Presidium

maandag 8 maart 2021 18:00 - 19:25
Locatie:
Digitaal
Voorzitter:
Marina van der Velde - Menting

Agendapunten

 • 1

  Besluit
  Vergadering wordt om 18.00 uur geopend door de voorzitter.
 • 2

  De leden wordt gevraagd om hun opmerkingen over het verlag uiterlijk maandag voor 12 uur aan de griffier te sturen.

  De volgende fouten zijn reeds gemeld:

  • Blz. 3, de C&K inzake energietransitie is niet op 15 maar op10 maart 2021
  • Blz. 3, Er staat "PB Polderhof" i.p.v. "BP Polderhof"
  • Blz. 3, Het woord "leen" moet zijn "leden"  Besluit
  Met de genoemde wijzigingen wordt de besluitenlijst vastgesteld.
 • 3.a

  De agenda's van maart zijn aangepast ten opzichte van de planning die in het vorige presidium te kennisgeving is gebracht.

  C&K (extra) 10 maart 2021
  Zie agenda bij agendapunt 3b

  Hoorzitting 15 maart 2021
  De procedure BP Polderhof is inmiddels gestopt in verband mat een privaatrechtelijke procedure inzake erfdienstbaarheid, De indieners van zienswijzen zijn hiervan op de hoogte gesteld.
  BP Julianalaan wordt vooruitgeschoven omdat de geluidsrapportage nog steeds niet gereed  is.

  V&K 15 maart 2021
  Beheerplan civiele kunstwerken wordt opgeschoven in de tijd omdat een update van  het beheersplan noodzakelijk is in verband met de laatste informatie over de werkzaamheden en de omgang daarvan aan de Noorderhemweg.
  Budget digitalisering Omgevingswet wordt doorgeschoven omdat de hiervoor benodigde stukken door de BVO niet zijn aangeleverd.
  Uitname vereveningsfonds SW is ook met een maand verschoven omdat het college dit onderwerp heeft aangehouden.

  Extra raad 18 maart 2021
  Ongewijzigd

  C&K 22 maart 2021
  Ongewijzigd, zie behandelmemo bij agendapunt 3b

  Raad 29 maart 2021
  Aangepast naar aanleiding van de aanpassingen V&A.  Besluit
  Het presidium neemt kennis van de planning voor de komende drie maanden. De definitieve planning voor maart en april worden iets aangepast naar aanleiding van de planningsvragen 1 t/m 5.
 • 3.a.1

  Tijdens de context-en-kadersavond van 15 februari is de gemeenteraad bijgepraat over de verschillende trajecten binnen de Omgevingswet. In 2021 zal de Omgevingsvisie geconcretiseerd worden en werken we toe naar een ontwerp-omgevingsplan. Zoals tijdens de raadsbijeenkomst aangegeven zal dat gedaan worden aan de hand van gebiedsgerichte programma’s. Tot nu toe is er slechts één moment in het komende traject voorzien om met de gemeenteraad van gedachten te kunnen wisselen over de verschillende thema’s, dat is 5 juli. Die avond willen we graag gebruiken om samen met de gemeenteraad een aantal (inhoudelijke) keuzes te maken. Om daarvoor nog met elkaar de verschillende thema’s te kunnen bespreken is het verzoek om een extra avond te organiseren in april.

  In de memo wordt 28 april voorgesteld om deze avond te organiseren, Maar er is ook plaats op de de C&K van 19 april 2021.  Voorgesteld besluit

  De extra avond over de omgevingswet te organiseren tijdens de C&K van 19 april 2021.


  Besluit
  De avond over de omgevingswet te organiseren tijdens een extra C&K op woensdag 28 april 2021.
 • 3.a.2

  In bijgevoegde memo wordt een overzicht gegeven tot aan de zomer van 2021 met daarbij de vraag of het presidium het wenselijk acht om nog een extra vergadermoment in te lassen om de Holland Rijnland besluitvorming, met name de Regionale Strategie Mobiliteit en de Strategische Agenda Ruimte, in goede banen te leiden.  Besluit
  Op de vraag aan het presidium of er voor de raad nog een extra lokaal moment om de Strategie Mobiliteit en Strategische Agenda Ruimte Holland Rijnland te bespreken, besluit het presidium dat de raad hier behoefte aan heeft. Hiervoor dient een moment ingepland te worden.
 • 3.a.3

  Gemeente Alphen aan den Rijn werkt aan een masterplan voor de Noordrand Zij willen het plan in het kader van hun participatietraject ook aan de gemeenteraad van Kaag en Braassem presenteren. Wil het presidium hierop ingaan?  Besluit
  Het presidium beluit dat hier behoefte aan is en geeft als suggestie mee dat dit zou kunnen na de raadsvergadering van 29 maart 2021. Dit laatste zal nog moeten worden bekeken of dit mogelijk is.
 • 3.a.4

