Raadsavond

woensdag 3 juli 2019 19:30 - 22:30
Locatie:
Raadzaal
Voorzitter:
Kelly Straver - van der Wereld
Toelichting:
Visie en Advies

Uitzending

Agendapunten

 • 1
 • 2

  Besluit
  Agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
 • 3

  Besluit
  Er zijn geen mededelingen.
 • 4

  Besluit
  Er zijn geen aanvragen om in te spreken.
 • 5

  Thomas Janssen en Twan van der Burgh zullen een presentatie houden over Maatschappelijke Zorg. Er zal gelegenheid zijn om vragen te stellen. De presentatie staat nu bij dit agendapunt.  Besluit
  Conform agenda
  Presentatie is gehouden. Daarna zijn er meerdere vragen door de raadsleden gesteld.
 • 6

  In de Samenwerkingsagenda heeft de raad vastgelegd dat hij zo spoedig mogelijk de voorbereidingen voor de realisatie van nieuwe bedrijventerreinen treft, als blijkt dat de (lokale) ruimtebehoefte op bedrijventerreinen groter is dan het aanbod. In dit voorstel wordt voorgesteld om de behoefte als voldoende aangetoond te beschouwen en van start te gaan met de voorbereidingen voor de realisatie van een nieuw bedrijventerrein.  Voorgesteld besluit

  Beslispunten 1. Dat de vraag naar bedrijfsruimte voldoende is aangetoond om nu verder te gaan met het in kaart brengen van mogelijke uitbreidingslocaties. 2. De mogelijke locaties tijdens een vertrouwelijke sessie in september te bespreken, en deze locaties te beoordelen op de volgende aspecten: - Bereikbaarheid - Oppervlakte / verkaveling - Ontsluiting - Landschappelijke inpassing - Eigendom - Kabels en leidingen - Watercompensatie - Hinder bestaande bebouwing - Ecologie / bodem - Economische uitvoerbaarheid


  Besluit
  Beslispunten 1. Dat de vraag naar bedrijfsruimte voldoende is aangetoond om nu verder te gaan met het in kaart brengen van mogelijke uitbreidingslocaties. 2. De mogelijke locaties tijdens een vertrouwelijke sessie in september te bespreken, en deze locaties te beoordelen op de volgende aspecten: - Bereikbaarheid - Oppervlakte / verkaveling - Ontsluiting - Landschappelijke inpassing - Eigendom - Kabels en leidingen - Watercompensatie - Hinder bestaande bebouwing - Ecologie / bodem - Economische uitvoerbaarheid
  Aan het beslispunt bij punt 2 wordt een 11e streepje toegevoegd met -PAS-uitspraak en bij het streepje Ecologie/bodem, wordt het woord diversiteit. toegevoegd. De aanwezigen van alle partijen zijn het ermee eens dat dit besluit als Hamerstuk op de agenda van 15 juli 2019 komt te staan.
 • 7

  Voorgesteld wordt om onder voorwaarden af te zien van ons eerste recht van koop van de afvalwaterzuiveringsinstallatie in Woubrugge.  Voorgesteld besluit

  1. Het besluit d.d. 9 oktober 2017 aangaande de aankoop van de (voormalige) AWZI te Woubrugge in te trekken. 2. Af te zien van het eerste recht van koop voor het perceel van de (voormalige) AWZI in Woubrugge, onder de voorwaarde dat de gemeente een eerste recht van koop verkrijgt op een even groot stuk grond van Nolina gedurende twee jaren en die periode in te laten gaan op de dag van de juridische levering.


  Besluit
  1. Het besluit d.d. 9 oktober 2017 aangaande de aankoop van de (voormalige) AWZI te Woubrugge in te trekken. 2. Af te zien van het eerste recht van koop voor het perceel van de (voormalige) AWZI in Woubrugge, onder de voorwaarde dat de gemeente een eerste recht van koop verkrijgt op een even groot stuk grond van Nolina gedurende twee jaren en die periode in te laten gaan op de dag van de juridische levering. Bij punt 2 wordt nog even gekeken of dit juridisch goed geformuleerd staat, zo niet dan wordt de formulering daarop aangepast. Alle aanwezigen zijn het erover eens dat dit voorstel als hamerstuk naar de raad van 15 juli 2019 kan worden gestuurd.
  Bij dit punt sluit Dhr. J. Veraart (Dorpsraad Woubrugge) aan om mee te praten bij dit agendapunt. Uiteindelijk is de conclusie dat dit voortel als hamerstuk op de raadsvergadering van 15 juli 2019 mag worden gezet.
 • 8

