Gemeenteraad

maandag 21 september 2020 19:30 - 21:30
Locatie:
Digitaal
Voorzitter:
Marina van der Velde - Menting

Uitzending

Agendapunten

 • 1
 • 2
 • 2.a

  00:10:28 - 00:14:57 - Marina van der Velde - Menting
  00:14:57 - 00:20:53 - Ruud van der Star
  00:20:53 - 00:23:33 - Nick van Egmond
  00:23:33 - 00:23:41 - Marina van der Velde - Menting
  00:23:41 - 00:30:58 - Laura van Klink
  00:30:58 - 00:34:05 - Marina van der Velde - Menting
 • 2.b

  Mevrouw L.C.(Laura) van Klink, raadslid namens PRO Kaag en Braassem heeft per brief op 21 september 2020 haar raadslidmaatschap opgezegd. Hierdoor is een vacature ontstaan in de raad. Door het centraal stembureau is voor de vacature de heer Van Seggelen benoemd verklaard.  Voorgesteld besluit

  De heer R.A. (Rick) van Seggelen (PRO Kaag en Braassem) toe te laten als lid van de raad.


  00:34:05 - 00:35:06 - Peter van Dijk
  00:35:06 - 00:43:40 - Marina van der Velde - Menting
 • 3

  00:43:40 - 00:44:10 - Anja de Rijk - de Jong
  00:44:10 - 00:45:21 - Marina van der Velde - Menting
 • 4

  Reglement van Orde artikel 15, lid 3: "Een voorstel tot verandering dient ten minste 24 uur voor de betreffende vergadering schriftelijk bij de griffier te worden ingediend.".


 • 5
 • 6

  De lijst van ingekomen stukken heeft een iets andere vorm gekregen dan de raadsleden de afgelopen jaren gewend zijn. Het is nu vormgegeven als één raadsbesluit waarbij de ingekomen stukken in drie subgroepen staan weergegeven. De ingekomen stukken staan niet meer allemaal op de agenda van de raadsvergadering, dit is overzichtelijker en zijn via de "overzichten" (linker kolom in iBabs) te raadplegen.

  Reglement van Orde, Artikel 16 Ingekomen stukken 1. Bij de raad ingekomen stukken, waaronder schriftelijke mededelingen van het college aan de raad, worden met een voorstel tot afdoening op een lijst geplaatst. Deze lijst wordt aan de leden van de raad toegezonden en ter inzage gelegd. 2. Na de vaststelling van de besluitenlijst stelt de raad op voorstel van de voorzitter de wijze van afdoening van de ingekomen stukken vast.  Voorgesteld besluit

  De raad stelt de lijst ingekomen stukken vast.


