Gemeenteraad

maandag 12 juli 2021 19:30 - 20:30
Locatie:
Digitaal
Voorzitter:
Marina van der Velde - Menting

Uitzending

Agendapunten

 • 1

  00:00:18 - 00:05:51 - Marina van der Velde - Menting
 • 2
 • 3

  00:05:51 - 00:06:54 - Yvonne Peters
  00:06:54 - 00:07:17 - Peter van Dijk
  00:07:17 - 00:07:58 - Marina van der Velde - Menting
  00:07:58 - 00:13:30 - Yvonne Peters
  00:13:30 - 00:14:13 - Marina van der Velde - Menting
  00:14:13 - 00:15:24 - Nick van Egmond
  00:15:24 - 00:15:31 - Marina van der Velde - Menting
  00:15:31 - 00:15:45 - Thijs Mooren
  00:15:45 - 00:16:03 - Peter van Dijk
  00:16:03 - 00:16:52 - Kelly Straver - van der Wereld
  00:16:52 - 00:18:29 - Marina van der Velde - Menting
 • 3.a

  De gemeenteraad vraagt aan het college om inlichtingen te geven inzake De Poelen. De portefeuillehouder zal een toelichting geven over de stand van zaken inzake de bodemproblematiek De Poelen.

 • 4

  Reglement van Orde artikel 15, lid 3: "Een voorstel tot verandering dient ten minste 24 uur voor de betreffende vergadering schriftelijk bij de griffier te worden ingediend.".


 • 5

  De raad stelt het overzicht van de moties en de toezeggingenlijst vast.
  Er is geen nieuwe versie van de toezeggingenlijst.


 • 6

  De lijst van ingekomen stukken heeft een iets andere vorm gekregen dan de raadsleden de afgelopen jaren gewend zijn. Het is nu vormgegeven als één raadsbesluit waarbij de ingekomen stukken in drie subgroepen staan weergegeven. De ingekomen stukken staan niet meer allemaal op de agenda van de raadsvergadering, dit is overzichtelijker en zijn via de "overzichten" (linker kolom in iBabs) te raadplegen.

  Reglement van Orde, Artikel 16 Ingekomen stukken

  1. Bij de raad ingekomen stukken, waaronder schriftelijke mededelingen van het college aan de raad, worden met een voorstel tot afdoening op een lijst geplaatst. Deze lijst wordt aan de leden van de raad toegezonden en ter inzage gelegd.
  2. Na de vaststelling van de besluitenlijst stelt de raad op voorstel van de voorzitter de wijze van afdoening van de ingekomen stukken vast.  Ingekomen stukken
  Onderwerp
  Beantwoording schriftelijke vervolgvragen CDA - Coronasteun
  Beantwoording schriftelijke vragen CDA - Participatie gebiedsgerichte programma's
  Brief aan informateur en Tweede Kamer Stop de bouw, planning en exploitatie van windturbines op land en proces RES
  Brief college inzake De Poelen
  Brief college inzake Grietpolderweg Leimuiden
  Brief college inzake Inspectierapport Jeugdbescherming
  Brief college inzake natuurzwemplek Roelofarendsveen
  Brief college inzake update groot onderhoud sport- en recreatiecentrum De Tweesprong
  Brief Holland Rijnland inzake stand van zaken wensen en bedenkingen Regionale Strategie Mobiliteit
  Griffieplan 2020-2021 Kaag en Braassem
  Groene Stad Challenge verzoek deel te nemen
  Situatierapportage 37 inzake Covid-19 Regionaal Beleidsteam Zuid-Holland
  Situatierapportage 38 inzake Covid-19 Regionaal Beleidsteam Zuid-Holland
  VNG ledenbrief Wijziging Model APV in verband met Omgevingswet
  VNG nieuwsledenbrief coronacrisis nr. 33
  VRHM Jaarverslag 2020

  00:21:17 - 00:21:45 - Hilde Bax
  00:21:45 - 00:21:46 - Marina van der Velde - Menting
  00:21:46 - 00:21:48 - Hilde Bax
  00:21:48 - 00:22:23 - Marina van der Velde - Menting
 • 7


  00:22:23 - 00:23:20 - Thijs Mooren
  00:23:20 - 00:23:42 - Kelly Straver - van der Wereld
  00:23:42 - 00:24:17 - Nick van Egmond
  00:24:17 - 00:25:08 - Marina van der Velde - Menting
  00:25:08 - 00:25:21 - Thijs Mooren
  00:25:21 - 00:26:17 - Marina van der Velde - Menting
 • 8

