Gemeenteraad

maandag 25 januari 2021 19:30 - 22:00
Locatie:
Digitaal
Voorzitter:
Marina van der Velde - Menting

Uitzending

Agendapunten

 • 1

  00:01:40 - 00:11:45 - Marina van der Velde - Menting
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

  De griffie houdt van elke door een collegelid gedane toezegging in een raadsvergadering een lijst bij. De reacties op de verschillende toezeggingen zijn voorbereid door / onder verantwoordelijkheid van de teamleiders en de managers. Het college wordt voorgesteld de geactualiseerde lijst vast te stellen voordat deze wordt gezonden naar de gemeenteraad.  Besluit
  De toezegingenlijst is ongewijzigd vastgesteld.
 • 6

  De lijst van ingekomen stukken heeft een iets andere vorm gekregen dan de raadsleden de afgelopen jaren gewend zijn. Het is nu vormgegeven als één raadsbesluit waarbij de ingekomen stukken in drie subgroepen staan weergegeven. De ingekomen stukken staan niet meer allemaal op de agenda van de raadsvergadering, dit is overzichtelijker en zijn via de "overzichten" (linker kolom in iBabs) te raadplegen.

  Reglement van Orde, Artikel 16 Ingekomen stukken

  1. Bij de raad ingekomen stukken, waaronder schriftelijke mededelingen van het college aan de raad, worden met een voorstel tot afdoening op een lijst geplaatst. Deze lijst wordt aan de leden van de raad toegezonden en ter inzage gelegd.
  2. Na de vaststelling van de besluitenlijst stelt de raad op voorstel van de voorzitter de wijze van afdoening van de ingekomen stukken vast.  Besluit
  De lijst ingekomen stukken is gewijzigd vastgesteld.

  Ingekomen stukken
  Onderwerp
  Aankondiging onderzoek inwonersparticipatie
  Alzheimer Nederland Langer meedoen bij dementie Focusbrief voor gemeenten 2021
  Beantwoording schriftelijke vragen CDA - Ruiterpaden
  Beantwoording schriftelijke vragen CDA inzake rivierkreeft
  Brief college inzake Financien en Ambities
  Brief college inzake GO! voor jeugd
  Brief college inzake kwartaalrapportage Q2 en Q3 2020
  Brief college inzake Revitalisering Noordplein Roelofarendsveen
  Brief college inzake Schiphol stand van zaken
  Brief college inzake Uitkomst Klanttevredenheidsonderzoek (KTO) Wmo-hulpmiddelen
  Brief inwoner inzake bestemmingsplan Julianalaan 68-70 Kaag
  D.O.S.R. Verzoek om kwijtschelding gemeentebelastingen 2020
  FNV Rapport verdringing door re-integratie trajecten en vrijwilligerswerk
  Gerechtelijke uitspraak landelijk verbod Gewasbeschermingsmiddelen openbare ruimte - modelmotie
  Infographic procesplanning ruimtelijke agenda Holland Rijnland raadsbetrokkenheid versie 2
  Klacht inwoner omtrent afhandeling niet geregeld grondgebruik (snippergroen)
  Omgevingsdienst West-Holland Kadernota 2022 inclusief concept Dienstplan 2021 en besluit DB ODWH
  Provincie Zuid-Holland inzake financieel toezicht Begroting 2021
  Raad van State kennisgeving beroep ingesteld op BP 1e herziening Buitengebied Oost
  Regenboogteam Zorgvuldig ingeleide vragen tav nieuwe prik en informed consent
  Rekenkamercommissie Kaag en Braassem Jaarplan 2021
  Schriftelijke vragen CDA inzake toeslagenaffaire
  Situatierapportage 10 inzake Covid-19 Regionaal Beleidsteam
  Situatierapportage 11 inzake Covid-19 Regionaal Beleidsteam
  Situatierapportage 12 inzake Covid-19 Regionaal Beleidsteam
  Situatierapportage 13 inzake Covid-19 Regionaal Beleidsteam
  Situatierapportage 9 inzake Covid-19 Regionaal Beleidsteam
  Uitslag enquête Energie Rijnsaterwoude december 2020
  Veiligheidsregio Hollands Midden Schriftelijk verslag GRIP 4 Covid-19
  VNG ledenbrief ambtshalve verlengen van beschermd wonen en aanleveren kostengegevens beschermd wonen inclusief bijlage
  VNG ledenbrief Handreiking leegstand te lijf 2.0 en VNG Model leegstandverordening (nieuw)
  VNG ledenbrief maatregelen lockdown en kamerbrief
  VNG ledenbrief ondersteuning voor toezichts-en handhavingstaken bij gemeenten tijdelijke banen
  VNG ledenbrief uitbreiding Rijksvaccinatieprogramma
  VNG ledenbrief uitnodiging buitengewone ALV 12 februari 2021
  VNG nieuwsledenbrief coronacrisis nr.21
  VNG nieuwsledenbrief coronacrisis nr.22
  VRHM 12e Brief aan de raden COVID-19 VRHM 10 december 2020 (29286)
  Water Natuurlijk, Regiobestuur Rijnland over onkruidbestrijding in Kaag en Braassem
 • 7