  Ingekomen stukken
  Onderwerp
  10e Noodverordening COVID-19 VRHM 10 augustus 2020 + Aanvullende aanwijzing 7 augustus 2020
  11e Noodverordening COVID-19 VRHM
  Beantwoording schriftelijke vragen CDA - Communicatie
  Beantwoording schriftelijke vragen CDA inzake vragen onderstation hoogspanning
  Brief college inzake aanpak van de Regeling Reductie Energieverbruik (RRE) inclusief bijlagen
  Brief van inwoner inzake procedure sociale koopwoningen
  Financiele ontwikkelingen programma 2
  Greenport Aalsmeer Kwartaalverslag Q2 - 2020
  Informatieveiligheid Citrix
  Ingekomen reactie inzake dorp X, Dorp zonder naam
  Klacht vliegtuigoverlast van de Kaagbaan inclusief bijlage
  Memo inzake toezegging overzicht 2020-2028 solvabiliteit en schuldquote
  Memo van College inzake 24/7 AED's
  Morgenwijzer Kinderen zijn de toekomst Jaarverslag 2019
  Motie en brief Onderwijshuisvesting aangenomen gemeente Noordoostpolder
  Motie Financien vanuit het Rijk aangenomen gemeente Loon op Zand
  Motie Herverdeling gemeentefonds- Jackpot of lid op de neus aangenomen gemeente Almelo
  Motie verhogen minimumloon naar 14 euro aangenomen gemeente Brunssum
  Motie verhuurdersheffing sociale huurwoningen aangenomen gemeente Papendrecht
  Motie Vreemd aan de orde vande Dag Vluchtelingenopvang kinderen Griekenland aangenomen gemeente Loon op Zand
  NVVK oproep middelen vrij te maken voor financiele hulpverlening
  Ontslagbrief Laura van Klink (PRO) gemeenteraad Kaag en Braassem
  Participatieoproep inzake de Omgevingswet voor omwonenden
  Participatietraject rondom de energietransitie via Roadshow
  Project 1044 inzake kinderopvangtoeslagaffaire
  Raad van State Bekendmaking beroep ingesteld bestemmingsplan Zuidzijderweg 4 Oud Ade
  Raad van State verzoek om voorlopige voorziening en beroep bestemmingsplan Vriezekoop 71a Leimuiden
  Schriftelijke vragen CDA - Baggerdepot Ofwegen
  Schriftelijke vragen D66 - mantelzorgers ten tijde van een mogelijke tweede Coronagolf
  St. Écht scheiden zonder schade open brief aan gemeenten inclusief bijlagen
  Stand van zaken civiele kunstwerken
  Uitstel aanbesteding OV concessie
  Uitvoering vergunningen toezicht en handhaving 2019 en projectaanpak 2020
  Verlenen omgevingsvergunning Leidseweg 14 en 14A1 t/m 14A10 te Oud Ade
  VHRM 9e Brief aan de raden COVID-19 VRHM 16 juli 2020
  VNG ledenbrief compensatie van gemeenten in het kader van corona
  VNG ledenbrief openstelling vacatures VNG bestuur en commissies
  VNG ledenbrief rapport AEF financiele consequenties Corona voor gemeenten inclusief bijlage
  VNG ledenbrief stand van zaken PGB2.0-systeem
  VNG ledenbrief uitnodiging digitale ALV op 25 september 2020
  VNG ledenbrief verbeteragenda hulpmiddelen aanbieding en toelichting op landelijk normenkader en actieplan
  VNG ledenbrief vooraankondiging digitale ALV op 25 september 2020
  VNG ledenbrief wijziging Model-APV zomer 2020
  VNG ledenbrief wijzigingen modelverordeningen gemeentelijke belastingen 2020-07-08 (29620)
  VNG ledennieuwsbrief Coronacrisis-nr.16
  VNG ledennieuwsbrief Coronacrisis-nr.17
  VNG Q&As uitplaatsen van vergunninghouders in tijden van Corona
  Voortgangsbrief inzameling oud papier
  VRHM 10e Noodverordening COVID-19 VRHM 10 augustus 2020 inclusief aanvullende aanwijzging
  VRHM 11e Noodverordening COVID-19 VRHM inclusief brief Min. van VWS aanwijzing introductieweken studenten
  VRHM 9e Noodverordening COVID-19 VRHM vanaf 15 juli 2020
  Zienswijze Ontwerpbestemmingsplan 1e herziening Buitengebied Oost (Vriezekoop 59-w Leimuiden)
  Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Kernen Woubrugge-Hoogmade
  Zienswijze Stichting Oranje Comité Leimuiden ontwerp-Omgevingsvisie Kaag en Braassem
  Zienswijze Vereniging Dorpsraad Woubrugge ontwerp-Omgevingsvisie Kaag en Braassem
  Zomerbrief 2020 Nederlandse Vereniging voor Raadsleden
  Zorgen uitrol 5G Afschrift brief van gemeente Steenbergen aan de Tweede Kamer

  00:45:21 - 00:46:28 - Anja de Rijk - de Jong
  00:46:28 - 00:46:49 - Marina van der Velde - Menting
  00:46:49 - 00:50:00 - Hilde Bax
  00:50:00 - 00:51:26 - Ronald van Beurden
  00:51:26 - 00:52:47 - Marina van der Velde - Menting
 • 7
 • 8

