Gemeenteraad

maandag 20 april 2020 19:30 - 20:30
Locatie:
Digitaal
Voorzitter:
Marina van der Velde - Menting

Uitzending

Agendapunten

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

  Reglement van Orde artikel 15, lid 3: "Een voorstel tot verandering dient ten minste 24 uur voor de betreffende vergadering schriftelijk bij de griffier te worden ingediend.".


 • 5
 • 6

  De lijst van ingekomen stukken heeft een iets andere vorm gekregen dan de raadsleden de afgelopen jaren gewend zijn. Het is nu vormgegeven als één raadsbesluit waarbij de ingekomen stukken in drie subgroepen staan weergegeven. De ingekomen stukken staan niet meer allemaal op de agenda van de raadsvergadering, dit is overzichtelijker en zijn via de "overzichten" (linker kolom in iBabs) te raadplegen.

  Reglement van Orde, Artikel 16 Ingekomen stukken 1. Bij de raad ingekomen stukken, waaronder schriftelijke mededelingen van het college aan de raad, worden met een voorstel tot afdoening op een lijst geplaatst. Deze lijst wordt aan de leden van de raad toegezonden en ter inzage gelegd. 2. Na de vaststelling van de besluitenlijst stelt de raad op voorstel van de voorzitter de wijze van afdoening van de ingekomen stukken vast.  Voorgesteld besluit

  De raad stelt de ingekomen stukken vast.


  Ingekomen stukken
  Onderwerp
  001.Inkoop opdracht ondersteuning
  002.Omgevingsvisie lancering filmpje
  003.Voortgang Landschapstafel Rijn- en Veenstreek
  004.Bestemmingsplan P Dyckhof
  005.Coronavirus en de gevolgen voor de raadsbijeenkomsten
  006.Huishoudelijk afval (factsheet) 2019
  007.Update coronavirus nummer 2
  008.Verkoop ambtswoning burgemeester (24337)
  009.Uitstel betaling gemeentelijke belastingen voor ondernemers
  01.Motie Vreemd aan de orde van de Dag Samen trap-op-trap-af aangenomen gemeente Nieuwegein
  010.Voortgang RES (Regionale Energie Strategie)
  011. Update Coronavirus nummer 3
  012.Uitstellen opdrachten sociaal domein
  013.Exploitatie veerpont Kaag
  014.Maatregelen coronavirus en Paasweekend
  02.Motie Vreemd afschaffen verhuurdersheffing aangenomen gemeente Stede Broec
  03.Dorpsraad Leimuiden stand van zaken
  04.AB Flexkracht Evaluatie beleidsregel huisvesting arbeidsmigranten
  05.Motie behoud autonomie lokale rekenkamer(functie)s aangenomen gemeente Almelo
  06.VNG ledenbrief stand van zaken implementatie abonnementstarief Wmo
  07.Afschrift brief van college aan Rijnlandse Molenstichting inzake vuurwerkvrije zones bij molens
  08.Brief inwoner BP Dijckhof inzake veilidheid kinderen van de Ripse Schans Rijpwetering
  09.Motie Onderzoek effecten van de uitrol van het 5G-netwerk aangenomen gemeente Hilvarenbeek
  10.VNG ledenbrief Ondersteuning lokale preventieakkoorden
  11.Afschrift beantwoording op bezwaar foutieve handelingen gemeente t.a.v. kavel K 2672 Roelofarensveen nav brief in Cat II
  12.Afschrift beantwoording Adviesraad Sociaal Domein Blijf in de Buurt-maatschappelijke opvang en beschermd wonen nav brief in Cat II 2019-06-03
  13.Afschrift beantwoording brief van het college aan inwoner inzake Raadhuislaan 5 Leimuiden nav brief in Cat II 2020-01-30
  14.Real Life Gaming (RLG) waar Sport, Educatie, Jeugd en Volwassen samen komen RLG Vereniging Lelystad (23914)
  15.Motie financiele bijdrage van Rijk voor Omgevingswet aangenomen gemeente Drechterland
  16.VRHM en RDOG inzake voorbereiding Coronavirus in regio Hollands Midden
  17.Advies aan college inzake (concept) Omgevingsvisie
  18.Kleinschalig zorgcentrum hoek Raadhuislaan / Tuinderij te Leimuiden
  19.VRHM Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Hollands Midden (Getekend door de voorzitter)
  20.VRHM 2e Noodverordening COVID-19 Veiligheids Regio Hollands Midden d.d. 16 maart 2020
  21.VRHM Nieuwe Noodverordening COVID-19 VRHM (brief 4)
  22.Per Saldo - Een solide persoonsgebonden budget in uw gemeente
  23.Motie Stop de begrotingserosie als gevolg van de decentralisaties aangenomen gemeente Enschede
  24.VNG ledenbrief Digitale inclusie 2020 inclusief brochure (24667)
  25.VNG ledenbrief gevolgen uitbraak coronavirus voor gemeenten en vng
  26.Economische Visie 2020-2025 Kaag en Braassem OVA en OVKB Oost
  27.Brief inwoner inzake belastingaanslag
  28.Uitspraak bestemmingsplan buitengebied Oost (met toelichtende memo)
  29.Continuiteit openbaar bestuur
  30.Windenergie versus kernenergie inclusief bijlage
  31.RES verzoek termijn verlengen voor aanleveren concept RES (Regionale Energie Strategie) Holland Rijnland
  32.VRHM 3e Noordverordening COVID-19 Veiligheidsregio Hollands Midden
  33.Rekenkameronderzoek stand van zaken
  34.Herziene richtlijn NJi Scheiding en problemen jeugdigen 2020-03-27
  35.VRHM Brief aan de raden nieuwe Noodverordening COVID-19 VRHM
  36.GS brief Aanvullende informatie aanbesteding concessie Zuid-Holland Noord
  37.VRHM Aanbieding ontwerp-Programmabegroting 2021 VRHM
  38.VRHM Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Hollands Midden (Getekend door de voorzitter
  39.Informatiemap 5G en gezondheid
  40.VNG ledenbrief position paper dienstverlening
  41.VNG ledenbrief update coronacrisis
  42.VNG ledenbrief voorbereiding op de wet kwaliteitsborging bouwen
  43.VRHM 2e noodverordening tot wijziging 3e Noodverordening COVID-19 VRHM
  44.VRHM 2e noodverordening tot wijziging 3e Noodverordening COVID-19 VRHM
  45.Regeling Reductie Energieverbruik aankondiging heropening RRE brief van LMAD
  Beantwoording Schriftelijke vragen CDA en VVD - Hulp aan ondernemers als gevolg van het coronavirus
  Beantwoording Schriftelijke vragen SvKB - Afronding renovatie Kerklaan Leimuiden
  Beantwoording schriftelijke vragen VVD - Regionale Energie Strategie (RES)
  Schriftelijke vragen CDA - ambtswoning burgemeester
  Schriftelijke vragen CDA - Arbeidsmigranten Woubrugge
 • 7
 • 8