  Besluit
  1.    de geheimhouding van een passage in de brief en de bijlage van het college inzake de 2e en 3e kwartaalrapportage BVO Rijn en Braassem (37229) d.d. 22 december 2020 te bekrachtigen; 2.    de geheimhouding op de uitwerkingen (bijlagen 11 t/m 23) behorend bij de collegebrief (36442 en zaaknummer 7465) inzake financiën en ambities d.d. 12 januari 2021 te bekrachtigen tot en met 3 februari 2021.

  00:11:45 - 00:12:09 - Peter van Dijk
  00:12:09 - 00:12:21 - Marina van der Velde - Menting
  00:12:21 - 00:13:09 - Nick van Egmond
  00:13:09 - 00:13:32 - Anja de Rijk - de Jong
  00:13:32 - 00:13:50 - Marina van der Velde - Menting
  00:13:50 - 00:14:23 - Petra van der Wereld
  00:14:23 - 00:14:34 - Marina van der Velde - Menting
  00:14:34 - 00:15:38 - Peter van Dijk
  00:15:38 - 00:16:29 - Marina van der Velde - Menting
 • 8

  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  1. te benoemen als lid van de vertrouwenscommissie:
   de heer H.S. van der Star,
   mevrouw K. Straver-Van der Wereld
   de heer R. Wesselink
   de heer N.G. van Egmond
   de heer P.C. van Dijk
  2. de heer H.S. van der Star aan te wijzen als voorzitter van de vertrouwenscommissie.
  3. mevrouw P. van der Wereld, wethouder binnen het college van burgemeester en
  wethouders, te benoemen als adviseur van de vertrouwenscommissie.


  Besluit
  1\. te benoemen als lid van de vertrouwenscommissie: a de heer H.S. van der Star, b mevrouw K. Straver-Van der Wereld c de heer R. Wesselink d de heer N.G. van Egmond e de heer P.C. van Dijk 2\. de heer H\.S\. van der Star aan te wijzen als voorzitter van de vertrouwenscommissie\. 3\. mevrouw P\. van der Wereld\, wethouder binnen het college van burgemeester en wethouders, te benoemen als adviseur van de vertrouwenscommissie.
 • 9

  Reglement van Orde, Artikel 22 Hamerstukken en beraadslaging

  1. De voorzitter stelt de hamerstukken tegelijk aan de orde.
  2. Over een hamerstuk vindt geen beraadslaging plaats, tenzij een lid uiterlijk de vrijdag 12.00 uur voorafgaande aan de raadsvergadering een verzoek bij de griffier heeft ingediend, voorzien van een duidelijke motivatie om er een bespreekstuk van te maken. De griffie stuurt dit verzoek door naar alle raadsleden. De voorzitter stelt het verzoek vervolgens aan de orde bij de vaststelling van de agenda. De raad beslist over het verzoek.
   3.Een stemverklaring kan worden afgelegd indien een lid aangeeft bij het aan de orde stellen van de hamerstukken tegen het voorstel geacht wil worden te hebben gestemd.
   4.De raad kan op voorstel van de voorzitter of een lid van de raad beslissen over één of meer onderdelen van een onderwerp of voorstel afzonderlijk te beraadslagen.
   5.Op verzoek van een lid van de raad of op voorstel van de voorzitter kan de raad besluiten de beraadslaging voor een door hem te bepalen tijd te schorsen teneinde het college of de leden de gelegenheid te geven tot onderling nader beraad. De beraadslagingen worden hervat nadat de schorsingsperiode verstreken is.

