Gemeenteraad

maandag 26 april 2021 19:30 - 21:30
Locatie:
Digitaal
Voorzitter:
Marina van der Velde - Menting

Uitzending

Agendapunten

 • 1

  00:01:22 - 00:12:58 - Marina van der Velde - Menting
 • 2
 • 3
 • 4

  Reglement van Orde artikel 15, lid 3: "Een voorstel tot verandering dient ten minste 24 uur voor de betreffende vergadering schriftelijk bij de griffier te worden ingediend.".  Besluit
  De besluitenlijst worden ongewijzigd vastgesteld
 • 5

  De raad stelt het overzicht van de moties en de toezeggingenlijst vast.  Besluit
  Het overzicht moties en toezeggingen wordt ongewijzigd vastgesteld.
 • 6

  De lijst van ingekomen stukken heeft een iets andere vorm gekregen dan de raadsleden de afgelopen jaren gewend zijn. Het is nu vormgegeven als één raadsbesluit waarbij de ingekomen stukken in drie subgroepen staan weergegeven. De ingekomen stukken staan niet meer allemaal op de agenda van de raadsvergadering, dit is overzichtelijker en zijn via de "overzichten" (linker kolom in iBabs) te raadplegen.

  Reglement van Orde, Artikel 16 Ingekomen stukken

  1. Bij de raad ingekomen stukken, waaronder schriftelijke mededelingen van het college aan de raad, worden met een voorstel tot afdoening op een lijst geplaatst. Deze lijst wordt aan de leden van de raad toegezonden en ter inzage gelegd.
  2. Na de vaststelling van de besluitenlijst stelt de raad op voorstel van de voorzitter de wijze van afdoening van de ingekomen stukken vast.  Besluit
  Dhr. Van Beurden vraagt om de brief met nummer 819 te verplaatsen naar categorie IV. Mw. De Rijk en Dhr. Mooren (beide CDA) vragen om de brieven met de nummers 784, 795 en 812 te verplaatsen naar categorie IV. De raad stemt in met het verplaatsen van brief met nummer 819. Ten aanzien van de brief met nummer 784 stemt de raad in, met 12 stemmen voor (SvKB, CDA en VVD) en 9 stemmen tegen (PRO en D66), met de verplaatsing naar categorie IV. Ten aanzien van de brief met nummer 812 stemt de raad niet in, met 10 stemmen voor (SvKB en CDA) en 11 stemmen tegen (PRO, D66 en VVD), met de verplaatsing naar categorie IV. De voorzitter raadt Dhr. Mooren (CDA) aan inzake brief 812 eerst schriftelijke vragen te stellen aan het college. Tevens vraagt Mw. De Rijk (CDA) om brief met nummer 775 (factsheets) bij de nog te plannen bespreking over het afvalbrengstation te plaatsen als achterliggende informatie. Dit wordt door de voorzitter toegezegd.