  Reglement van Orde, Artikel 22 Hamerstukken en beraadslaging

  1. De voorzitter stelt de hamerstukken tegelijk aan de orde.
  2. Over een hamerstuk vindt geen beraadslaging plaats, tenzij een lid uiterlijk de vrijdag 12.00 uur voorafgaande aan de raadsvergadering een verzoek bij de griffier heeft ingediend, voorzien van een duidelijke motivatie om er een bespreekstuk van te maken. De griffie stuurt dit verzoek door naar alle raadsleden. De voorzitter stelt het verzoek vervolgens aan de orde bij de vaststelling van de agenda. De raad beslist over het verzoek.
   3.Een stemverklaring kan worden afgelegd indien een lid aangeeft bij het aan de orde stellen van de hamerstukken tegen het voorstel geacht wil worden te hebben gestemd.
   4.De raad kan op voorstel van de voorzitter of een lid van de raad beslissen over één of meer onderdelen van een onderwerp of voorstel afzonderlijk te beraadslagen.
   5.Op verzoek van een lid van de raad of op voorstel van de voorzitter kan de raad besluiten de beraadslaging voor een door hem te bepalen tijd te schorsen teneinde het college of de leden de gelegenheid te geven tot onderling nader beraad. De beraadslagingen worden hervat nadat de schorsingsperiode verstreken is.

 • 8.a


  Voorgesteld besluit

  Mevrouw S.C. (Sandra) de Wagenaar (PRO Kaag en Braassem) te benoemen tot lid van de werkgeverscommissie.


  00:53:25 - 00:54:11 - Marina van der Velde - Menting
 • 8.b


  Voorgesteld besluit

  1. Bestemmingsplan Herenweg 74a Rijnsaterwoude (NL.IMRO.1884.BPHerenweg74a-ONTH1) vast te stellen.
  2. Geen exploitatieplan voor dit plangebied vast te stellen.

 • 8.c
 • 8.d


  Voorgesteld besluit

  1. Het Controleprotocol 2020 vast te stellen.
  2. Het normenkader 2020 vast te stellen.
  3. Het college van burgemeester en wethouders te mandateren het normenkader te actualiseren.


  00:52:47 - 00:53:25 - Ronald van Beurden
 • 9

  Bij dit voorstel treft u de voortgangsmonitor 2020. In deze voortgangsmonitor wordt de raad geïnformeerd over de voortgang op de gemandateerde onderwerpen, de ‘witte teksten’ van de Samenwerkingsagenda. Wij melden daarbij ook de afwijkingen op de cijfers in de programmabegroting. Het college wordt voorgesteld de raad voor te stellen het verwachte resultaat voor 2020 bij te stellen met € 1.018.231 nadelig. Dit leidt tot een geprognosticeerd resultaat 2020 van € 249.697 voordelig.  Voorgesteld besluit

  Resultaat:
  1. de voortgangsmonitor 2020 met per saldo een nadelig effect van € 1.018.231 vast te stellen, inclusief de hieruit voortvloeiende begrotingswijzigingen;
  Kredieten
  2. een einddatum per krediet te bepalen volgens bijlage 1;
  Algemene reserve:
  3. de dekking voor het afwaarderen van de scholen Leimuiden, begroot in 2018, doorgeschoven naar 2020, naar beneden bij te stellen met € 3.869 voor de in 2020 geldende boekwaarde;
  Bestemmingsreserves
  4. in lijn met de richtlijnen BBV, een bedrag van € 103.355 vanuit de reserve riolering over te hevelen naar de voorziening riolering;
  5. ten laste van de bestemmingsreserve wegen infrastructuur, budget van
  € 85.500 door te schuiven naar 2021.


