Presidium

maandag 10 mei 2021 18:00 - 19:25
Locatie:
Digitaal
Voorzitter:
Marina van der Velde - Menting

Agendapunten

 • 1
 • 2

  De leden wordt gevraagd om hun opmerkingen over het verslag uiterlijk maandag 10 mei 2021 om 12 uur aan de griffie te sturen.

  Mw. de Rijk heeft de volgende aantekening bij het griffieadvies bij agendapunt 5c op de besluitenlijst gevraagd:

  De onderstreepte zinnen kunnen niet op instemming van het CDA rekenen:

  Mocht dat niet het geval zijn dan geldt het volgende advies:
  Omdat het voor de hand ligt dat er, tijdens een dergelijke rondvraag, vragen
  komen over projecten welke de portefeuillehouder niet op zijn/haar netvlies
  heeft staan zal een rondvraag geen soelaas bieden voor de behoefte die bij de
  raadsleden van het CDA bestaat. Tevens lijkt het een symptoom te zijn van de
  behoefte bij sommige raadsleden te treden in de bevoegdheden die in eerste
  instantie bij het college liggen. Vooralsnog lijkt het daarom eerder tot meer
  dan tot minder frustratie te leiden. Probleemstelling is duidelijk, maar
  voorgestelde "rondvraag" is misschien niet de oplossing.

  Voorstel Griffie: deze aantekening overnemen in de definitieve besluitenlijst.  Besluit
  Besluitenlijst van 12 april 2021 wordt met de aanvulling van het CDA vastgesteld.
 • 3

  Bijgevoegde planning geldt als overzicht/onderligger voor de volgende  planningsvragen.

  Behandeling:
  EERST planningsvragen (3a1 t/m 3a4) bespreken en besluiten
  DAN de agenda's van Mei 2021 (3b1 t/m 3b6) en/of de 3-maanden planning doornemen om te kijken of er nog opmerkingen zijn en die ter kennisgeving aannemen.


 • 3.a.1

  Omdat intussen een aanzienlijk aantal insprekers zich gemeld hebben om in te spreken bij het agendapunt over de RES 1.0 stelt de griffie voor om een aantal agendapunten van de oorspronkelijke agenda door te schuiven naar een extra (ingelaste) V&A-avond door te schuiven. In beginsel zou hiervoor de eventueel als optioneel geplande C&K-avond op 19 mei 2021 in aanmerking komen, omdat op deze avond een radenconferentie gepland staat van Holland Rijnland lijkt deze avond daarvoor niet in aanmerking te komen, daarom stellen we u voor hiervoor een EXTRA V&A-avond te plannen op 26 mei 2021.
  Het voorstel is nu om de Begrotingen Gemeente Regionaal, de RDOG-begroting en de Onttrekking wegen aan openbaarheid door te schuiven naar 26 mei 2021.
  Her presidium wordt gevraagd hiermee akkoord te gaan.

  Omdat de wethouder financiën verhinderd blijkt zijn op 26 mei 2021 is een notie bijgevoegd (Planningsuitdaging 17 mei etc.), hierin worden enige alternatieven voorgelegd.  Besluit
  Op 17 mei 2021 wordt tijdens de V&A alleen de RES 1.0 besproken. De onderwerpen 2, 3 , 4 en 5 zullen worden behandeld tijdens de EXTRA V&A op 19 mei 2021.
 • 3.a.2

  Het raadslid Hans Klink van PRO heeft aan de portefeuillehouder (burgemeester) en de griffie gevraagd een bijeenkomst te plannen inzake de handhaving van illegale bewoning van recreatiewoningen.

  Omdat het hier een bijpraatsessie betreft lijkt het logisch dit als agendapunt toe te voegen aan een C&K avond. De eerste C&K waarin dat zou kunnen is op 31 mei 2021. Daarom wordt u voorgesteld dit op 31 mei toe te voegen aan de C&K agenda.

  Via de voorzitter heeft de griffie bijgaand rapport met begeleidend schrijven ontvangen. Omdat dit rapport samenhangt met deze planningsvraag is het voorstel om te kijken op welke wijze dit rapport kan worden besproken. Het rapport en de begeleidende mail staan achter een slotje omdat het niet mogelijk was deze nog te scannen of ze voldoen aan de AVG-regels.


  Besluit
  De portefeuillehouder zal met de woordvoerders een informeel overleg plannen om over het onderwerp te spreken.

  De woordvoerders zijn: Hans Klink (PRO), Fred Zoetendaal (SvKB), Thijs Mooren (CDA), Nick van Egmond (D66) en Peter van Dijk (VVD).

 • 3.a.3

  De raad heeft gevraagd om een brede discusiie over wonen. In deze memo wordt het presidium een voorstel gedaan.  Besluit
  Het presidium stemt in met de datum, met daarbij de aantekening dat er nog zal worden gekeken of het openbaar kan en dat de presentaties zoveel als mogelijk schriftelijk vooraf ter beschikking van de raadsleden worden gesteld, zodat er meer tijd is voor de bespreking.
 • 3.a.4

  Tijdens de Context-en-Kadersavond van 28 april 2021 is de gemeenteraad bijgepraat. Daar is afgesproken dat er vóór de V&A-avond van 5 juli 2021 nog een avond met de fracties moet worden georganiseerd. In deze memo wordt het presidium gevraagd die avond in te plannen.