  Ingekomen stukken
  Onderwerp
  Actiecomité Raden in Verzet Voortgangsnotitie 15 april 2021
  Actiecomité Raden in Verzet Voortgangsnotitie april 2021
  Beantwoording schriftelijke vragen PRO - Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen
  Beantwoording schriftelijke vragen SvKB inzake Aanpak TransitieCommissie
  Beantwoording Schriftelijke vragen VVD - Handhaving permanente bewoning recreatieparken
  BodemBericht Platform Slappe Bodem (PSB)
  Brief BM aan Ministerie IenW inzake zienswijzen op Luchthaven Verkeer Besluit 1 cluster ZW
  Brief college inzake aanbieding jaarstukken BVO
  Brief college inzake baggerdepot Hoogmade
  Brief college inzake beleidsevaluatie niet geregeld grondgebruik
  Brief college inzake Factsheet huishoudelijk afval 2020
  Brief college inzake Kruisweg 18 Woubrugge
  Brief college inzake stand van zaken impuls dienstverlening
  Holland Rijnland concept Begroting 2022 Holland Rijnland voor zienswijze
  Holland Rijnland concept Jaarstukken 2020 Holland Rijnland
  Interferentie van persvragen en schriftelijke vragen VVD over permanente bewoning recreatiewoningen
  Memo college inzake uitspraak Raad van State voorlopige voorziening BP Kernen Woubrugge-Hoogmade
  Memo Grietpolderweg Leimuiden
  Motie Vreemd aan de orde van de Dag Huishoudelijke hulp WMO aangenomen gemeente Roerdalen
  ODWH Jaarstukken 2020 Omgevingsdienst West-Holland
  ODWH Kadernota 2022 Omgevingsdienst West-Holland
  Omzigtgate ter lering ook van gemeenteraden inclusief bijlage
  Ondersteuning Motie borstonderzoek aangenomen gemeente Dinkelland inclusief brief aan de Staatssecretaris en de Tweede Kamer
  Ontslagbesluit burgemeester K.M. van der Velde-Menting per 3 november 2021
  Parkeren grote voertuigen
  RDOG Aanbiedingsbrief Programmabegroting 2022 en businesscase II Programma RDOG 2024
  Reactie bewoners Noordeinde Hoogmade inzake bezwaar tegen de zendmast aan het Noordeinde in Hoogmade
  Reactie inwoner inzake ontwikkelingen Sportpadgebied
  Reactie inwoner inzake verzoek tot handhaving Vrouwgeestweg 86, Woubrugge
  Reactie inwoner verzoek tot verjaring (snippergroen) Rembrand van Rijnsingel Roelofarendsveen
  Schriftelijke vragen CDA - Snippergrond
  Schriftelijke vragen VVD - Budgetrecht gemeenteraad
  Schriftelijke vragen VVD - Handhaving permanente bewoning recreatieparken
  Situatierapportage 22 inzake Covid-19 Regionaal Beleidsteam 2021-03-11
  Situatierapportage 23 inzake Covid-19 Regionaal Beleidsteam
  Situatierapportage 24 inzake Covid-19 Regionaal Beleidsteam
  Situatierapportage 25 inzake Covid-19 Regionaal Beleidsteam
  Situatierapportage 26 inzake Covid-19 Regionaal Beleidsteam Zuid-Holland
  Situatierapportage 27 inzake Covid-19 Regionaal Beleidsteam Zuid-Holland
  Stichting Cultureel Centrum Hoogmade (CCH) Jaarverslag 2020
  Stichting Welzijn Ouderen De Spil Jaarverslag 2020
  VNG ledenbrief Aanjaagteam digitale toegankelijkheid
  VNG ledenbrief ledenraadpleging onderhandelaarsakkoord cao Aan de slag inclusief bijlagen
  VNG ledenbrief Vernieuwing Antenneconvenant
  VNG nieuwsledenbrief coronacris nr.29
  VNG nieuwsledenbrief coronacrisis nr.28
  VRHM Aanbieding ontwerp-Programmabegroting 2022
  VRHM Aanbieding voorlopige Jaarstukken 2020 VRHM inclusief bijlage
  Zienswijze inwoner ontwerpbesluit Frederikskade 1 Hoogmade

  00:12:58 - 00:13:54 - Thijs Mooren
  00:13:54 - 00:14:33 - Marina van der Velde - Menting
  00:14:33 - 00:15:05 - Sandra de Wagenaar
  00:15:05 - 00:15:57 - Marina van der Velde - Menting
  00:15:57 - 00:16:19 - Nick van Egmond
  00:16:19 - 00:17:11 - Marina van der Velde - Menting
  00:17:11 - 00:17:48 - Nick van Egmond
  00:17:48 - 00:17:56 - Rick van Seggelen
  00:17:56 - 00:18:20 - Marina van der Velde - Menting
  00:18:20 - 00:18:45 - Nick van Egmond
  00:18:45 - 00:18:56 - Rick van Seggelen
  00:18:56 - 00:19:06 - Marina van der Velde - Menting
  00:19:06 - 00:19:11 - Peter van Dijk
  00:19:11 - 00:25:12 - Marina van der Velde - Menting
 • 7
 • 8

  Reglement van Orde, Artikel 22 Hamerstukken en beraadslaging

  1. De voorzitter stelt de hamerstukken tegelijk aan de orde.
  2. Over een hamerstuk vindt geen beraadslaging plaats, tenzij een lid uiterlijk de vrijdag 12.00 uur voorafgaande aan de raadsvergadering een verzoek bij de griffier heeft ingediend, voorzien van een duidelijke motivatie om er een bespreekstuk van te maken. De griffie stuurt dit verzoek door naar alle raadsleden. De voorzitter stelt het verzoek vervolgens aan de orde bij de vaststelling van de agenda. De raad beslist over het verzoek.
   3.Een stemverklaring kan worden afgelegd indien een lid aangeeft bij het aan de orde stellen van de hamerstukken tegen het voorstel geacht wil worden te hebben gestemd.
   4.De raad kan op voorstel van de voorzitter of een lid van de raad beslissen over één of meer onderdelen van een onderwerp of voorstel afzonderlijk te beraadslagen.
   5.Op verzoek van een lid van de raad of op voorstel van de voorzitter kan de raad besluiten de beraadslaging voor een door hem te bepalen tijd te schorsen teneinde het college of de leden de gelegenheid te geven tot onderling nader beraad. De beraadslagingen worden hervat nadat de schorsingsperiode verstreken is.