  00:54:11 - 01:00:38 - Anja de Rijk - de Jong
  01:00:38 - 01:00:48 - Marina van der Velde - Menting
  01:00:48 - 01:02:26 - Nick van Egmond
  01:02:26 - 01:02:39 - Marina van der Velde - Menting
  01:02:39 - 01:06:39 - Kelly Straver - van der Wereld
  01:06:39 - 01:06:53 - Marina van der Velde - Menting
  01:06:53 - 01:11:18 - Peter van Dijk
  01:11:18 - 01:11:31 - Marina van der Velde - Menting
  01:11:31 - 01:12:37 - Thijs Brambach
  01:12:37 - 01:13:05 - Marina van der Velde - Menting
  01:13:05 - 01:14:09 - Petra van der Wereld
  01:14:09 - 01:14:26 - Anja de Rijk - de Jong
  01:14:26 - 01:14:29 - Petra van der Wereld
  01:14:29 - 01:14:54 - Nick van Egmond
  01:14:54 - 01:16:33 - Petra van der Wereld
  01:16:33 - 01:16:47 - Anja de Rijk - de Jong
  01:16:47 - 01:16:50 - Petra van der Wereld
  01:16:50 - 01:17:13 - Anja de Rijk - de Jong
  01:17:13 - 01:17:23 - Petra van der Wereld
  01:17:23 - 01:17:25 - Marina van der Velde - Menting
  01:17:25 - 01:17:49 - Kelly Straver - van der Wereld
  01:17:49 - 01:19:43 - Petra van der Wereld
  01:19:43 - 01:19:45 - Anja de Rijk - de Jong
  01:19:45 - 01:19:46 - Marina van der Velde - Menting
  01:19:48 - 01:19:54 - Anja de Rijk - de Jong
  01:19:54 - 01:19:57 - Marina van der Velde - Menting
  01:19:57 - 01:20:41 - Anja de Rijk - de Jong
  01:20:41 - 01:20:43 - Petra van der Wereld
  01:20:43 - 01:20:45 - Anja de Rijk - de Jong
  01:20:45 - 01:20:49 - Petra van der Wereld
  01:21:01 - 01:21:31 - Ruud van der Star
  01:21:31 - 01:22:07 - Marina van der Velde - Menting
  01:22:07 - 01:22:39 - Petra van der Wereld
  01:22:39 - 01:24:16 - Yvonne Peters
  01:24:16 - 01:24:23 - Marina van der Velde - Menting
  01:24:23 - 01:27:46 - Yvonne Peters
  01:27:46 - 01:28:26 - Peter van Dijk
  01:28:26 - 01:29:06 - Yvonne Peters
  01:29:06 - 01:29:18 - Marina van der Velde - Menting
  01:29:18 - 01:34:06 - Floris Schoonderwoerd
  01:34:06 - 01:34:20 - Marina van der Velde - Menting
  01:34:20 - 01:34:27 - Kelly Straver - van der Wereld
  01:34:27 - 01:34:32 - Marina van der Velde - Menting
  01:34:32 - 01:35:50 - Floris Schoonderwoerd
  01:35:50 - 01:35:52 - Marina van der Velde - Menting
  01:35:52 - 01:36:56 - Kelly Straver - van der Wereld
  01:37:15 - 01:38:13 - Floris Schoonderwoerd
  01:38:13 - 01:42:11 - Marina van der Velde - Menting
  01:42:11 - 01:42:45 - Anja de Rijk - de Jong
  01:42:45 - 01:43:06 - Marina van der Velde - Menting
  01:43:06 - 01:43:41 - Anja de Rijk - de Jong
  01:43:41 - 01:44:14 - Marina van der Velde - Menting
  01:44:14 - 01:46:00 - Anja de Rijk - de Jong
  01:46:00 - 01:46:06 - Marina van der Velde - Menting
  01:46:06 - 01:46:11 - Kelly Straver - van der Wereld
  01:48:02 - 01:48:11 - Marina van der Velde - Menting
  01:48:11 - 01:49:31 - Peter van Dijk
  01:49:31 - 01:49:35 - Marina van der Velde - Menting
  01:49:35 - 01:50:15 - Thijs Brambach
  01:50:15 - 01:51:54 - Marina van der Velde - Menting
 • 10

  Bij de besluitvorming over de jaarrekening 2019 had het college voorgesteld om een deel van het positieve saldo van de rekening te bestemmen voor impuls dienstverlening. De raad heeft echter besloten om deze voorgestelde resultaatbestemming ad € 235.000 niet te accorderen. In bijgaand raadsvoorstel, wordt de voorgestelde impuls aan de dienstverlening en het verzoek om € 235.000 beschikbaar te stellen ten behoeve van de aanschaf van een nieuw zaaksysteem, meer toegelicht en in een bredere context geplaatst.  Voorgesteld besluit

  Een bedrag van € 235.000 beschikbaar te stellen voor de aanschaf van een nieuwe zaaksysteem ten laste van de algemene reserve.


