Raadsavond

maandag 9 september 2019 19:30 - 22:00
Locatie:
Raadzaal
Voorzitter:
volgt
Toelichting:
Visie en Advies Inclusief Hoorcommissie RO agenda en stukken volgen

Agendapunten

  • De gemeenteraad heeft na een uitvoerig en rumoerig traject op 10 oktober 2016 besloten de locatie Van Egmond in Woubrugge nader te onderzoeken op geschiktheid voor sociale woningbouw. Daarbij is per amendement opgeroepen om hierbij het Traject omgevingsparticipatie (TOP-traject) in te zetten om de omgeving te betrekken bij het opstellen van een plan voor woningbouw op deze locatie. De afgelopen maanden heeft het participatietraject plaatsgevonden. Dit was een energiek traject met betrokken omwonenden. Tegelijkertijd was het een moeizaam traject, omdat het overgrote deel van de aanwezige omwonenden geen woningen wil op de betreffende locatie. In het bestemmingsplan is getracht een balans te vinden tussen de verschillende belangen, onder andere in het aantal en de positionering van de woningen. Met dit voorstel vragen we de gemeenteraad in te stemmen met het ter inzage leggen van het ontwerpbestemmingsplan, kennis te nemen van het verslag van het participatietraject en in te stemmen met bijgevoegde grondexploitatie.

  • In de Samenwerkingsagenda “Maak meedoen mogelijk” 2018-2022 is een belangrijke ambitie opgenomen over het openbaar groen in de wijk. In het traject “Focus met Ambitie” is op 11 februari 2019 een bedrag van € 100.000 aanvullend beschikbaar gesteld voor het vergroenen van de openbare ruimte voor de jaren 2019 tot en met 2022. Bij de besluitvorming heeft de raad aangegeven nadrukkelijk betrokken te willen worden bij de verdeling van deze middelen en het stellen van kaders voor deze ambitie. Met deze procesaanpak doen wij een voorstel voor uitwerking van een paars blok uit de Samenwerkingsagenda.

  • In de Samenwerkingsagenda heeft de raad vastgelegd dat hij zo spoedig mogelijk de voorbereidingen voor de realisatie van nieuwe bedrijventerreinen treft, als blijkt dat de (lokale) ruimtebehoefte op bedrijventerreinen groter is dan het aanbod. In dit voorstel wordt voorgesteld om de behoefte als voldoende aangetoond te beschouwen en van start te gaan met de voorbereidingen voor de realisatie van een nieuw bedrijventerrein.

  • In de gemeente gaat het project ‘De afvalvrije school’ van start. Dit project behelst een educatietraject in combinatie met het gelijktijdig met het huishoudelijk afval inzamelen van waardevolle afvalstromen op scholen (GFT en PMD). Om dit te kunnen realiseren moet de gemeenteraad het inzamelen van waardevolle afvalstromen bij onderwijsinstellingen aanwijzen als dienst van algemeen belang.    Voorgesteld besluit

    Vaststellen raadsvoorstel, waarin wordt voorgesteld de inzameling en het laten verwerken van waardevolle afvalstromen, zoals GFT en PMD, bij onderwijsinstellingen aan te wijzen als ‘economische activiteit die plaatsvindt in het algemeen belang’ in de zin van artikel 25h, lid 5 van de Mededingingswet. Conform besloten.