 • 9.a

  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  1. het rapport Initiatief grijpen in intergemeentelijke samenwerking van de rekenkamercommissie vast te stellen.
  2. een door het college in januari 2021 op te stellen overzicht - met thema’s waarover binnen Holland Rijnland het komende jaar besluiten genomen gaan worden - te bespreken in het presidium.


  Besluit
  1\. het rapport Initiatief grijpen in intergemeentelijke samenwerking van de rekenkamercommissie vast te stellen\. 2\. een door het college in januari 2021 op te stellen overzicht \- met thema’s waarover binnen Holland Rijnland het komende jaar besluiten genomen gaan worden \- te bespreken in het presidium\.

  00:16:29 - 00:17:01 - Nick van Egmond
  00:17:01 - 00:17:05 - Marina van der Velde - Menting
  00:17:05 - 00:17:30 - Anja de Rijk - de Jong
  00:17:30 - 00:20:06 - Marina van der Velde - Menting
 • 9.b

  Initiatiefnemer is voornemens op het perceel Achterweg 17 en 19 Nieuwe Wetering een vrijstaande woning te realiseren. Aangezien een vrijstaande woning op die locatie onder bepaalde voorwaarden planologisch/juridisch te verantwoorden is, wordt de raad voorgesteld het voorliggend bestemmingsplan vast te stellen.


  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  1. Het bestemmingsplan Achterweg 17 en 19 Nieuwe Wetering’ (NL.IMRO.1884.BPACHTERWEG17EN19-VAS1) vast te stellen.
  2. Geen exploitatieplan voor dit plangebied vast te stellen.


  Besluit
  1\. Het bestemmingsplan Achterweg 17 en 19 Nieuwe Wetering’ \(NL\.IMRO\.1884\.BPACHTERWEG17EN19\-VAS1\) vast te stellen\. 2\. Geen exploitatieplan voor dit plangebied vast te stellen\.
 • 11

  Zoals, onder meer naar aanleiding van de Tulpensteiger, in november 2019 met de gemeenteraad afgesproken is er in januari, februari en november 2020 een participatietraject georganiseerd door een externe procesbegeleider met als centrale vraag hoe intensieve recreatie langs de Braassemboulevard eruit ziet. Het nu voorliggende toetsingskader is het eindproduct van dit traject en dient als handvat voor het beoordelen van recreatieve initiatieven.


  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  A. Het toetsingskader Braassemboulevard vast te stellen.

  B. Een keuze te maken uit één van de volgende scenario’s, waarmee het college een vertrekpunt heeft voor het vervolgproces.
  1. Om toch invulling te kunnen geven aan de ambities van intensieve recreatie langs de Braassem het voorliggende initiatief van de tulpensteiger als uitgangspunt nemen. Dan bekijken hoe dit met zo min mogelijk aanpassingen omgevormd kan worden tot iets wat past binnen het toetsingskader.
  of
  2. Constateren dat na het gevoerde participatietraject en met het daaruit voortgekomen toetsingskader, geen ruimte is om door te gaan met voorliggende initiatief van de tulpensteiger. Dit betekent dat een nieuwe weg ingeslagen moet worden om te bekijken hoe intensieve recreatie aan de Braassem vorm en invulling kan krijgen.


  Besluit
  A.    het Toetsingskader Braassemboulevard vast te stellen. B.    Constateren dat na het gevoerde participatietraject en met het daaruit voortgekomen toetsingskader, geen ruimte is om door te gaan met voorliggende initiatief van de tulpensteiger. Dit betekent dat een nieuwe weg ingeslagen moet worden om te bekijken hoe intensieve recreatie aan de Braassem vorm en invulling kan krijgen.