  01:51:54 - 01:52:21 - Kelly Straver - van der Wereld
  01:52:21 - 01:52:26 - Marina van der Velde - Menting
  01:52:26 - 01:53:00 - Nick van Egmond
  01:53:00 - 01:53:07 - Marina van der Velde - Menting
  01:53:07 - 01:53:09 - Anja de Rijk - de Jong
  01:55:12 - 01:55:19 - Marina van der Velde - Menting
  01:55:19 - 01:55:45 - Peter van Dijk
  01:55:45 - 01:55:57 - Marina van der Velde - Menting
  01:55:57 - 01:56:53 - Hans Klink
  01:56:53 - 01:56:58 - Marina van der Velde - Menting
  01:56:58 - 01:57:00 - Petra van der Wereld
  01:59:13 - 02:00:59 - Marina van der Velde - Menting
  02:00:59 - 02:01:12 - Peter van Dijk
  02:01:12 - 02:01:28 - Ronald van Beurden
  02:01:28 - 02:03:36 - Nick van Egmond
 • 11

  De Nota grondbeleid moet worden geactualiseerd. Aandachtspunt is geweest het kostenverhaal, waaronder het tarief voor de buitenplanse afwijking.  Voorgesteld besluit

  I. De Nota grondbeleid 2021-2024 vast te stellen waarin de volgende uitgangspunten bepalend zijn:
  Aanpak Grondbeleid
  1. De gemeente voert in principe een faciliterend grondbeleid. In specifieke gevallen kan hiervan worden afgeweken en kan een uitzondering worden gemaakt, mits aan een aantal voorwaarden wordt voldaan.
  De gemeente richt zich bij grondbeleid op samenwerking. Gelet op de voorkeur van de gemeente voor faciliterend grondbeleid ligt een concessiemodel het meest voor de hand.
  Ontwikkelingsstrategie
  2. De gemeente bepaalt op basis van een ontwikkelingsstrategie op welke wijze de gebieds-ontwikkeling het best tot stand kan komen. In deze ontwikkelingsstrategie wordt een gronduitgifte-strategie opgenomen. Onder omstandigheden is hierin tevens een aanbestedingstoets en/of een staatssteuntoets opgenomen.
  Doelstellingen
  3. De gemeente richt haar grondbeleid voornamelijk op het faciliteren van kleinschalige projecten. Daarnaast ligt de focus voornamelijk op herstructurering van gebieden en transformatie van gebouwen.
  De gemeente gaat verder met het verkopen van grondposities en vastgoedobjecten die strategisch niet van belang zijn. Doel hiervan is om meer aan de markt over te laten.
  Kostenverhaal
  4. Uitgangspunt voor het kostenverhaal is om dat waar mogelijk privaatrechtelijk via een anterieure overeenkomst te regelen. Alleen indien nodig wordt een exploitatieplan vastgesteld om het kostenverhaal te regelen.
  Anterieure overeenkomst
  5. De gemeente geeft de voorkeur aan een overeenkomst onder het privaatrechtelijk spoor (anterieure overeenkomst), wanneer zij niet over alle gronden binnen het exploitatiegebied beschikt. Indien de gemeente geen anterieure overeenkomst kan sluiten zal zij het publiekrechtelijk spoor volgen (exploitatieplan).
  In de anterieure overeenkomst zal, waar mogelijk, door de gemeente een financiële zekerheid als voorwaarde worden gesteld.
  Verwerving
  6. Voor het verwerven van grondeigendom zal in eerste instantie worden ingezet op minnelijke verwerving. Als dat niet lukt, dan wordt het onteigeningsinstrument ingezet.
  Voor het verwerven van grondeigendom bij een ruimtelijk projectinitiatief wordt een ontwikkelingsstrategie vastgesteld met daarin opgenomen een verwervingsstrategie.
  In beginsel geschieden interne overdrachten van onroerende zaken tegen de boekwaarde.
  Tijdelijk beheer
  7. Het tijdelijk beheren van gronden en gebouwen wordt zodanig gedaan dat de jaarlijkse opbrengst zoveel mogelijk de jaarlijkse beheer- en rentekosten dekt, rekening houdend met het projectbelang (tijdige beschikbaarheid van vastgoedobjecten).
  Gronduitgifte
  8. Het uitgangspunt van de gemeente is om uitgifte te regelen via grondverkoop. Indien de gronden van strategisch belang zijn kan de gemeente ervoor kiezen om de uitgifte via erfpacht te regelen. Dit is echter de uitzondering.
  Grondprijzen
  9. De gemeente hanteert, zoals in de jaarlijkse Grondprijzenbrief opgenomen, per type bestemming en/of functie een specifieke grondprijsmethode om marktconforme uitgifteprijzen te bepalen. De grondprijzen worden jaarlijks via een Grondprijzenbrief door het college vastgesteld en ter kennisname aan de raad gezonden.
  Snippergroen
  10. Het beleid omtrent de uitgifte van snippergroen is vastgelegd in de “Beleidsnota snippergrond 2020”. Gedurende het project niet-geregeld grondgebruik geldt op grond van genoemde nota een projectprijs voor snippergrond.
  Actualisaties grondexploitaties
  11. Jaarlijks worden de in exploitatie genomen gronden geactualiseerd en gerapporteerd aan de gemeenteraad bij de jaarrekening.
  Tussentijdse winstneming
  12. Tussentijdse winstneming is alleen mogelijk bij een actuele grondexploitatie en conform de regels in BBV. De maximaal te nemen winst wordt berekend aan de hand van de POC-methode.
  Weerstandsvermogen
  13. De gemeente streeft naar een ratio weerstandsvermogen voor exploitatierisico’s van 1,0. Hiermee wordt de minimale omvang van de reserve (c.q. de risicovoorziening) bepaald.
  Verevenen sociale woningbouw
  14. De financiële compensatie per te verevenen sociale woning bedraagt het verschil van de gemiddelde grondprijs van een vrijesectorwoning op prijspeil van uitgiftedatum ten opzichte van de gemiddelde sociale grondprijs van een sociale woning op prijspeil van uitgiftedatum. Deze is nader uitgewerkt in de Nota Vereveningsfondsen d.d. 17 juni 2013.
  Het percentage van de omvang van het programma sociaal wordt op grond van MRSV 2017 bepaald op 30 % sociaal, onder te verdelen naar 25 % sociale huur en
  5 % sociale koop, die mag worden ingewisseld voor 20 % betaalbare koop, woningen tot € 250.000. Voor de berekening van de bijdrage sociaal blijft de gemeente de norm van 30 % sociaal hanteren.
  De bijdrage voor een te verevenen sociale woning wordt jaarlijks door het college in de Grondprijzenbrief vastgesteld.
  Verevenen parkeerplaats
  15. De bijdrage voor een te verevenen parkeerplaats wordt door het college in de Grondprijzenbrief vastgesteld.
  II. het tarief uit de Legestarieventabel bij nummer 2.3.3.3 de komende vier jaren stapsgewijze te laten stijgen naar € 7.000.