  Het voorstel van het college is om dit te doen tijdens de fractievergaderingen op 7 juni 2021.

  Vanuit de griffie zijn nog enkele vragen gesteld in verband met de logistiek op die avond. Tijdens het publiceren is daar nog geen uitsluitsel over gegeven, aanvullende gegevens zullen op een later tijdstip hier worden toegevoegd of ter vergadering worden toegelicht.  Besluit
  De datum wordt akkoord bevonden. wel zal er nog een planning aan de fracties worden doorgegeven, daarbij is het uitgangspunt dat er met twee fracties tegelijkertijd zal worden gesproken.
 • 3.b.1

  Er zullen (nog onder voorbehoud) 3 bestemmingsplannen worden besproken:

  • Ofwegen 7 Woubrugge, er zijn twee zienswijzen ingediend.
  • Vriezekoop 4, 4a, 4c Leimuiden, hierop zijn geen zienswijzen binnengekomen.
  • Waterloospolder 1, Oud Ade, hierop zijn geen zienswijzen binnengekomen.

  Gebruikelijk is om de hoorzitting voorafgaand aan de V&A te plannen. Omdat de V&A een uitgebreide agenda heeft is het welllicht een optie deze parallel te plannen aan de V&A. Er bestaat (sinds kort) een mogelijkheid deze beiden tegelijkertijd uit te zenden en naderhand te bekijken. De ene uitzending zal via iBabs en de andere via YouTube plaatsvinden. Of dit mogelijk is is mede afhankelijk van de woordvoerders.
  Intussen is duidelijk dat in verband met de beschikbaarheid van de portefeuillehouder, wethouder Van der Meer, de hoorzitting en de V&A alleen aansluitend aan elkaar gehouden kunnen worden.

  Omdat er drie bestemmingsplannen op de agenda staan waarvan er twee zonder zienswijzen zou het mogelijk moeten zijn om deze vergadering rond 20.00 uur af te sluiten. Mochten er signalen zijn dat dit anders gaat uitpakken dan kan de griffie het aanvangstijdstip van de aansluitende V&A-avond verschuiven naar 20.30 uur. Omdat de insprekers moeten worden ingelicht MOET er tijdens deze presidiumvergadering daarover een standpunt worden ingenomen.  Besluit
  Met inachtneming van de planningsvraag 1 (zie hierboven) zal Visie en Advies om 20:15 uur beginnen.
 • 3.b.2

  Ten opzichte van de planning die op 12 april jl. aan het presidium is voorgelegd zijn enkele wijzigingen:

  • Onttrekking wegen aan openbaarheid, toegevoegd;
  • Begroting RDOG als apart agendapunt toegevoegd (was onderdeel van begrotingen gemeenschappelijke regelingen.
  • Evaluatie doelgroepen sociale woningbouw, van de agenda afgehaald omdat de gegevens nog niet compleet zijn. Daarnaast wil het college dit onderwerp eerst tijdens een C&K avond met de raadsleden bespreken (deze staat na het zomerreces gepland).  Besluit
  Aanvangstijd wordt 20:15 uur.
 • 3.b.3

  Op deze avond stond oorspronkelijk een extra C&K avond gepland, deze is ingevuld door de radenconferentie van Holland Rijnland.

  Besluit: geen  Besluit
  Er zal aan Holland Rijnland gevraagd worden of het mogelijk is na afloop de opname van deze bijeenkomst te krijgen.
 • 3.b.4

  De P&C-cyclus voorziet in de behandeling van de jaarrekening 2020. Tijdens deze C&K zal de accountant aanwezig zijn om vragen te beantwoorden.

  Er zal nog nadere afspraken worden gemaakt of deze C&K voorafgaand of aansluitend aan de raadsvergadering zal plaatsvinden.


  Besluit
  Het aanvangstijdstip wordt vastgesteld op 19:00 uur. De raad zal dan op haar normale tijdstip (19:30 uur) kunnen aanvangen.
 • 3.b.5

  Naast de reguliere agendapunten van een raadsvergadering zullen de agendapunten van de V&A van 17 mei 2021 op de agenda staan.


  Besluit
  Het presidium neemt kennis van deze agenda en heeft daarbij geen opmerkingen.
 • 3.c

  Tijdens de raadsvergadering van 26 april 2021 zijn de volgende brieven verplaatst naar categorie IV. Hierbij heeft de raad besloten dat zij over de betreffende brieven willen praten met het college. Het is aan het presidium te bepalen wanneer dit gebeurt en er kan worden besloten of aanvullende informatie of stukken nodig zijn om de bespreking optimaal te laten plaatsvinden:

  De griffie stelt voor de brieven 784, 795 en 819 te bespreken na afloop van de EXTRA V&A op 26 mei 2021, dan als C&K geagendeerd. De leden van het presidium zal (per separate mail) gevraagd worden wat het resultaat van de bespreking zal moeten zijn en welke voorbereidingen (aanvullende documeneten) zij voor/bij de behandeling op 26 mei 2021 graag zouden zien.