  Brief van het college inzake een digitale bijeenkomst met de raden van Leiden, Leiderdorp en Zoeterwoude inzake het traject van de zoeklocatie voor het 150 kV-station trekt en afstemt met Liander en TenneT.  Besluit
  Het presidium geeft aan dat we zullen aangeven dat hier behoefte aan is. Wel wordt gevraagd om eerste de presentatie rond te sturen zodat de raadsleden voor zichzelf kan uitmaken of hij/zij wil aansluiten bij deze digitale bijeenkomst. De gemeentesecretaris geeft aan uit te zoeken of het mogelijk is deze presentatie van te voren aan de raadsleden te sturen.
 • 3.a.5

  Dinsdag staat de GREX Braassemerland op de agenda van het college en daarin wordt aangekondigd om in maart of april een bijeenkomst voor de raad te plannen om die bij te praten over alle ontwikkelingen binnen Braassemerland.

  Het voorstel is om daar tijdens de C&K van 22 maart een moment in te plannen. (in de bijgaande planning staat 19 april 2021, dit is de juiste datum die wordt voorgesteld. Op 22 maart is dit niet mogelijk vanwege de agenda voor die datum).


  Besluit
  Het presidium besluit dit onderwerp te plannen op de C&K van 19 april 2021.
 • 3.b
 • 3.b.1

  Besluit
  Presidium besluit dat ook de knoppensessie openbaar gehouden wordt. Daarbij wordt wel het voorbehoud gemaakt dat zij liever niet zien dat de inmiddels ingestuurde Excel-sheets van de fracties aan de agenda worden toegevoegd, liever willen de fracties de mogelijkheid krijgen dit zelf toe te lichten bij de knoppensessie. De VVD vraagt aan de organisatie van deze avond om de discussie over de energie voldoende tijd te geven.
 • 3.b.2


  Besluit
  Het presidium is akkoord met deze agenda. De heer Van Dijk zit deze hoorzitting voor.
 • 3.b.3


  Besluit
  Het presidium stemt in met deze agenda, De heer Van Dijk zit deze vergadering voor.
 • 3.b.4

  De definitieve agenda volgt. Het enige bespreekpunt is de profielschets voor een nieuwe burgemeester. Er zullen slechts de noodzakelijk vaste punten aan de agenda worden toegevoegd. De raadsleden wordt ook gevraagd om geen eigen punten aan de agenda toe te voegen.


  Besluit
  Akkoord
 • 3.b.5

  Deze verantwoording is een inhoudelijke verantwoording over 2020. De financiële verantwoording volgt in de jaarrekening die uiterlijk 27 mei wordt aangeboden. Met het eerder aanbieden van de inhoudelijke monitor wordt de gemeenteraad in positie gebracht om in vroegtijdig stadium kennis te nemen van de bereikte resultaten en om eventueel bij te sturen.  Besluit
  Het presidium stemt in met deze opzet waarbij wordt aangegeven dat de bijeenkomsten niet live via iBabs worden uitgezonden, maar op een later moment via een link naar YouTube zullen worden bijgeplaatst.
 • 3.b.6

  Definitieve agenda volgt.


  Besluit
  De definitieve agenda voor deze raadsvergadering volgt nog.
 • 6

  Hoorzitting 15 maart: Peter van Dijk
  V&A 15 maart: Peter van Dijk


  Besluit
  De heer van Dijk zal beide vergaderringen voorzitten.
 • 7
 • 7.a

  Op verzoek van mw. de Rijk staat dit op de agenda.


  Besluit
  Het presidium neemt kennis van hetgeen door de wethouder wordt verteld. Het presidium neemt het voor kennisgeving aan. Er is geen aanleiding voor het presidium hierover iets te besluiten.

  Voor dit onderwerp is wethouder Van der Wereld aangesloten bij het presidium.

 • 8

  De leden wordt gevraagd aan te geven, uiterlijk vóór maandag 8 maart, bij de griffier, welke avonden besproken dienen te worden.


  Besluit
  n.v.t.
 • 9

  a. Aanspreekpunt fractie inzake huisvesting bijzondere woonvormen om zo op gezette tijden bij te praten Wie zijn dit?


  Besluit
  Op de vraag uit de ambtelijke organisatie wie per fractie het aanspreekpunt voor het onderwerp bijzondere woonvormen is, wordt aangegeven dat het de volgende raadsleden zijn: PRO: Tanja van Klink SvKB: Kelly Straver CDA: Anja de Rijk D66: Conny Punt VVD: naam volgt
 • 10

  Besluit
  De voorzitter sluit de vergadering om 19:35 uur.