Beeldvorming politieke avond

maandag 11 juni 2018 19:30 - 22:00
Locatie:
Raadzaal
Voorzitter:
Hilde Bax
Toelichting:

Uitzending

Agendapunten

 • 1
 • 2
 • 3.
 • 4

  Beslispunten Akkoord gaan met het uitvoeren van: a) het project Solarpath of b) het project ‘Warmte uit de Braassem’. Wat willen we bereiken Dit besluit draagt bij aan het streven om in 2040 energieneutraal te zijn. Tevens draagt dit bij aan de doelen benoemd in het Energieakkoord Holland Rijnland 2017-2025. Wat gaan we daarvoor doen De gemeenteraad en belangenorganisaties hebben meegewerkt aan de totstandkoming van lijst met duurzaamheidsprojecten. Op deze lijst staat het project Solarpath. Tijdens de werkavonden kon geen consensus worden bereikt over dit project. Er is afgesproken om dit project voor besluitvorming aan de gemeenteraad voor te leggen. Daarnaast is er door een bewonerscollectief, in samenwerking met het Duurzaamheidsplatform, een initiatief gestart. Het initiatief betreft een onderzoek naar de mogelijkheden om Rijnsaterwoude gasloos te krijgen door gebruik te maken van warmte uit de Braassem.  Voorgesteld besluit

  Akkoord gaan met het uitvoeren van: a) het project Solarpath of b) het project ‘Warmte uit de Braassem’.


  00:01:54 - 00:03:05 - Inspreker
  00:03:05 - 00:03:14 - Hilde Bax
  00:03:14 - 00:03:22 - Sandra van Emmerik
  00:03:22 - 00:03:50 - Hilde Bax
  00:03:50 - 00:04:19 - Inge van der Meer
  00:04:19 - 00:07:15 - Sandra van Emmerik
  00:07:15 - 00:08:38 - Inge van der Meer
  00:08:38 - 00:09:29 - Inspreker
  00:09:29 - 00:09:34 - Hilde Bax
  00:09:34 - 00:11:18 - Johan Hoogendoorn
  00:11:18 - 00:11:37 - Inspreker
  00:11:37 - 00:11:52 - Johan Hoogendoorn
  00:11:52 - 00:12:24 - Inspreker
  00:12:24 - 00:12:47 - Johan Hoogendoorn
  00:12:47 - 00:12:51 - Hilde Bax
  00:12:51 - 00:13:37 - Hans Klink
  00:13:37 - 00:14:56 - Inge van der Meer
  00:14:56 - 00:15:07 - Hans Klink
  00:15:07 - 00:16:14 - Inge van der Meer
  00:16:14 - 00:16:26 - Hans Klink
  00:16:26 - 00:20:01 - Inspreker
  00:20:01 - 00:22:02 - Hans Klink
  00:22:02 - 00:22:20 - Inspreker
  00:22:20 - 00:22:23 - Hilde Bax
  00:22:23 - 00:24:42 - Nick van Egmond
  00:24:42 - 00:25:47 - Inge van der Meer
  00:25:47 - 00:26:01 - Inspreker
  00:26:01 - 00:26:49 - Nick van Egmond
  00:26:49 - 00:26:54 - Hilde Bax
  00:26:54 - 00:27:21 - Nick van Egmond
  00:27:21 - 00:28:22 - Hilde Bax
  00:28:22 - 00:29:53 - Peter van Dijk
  00:29:53 - 00:31:40 - Inge van der Meer
  00:31:40 - 00:32:37 - Peter van Dijk
  00:32:37 - 00:32:40 - Hilde Bax
  00:32:40 - 00:33:15 - Inge van der Meer
  00:33:15 - 00:33:21 - Peter van Dijk
  00:33:21 - 00:33:31 - Hilde Bax
  00:33:31 - 00:33:59 - Hans Klink
  00:33:59 - 00:34:07 - Hilde Bax
  00:34:07 - 00:34:12 - Inge van der Meer
  00:34:12 - 00:35:27 - Nick van Egmond
  00:35:27 - 00:35:48 - Johan Hoogendoorn
  00:35:48 - 00:36:53 - Inspreker
  00:36:53 - 00:37:19 - Inge van der Meer
  00:37:19 - 00:37:24 - Hilde Bax
  00:37:24 - 00:38:51 - Inspreker
  00:38:51 - 00:38:58 - Peter van Dijk
  00:38:58 - 00:39:04 - Hilde Bax
  00:39:04 - 00:39:47 - Inspreker
  00:39:47 - 00:40:22 - Hilde Bax
  00:40:22 - 00:40:46 - Hans Klink
  00:40:46 - 00:44:26 - Hilde Bax
 • 5