 • 8.a

  Resultaat stemming:


  Besluit
  1. In te stemmen met de benodigde middelen voor aanschaf van de software voor aansluiting op het Digitale Stelsel Omgevingswet per 1 januari 2022; 2. In te stemmen met een onttrekking uit de algemene reserve in 2021 van € 33.292. 3. In te stemmen met het opnemen van een structureel budget in de Richtnota 2022 en Begroting 2022 e.v. van € 24.942 per jaar.
 • 8.b

  Resultaat stemming:


  Besluit
  1. Vanaf 2022 voor drie jaar incidenteel € 55.000 (1 FTE) op te nemen in staat B salarislasten in verband met langdurige ziekte (bovenformatief) waarvoor geen dekking is via het UWV; 2. Vanuit de meeropbrengst degeneratiekosten een bedrag van € 55.000 over te hevelen naar de Staat B salarislasten voor de uitvoering van deze werkzaamheden.
 • 8.c

  Naar aanleiding van de vijfjaarlijkse inspectie in 2018, de situatie met de Langebrug is er een uitgebreid onderzoek uitgevoerd naar de omvang van het areaal, de technische staat van het areaal en de prioritering van het onderzoek naar de constructieve veiligheid.
  Het beheerplan 2021-2024 gaat in op het beheer van het areaal, de te nemen onderhoudsmaatregelen, vervangingen en onderzoeken naar de constructieve staat van m.n. bruggen en duikers.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  1. Het beheerplan civiele kunstwerken 2021-2024, inclusief de financiële consequenties zoals opgenomen in het raadsbesluit vast te stellen. 2. Het college te verzoeken in het 3e kwartaal van 2021 een separaat voorstel aan de gemeenteraad voor te leggen voor de opgave bruggen Noorderhemweg;
 • 9

  Het CDA draagt een nieuw burgerlid voor. De heer Stikkelorum heeft conform de voorschriften bewijzen overhandigd dat hij woonachtig is in deze gemeente. Verder heeft hij zijn nevenfuncties kenbaar gemaakt. Er heeft ook een integriteitsgesprek plaatsgevonden. De heer Stikkelorum zal in de raadsvergadering gevraagd worden de eed of de belofte af te leggen.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  Te benoemen als burgerlid namens de fractie van het CDA: de heer R.R. (Richard) Stikkelorum.
 • 10

  Met dit Masterplan Sportpad zetten we de stip op de horizon en leggen we de hoofdlijnen van de ruimtelijke indeling en uitgangspunten voor het gebied vast. Dit biedt betrokken partijen houvast om verder te kunnen met de uitwerking van de plannen en de benodigde zekerheid om processen op te starten (en kosten te gaan maken) die daarvoor nodig zijn. Op basis van deze koers gaat ook de gemeente aan de slag met verschillende onderzoeken en doorrekeningen. Zo kunnen we samen op blijven trekken en de integrale plannen ook daadwerkelijk (integraal) tot uitvoer brengen. Met dit voorstel geven we inzicht in de plannen,
  hoe deze aansluiten bij de eerder meegegeven kaders van de raad, hoe de samenhang en synergie wordt gerealiseerd en welke randvoorwaarden en uitgangspunten hierbij gelden.


  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  In te stemmen met het Masterplan Sportpad, inclusief de bijbehorende financiële uitwerking zoals opgenomen in het raadsbesluit en in de bijlage ‘Technische uitwerking financiële consequenties’.
  .