  784 naar cat IV, Brief college inzake Kruisweg 18 Woubrugge
  795 naar cat IV, Brief college inzake Parkeren grote voertuigen
  819 naar cat IV, daarbij aangegeven: betrekken bij omgevingsvisie (VNG ledenbrief Vernieuwing Antenneconvenant )  Besluiten
  Het presidium stelt vast dat de procedure om een brief naar categorie IV te verplaatsen wordt aangepast in die zin dat een fractie een week voor de vergadering een schriftelijke verzoek, met onderbouwing waarom zij een bepaalde brief willen verplaatsen naar categorie IV, aan de raad stuurt. De griffie plaatst dit verzoek bij agendapunt inzake de lijst met ingekomen stukken. Het Reglement van Orde zal indien noodzakelijk in deze zin worden aangepast. De griffier komt met een voorstel naar het presidium. Toch zal vanaf de eerstvolgende raadsvergadering deze werkwijze al worden ingevoerd.

  De achterliggende gedachte bij deze aanpassing van de behandeling van de LIS wordt ingegeven door het feit dat de laatste keren dat een de bespreking van de brief op de agenda kwam het de leden niet altijd duidelijk werd wat er moest worden besproken. Ook  blijkt dat het veelal gaat om vragen aan het college, terwijl die bij uitstek geschikt zijn om schriftelijk gesteld te worden. Het verplaatsen van een brief naar categorie IV dient in eerste instantie om duidelijk te maken dat een fractie het niet eens is met de inhoud van de brief en, voor zover daar de raad invloed op kan uitoefenen, tijdens de bespreking bij de andere fracties wil sonderen of dat standpunt breed gedragen wordt zodat er een raadsvoorstel uit voort kan vloeien.

  Ten aanzien van de brieven 784 en 795 krijgt de griffier de opdracht de fracties te vragen met welke bedoelingen deze brief moet worden besproken en tevens zal gevraagd worden om aan te geven of het de bedoeling is dat er een raadsvoorstel uit voort kan komen.

  Uit de discussie over deze brieven bleek dat het presidium, in meerderheid, begon te twijfelen aan het nut om deze brieven te bespreken, daar het bespreken niets wijzigt aan het besluit dat reeds door het college, binnen de kaders van het vastgestelde beleid, is genomen.
  Uit voorbeelden die besproken werden bleek dat het soms gaat over de interpretatie van het vastgestelde beleid of de wettelijke kaders (bv het afwijkingenbeleid). Het is niet de bedoeling dat de raad juridische discussies gaat voeren over de interpretatie van wettelijke kaders. Dergelijke discussies zijn er om gevoerd te worden binnen de beroep- en bezwaarschriften procedure. De raad kan natuurlijk wel, voorzover het binnen de bevoegdheden van de raad valt, de wettelijke kaders ter discussie stellen in het geval een bepaald besluit, na een eventuele beroepsprocedure, ingaat tegen de wensen van een meerderheid van de raad.

 • 4

  Tot heden is hiervoor nog niemand benaderd.

  17 mei 2021: Nick van Egmond
  18 mei 2021: Kelly Straver
  26 mei 2021: deze vergadering gaat niet door.


  Besluit
  Volgens bovenstaand schema worden de voorzitterschappen vastgesteld.
 • 5.a

  Bij dit agendapunt zal het vervolg van de discussie uit het vorige presidium, over de Notitie inzake toename vragen en de moties vreemd, worden besproken. We hebben afgesproken om over een beperkt aantal onderwerpen alle "eigen" correspondentie te verzamel en aan de hand daarvan bekijken hoe de verschillende percepties daarvan verschillen van elkaar.
  Deze opdracht is door niemand uitgevoerd. daarom lijkt het beter om deze opdracht nog wat nader schriftelijk te specificeren en daarmee een onderlegger te maken voor een vervolg-discussie los van het presidium. Deze of volgende week zult u daarover een email ontvangen.


  Besluit
  De discussie zoals gevoerd in het vorig presidium zal nog voor het zomerreces, wanneer het kan in een fysieke bijeenkomst, worden afgesloten. Hierbij zal er aandacht zijn voor de manier van samenwerking, de rolopvattingen en de samenwerking. Na het zomerreces zullen er gesprekken worden georganiseerd over de nieuwe raadsperiode waarbij gekeken kan worden welke evaluatieconclusies uit de huidige raadsperiode kunnen worden overgenomen.
 • 6

  De VVD verzoekt om de C&K avond van maandag 19 april 2021 na te bespreken en dan met name het agendapunt inventarisatie Geestweg/Floraweg.


  Besluit
  Het college komt ten aanzien van de Floraweg/Geestweg met een voorstel dat de vraagstukken duidelijker aan de raad voorlegt.

  Wanneer een onderwerp in C&K-verband aan de raad wordt voorgelegd zal het college wat meer aandacht geven aan de duidelijkheid van de vraagstelling.

 • 8

  Besluit
  De voorzitter sluit om 19:37 uur de vergadering.