  Beslispunten 1. Vaststellen raadsvoorstel, waarin wordt voorgesteld de gewijzigde Verordening inrichten Antidiscriminatievoorziening vast te stellen; 2. Stichting iDb als onafhankelijk meldpunt voor discriminatie aan te wijzen; Wat willen we bereiken Voldoen aan de wettelijke verplichting om aangesloten te zijn bij een onafhankelijk meldpunt voor discriminatie. Het eenvoudig en praktisch maken om in de toekomst de uitvoering van het meldpunt te kunnen wijzigen, mocht dit wenselijk zijn. Wat gaan we daarvoor doen 1. Het wijzigen van de verordening zodat deze niet meer organisatie gebonden is, maar breed toepasbaar is. Op deze wijze kan er in de toekomst eenvoudig gewisseld worden van organisatie, zonder dat daarmee de verordening moet worden aangepast. 2. Het wijzigen van de verordening zodat stichting iDb (Inclusie & Discriminatie Bestrijding) aangesteld kan worden in plaats van de stichting die nu aangewezen staat. De stichting die nu is aangewezen (Bureau Discriminatiezaken Haaglanden en Holland-Midden) is failliet en bestaat niet langer.  Voorgesteld besluit

  1. Vaststellen raadsvoorstel, waarin wordt voorgesteld de gewijzigde Verordening inrichten Antidiscriminatievoorziening vast te stellen; 2. Stichting iDb als onafhankelijk meldpunt voor discriminatie aan te wijzen;


  00:44:26 - 00:47:02 - Sandra van Emmerik
  00:47:02 - 00:47:41 - Floris Schoonderwoerd
  00:47:41 - 00:50:05 - Hilde Bax
 • 6

  Beslispunten 1. Indicatieve tarieven voor de afvalstoffenheffing 2019 vaststellen: a. Vast basistarief: € 130 voor eenpersoonshuishouden en € 200 voor een meerpersoonshuishouden. b. Tarief voor het aanbieden van restafval:  € 1,50 per volume van 60 liter;  € 4,50 per lediging grijze minicontainer van 140 liter;  € 8 per lediging grijze minicontainer van 240 liter. 2. De aanslag voor 2019 als een voorlopige aanslag op te leggen. 3. Voor de regeling medisch afval te kiezen voor scenario 4 “Tegemoetkoming via Wet maatschappelijke ondersteuning”. Wat willen we bereiken De invoering van Afval Anders is een speerpunt van het duurzaamheidsbeleid van de gemeente. Dit heeft tot doel een vermindering van de hoeveelheid restafval per inwoner en daarmee het voldoen aan de VANG-doelstelling van maximaal 100 kg restafval per inwoner per jaar. Wat gaan we daarvoor doen De invoering van Afval Anders per 1 januari 2018 heeft tot gevolg dat het aanbiedgedrag van huishoudens bepalend wordt voor de heffingen die in 2019 worden opgelegd. In 2018 is de oude systematiek nog gehanteerd dat alle huishoudens eenzelfde bedrag betalen met een onderscheid in eenpersoons- en meerpersoonshuishoudens. Voor 2019 moeten nieuwe tarieven worden vastgesteld, bestaande uit een basistarief (vastrecht) en een tarief voor het aanbieden van restafval (variabel recht).  Voorgesteld besluit

  1. Indicatieve tarieven voor de afvalstoffenheffing 2019 vaststellen: a. Vast basistarief: € 130 voor eenpersoonshuishouden en € 200 voor een meerpersoonshuishouden. b. Tarief voor het aanbieden van restafval: • € 1,50 per volume van 60 liter; • € 4,50 per lediging grijze minicontainer van 140 liter; • € 8 per lediging grijze minicontainer van 240 liter. 2. De aanslag voor 2019 als een voorlopige aanslag op te leggen. 3. Voor de regeling medisch afval te kiezen voor scenario 4 “Tegemoetkoming via Wet maatschappelijke ondersteuning”.


