:05:25 - Thijs Mooren
  01:05:25 - 01:05:31 - Nick van Egmond
  01:05:31 - 01:05:40 - Conny Punt
  01:05:40 - 01:05:44 - Gino Wesselman
  01:05:44 - 01:05:52 - Jan van der Geest
  01:05:52 - 01:05:55 - Peter van Dijk
  01:05:55 - 01:06:01 - Ruud van der Star
  01:06:01 - 01:06:07 - Laura van Klink
  01:06:07 - 01:06:12 - Hans Klink
  01:06:12 - 01:06:18 - Thijs Brambach
  01:06:18 - 01:06:31 - Sandra de Wagenaar
  01:06:31 - 01:06:35 - Ger van Emmerik
  01:06:35 - 01:06:43 - Kelly Straver - van der Wereld
  01:06:43 - 01:07:13 - Marina van der Velde - Menting
 • 12

  Het initiatief ziet op het vergroten van het bestaande bouwvlak met 10m2, het verhogen van de bouwhoogte met 1 meter en het wijzigen van de functieaanduiding dagrecreatie naar verblijfsrecreatie. Het bestemmingsplan zal als ontwerp ter visie worden gelegd om iedereen de mogelijkheid te bieden hun zienswijzen kenbaar te maken.


  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  1. Het bestemmingsplan ‘Keverhaven 1w1’ (NL.IMRO.1884.BPKEVERHAVEN1W1-VAS1) vast te stellen.
  2. Geen exploitatieplan voor dit plangebied vast te stellen.


  Besluit
  1. Het bestemmingsplan ‘Keverhaven 1w1’ Kaag (NL.IMRO.1884.BPKEVERHAVEN1W1-VAS1) vast te stellen. 2. Geen exploitatieplan voor dit plangebied vast te stellen.

  01:07:13 - 01:09:12 - Thijs Mooren
  01:09:12 - 01:09:27 - Marina van der Velde - Menting
  01:09:27 - 01:10:13 - Hilde Bax
  01:10:13 - 01:11:35 - Jan van der Geest
  01:11:35 - 01:12:14 - Hans Klink
  01:12:14 - 01:13:14 - Nick van Egmond
  01:13:14 - 01:13:59 - Thijs Mooren
  01:13:59 - 01:14:15 - Marina van der Velde - Menting
  01:14:15 - 01:16:57 - Inge van der Meer
  01:16:57 - 01:17:04 - Marina van der Velde - Menting
  01:17:04 - 01:18:47 - Thijs Mooren
  01:18:47 - 01:18:54 - Marina van der Velde - Menting
  01:18:54 - 01:19:18 - Hilde Bax
  01:19:18 - 01:19:27 - Marina van der Velde - Menting
  01:19:27 - 01:19:29 - Hilde Bax
  01:19:29 - 01:19:48 - Marina van der Velde - Menting
  01:19:48 - 01:20:02 - Hilde Bax
  01:20:02 - 01:20:06 - Marina van der Velde - Menting
  01:20:06 - 01:20:53 - Nick van Egmond
  01:20:53 - 01:20:57 - Marina van der Velde - Menting
  01:20:57 - 01:21:50 - Thijs Mooren
  01:21:50 - 01:22:30 - Marina van der Velde - Menting
  01:22:30 - 01:22:43 - Nick van Egmond
  01:22:43 - 01:22:51 - Hans Klink
  01:22:51 - 01:23:19 - Marina van der Velde - Menting
  01:23:19 - 01:23:36 - Anja de Rijk - de Jong
  01:23:36 - 01:23:43 - Hilde Bax
  01:23:43 - 01:23:51 - Jan van der Geest
  01:23:51 - 01:23:52 - Nick van Egmond
  01:23:52 - 01:23:57 - Hans Klink
  01:23:57 - 01:24:03 - Nick van Egmond
  01:24:03 - 01:25:36 - Marina van der Velde - Menting
 • 13
 • 14