  Amendementen
  Titel
  Amendement A CDA Braassemboulevard evaluatie - INGETROKKEN
  Amendement B CDA Braassemboulevard steigers - VERWORPEN
  Amendement C SVKB CDA Toetsingskader Braassemboulevard - VERWORPEN
  Moties
  Titel
  Motie 1 CDA Braassemerland gesprekken GEM - INGETROKKEN
  Motie 2 CDA motie van wantrouwen inzake wethouder Van der Wereld - VERWORPEN

  00:20:06 - 00:26:41 - Anja de Rijk - de Jong
  00:26:41 - 00:27:25 - Marina van der Velde - Menting
  00:27:25 - 00:30:43 - Hilde Bax
  00:30:43 - 00:30:53 - Marina van der Velde - Menting
  00:30:53 - 00:32:10 - Nick van Egmond
  00:32:10 - 00:33:23 - Hilde Bax
  00:33:23 - 00:33:27 - Marina van der Velde - Menting
  00:33:27 - 00:33:32 - Nick van Egmond
  00:34:05 - 00:34:32 - Hilde Bax
  00:34:32 - 00:35:02 - Marina van der Velde - Menting
  00:35:02 - 00:35:23 - Hilde Bax
  00:35:23 - 00:35:33 - Marina van der Velde - Menting
  00:35:33 - 00:35:46 - Anja de Rijk - de Jong
  00:35:46 - 00:35:51 - Marina van der Velde - Menting
  00:35:51 - 00:36:58 - Thijs Brambach
  00:36:58 - 00:37:04 - Marina van der Velde - Menting
  00:37:04 - 00:43:27 - Nick van Egmond
  00:43:27 - 00:44:02 - Anja de Rijk - de Jong
  00:44:02 - 00:44:15 - Marina van der Velde - Menting
  00:44:15 - 00:44:20 - Anja de Rijk - de Jong
  00:44:20 - 00:44:23 - Marina van der Velde - Menting
  00:44:23 - 00:46:27 - Nick van Egmond
  00:46:27 - 00:46:33 - Marina van der Velde - Menting
  00:46:33 - 00:48:06 - Jan van der Geest
  00:48:06 - 00:48:20 - Marina van der Velde - Menting
  00:48:20 - 00:58:47 - Petra van der Wereld
  00:58:47 - 00:59:05 - Marina van der Velde - Menting
  00:59:05 - 01:00:23 - Anja de Rijk - de Jong
  01:00:23 - 01:00:39 - Marina van der Velde - Menting
  01:00:39 - 01:01:22 - Yvonne Peters
  01:01:22 - 01:01:59 - Anja de Rijk - de Jong
  01:01:59 - 01:04:02 - Yvonne Peters
  01:04:02 - 01:04:06 - Marina van der Velde - Menting
  01:04:06 - 01:04:10 - Anja de Rijk - de Jong
  01:05:10 - 01:05:15 - Marina van der Velde - Menting
  01:05:15 - 01:05:46 - Nick van Egmond
  01:05:46 - 01:05:53 - Marina van der Velde - Menting
  01:05:53 - 01:06:00 - Yvonne Peters
  01:06:55 - 01:07:00 - Marina van der Velde - Menting
  01:07:00 - 01:08:35 - Hilde Bax
  01:08:35 - 01:09:15 - Marina van der Velde - Menting
  01:09:15 - 01:09:52 - Thijs Brambach
  01:09:52 - 01:10:45 - Nick van Egmond
  01:10:45 - 01:11:02 - Marina van der Velde - Menting
