Context en Kaders

maandag 12 juli 2021 20:30 - 22:00
Locatie:
Digitaal
Voorzitter:
Volgt
Toelichting:

Indicatieve starttijd i.v.m. voorafgaande raadsvergadering.

De bijeenkomsten in de 3 'break-out rooms' zullen niet ive worden uitgezonden maar op een later moment via een link hier worden bijgeplaatst.

Room 1: Buitengebied: https://youtu.be/5gsH4pNMcbk
Room 2: Bedrijventerreinen: https://youtu.be/7t1K4X2wX6M
Room 3: Kernen: https://youtu.be/Ab4ZRoXLgQE

Het college schetst de context bij een bepaald onderwerp en vraagt de raadsleden kaders te geven waarmee het college aan de slag kan.

Uitzending

Agendapunten

  • 1

    Deze avond staat in het teken van de Omgevingswet en de gebiedsgerichte programma’s. Aan de hand van deze programma’s kunnen we de verschillende gebieden, voortkomend uit de Omgevingsvisie, verdere invulling geven. Bij alle documenten die u ontvangt in het kader van de Omgevingswet ontvangt u ook steeds het bekende ‘drie-sporen-overzicht’, genaamd ‘status visie-plan-wet’. In dat overzicht wordt steeds inzichtelijk gemaakt wat de status van deze drie sporen is en wat de komende stappen zullen zijn. Op 7 juni hebben we in de fracties kenbaar gemaakt dat in de zomer een verdere uitwerking volgt van de gebiedsgerichte programma’s. Na de zomer gaan deze richting college en de gemeenteraad. De besluitvorming staat gepland voor het einde van dit jaar.

    De gebiedsgerichte programma’s bieden een koppeling tussen de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan. Waar in de Omgevingsvisie op hoofdlijnen de uitgangspunten en doelen zijn bepaald voor een gebied, zullen we in het Omgevingsplan de bekende ‘schuifjes’ gaan zetten.Voor het zetten van die ‘schuifjes’, is het belangrijk om te weten wat we wel en niet willen in een gebied, dus hoe we toetsen en sturen. De programma’s zijn een handig instrument om dat met elkaar te kunnen bepalen. In de programma’s kunnen we dus alvast opnemen hoe we wel of niet willen sturen en toetsen (op activiteiten) in een gebied, of dat we bijvoorbeeld voorwaarden stellen aan een activiteit of onderwerp. De uitkomsten daarvan gelden als voorbereiding op het maken van het Omgevingsplan, waarin alle details uitgewerkt worden. Het gehele traject van de Omgevingswet hebben we altijd in samenspraak gedaan met u als gemeenteraad. Datzelfde doen we ook met de programma’s. Hoewel de besluitvorming over de gebiedsgerichte programma’s formeel gezien een collegebevoegdheid is, zullen we de programma’s aan de raad voorleggen ter besluitvorming.

    Het doel van de avond is om met elkaar keuzes te maken over de richtingen die in de ‘groene kaders’ staan. Concreet: welke activiteiten zouden er wel of niet in een gebied kunnen plaatsvinden en zijn de richtingen die er staan in de groene kaders bij de verschillende onderwerpen, akkoord voor de raad. Daarover voeren we op de avond het gesprek met elkaar. Het zal dus in het teken staan van het uitwisselen van standpunten, we nodigen de verschillende fracties uit om te laten horen wat ze vinden van de groene kaders. Door het kiezen van activiteiten in een gebied en hoe we wel of niet willen sturen en toetsen, worden er indirect ‘schuifjes’ gezet. Bij het voorbereiden van de avond is het belangrijk dat de fracties zichzelf vragen stellen, wat we nu wel of niet willen.