Raadswerkgroep Financien

woensdag 13 juni 2018 19:30 - 21:00
Locatie:
Raadzaal
Voorzitter:
Marcel Doze

Uitzending

Agendapunten

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

  De financiële effecten van de Meicirculaire 2018 zijn in de Memo Meicirculaire 2018 toegelicht en in de aangepaste Perspectiefnota 2019 verwerkt. Met het verwerken van deze financiële effecten heeft de gemeenteraad een actueel beeld van de vast te stellen financiële kaders voor de begroting 2019.  Voorgesteld besluit

  1. de kaders vast te stellen ter verdere uitwerking van de begroting voor 2019 en de meerjarenbegroting voor 2020 – 2022, inhoudende:
   i. het vaststellen van de algemene en lokale ontwikkelingen met financiële consequenties, die meegenomen worden in het nieuwe begrotingsbeeld;
   ii. het vaststellen van het Doelen- en Inspanningennetwerk 2019 - 2022 (DIN) en de voor de inspanningen benodigde middelen ter opname in de programmabegroting 2019 en verder;
  2. het nieuwe meerjarenbegrotingsbeeld, inclusief de toekomstige ontwikkelingen te betrekken bij besluitvorming over voorstellen met structurele financiële effecten.

 • 5

  Beslispunten
  Bijstelling geprognosticeerde resultaat

  1. de bijlage begrotingswijzigingen 4-maandsrapportage 2018 met per saldo een voordelig effect van € 166.540 vast te stellen.
   Kredieten
  2. het volgende krediet af te sluiten:
  • 7004108 Noodaggregaat € 17.716 V
  1. Het volgende krediet af te sluiten en opnieuw te verstrekken in 2021:
  • 7004105 Heftruck Still € 25.000 V
  1. de volgende kredieten bij te ramen:
  • 7004101 Bedrijfswagen DAF CF75 € 22.000 N
  • 7004102 Bedrijfswagen DAF LF55 € 23.000 N
  • 7004104 Trekker met maaiarm Massey Ferguson € 12.500 N
  • 7021005 IMNOR wegen 2018 € 624.483 N
  • 7072004 GRP2017 Vrij Verval € 549.368 N
  • 7072007 GRP2018 Vrij verval € 41.000 N

  Wat willen we bereiken
  Juiste en betrouwbare verantwoording afleggen aan uw raad en verder in control komen.

  Wat gaan we daarvoor doen
  Ons college legt verantwoording af aan de raad onder overlegging van de bijlage begrotingswijzigingen 4-maandsrapportage 2018. Daarnaast komen we meer in control, door de structurele effecten die zichtbaar zijn geworden bij de analyse te verwerken in de Perspectiefnota en begroting 2019.  Voorgesteld besluit

  Bijstelling geprognosticeerde resultaat

  1. de bijlage begrotingswijzigingen 4-maandsrapportage 2018 met per saldo een voordelig effect van € 166.540 vast te stellen.
   Kredieten
  2. het volgende krediet af te sluiten:
  • 7004108 Noodaggregaat € 17.716 V
  1. Het volgende krediet af te sluiten en opnieuw te verstrekken in 2021:
  • 7004105 Heftruck Still € 25.000 V
  1. de volgende kredieten bij te ramen:
  • 7004101 Bedrijfswagen DAF CF75 € 22.000 N
  • 7004102 Bedrijfswagen DAF LF55 € 23.000 N
  • 7004104 Trekker met maaiarm Massey Ferguson € 12.500 N
  • 7021005 IMNOR wegen 2018 € 624.483 N
  • 7072004 GRP2017 Vrij Verval € 549.368 N
  • 7072007 GRP2018 Vrij verval € 41.000 N

 • 6