  01:11:02 - 01:11:29 - Nick van Egmond
  01:11:29 - 01:11:52 - Marina van der Velde - Menting
  01:11:52 - 01:15:45 - Anja de Rijk - de Jong
  01:15:45 - 01:16:05 - Hilde Bax
  01:16:05 - 01:17:23 - Anja de Rijk - de Jong
  01:17:23 - 01:17:35 - Marina van der Velde - Menting
  01:17:35 - 01:19:29 - Anja de Rijk - de Jong
  01:19:29 - 01:19:32 - Marina van der Velde - Menting
  01:19:37 - 01:20:24 - Anja de Rijk - de Jong
  01:20:24 - 01:21:18 - Marina van der Velde - Menting
  01:21:18 - 01:22:34 - Hilde Bax
  01:22:34 - 01:22:46 - Marina van der Velde - Menting
  01:22:46 - 01:23:03 - Hilde Bax
  01:23:03 - 01:26:48 - Nick van Egmond
  01:26:48 - 01:27:08 - Marina van der Velde - Menting
  01:27:08 - 01:28:01 - Thijs Brambach
  01:28:01 - 01:28:04 - Marina van der Velde - Menting
  01:28:04 - 01:29:05 - Jan van der Geest
  01:29:05 - 01:29:21 - Marina van der Velde - Menting
  01:29:21 - 01:30:46 - Fred Zoetendaal
  01:30:46 - 01:31:02 - Marina van der Velde - Menting
  01:31:02 - 01:33:11 - Anja de Rijk - de Jong
  01:33:11 - 01:34:14 - Nick van Egmond
  01:34:14 - 01:34:19 - Marina van der Velde - Menting
  01:34:19 - 01:34:59 - Anja de Rijk - de Jong
  01:34:59 - 01:35:07 - Marina van der Velde - Menting
  01:35:07 - 01:35:19 - Nick van Egmond
  01:35:19 - 01:35:51 - Marina van der Velde - Menting
  01:35:51 - 01:36:47 - Anja de Rijk - de Jong
  01:36:47 - 01:36:51 - Marina van der Velde - Menting
  01:36:51 - 01:37:03 - Nick van Egmond
  01:37:03 - 01:37:05 - Marina van der Velde - Menting
  01:37:05 - 01:37:21 - Nick van Egmond
  01:37:21 - 01:38:14 - Anja de Rijk - de Jong
  01:38:14 - 01:39:33 - Marina van der Velde - Menting
  01:39:33 - 01:39:35 - Anja de Rijk - de Jong
  01:39:35 - 01:40:04 - Marina van der Velde - Menting
  01:40:04 - 01:40:12 - Nick van Egmond
  01:40:12 - 01:40:42 - Marina van der Velde - Menting
  01:40:42 - 01:41:14 - Hilde Bax
  01:41:14 - 01:44:10 - Marina van der Velde - Menting
  01:44:10 - 01:44:28 - Anja de Rijk - de Jong
  01:51:49 - 01:52:22 - Marina van der Velde - Menting
  01:52:22 - 01:52:38 - Anja de Rijk - de Jong
  01:52:38 - 01:52:45 - Marina van der Velde - Menting
  01:52:45 - 01:52:58 - Hilde Bax
  01:52:58 - 01:53:09 - Thijs Brambach
  01:53:09 - 01:53:17 - Jan van der Geest
  01:53:17 - 01:53:38 - Nick van Egmond
  01:53:38 - 01:53:47 - Marina van der Velde - Menting
  01:53:47 - 01:54:28 - Nick van Egmond
  01:54:28 - 01:58:25 - Marina van der Velde - Menting
 • 12