  Reglement van Orde, Artikel 22 Hamerstukken en beraadslaging

  1. De voorzitter stelt de hamerstukken tegelijk aan de orde.
  2. Over een hamerstuk vindt geen beraadslaging plaats, tenzij een lid uiterlijk de vrijdag 12.00 uur voorafgaande aan de raadsvergadering een verzoek bij de griffier heeft ingediend, voorzien van een duidelijke motivatie om er een bespreekstuk van te maken. De griffie stuurt dit verzoek door naar alle raadsleden. De voorzitter stelt het verzoek vervolgens aan de orde bij de vaststelling van de agenda. De raad beslist over het verzoek.
   3.Een stemverklaring kan worden afgelegd indien een lid aangeeft bij het aan de orde stellen van de hamerstukken tegen het voorstel geacht wil worden te hebben gestemd.
   4.De raad kan op voorstel van de voorzitter of een lid van de raad beslissen over één of meer onderdelen van een onderwerp of voorstel afzonderlijk te beraadslagen.
   5.Op verzoek van een lid van de raad of op voorstel van de voorzitter kan de raad besluiten de beraadslaging voor een door hem te bepalen tijd te schorsen teneinde het college of de leden de gelegenheid te geven tot onderling nader beraad. De beraadslagingen worden hervat nadat de schorsingsperiode verstreken is.

 • 8.a

  Het schoolbestuur SSBA wil een statutenwijziging doorvoeren om het aantal leden van de Raad van Toezicht aan te passen. In de huidige statuten staat nu dat de Raad van Toezicht bestaat uit een oneven aantal leden van ten minste 5. Dat moet worden gewijzigd in ten minste 4 leden.
  De gemeente heeft een rol (op afstand) ten aanzien van het openbaar onderwijs. Ingevolge de statuten heeft de gemeenteraad een rol bij het wijzigen van de statuten. Hoewel de gemeente inmiddels een steeds grotere regierol (op afstand) heeft, is instemming formeel verplicht. Het voorstel is om dit als een formaliteit af te handelen en instemming te geven, conform bijgaand raadsvoorstel.


  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  In te stemmen met de statutenwijziging van de SSBA

 • 8.b

  Gedurende het tweede/derde kwartaal van 2020 zal het ontwerp bestemmingsplan Herziening Buitengebied Oost in procedure worden gebracht. Om te voorkomen dat er gebruik gemaakt gaat worden van gebruiks- en bouwmogelijkheden die niet passen in die toekomstige planologische regeling kan de raad een voorbereidingsbesluit vaststellen.


