Visie en Advies

maandag 14 juni 2021 20:00 - 22:00
Locatie:
Digitaal
Voorzitter:
Sandra de Wagenaar
Toelichting:

De vergadering zal ongeveer 30 minuten later aanvangen, derhalve om 20.30 uur
De raadsleden geven hun visie op de voorstellen en adviseren of het voorstel voor besluitvorming naar de gemeenteraad kan.

Na agendapunt 7 zal het voorzitterschap worden overgenomen door Mw De Rijk - de Jong

Uitzending

Agendapunten

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

  Bij aanvang van het agendapunt zal de afdeling communicatie een korte presentatie geven over de hoofdlijnen van de communicatievisie 2021-2024.
  Cluster Communicatie heeft een Communicatievisie 2021-2024 opgesteld. In deze visie wordt richting gegeven aan de wijze waarop we als organisatie in de komende jaren gaan inzetten op communicatie. In de visie wordt ingegaan op acht hoofdlijnen. De visie beschrijft de acht hoofdlijnen.  Voorgesteld besluit

  De hoofdlijnen van de communicatievisie vast te stellen:
  1. Intern beginnen is extern winnen
  2. De omgeving als uitgangspunt
  3. Minder zenden meer dialoog
  4. Samen met de inwoner
  5. We informeren op tijd en helder
  6. In woord en beeld
  7. Trots en laten zien
  8. Optimaal online met aandacht voor maatwerk en offline

 • 8

  Het college legt verantwoording af aan de raad onder overlegging van het jaarverslag en de jaarrekening voorzien van een controle verklaring en accountantsverslag. Met dit raadsvoorstel legt het college de jaarstukken aan de gemeenteraad voor. De bespreking in het college vindt plaats op 25 mei a.s. met behulp van een presentatie.
  In de IBT bijlage (blz. 116) is bij “Archief- en informatiebeheer” de kleurcode “groen” aangegeven. De provincie moet dit nog definitief beoordelen a.d.h.v. het onlangs ontvangen archiefverslag maar voorlopig kwamen ze tot een oordeel “oranje”. Het kan dus nog zijn dat deze kleurstelling aangepast moet worden. Inmiddels heeft de provincie te kennen gegeven akkoord te zijn met de kleurstelling groen. Voor de resterende IBT domeinen waren ze akkoord met de kleurstelling en gaven zelfs een compliment voor domein “huisvesting vergunninghouders”; voor het inlopen van de achterstanden, dit in lastige omstandigheden i.v.m. beperkingen door corona.  Voorgesteld besluit

  Resultaat

  1. het jaarverslag en de jaarrekening vast te stellen met een gerealiseerd resultaat van
   € 6.550.068 voordelig;
  2. ten laste van het jaarrekeningresultaat 2020 (restant) budget beschikbaar te stellen in 2021:
   Focus met ambitie I:
  • € 1.642.038 Kunstgrasvelden;

  • € 280.464 Herinrichting winkelhart Roelofarendsveen;

  • € 157.912 Planontwikkeling nieuw bedrijventerrein;

  • € 256.254 Huisvesting bijzondere doelgroepen;

  • € 16.811 Integrale gebiedsvisie Sportpad;
   Overig:

  • € 15.189 Bestemmingsplannen en inventarisatie bebouwingen;

  • € 63.083 Nieuwe wet inburgering;

  • € 30.000 Werkzaamheden jobhunter;

  • € 10.000 Alcoholmatigingsbeleid;

  • € 147.113 Aanschaf papiercontainers;

  • € 50.000 Verlenging van de Landschapstafel Rijn- en Veenstreek;

  • € 43.987 Implementatie Omgevingswet;

  • € 15.181 Maaibestek;

  • € 12.008 Duurzaamheid;

  • € 177.382 Compensatie Covid;

  • € 227.176 Kwaliteitsimpuls dienstverlening;
   en het resterende voordelige resultaat van € 3.405.470 toe te voegen aan de algemene reserve.
   Bestemmingsreserves
   3a. ten laste van de bestemmingsreserve wegen infrastructuur, budget van € 85.500 terug te
         zetten naar 2020;
     b. ten laste van de bestemmingsreserve wegen infrastructuur, budget van € 1.216.746 door
   te schuiven naar 2021;