  Amendementen
  Titel
  Amendement A - Nota grondbeleid 2021-2024 VERWORPEN
  Moties
  Titel
  Motie 1 - Nota grondbeleid 2021-2024 AANGENOMEN

  02:03:36 - 02:03:57 - Marina van der Velde - Menting
  02:03:57 - 02:08:15 - Peter van Dijk
  02:08:15 - 02:08:48 - Marina van der Velde - Menting
  02:08:48 - 02:11:43 - Nick van Egmond
  02:11:43 - 02:11:52 - Marina van der Velde - Menting
  02:11:52 - 02:12:29 - Yvonne Peters
  02:12:29 - 02:12:50 - Marina van der Velde - Menting
  02:12:50 - 02:15:01 - Ronald van Beurden
  02:15:01 - 02:15:07 - Marina van der Velde - Menting
  02:15:07 - 02:15:33 - Petra van der Wereld
  02:15:33 - 02:15:39 - Marina van der Velde - Menting
  02:15:39 - 02:16:41 - Thijs Brambach
  02:16:41 - 02:17:01 - Marina van der Velde - Menting
  02:17:01 - 02:21:56 - Ronald Wesselink
  02:21:56 - 02:22:02 - Marina van der Velde - Menting
  02:22:02 - 02:22:07 - Peter van Dijk
  02:25:37 - 02:32:25 - Marina van der Velde - Menting
 • 12