  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  1. een voorbereidingsbesluit te nemen met identificatienummer NL.IMRO.1984.Vriezekoop 59wLM.vao1 voor het gebied, zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening;
  2. te bepalen dat het verboden is om het gebruik van gronden en/of bouwwerken in het gebied waar het voorbereidingsbesluit van kracht is te wijzigen;
  3. dat dit voorbereidingsbesluit op de dag van bekendmaking in werking treedt.

 • 8.c

  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  1. Het bestemmingsplan ‘Herenweg 95-97, Rijnsaterwoude’ (NL.IMRO.1884.BPHERENWEG95EN97-VAS1) vast te stellen.
  2. Geen exploitatieplan voor dit plangebied vast te stellen.

 • 8.d

  Ten behoeve van de realisatie van de doelstellingen op het gebied van energiebesparing bij woningen in de gemeente Kaag en Braassem, wordt er een verordening voorgesteld die woningeigenaren in staat stelt concrete maatregelen te nemen in de verduurzaming van hun woning.


  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  De verordening ‘Duurzaamheidsvoucher Kaag en Braassem 2020’ vast te stellen.

 • 9

  De manier waarop de inzameling van oud papier in de gemeente plaatsvindt, verandert per 1 juli a.s. Er zijn verschillende scenario’s denkbaar, die in bijgevoegd raadsvoorstel zijn beschreven. De raad moet een besluit nemen over het gewenste scenario. Het gaat dan om een overgangssituatie voor 2020 en een nieuw systeem voor inzameling van oud papier dat vanaf 2021 van toepassing wordt. Op 15 april is het raadsvoorstel inzameling oud papier besproken. De raad heeft toen geen besluit genomen, omdat een zgn. hybride model onvoldoende onderzocht was. Met deze memo en het aangepaste raadsvoorstel heeft de raad wellicht voldoende in handen om op 18 mei een besluit te nemen.  Voorgesteld besluit

  1. Vanaf 2021 voor inzameling van oud papier gebruik te maken van een minicontainer en de inzameling door Cyclus te laten verzorgen.
  2. Vanaf 1 juli 2020 een overgangsregeling van kracht te laten zijn, waarbij Cyclus het oud papier via los aanbod inzamelt, zonder gebruik te maken van vrijwilligers.
  3. De betrokken organisaties tot eind 2020 een vergoeding te verstrekken (zonder tegenprestatie) op basis van het tonnage uit 2019 van € 36,36 per ton conform de subsidieverordening.
  4. De financiële consequenties van de overgangsregeling en vergoeding aan de organisatie betreffende het jaar 2020 te verwerken in de Najaarsnota.
  5. De kosten voor de inzameling van oud papier vanaf 2021 mee te nemen in het bepalen van het tarief voor de afvalstoffenheffing 2021, om zo de kostendekkendheid niet te laten afnemen.

 • 10

  Er is een verzoek ingediend om elfwoningen te realiseren aan de Zuidweg te Rijpwetering. Hiervoor is een principeverzoek ingediend en daarna is het ontwerpbestemmingsplan opgesteld. Het ontwerpbestemmingsplan heeft voor een periode van zes weken ter inzage gelegen. Binnen deze termijn zijn 15 zienswijzen ingediend. De gemeenteraad wordt voorgesteld in te stemmen met de nota beantwoording zienswijzen, de nota van wijzigingen en het ontwerpbestemmingsplan gewijzigd vast te stellen.


  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  1. Instemmen met de nota beantwoording zienswijzen.
  2. Instemmen met de nota wijzigingen.
  3. Het ontwerpbestemmingsplan Dyckhof (NL.IMRO.1884.BPDyckhof-ONT1) gewijzigd vaststellen.
  4. Geen exploitatieplan vaststellen.


  00:29:25 - 00:31:31 - Hans Klink
  00:31:31 - 00:32:22 - Ger van Emmerik
  00:32:22 - 00:34:09 - Thijs Mooren
  00:34:09 - 00:39:34 - Nick van Egmond
  00:39:34 - 00:41:52 - Jan van der Geest
  00:41:52 - 00:44:49 - Inge van der Meer
  00:44:49 - 00:46:34 - Hans Klink
  00:46:34 - 00:47:40 - Ger van Emmerik
  00:47:40 - 00:49:21 - Thijs Mooren
  00:49:21 - 00:51:22 - Nick van Egmond
  00:51:22 - 00:53:19 - Inge van der Meer
  00:53:19 - 00:53:29 - Marina van der Velde - Menting
  00:53:29 - 00:54:05 - Thijs Mooren
  00:54:05 - 00:54:28 - Inge van der Meer
  00:54:28 - 00:54:40 - Marina van der Velde - Menting
  00:54:40 - 00:55:48 - Jan van der Geest
  00:55:48 - 00:56:50 - Marina van der Velde - Menting
  00:56:50 - 00:56:58 - Thijs Mooren
  00:56:58 - 01:01:43 - Marina van der Velde - Menting
 • 11