Gemeenteraad

maandag 23 maart 2020 19:30 - 20:00
Locatie:
Raadzaal
Voorzitter:
Marina van der Velde - Menting
Toelichting:

De gemeenteraad is geannuleerd vanwege het Coronavirus. Voor meer informatie zie brief college (bijlage).

Agendapunten

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

  Reglement van Orde artikel 15, lid 3: "Een voorstel tot verandering dient ten minste 24 uur voor de betreffende vergadering schriftelijk bij de griffier te worden ingediend.".


 • 5

  De raad stelt deze lijsten vast.

 • 5.a

  De griffie houdt van elke door een collegelid gedane toezegging in een raadsvergadering een lijst bij.  Voorgesteld besluit

  De raad stelt de toezeggingenlijst van 23 maart 2020 vast.

 • 5.b

  Voor het eerst sinds lange tijd zijn de ingediende en aangenomen moties weer bij elkaar in een overzicht gezet met daarbij de stand van zaken. De meeste moties zijn inmiddels afgedaan. Vanaf heden zullen alleen de niet afgedane moties terugkomen op het overzicht.  Voorgesteld besluit

  De raad stelt het overzicht van de moties vast.

 • 6

  De lijst van ingekomen stukken heeft een iets andere vorm gekregen dan de raadsleden de afgelopen jaren gewend zijn. Het is nu vormgegeven als één raadsbesluit waarbij de ingekomen stukken in drie subgroepen staan weergegeven. De ingekomen stukken staan niet meer allemaal op de agenda van de raadsvergadering, dit is overzichtelijker en zijn via de "overzichten" (linker kolom in iBabs) te raadplegen.

  Reglement van Orde, Artikel 16 Ingekomen stukken

  1. Bij de raad ingekomen stukken, waaronder schriftelijke mededelingen van het college aan de raad, worden met een voorstel tot afdoening op een lijst geplaatst. Deze lijst wordt aan de leden van de raad toegezonden en ter inzage gelegd.
  2. Na de vaststelling van de besluitenlijst stelt de raad op voorstel van de voorzitter de wijze van afdoening van de ingekomen stukken vast.  Ingekomen stukken
  Onderwerp
  Nieuwe maatregelen tegen verspreiding nieuwe coronavisus in Nederland
 • 7
 • 8
 • 8.a

  Het schoolbestuur SSBA wil een statutenwijziging doorvoeren om het aantal leden van de Raad van Toezicht aan te passen. In de huidige statuten staat nu dat de Raad van Toezicht bestaat uit een oneven aantal leden van ten minste 5. Dat moet worden gewijzigd in ten minste 4 leden. De gemeente heeft een rol (op afstand) ten aanzien van het openbaar onderwijs. Ingevolge de statuten heeft de gemeenteraad een rol bij het wijzigen van de statuten. Hoewel de gemeente inmiddels een steeds grotere regierol (op afstand) heeft, is instemming formeel verplicht.  Voorgesteld besluit

  In te stemmen met de statutenwijziging van de SSBA

 • 9