Besluitvorming raad

maandag 4 juni 2018 20:00 - 21:00
Locatie:
Raadzaal
Voorzitter:
Marina van der Velde - Menting
Toelichting:
LET OP: gewijzigde aanvangstijd 20:00 uur

Uitzending

Agendapunten

 • 1

  00:03:28 - 00:04:30 - Marina van der Velde - Menting
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5.a

  00:11:38 - 00:12:29 - Ger van Emmerik
  00:12:29 - 00:13:18 - Marina van der Velde - Menting
 • 5.b

  00:13:18 - 00:14:06 - Nick van Egmond
  00:14:06 - 00:25:21 - Marina van der Velde - Menting
 • 5.c

  Beslispunten 1. Te benoemen als fulltime wethouder de heer F.M. Schoonderwoerd; 2. Te benoemen als fulltime wethouder mevrouw P.C. van der Wereld-Verkerk; 3. Te benoemen als wethouder voor 0,9 FTE mevrouw Y. Peters-Adrian; 4. Te benoemen als wethouder voor 0,6 FTE mevrouw I.A.A. van der Meer. Wat willen we bereiken Naar aanleiding van de verkiezingen en de opgeleverde documenten van de verkenner, hebben de formateurs het initiatief genomen om een college te vormen. Met dit voorstel leggen we kort en bondig verantwoording af over het gelopen traject en de gemaakte keuzes. Wat gaan we daarvoor doen Vanavond zullen we het nieuwe college formeel installeren, waarna zij aan het werk kunnen met als leidraad de samenwerkingsagenda ‘Maak meedoen mogelijk’.  00:25:21 - 00:31:14 - Marcel Doze
  00:31:14 - 00:31:56 - Marina van der Velde - Menting
  00:31:56 - 00:34:58 - Ruud van der Star
  00:34:58 - 00:35:01 - Marina van der Velde - Menting
  00:35:01 - 00:36:13 - Ger van Emmerik
  00:36:13 - 00:36:18 - Marina van der Velde - Menting
  00:36:18 - 00:37:44 - Marcel Doze
  00:37:44 - 00:37:48 - Marina van der Velde - Menting
  00:37:48 - 00:43:20 - Ruud van der Star
  00:43:20 - 00:43:30 - Marina van der Velde - Menting
  00:43:30 - 00:44:07 - Marcel Doze
  00:44:07 - 00:46:46 - Marina van der Velde - Menting
 • 6.a

  Beslispunten Toe te laten als lid van de raad van de gemeente Kaag en Braassem: 1. van Klink, T.C.M. (Tanja), namens PRO Kaag en Braassem; 2. van Beurden, R. (Roland), namens Samen voor Kaag en Braassem; 3. Wesselman, G.A. (Gino), namens D66; 4. van Dijk, P.C. (Peter), namens de VVD. Wat willen we bereiken Installeren van vier nieuwe raadsleden omdat er vacatures zijn ontstaan nadat er 4 raadsleden zijn benoemd tot wethouder. Wat gaan we daarvoor doen Van een benoeming tot raadslid geeft de voorzitter van het centraal stembureau de benoemde schriftelijk kennis van zijn benoeming. In artikel 4 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad is vastgelegd, dat de raad een commissie van drie leden benoemt tot het onderzoek van de geloofsbrieven en de daarbij behorende stukken. De commissie onderzoekt het volgende: 1. Voldoet de geloofsbrief aan de eisen van de Kieswet? 2. Wordt voldaan aan de eisen van de Gemeentewet: voldoet de benoemde aan de vereisten voor het lidmaatschap van de raad en vervult hij/zij geen met het lidmaatschap onverenigbare betrekking? Onderbouwing De commissie brengt na gedaan onderzoek ter vergadering verslag uit. De raad beslist vervolgens over de toelating van de benoemde raadsleden.  00:46:46 - 00:47:24 - Nick van Egmond
  00:47:24 - 00:51:59 - Marina van der Velde - Menting
 • 6.b
 • 7

  Beslispunten Het aanwijzen van leden en plaatsvervangend leden in de diverse besturen, mandateren aan het college. Wat willen we bereiken Na de gemeenteraadsverkiezingen en de uitkomst van de collegeonderhandelingen wordt de vertegenwoordiging opnieuw bepaald in de verschillende besturen van gemeenschappelijke regelingen. Aangezien de portefeuilleverdeling nog definitief vastgesteld moet worden, en er in het college besproken gaat worden op welke wijze de vertegenwoordiging in de diverse verbonden partijen het best geborgd kan worden, wordt u voorgesteld om dit te mandateren aan het college. Wat gaan we daarvoor doen De gemeente Kaag en Braassem is vertegenwoordigd in diverse samenwerkingsverbanden. Op grond van artikel 13, 1e lid van de Wet gemeenschappelijke regelingen is de gemeenteraad bevoegd om uit zijn midden, daaronder begrepen de voorzitter van de raad en de wethouders, vertegenwoordigers af te vaardigen. Na de gemeenteraadsverkiezingen moet deze vertegenwoordiging opnieuw bepaald worden. Met dit raadsvoorstel worden de mogelijkheden voor de afvaardigingen op hoofdlijnen inzichtelijk gemaakt. Nadat het nieuwe college gevormd is, wordt bepaald welke portefeuillehouders afgevaardigd worden naar de verschillende gemeenschappelijke regelingen. Per orgaan is aangegeven welke functies door de raad aangewezen moeten worden of aan het college gemandateerd moeten worden.  00:51:59 - 00:53:49 - Karin van der Kaaden - van Klink
  00:53:49 - 00:53:56 - Marina van der Velde - Menting
  00:53:56 - 00:54:14 - Karin van der Kaaden - van Klink
  00:54:14 - 00:54:23 - Marina van der Velde - Menting
  00:54:23 - 00:54:49 - Karin van der Kaaden - van Klink
  00:54:49 - 00:55:04 - Marina van der Velde - Menting
  00:55:04 - 00:55:55 - Ruud van der Star
  00:55:55 - 00:56:02 - Marina van der Velde - Menting
  00:56:02 - 00:56:38 - Nick van Egmond
  00:56:38 - 00:56:56 - Marina van der Velde - Menting
  00:56:56 - 00:57:04 - Ruud van der Star
  00:57:49 - 00:57:56 - Marina van der Velde - Menting
  00:57:56 - 00:58:26 - Karin van der Kaaden - van Klink
  00:58:26 - 00:58:44 - Marina van der Velde - Menting
 • 8

  01:27:07 - 01:30:51 - Nick van Egmond
  01:30:51 - 01:30:58 - Marina van der Velde - Menting
  01:30:58 - 01:31:02 - Karin van der Kaaden - van Klink
  01:34:46 - 01:35:01 - Marina van der Velde - Menting
  01:35:01 - 01:40:57 - Herman Haarman
  01:40:57 - 01:41:03 - Marina van der Velde - Menting
  01:41:03 - 01:58:26 - Henk Hoek
  01:58:26 - 02:00:04 - Marina van der Velde - Menting
 • 9