Visie en Advies

maandag 8 februari 2021 20:30 - 22:00
Locatie:
Digitaal
Voorzitter:
Peter van Dijk
Toelichting:

De raadsleden geven hun visie op de voorstellen en adviseren of het voorstel voor besluitvorming naar de gemeenteraad kan.

De aanvangstijd is indicatief, de vergadering start na afloop van de hoorzitting bestemmingsplannen.

Uitzending

Agendapunten

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

  In de Samenwerkingsagenda 2018-2022 ‘Maak meedoen mogelijk’ zijn onderwerpen die nog nadere uitwerking vergden op inhoud en/of proces weergegeven in paarse blokken. Twee van die paarse blokken betroffen de onderwerpen ‘hoogbouw’ en ‘inbreiden/uitbreiden’. Het visiedocument dat is opgesteld geeft uitwerking aan bovenstaande twee thema’s. Het college wordt geadviseerd het voorstel voor de raad vast te stellen.  Voorgesteld besluit

  De visie op hoogbouw en inbreiden/uitbreiden vast te stellen, waarin wordt voorgesteld:
  1. alle bouwplannen hoger dan 12/13 meter in de gemeente Kaag en Braassem te bestempelen als ‘hoogbouw’;
  2. hoogbouw op voorhand niet uit te sluiten en de beoordeling of een hoogbouwinitiatief passend is in de omgeving over te laten aan een stedenbouwkundige;
  3. te eisen dat een toelichting op een hoogbouwplan minimaal in gaat op de aspecten openbare ruimte, verkeer en parkeren, straatprofiel, type bebouwing omliggende omgeving, architectuur, zichtlijnen, schaduwwerking en windstructuren, Luchthavenindelingbesluit (LIB), peil/hoogteverschillen en de aan-/afwezigheid ramen;
  4. uitbreidingen buiten bestaand stedelijk gebied op voorhand niet uit te sluiten en de beoordeling of een hoogbouwinitiatief passend is in de omgeving over te laten aan een stedenbouwkundige;
  5. te eisen dat een toelichting op een uitbreidingsplan minimaal in gaat op de aspecten landschappelijke inpassing, openbare ruimte, verkeer en parkeren, type bebouwing en natuurinclusief bouwen.

 • 8