  Reglement van Orde, Artikel 22 Hamerstukken en beraadslaging

  1. De voorzitter stelt de hamerstukken tegelijk aan de orde.
  2. Over een hamerstuk vindt geen beraadslaging plaats, tenzij een lid uiterlijk de vrijdag 12.00 uur voorafgaande aan de raadsvergadering een verzoek bij de griffier heeft ingediend, voorzien van een duidelijke motivatie om er een bespreekstuk van te maken. De griffie stuurt dit verzoek door naar alle raadsleden. De voorzitter stelt het verzoek vervolgens aan de orde bij de vaststelling van de agenda. De raad beslist over het verzoek.
   3.Een stemverklaring kan worden afgelegd indien een lid aangeeft bij het aan de orde stellen van de hamerstukken tegen het voorstel geacht wil worden te hebben gestemd.
   4.De raad kan op voorstel van de voorzitter of een lid van de raad beslissen over één of meer onderdelen van een onderwerp of voorstel afzonderlijk te beraadslagen.
   5.Op verzoek van een lid van de raad of op voorstel van de voorzitter kan de raad besluiten de beraadslaging voor een door hem te bepalen tijd te schorsen teneinde het college of de leden de gelegenheid te geven tot onderling nader beraad. De beraadslagingen worden hervat nadat de schorsingsperiode verstreken is.

 • 8.a

  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  1. Het bestemmingsplan ‘Herenweg 23, Rijnsaterwoude’ (NL.IMRO.1884.BPHERENWEG23-VAS1) vast te stellen.
  2. Geen exploitatieplan voor dit plangebied vast te stellen.


  Besluit
  1. Het bestemmingsplan ‘Herenweg 23, Rijnsaterwoude’ (NL.IMRO.1884.BPHERENWEG23-VAS1) vast te stellen. 2. Geen exploitatieplan voor dit plangebied vast te stellen.
 • 8.b
 • 9

  Voorjaar 2019 is een besluit genomen door de raad om voorbereidende onderzoeken voor het Integraal Kind Centrum (IKC) Woubrugge uit te voeren. Uit dit onderzoek blijkt een voorkeur voor een scenario op locatie de Kinderkring; hiervoor is ook het meeste draagvlak. Er zijn voor IKC Woubrugge nog geen middelen voor de realisatie in de begroting opgenomen. Daarom is het resultaat van dit huisvestingsonderzoek ingebracht bij de tweede ronde van Focus met Ambitie. Binnen dit proces heeft de raad zich positief uitgesproken voor het IKC in Woubrugge. Ook is in de Omgevingsvisie de komst van een IKC in Woubrugge opgenomen.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  1 Ontwikkeling en realisatie IKC Woubrugge locatie Kinderkring: \* krediet van € 5.687.000 beschikbaar stellen voor het IKC in Woubrugge en de infrastructuur (parkeren, kiss and ride, fietsbrug, groen) \* de kapitaallasten ad € 156.000 verwerken in de begroting 2022 e.v. 2\. Vrijvallende locatie basisschool Esselyckerwoude \- woningbouw \* invulling conform Stedenbouwkundig Programma van Eisen IMOSS woningbouw verder onderzoeken \* grondexploitatie uitwerken.

  00:27:14 - 00:27:24 - Marina van der Velde - Menting
  00:27:24 - 00:28:46 - Peter van Dijk
  00:28:46 - 00:29:28 - Fred Zoetendaal
  00:29:28 - 00:30:00 - Sandra de Wagenaar
  00:30:00 - 00:30:03 - Marina van der Velde - Menting
  00:30:03 - 00:33:19 - Ronald Wesselink
  00:33:19 - 00:33:58 - Peter van Dijk
  00:33:58 - 00:35:12 - Ronald Wesselink
  00:35:12 - 00:35:27 - Peter van Dijk
  00:35:27 - 00:37:09 - Fred Zoetendaal
  00:37:09 - 00:38:05 - Ronald Wesselink
  00:38:05 - 00:42:33 - Floris Schoonderwoerd
  00:42:33 - 00:43:05 - Fred Zoetendaal
  00:43:05 - 00:43:37 - Sandra de Wagenaar
  00:43:37 - 00:45:04 - Ronald Wesselink
  00:45:04 - 00:45:41 - Peter van Dijk
  00:45:41 - 00:46:09 - Sandra de Wagenaar
  00:46:09 - 00:46:31 - Fred Zoetendaal
  00:46:31 - 00:47:45 - Ronald Wesselink
  00:47:45 - 00:50:49 - Marina van der Velde - Menting
 • 10
 • 10.a

  In iBabs kunnen stemuitslagen direct worden geregistreerd. Tijdens deze vergadering gaan de raadsleden bij dit extra aangemaakte agendapunt live digitaal stemmen De instructie volgt via Teams bij het betreffende agendapunt.


  Resultaat stemming: