Raadsavond

maandag 8 juli 2019 19:30 - 21:45
Locatie:
Raadzaal
Voorzitter:
Lascal Boer
Toelichting:

Context en Kaders

Uitzending via website tot agendapunt 3.

Uitzending

Agendapunten

 • 1
 • 2

  In de Samenwerkingsagenda “Maak meedoen mogelijk” 2018-2022 is een belangrijke ambitie opgenomen over het openbaar groen in de wijk. In het traject “Focus met Ambitie” is op 11 februari 2019 een bedrag van € 100.000 aanvullend beschikbaar gesteld voor het vergroenen van de openbare ruimte voor de jaren 2019 tot en met 2022. Bij de besluitvorming heeft de raad aangegeven nadrukkelijk betrokken te willen worden bij de verdeling van deze middelen en het stellen van kaders voor deze ambitie. Met deze procesaanpak doen wij een voorstel voor uitwerking van een paars blok uit de Samenwerkingsagenda.
  Dit punt bestaat uit:
  • Inleiding wethouder Inge van der Meer
  • Korte toelichting initiatiefvoorstel groen fractie SvKB (Hilde Bax)
  • Korte presentatie over de ontwikkelingen rond openbaar groen en groenontwikkeling vanuit de ambtelijke organisatie door Hans Demoed (manager Ontwikkeling) en Jasper Klomp (adviseur groen)
  • Discussie in twee groepen over besteding middelen groen “Focus met ambitie” 3x € 100.000,- en IBOR/kwaliteit en benodigde onderhoudsmiddelen


 • 3

  In de Samenwerkingsagenda 2018-2022 zijn verschillende thema’s opgenomen met een ruimtelijk karakter. Het is belangrijk die ook aan elkaar te verbinden, zodat we werken met integrale sturing en begrippen. Veel van deze onderwerpen komen tot uitvoering bij concrete projecten en aanvragen. Ze hebben allemaal een gevolg voor de beschikbare ruimte in onze gemeente. Om die reden hebben we ze integraal opgenomen in deze notitie. Wij willen met interactieve werkvormen de thema’s verdiepen, zodat we tot een afwegingskader komen voor de beoordeling van concrete aanvragen, initiatieven en projecten. Het op te leveren product zou daarmee een toetsingskader of afwegingskader kunnen worden genoemd.

  Het doel van deze avond is het:
  • Bespreken voorgestelde procesaanpak en werkvormen


 • 4