  In Holland Rijnland is gewerkt aan een eerste concept van de Regionale Energiestrategie om zo een bijdrage te leveren aan de klimaatdoelen uit het Klimaatakkoord. Na de zomer is de concept RES onderwerp geweest van een participatietraject: van oktober tot en met december is gesproken met inwoners, ondernemers, agrariërs, verenigingen en (maatschappelijke) partners van de gemeente. De opbrengst uit deze participatie wordt nu met de raad gedeeld. Aan de raad wordt gevraagd akkoord te gaan met de brief naar Holland Rijnland met daarin de hoofdlijnen uit de participatie.


  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  De brief aan Holland Rijnland vast te stellen waarin de opgehaalde input over de (concept) Regionale Energiestrategie wordt meegegeven.


  Besluit
  Het beslistpunt te **wijzigen** in: De aangepaste brief waarmee we Holland Rijnland op de hoogte stellen van de opgehaalde input over de (concept) Regionale Energiestrategie vaststellen. En daarnaast: Bijlage 2 bij de brief te laten vervallen.

  Amendementen
  Titel
  Amendement D VVD SVKB CDA RES Opbrengst Participatie Regionale Energiestrategie AANGENOMEN

  01:58:25 - 01:59:59 - Peter van Dijk
  01:59:59 - 02:00:32 - Marina van der Velde - Menting
  02:00:32 - 02:01:15 - Sandra van Emmerik
  02:01:15 - 02:01:27 - Marina van der Velde - Menting
  02:01:27 - 02:03:03 - Johan Hoogendoorn
  02:03:03 - 02:03:19 - Marina van der Velde - Menting
  02:03:19 - 02:08:04 - Hans Klink
  02:08:04 - 02:08:09 - Marina van der Velde - Menting
  02:08:09 - 02:10:04 - Nick van Egmond
  02:10:04 - 02:10:32 - Marina van der Velde - Menting
  02:10:32 - 02:12:30 - Inge van der Meer
  02:12:30 - 02:12:40 - Marina van der Velde - Menting
  02:12:40 - 02:12:46 - Inge van der Meer
  02:12:46 - 02:12:51 - Marina van der Velde - Menting
  02:12:51 - 02:14:48 - Peter van Dijk
  02:14:48 - 02:16:13 - Marina van der Velde - Menting
  02:16:13 - 02:16:30 - Peter van Dijk
  02:16:30 - 02:18:04 - Hans Klink
  02:18:04 - 02:18:10 - Marina van der Velde - Menting
  02:18:10 - 02:19:05 - Nick van Egmond
  02:19:05 - 02:19:14 - Marina van der Velde - Menting
  02:19:14 - 02:20:38 - Sandra van Emmerik
  02:20:38 - 02:20:51 - Marina van der Velde - Menting
  02:20:51 - 02:21:37 - Nick van Egmond
  02:21:37 - 02:21:53 - Marina van der Velde - Menting
  02:21:53 - 02:22:36 - Peter van Dijk
  02:22:36 - 02:22:55 - Nick van Egmond
  02:22:55 - 02:24:16 - Peter van Dijk
  02:24:16 - 02:24:40 - Marina van der Velde - Menting
  02:24:40 - 02:25:17 - Nick van Egmond
  02:25:17 - 02:26:21 - Marina van der Velde - Menting
 • 13

  Moties
  Titel
  Motie 3 CDA Vreemd aan de orde van de Dag Communicatie INGETROKKEN

  02:26:21 - 02:29:36 - Anja de Rijk - de Jong
  02:29:36 - 02:29:41 - Marina van der Velde - Menting
  02:29:41 - 02:30:12 - Anja de Rijk - de Jong
  02:30:12 - 02:30:35 - Marina van der Velde - Menting
  02:30:35 - 02:30:40 - Ruud van der Star
  02:30:40 - 02:30:47 - Marina van der Velde - Menting
  02:30:47 - 02:32:20 - Petra van der Wereld
  02:32:20 - 02:32:26 - Marina van der Velde - Menting
  02:32:26 - 02:33:38 - Ruud van der Star
  02:33:38 - 02:36:34 - Peter van Dijk
  02:36:34 - 02:36:41 - Marina van der Velde - Menting
  02:36:41 - 02:38:39 - Nick van Egmond
  02:38:39 - 02:38:57 - Marina van der Velde - Menting
  02:38:57 - 02:39:28 - Ronald van Beurden
  02:39:28 - 02:39:57 - Nick van Egmond
  02:39:57 - 02:40:05 - Marina van der Velde - Menting
  02:40:05 - 02:41:21 - Anja de Rijk - de Jong
  02:41:21 - 02:41:50 - Marina van der Velde - Menting
  02:41:50 - 02:41:53 - Anja de Rijk - de Jong
  02:41:53 - 02:41:58 - Marina van der Velde - Menting
 • 14

  02:42:58 - 02:44:13 - Ruud van der Star
  02:44:13 - 02:44:18 - Marina van der Velde - Menting
  02:44:18 - 02:44:24 - Anja de Rijk - de Jong
  02:44:40 - 02:44:51 - Marina van der Velde - Menting
  02:44:51 - 02:45:54 - Nick van Egmond
  02:45:54 - 02:45:59 - Anja de Rijk - de Jong
  02:45:59 - 02:46:41 - Marina van der Velde - Menting