  00:50:05 - 00:51:18 - Yvonne Peters
  00:51:18 - 00:52:44 - Peter van Dijk
  00:52:44 - 00:54:34 - Pepijn Wesselman
  00:54:34 - 00:56:14 - Hans Klink
  00:56:14 - 00:58:19 - Roland van Beurden
  00:58:19 - 00:58:23 - Hilde Bax
  00:58:23 - 01:00:27 - Inspreker
  01:00:27 - 01:05:24 - Yvonne Peters
  01:05:24 - 01:05:45 - Pepijn Wesselman
  01:05:45 - 01:08:57 - Yvonne Peters
  01:08:57 - 01:10:22 - Inspreker
  01:10:22 - 01:10:23 - Peter van Dijk
  01:10:23 - 01:19:38 - Yvonne Peters
  01:19:38 - 01:20:25 - Roland van Beurden
  01:20:25 - 01:20:58 - Yvonne Peters
  01:20:58 - 01:22:25 - Inspreker
  01:22:25 - 01:22:42 - Hilde Bax
  01:22:42 - 01:23:12 - Inspreker
  01:23:12 - 01:25:26 - Yvonne Peters
  01:25:26 - 01:26:44 - Hilde Bax
  01:26:44 - 01:27:31 - Ruud van der Star
  01:27:31 - 01:29:00 - Thijs Brambach
  01:29:00 - 01:29:24 - Hilde Bax
  01:29:24 - 01:31:44 - Inge van der Meer
  01:31:44 - 01:32:18 - Thijs Brambach
 • 7

  Beslispunten 1. Het bestemmingsplan ‘Herenweg 208 Woubrugge’ vast te stellen. 2. Het bestemmingsplan na vaststelling voor beroep ter inzage te leggen. 3. Geen exploitatieplan voor dit plangebied vast te stellen. Wat willen we bereiken Stimuleren en faciliteren van de recreatieve (overnachtings)mogelijkheden binnen de gemeente met inachtneming van de ruimtelijke kwaliteit en inpasbaarheid ter plaatse. Wat gaan we daarvoor doen Het vaststellen van het bestemmingsplan.  Voorgesteld besluit

  1. Het bestemmingsplan ‘Herenweg 208 Woubrugge’ vast te stellen. 2. Het bestemmingsplan na vaststelling voor beroep ter inzage te leggen. 3. Geen exploitatieplan voor dit plangebied vast te stellen.

 • 8

  Beslispunten 1. De grondexploitatie voor de realisatie van 10 sociale huurwoningen aan de Van Alcmaerlaan te Hoogmade vast te stellen. 2. Op grond van artikel 25 lid 2 Gemeentewet en artikel 10 lid 2 sub b Wet openbaarheid van bestuur geheimhouding opleggen op de grondexploitatie. Wat willen we bereiken Het realiseren van 10 sociale huurwoningen aan de van Alcmaerlaan in Hoogmade. Het resultaat draagt bij aan de gestelde doelen op het thema passende huisvesting voor iedereen. Wat gaan we daarvoor doen Met het bestemmingsplan, dat uw raad heeft vastgesteld in 2017, worden 10 sociale huurwoningenmogelijk gemaakt op een deel van de locatie van de oude basisschool ter Does in Hoogmade. Nu wordt uw raad gevraagd in te stemmen met de grondexploitatie.  Voorgesteld besluit

  Beslispunten 1. De grondexploitatie voor de realisatie van 10 sociale huurwoningen aan de Van Alcmaerlaan te Hoogmade vast te stellen. 2. Op grond van artikel 25 lid 2 Gemeentewet en artikel 10 lid 2 sub b Wet openbaarheid van bestuur geheimhouding opleggen op de grondexploitatie.


  01:32:18 - 01:33:15 - Hilde Bax
  01:33:15 - 01:33:18 - Floris Schoonderwoerd
  01:33:18 - 01:34:04 - Hilde Bax
  01:34:04 - 01:34:07 - Roland van Beurden
  01:34:07 - 01:34:42 - Floris Schoonderwoerd
  01:34:42 - 01:36:06 - Thijs Mooren
  01:36:06 - 01:36:47 - Floris Schoonderwoerd
  01:36:47 - 01:37:37 - Thijs Mooren
  01:37:37 - 01:38:01 - Sandra de Wagenaar
  01:38:01 - 01:38:05 - Hilde Bax
  01:38:05 - 01:38:18 - Nick van Egmond
  01:38:18 - 01:38:23 - Floris Schoonderwoerd
  01:38:23 - 01:38:25 - Hilde Bax
 • 9