  • ten laste van de bestemmingsreserve duurzaamheid, budget van € 18.470 door te schuiven naar 2021;
   5a. in te stemmen met het vormen van een tijdelijke bestemmingsreserve Covid;
   b. in te stemmen met het storten van € 177.382 in de bestemmingsreserve Covid ten laste
       van de algemene reserve;
     c. in te stemmen met de in 2021 via de algemene uitkering te ontvangen en eventueel nog
         te ontvangen gelden voor steunmaatregelen te storten in de bestemmingsreserve Covid;
     d. in te stemmen met het mandateren van ons college tot het doen van onttrekkingen ten
         laste van de bestemmingsreserve Covid ter dekking van de gemaakte kosten en gemiste
         opbrengsten als gevolge van Covid-maatregelen.
   Grondexploitaties
   6. de door het college opgelegde geheimhoudingsplicht op de individuele grondexploitaties ex artikel 25, 3e lid van de Gemeentewet te bekrachtigen:

  • Braassemerland (grondexploitatie)

  • Nieuwe Wetering Noord

  • Centrumplan Leimuiden

  • Connexxionterrein Leimuiden

  • Elzenlaan - Woubrugge

  • ESW Gerardusschool

  • Voormalig gemeentehuis Rijnsaterwoude

  1. de geactualiseerde grondexploitaties vast te stellen;
  2. de grondexploitatie ESW Van Alcmaerlaan af te sluiten per 31 december 2020;
  3. het saldo van de voorziening voor de geprognosticeerde verliezen van de in exploitatie genomen gronden te bepalen op € 8.930.643.
   Dubieuze debiteuren
  4. het saldo van de voorziening dubieuze debiteuren (regulier en belastingen) te bepalen op
   € 126.506;
  5. het saldo van de voorziening dubieuze debiteuren bijstandscliënten (SOZA) te bepalen op € 397.567.
   Kredieten
  6. de volgende kredieten af te sluiten:
  • 7001005 Cardreaders raadszaal 2019 € 0
  • 7004123 Bedrijfswagen Iveco € 0
  • 7004126 Bedrijfswagen (riolering) Ford Transit € 198 N
  • 7004128 Bedrijfswagen Iveco 35C18 (alg.d./afval) € 0
  • 7004129 Aanhangwagen Rior Multijet 2019 € 0
  • 7004131 Peugeot Partners (2x) 2019 € 0
  • 7004143 Vacuümtank Kaweco 3500L 2020 € 0
  1. de volgende kredieten af te sluiten in verband met kapitalisatie:
  • 7057006 Uitvoering speelruimtebeleidsplan 2020 € 291.125 V
  • 7072010 GRP2019 Vrij verval € 174.933 V
  • 7072011 GRP2019 Vervangen gemalen € 93.688 V
  • 7072012 GRP2019 Bouwkundige vervangingen € 47.278 V
   en het saldo over te hevelen naar bestaande/nieuwe kredieten:
  • 7057007 Uitvoering speelruimtebeleidsplan 2021 € 291.125
  • 7072013 GRP2020 Vrij verval € 174.933
  • 7072014 GRP2020 Vervangen gemalen € 93.688
  • 7072015 GRP2020 Bouwkundige vervangingen € 47.278
  1. de einddatum van de volgende kredieten te bepalen op:
  • 7042003 IKC Leimuiden 2020 31-12-2021
  • 7042006 IKC Rijnsaterwoude 31-12-2021
  • 7021002 Vervanging VRI-installaties Alkemadelaan 31-12-2021
  • 7021006 IMNOR wegen 2019+2020 31-12-2021
  • 7025001 Vervanging veerstoepen Kaag 31-12-2021
  • 7057001 Ontwikkeling Ghoybos 2015 31-12-2021
  • 7004130 Vervanging vloerbedekking gemeentehuis 31-12-2021
  • 7072013 GRP2020 Vrij verval 31-12-2022
  • 7072014 GRP2020 Vervangen gemalen 31-12-2021
  • 7072015 GRP2020 Bouwkundige vervangingen 31-12-2021
  • 70041xx Voertuigen / gereedschappen 2021/ 2022
   Interbestuurlijk Toezicht
  1. bijlage Interbestuurlijk Toezicht (IBT) vast te stellen.

 • 9