  Het college wordt voorgesteld de Richtnota 2020 ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad. De Richtnota bevat het inhoudelijke en financiële kader voor onze gemeente voor 2020 en daaropvolgende jaren. Op basis van de Richtnota zal de begroting 2020 verder worden uitgewerkt.  Voorgesteld besluit

  Het raadsvoorstel met het besluit zoals hieronder vermeld kan zonder aanpassingen naar de raadsvergadering van 15 juli 2019. Beslispunten 1. Vaststellen van de inhoudelijke richting die opgenomen is in de Integrale monitor. 2. Vaststellen van de financiële kaders ter verdere verwerking in de begroting voor 2020 en de meerjarenbegroting voor 2021-2023, inhoudende: i. instemmen met de uitgangspunten bij het opstellen van de Richtnota: • Indexeren gemeentelijke belastingen en leges en waar contractueel mogelijk de huren en pachten met een index van 1.5% • Verhogen van de geraamde salarislasten met 3,5% • Een structurele weerstandsratio aanhouden van minimaal 1 • De algemene reserve zodanig groot houden dat de solvabiliteit in de begroting 2020 en de meerjarenbegroting 2021-2023 uitkomt op minimaal 20%; ii. instemmen met de budgetcorrecties voor inspanningen uit de Integrale monitor; iii. instemmen met het beschikbaar stellen van de budgetten voor Focus met Ambitie in de jaren 2020 en verder van de in 2019 gestarte en op te starten ambities; iv. het vaststellen van de algemene en lokale ontwikkelingen met financiële consequenties, die meegenomen worden in het nieuwe begrotingsbeeld; v. instemmen met het verhogen van het krediet voor IKC Leimuiden met € 270.000; vi. instemmen met de gewijzigde fasering van de middelen voor het herinrichten van Winkelhart Roelofarendsveen € 300.000 in 2020 en € 16.000 in 2021; vii. het opnemen van de middelen voor de uitvoering van de inspanningen uit de Integrale Monitor in de begroting 2020. 3. het nieuwe meerjarenbegrotingsbeeld, inclusief de toekomstige ontwikkelingen te betrekken bij besluitvorming over voorstellen met structurele financiële effecten.


  Besluit
  Het raadsvoorstel met het besluit zoals hieronder vermeld kan zonder aanpassingen naar de raadsvergadering van 15 juli 2019. Beslispunten 1. Vaststellen van de inhoudelijke richting die opgenomen is in de Integrale monitor. 2. Vaststellen van de financiële kaders ter verdere verwerking in de begroting voor 2020 en de meerjarenbegroting voor 2021-2023, inhoudende: i. instemmen met de uitgangspunten bij het opstellen van de Richtnota: • Indexeren gemeentelijke belastingen en leges en waar contractueel mogelijk de huren en pachten met een index van 1.5% • Verhogen van de geraamde salarislasten met 3,5% • Een structurele weerstandsratio aanhouden van minimaal 1 • De algemene reserve zodanig groot houden dat de solvabiliteit in de begroting 2020 en de meerjarenbegroting 2021-2023 uitkomt op minimaal 20%; ii. instemmen met de budgetcorrecties voor inspanningen uit de Integrale monitor; iii. instemmen met het beschikbaar stellen van de budgetten voor Focus met Ambitie in de jaren 2020 en verder van de in 2019 gestarte en op te starten ambities; iv. het vaststellen van de algemene en lokale ontwikkelingen met financiële consequenties, die meegenomen worden in het nieuwe begrotingsbeeld; v. instemmen met het verhogen van het krediet voor IKC Leimuiden met € 270.000; vi. instemmen met de gewijzigde fasering van de middelen voor het herinrichten van Winkelhart Roelofarendsveen € 300.000 in 2020 en € 16.000 in 2021; vii. het opnemen van de middelen voor de uitvoering van de inspanningen uit de Integrale Monitor in de begroting 2020. 3. het nieuwe meerjarenbegrotingsbeeld, inclusief de toekomstige ontwikkelingen te betrekken bij besluitvorming over voorstellen met structurele financiële effecten.
  Op D66 na geven alle fracties toestemming om dit als hamerstuk op de raad van 15 juli 2019 te plaatsen. D66 maakt het voorbehoud omdat zij de mogelijkheid overwegen een amendement of motie in te dienen bij dit agendapunt.
 • 9