  Besluit
  1. In te stemmen met het Masterplan Sportpad zoals opgesteld door het kernteam Sportpad-ontwikkeling. Hiermee wordt impliciet ingestemd met: a. nieuwbouw Tweesprong b. een gefaseerde uitvoering, om het IKC/Tweesprong aan de noordkant te realiseren (fase 1) en de verdere ontwikkeling van de sportvelden aan de zuidkant (fase 2) c. het inzetten van de opbrengsten uit de, vanuit dit masterplan vrijvallende, ontwikkellocaties voor de verdere ontwikkelingen en invulling Sportpad. 2. Beschikbaar stellen van de voorbereidingskredieten voor de investeringen uit fase 1: a. Nieuwbouw Integraal Kindcluster: € 150.000 (onderdeel van het nog te voteren krediet Kindcluster, en gedekt via de stelpost FmA sportpad). b. Nieuwbouw Tweesprong: € 150.000 (onderdeel van het nog te voteren krediet Tweesprong, en gedekt via de stelpost FmA sportpad). c. Aanleg infrastructuur Sportpad: € 150.000 (onderdeel van het nog te voteren krediet Infrastructuur en gedekt via de stelpost FmA sportpad). 3. Instellen van een bestemmingsreserve Sportpad, voor de gebiedsontwikkeling Sportpad, ten behoeve van het egaliseren van de inkomsten en uitgaven uit fase 2. 4. De jaarlijkse vrijval van de stelpost Sportpad reserveren ten behoeve van: een risicobuffer voor de gebiedsontwikkeling, de programmakosten van de gebiedsontwikkeling fase 2 (communicatie, begeleiding e.d.), en de onderzoekskosten voor fase 2 (onderzoek naar de herontwikkelingslocaties en verenigingsondersteuning), en deze vrijval toevoegen aan de bestemmingsreserve Sportpad. 5. In 2021 een storting van € 500.000 doen in de bestemmingsreserve Sportpad, ten laste van de algemene reserve, en die weer te onttrekken ten gunste van de algemene reserve, uiterlijk 2025. 6. Voor de jaren 2021 en 2022 een totale onttrekking van € 500.000 doen aan de bestemmingsreserve Sportpad voor de onderzoeks- en programmakosten uit fase 2.

  00:25:12 - 00:31:54 - Anja de Rijk - de Jong
  00:31:54 - 00:31:59 - Marina van der Velde - Menting
  00:31:59 - 00:32:36 - Peter van Dijk
  00:32:36 - 00:33:41 - Anja de Rijk - de Jong
  00:33:41 - 00:33:48 - Marina van der Velde - Menting
  00:33:48 - 00:34:12 - Anja de Rijk - de Jong
  00:34:12 - 00:34:18 - Marina van der Velde - Menting
  00:34:18 - 00:34:21 - Anja de Rijk - de Jong
  00:34:21 - 00:34:28 - Marina van der Velde - Menting
  00:34:28 - 00:35:00 - Hans Klink
  00:35:00 - 00:36:32 - Anja de Rijk - de Jong
  00:36:32 - 00:36:43 - Marina van der Velde - Menting
  00:36:43 - 00:38:02 - Hans Klink
  00:38:02 - 00:38:14 - Marina van der Velde - Menting
  00:38:14 - 00:41:22 - Nick van Egmond
  00:41:22 - 00:41:35 - Marina van der Velde - Menting
  00:41:35 - 00:46:24 - Peter van Dijk
  00:46:24 - 00:46:36 - Marina van der Velde - Menting
  00:46:36 - 00:48:04 - Kelly Straver - van der Wereld
  00:48:04 - 00:48:48 - Marina van der Velde - Menting
  00:48:48 - 00:49:01 - Hans Klink
  00:49:01 - 00:49:16 - Marina van der Velde - Menting
  00:49:16 - 00:49:23 - Hans Klink
  00:49:23 - 00:49:29 - Marina van der Velde - Menting
  00:49:29 - 00:50:23 - Nick van Egmond
  00:50:23 - 00:50:31 - Marina van der Velde - Menting
  00:50:31 - 00:51:56 - Anja de Rijk - de Jong
  00:51:56 - 00:51:59 - Marina van der Velde - Menting
  00:51:59 - 00:52:02 - Peter van Dijk
  00:52:44 - 00:53:26 - Hans Klink
  00:53:26 - 00:53:40 - Anja de Rijk - de Jong
  00:53:40 - 00:57:56 - Floris Schoonderwoerd
  00:57:56 - 00:58:12 - Marina van der Velde - Menting
  00:58:12 - 00:59:20 - Petra van der Wereld
  00:59:20 - 00:59:26 - Marina van der Velde - Menting
  00:59:26 - 01:00:18 - Nick van Egmond
  01:00:18 - 01:00:20 - Marina van der Velde - Menting
  01:00:20 - 01:00:45 - Floris Schoonderwoerd
  01:00:45 - 01:01:01 - Marina van der Velde - Menting
  01:01:01 - 01:01:22 - Anja de Rijk - de Jong
  01:05:41 - 01:06:12 - Marina van der Velde - Menting
  01:06:12 - 01:06:26 - Anja de Rijk - de Jong
  01:06:26 - 01:06:41 - Marina van der Velde - Menting
  01:06:41 - 01:07:43 - Hans Klink
  01:07:43 - 01:08:18 - Nick van Egmond
  01:08:18 - 01:08:50 - Peter van Dijk
  01:08:50 - 01:09:03 - Kelly Straver - van der Wereld
  01:09:03 - 01:10:08 - Marina van der Velde - Menting
 • 11

