Raadsavond

maandag 8 april 2019 19:45 - 22:00
Locatie:
Raadzaal
Voorzitter:
Nick van Egmond
Toelichting:

Uitzending

Agendapunten

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

  Er is een verzoek ingediend voor het wijzigen van het bestemmingsplan op het perceel achter Kerkstraat 65 te Hoogmade. De ontwikkeling betreft het realiseren van een nieuwe vrijstaande en levensloopbestendige woning. Tevens wordt door middel van dit bestemmingsplan de bestaande woning op nummer 63 planologisch gezien gelegaliseerd. De ontwikkeling past niet binnen de regels van het huidige bestemmingsplan, maar door middel van het opstellen van een zogenaamd postzegelbestemmingsplan kan de gemeente medewerking verlenen aan het initiatief. Dit bestemmingsplan voorziet in de verruiming van de bouwmogelijkheden. Het college wordt geadviseerd het voorstel voor de raad vast te stellen.


 • 7

  Maandag 8 april a.s. om 20.00 uur heeft de raad op initiatief van de VVD fractie een raadsavond over gemeentelijk monumentenbeleid. Het is een aftrap van het raadsgesprek. In een later stadium zal ook nog een enquête volgen aan de eigenaren van monumenten. Tijdens deze avond is aan de fracties gevraagd vooraf na te denken over drie dillemma’s. Hierover zal het raadsgesprek gaan. Beeldvorming over het onderwerp is belangrijk. Aan het begin van de avond wordt in enkele sheets toegelicht hoe de feitelijke situatie is en welke ontwikkelingen spelen.. Tijdens het raadsgesprek kan ook kort door aanwezige eigenaren of andere belanghebbenden worden gereageerd met bijvoorbeeld voorbeelden uit de eigen praktijk. Het raadsgesprek wordt begeleid door een facilitator vanuit de organisatie. Dilemma’s Op basis van de beschreven startsituatie zijn er de navolgende dilemma’s: Bescherming van cultureel erfgoed is een taak van de overheid. Bij aanpassingen aan (gemeentelijke) monumenten kunnen aanvullend benodigde toetsingen gelden ten behoeve van het behoud van de monumentale waarden (vaak gevelbeeld). 1. Dilemma 1: De gemeente beperkt zich tot de huidige gemeentelijke monumenten. Of de gemeente heft de huidige gemeentelijke monumentenstatus op en kiest voor het aanwijzen van beschermde dorpsgezichten. Hieronder vallen dan ook bouwwerken zonder monumentenstatus, bomen, bruggen etc.; het gehele ensemble. 2. Dilemma 2: Eigenaren van gemeentelijke monumenten kunnen zelf een verzoek indienen voor het aanvragen of afmelden van een monumentenstatus. Het besluit wordt in die gevallen door de raad genomen op basis van een motivatie van de eigenaar en een advies van Dorp Stad en Land. 3. Dilemma 3: De gemeente stelt subsidie beschikbaar voor de extra kosten ten opzichte van reguliere bouwwerken voor het in stand houden van cultureel erfgoed. Of je bent als eigenaar van een monument zelf verantwoordelijk voor instandhouding. Ambtelijk advies: Dilemma 1. Behoud van huidige gemeentelijke monumentenlijst met mogelijkheid om de monumentenstatus eraf te kunnen halen (zie dilemma 2) geeft een natuurlijke overgang naar een meer dynamisch monumentenbeleid dat passend is in deze tijd. Dilemma 2. Een belangenafweging per incidentele situatie zorgt voor onderbouwde keuzes ten aanzien van behoud cultureel erfgoed. Dilemma 3. Met bovenstaande adviezen ten aanzien van de dilemma’s is het logischer dat de kosten blijven waar ze horen: bij de eigenaar Na een uur zal dit startgesprek worden afgerond met heldere afspraken over de vervolgstappen in de discussie over de toekomst van het gemeentelijk monumentenbeleid.


 • 8

  Maandag 8 april a.s. om 21.15uur heeft de raad een raadsavond over energietransitie. Momenteel doen er verschillende definities en termen de ronde wat betreft duurzaamheid en energieneutraliteit. Goede voorbeelden hiervan zijn de MRSV en de Samenwerkingsagenda waarin de termen energieneutraal en CO2-neutraal door elkaar gebruikt worden. Tijdens deze avond zal in worden gegaan op de verschillende definities. Daarnaast is er vanuit de gemeenteraad de wens om het jaartal waar we als gemeente in het kader van duurzaamheid naar toe werken, te herijken. Hierover zal het raadsgesprek gaan. Beeldvorming over het onderwerp is belangrijk. Aan het begin van de avond wordt in enkele sheets de verschillende definities toegelicht en een beeld geschetst van de belangrijke tijdstippen. Het raadsgesprek wordt begeleid door een facilitator vanuit de organisatie. Dilemma’s In de discussie rond duurzaamheid zijn drie dilemma’s aan de orde: 1. Door het gebruik van meerdere begrippen (klimaatneutraal, energieneutraal, CO2-neutraal) voeren we niet dezelfde discussie; 2.Door het willen kiezen voor een stip op de horizon (energieneutraal in 2040 of in 2050) ontstaat een verwijdering in het debat, aangezien de gevolgen van die keuze zowel financieel als ruimtelijk niet te duiden zijn. Een aanpak gericht op maatregelen kan die impasse doorbreken; 3. Het niet concreet benoemen van ambities met een stip op de horizon, kan leiden tot verminderde urgentie. Ambtelijk advies: Dilemma 1. Het voorstel is om voor Kaag en Braassem in het vervolg het begrip “energieneutraal” te gebruiken; Dilemma 2. Voorgesteld wordt om vanaf 2020 in periodes van 5 jaar de ambities te formuleren. Dilemma 3. Vòòr 1 juli 2019 willen we een maatregelenpakket hebben voor de periode tot 2025. Tegelijkertijd wordt een monitor ontwikkeld, gekoppeld aan de Omgevingsvisie, waarin de doelen en prestaties kunnen worden gevolgd en zo nodig bijstelling van ambities en doelstelling kan plaatsvinden. De keuze voor energieneutraal sluit ook goed aan op de gekozen terminologie van Holland Rijnland. In 2017 heeft de gemeenteraad ingestemd met het Energieakkoord van Holland Rijnland. De doelstelling die hierin is opgenomen (het in de regio besparen van 2,5 petajoule aan energie, en het opwekken van dezelfde hoeveelheid duurzame energie) is voor Kaag en Braassem een mooie tussenstap.


 • 9