Presidium

maandag 4 januari 2021 18:00 - 19:25
Locatie:
Digitaal
Voorzitter:
Ruud van der Star

Agendapunten

 • 1

  Besluit
  n.v.t.

  De voorzitter opent de vergadering om 18.03 uur.

 • 2

  Voorafgaand aan deze vergadering kunnen de leden van het presidium hun opmerkingen aangaande de besluitenlijst aan de griffier doorgeven.  Besluit
  De besluitenlijst van het presidium van 30 november 2020 is na een correctie van enkele typefouten goedgekeurd
 • 3

  De planning/agenda's voor de januari, februari en maart 2021 is toegevoegd middels een excel-sheet. Het presidium kan wijzigingen aanbrengen in de volgorde van de vergaderpunten. Ook wordt door het presidium gekeken naar de zwaarte van de agenda's en het al dan niet door laten gaan van extra vergaderingen.  Besluiten
  Naar aanleiding van de geplande "knoppensessies" op 1 en 3 februari 2021 is aangegeven dat de fracties een voorkeur kunnen uitspreken op welke avond zij een dit willen hebben.  Zowel D66 als CDA hebben aangegeven dat zij voorkeur hebben voor 1 februari 2021.
  Planning en agenda's voor januari zijn goedgekeurd. Planning en agenda's voor februari en maart zullen per mail aan de leden van het presidium opnieuw worden voorgelegd.

  Naar aanleiding van opmerkingen van D66 en VVD wordt het agendapunt m.b.t. de klimaatneutraliteit van maart naar februari teruggeschoven. De titel zal worden uitgebreid met "energieneutraliteit", dit zal zijn weerslag hebben op de inhoud van de discussie. omdat de verschuiving consequenties heeft voor de rest van de C&K-avonden in februari en maart zal er een nieuwe planning worden gemaakt waarbij gekeken gaat worden om de geplande extra C&K van 10 maart 2021 niet in te vullen.

 • 4

  V&A 11 januari 2021


  Besluit
  Peter van Dijk (VVD) zal de hoorzitting voorzitten. Voor de V&A van 11 januari zal Sandra de Wagenaar worden benaderd.
 • 5
 • 5.a

  De raad heeft in de vergadering van 14 december 2020 besloten om het ingekomen stuk met nummer 548 (bijgevoegd) naar het presidium door te geleiden met de vraag deze te agenderen voor de C&K waarin over het Laadpalen-beleid wordt gesproken (18 januari 2021)  Besluit
  Het presidium stemt hiermee in.

  Het presidium wordt geadviseerd te besluiten om de ingekomen brief met nummer 548, te agenderen bij de C&K op 18 januari 2021 bij het agendapunt inzake Laadpalen.

 • 5.b

  De burgemeester heeft in haar nieuwjaarstoespraak (https://youtu.be/MWKGq8MZnrE) aangegeven dat zij in 2021 afscheid zal nemen. Het presidium zal bespreken hoe de opvolging ter hand zal worden genomen.  Besluit
  Naar aanleiding van het memo worden de volgende besluiten door het presidium genomen: 1\. het presidium zal de volgende raadsleden voordragen aan de raad als lid van de vertrouwenscommissie \(VC\): Ruud van der Star \(PRO\)\, Kelly Straver \(SvKB\)\, Ronald Wesselink \(CDA\)\, Nick van Egmond \(D66\) en Peter van Dijk \(VVD\)\. 2\. Het presidium zal de VC \(i\.o\.\) vragen om een voorzitter uit haar midden te kiezen die dan in het raadsvoorstel ook zal worden benoemd\. 3\. Het presidium vraagt de VC \(i\.o\.\) om aan te geven op welke wijze een adviseur vanuit het college kan worden aangezocht\. 4\. Het presidium heeft aangegeven dat de VC \(i\.o\.\) in ieder geval de inwoners\, de ondernemers en maatschappelijke organisaties moet betrekken bij het opstellen van de profielschets\. Het is echter aan de VC \(i\.o\.\) op welke wijze zij dat willen doen\. 5 Het presidium geeft de VC (i.o.) de vrijheid te beslissen of er behoefte is aan trainingen en dergelijke en of er externe procesondersteuning zal worden ingehuurd. 6\. de VC \(i\.o\.\) zal op 6 januari 2021 om 19\.30 uur een eerste overleg hebben per teams\.
 • 6

  De leden van het presidium kunnen aangeven of zij een raadsavond willen bespreken tijdens dit agendapunt.


  Besluit
  n.v.t.

  Dhr. Van Egmond (D66) geeft in algemene zin aan dat hij het jammer vindt wanneer een presentatie uit niet veel meer bestaat dan uit het oplezen van de PowerPoint-sheets. Hij hoopt dat degene die in de toekomst een presentatie gaan houden hierop gewezen zullen worden.

 • 7

  Besluit
  Het presidium wil de burgemeester complimenteren met haar nieuwjaarstoespraak die op YouTube is te bekijken. De gemeentesecretaris zal dit compliment aan de burgemeester overbrengen.
 • 8

  Besluit
  n.v.t.

  De voorzitter sluit de vergadering om 19.15 uur.