  Landelijk is er een fors tekort geconstateerd aan sociale woningbouw. Om te bezien of dit ook voor de gemeente Kaag en Braassem geldt, hebben wij een woningbouwbehoefteonderzoek uit laten voeren door Companen. Uit dit onderzoek blijkt ook in Kaag en Braassem een concrete behoefte aan betaalbare woningen te bestaan, in het bijzonder sociale huurwoningen. Het eerder ingestelde Vereveningsfonds sociale woningbouw betreft een bestemmingsreserve en is onderdeel van de Reserve Bouwgrondexploitatie. Het is de bevoegdheid van de raad om een bestemmingsreserve in te stellen en gelden daaruit te bestemmen. Het college wordt vervolgens bevoegd tot het toepassen van de verevening binnen de kaders die de raad daarvoor heeft gesteld in bijgevoegde uitvoeringsregels.


  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  1. In te stemmen met de uitgangspunten voor de bijdrageregeling sociale woningbouw vanuit het Vereveningsfonds.
  2. In te stemmen met de door het college vast te stellen uitvoeringsregels sociale woningbouw Kaag en Braassem 2021.
  3. Op grond van artikel 12 van de Financiële Verordening Kaag en Braassem 2020 het college te mandateren om uitgaven te doen vanuit de bestemmingsreserve sociale woningbouw (Vereveningsfonds) binnen de kaders van de Omgevingsvisie, alsmede de genoemde uitvoeringsregels.
  4. De Nota Reserves en Voorzieningen in die zin te wijzigen.


  Besluit
  1. In te stemmen met de uitgangspunten voor de bijdrageregeling sociale woningbouw vanuit het Vereveningsfonds. 2. In te stemmen met de door het college vast te stellen uitvoeringsregels sociale woningbouw Kaag en Braassem 2021. 3. Op grond van artikel 12 van de Financiële Verordening Kaag en Braassem 2020 het college te mandateren om uitgaven te doen vanuit de bestemmingsreserve sociale woningbouw (Vereveningsfonds) binnen de kaders van de Omgevingsvisie, alsmede de genoemde uitvoeringsregels. 4. De Nota Reserves en Voorzieningen in die zin te wijzigen.

  01:10:08 - 01:10:19 - Hans Klink
  01:10:19 - 01:14:02 - Hilde Bax
  01:14:02 - 01:15:03 - Marina van der Velde - Menting
  01:15:03 - 01:16:03 - Thijs Brambach
  01:16:03 - 01:16:16 - Marina van der Velde - Menting
  01:16:16 - 01:16:36 - Thijs Brambach
  01:16:36 - 01:16:51 - Marina van der Velde - Menting
  01:16:51 - 01:18:55 - Nick van Egmond
  01:18:55 - 01:19:00 - Marina van der Velde - Menting
  01:19:00 - 01:19:19 - Nick van Egmond
  01:19:19 - 01:19:29 - Marina van der Velde - Menting
  01:19:29 - 01:21:43 - Roy Mollers
  01:21:43 - 01:22:11 - Marina van der Velde - Menting
  01:22:11 - 01:24:51 - Anja de Rijk - de Jong
  01:24:51 - 01:24:56 - Marina van der Velde - Menting
  01:24:56 - 01:25:36 - Nick van Egmond
  01:25:36 - 01:25:52 - Marina van der Velde - Menting
  01:25:52 - 01:27:18 - Floris Schoonderwoerd
  01:27:18 - 01:27:57 - Marina van der Velde - Menting
  01:27:57 - 01:28:06 - Roy Mollers
  01:28:06 - 01:28:09 - Floris Schoonderwoerd
  01:28:09 - 01:29:27 - Marina van der Velde - Menting
 • 12